ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้

iRobot Corporation

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ (“ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์”) ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของ iRobot Corporation (“ผลิตภัณฑ์”) หรือทำเครื่องหมายในช่องหรือคลิกปุ่มยืนยันความตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ จะถือว่าคุณยอมรับตามข้อกำหนดของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ (“EULA”) ระหว่างคุณและ iRobot Corporation (“iRobot” หรือ“เรา”) หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดของ EULA นี้ คุณจะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และคุณสามารถเลือกที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์โดยทันทีเพื่อขอรับเงินคืนตามราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือ iRobot Corporation ตามที่อยู่ด้านล่าง การที่คุณใช้ (ก) เว็บไซต์ซึ่งอยู่ที่ www.irobot.com และซับโดเมน (เรียกแต่ละอย่างว่า “ไซต์”) (ข) บริการต่างๆ ผ่านทางไซต์ (และการอัพเดตใดๆ ของบริการดังกล่าว) (“บริการของไซต์”) และ (ค) ซอฟต์แวร์บางอย่างที่อาจมีการดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณ (และการอัพเดตใดๆ ของซอฟต์แวร์ดังกล่าว) (“ซอฟต์แวร์มือถือ”) จะอยู่ภายใต้ [เงื่อนไขการใช้บริการ] การซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ (ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์) จะอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ iRobot ซึ่งข้อกำหนดของการรับประกันจะให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ EULA นี้จะไม่ใช้บังคับกับการที่คุณใช้ไซต์ บริการของไซต์ หรือซอฟต์แวร์มือถือ หรือการที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์)

EULA นี้จะมีใช้บังคับกับการเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ โดย EULA นี้จะให้สิทธิทางกฎหมายบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณยังสามารถมีสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ เป็นการเพิ่มเติมซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาลด้วย ข้อสงวนสิทธิ์ ข้อยกเว้น และข้อจำกัดความรับผิดภายใต้ EULA นี้จะไม่มีนำมาใช้ในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นของการรับประกันโดยนัย หรือข้อยกเว้นหรือการจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือสิทธิอื่นๆ ดังนั้นข้อกำหนดเหล่านี้ใน EULA อาจไม่นำมาใช้กับคุณ

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงตามกฎหมาย เมื่อคุณเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ จะถือว่าคุณยอมรับและตกลงตาม EULA นี้ในนามของตัวคุณเองหรือบริษัทที่คุณทำการแทนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ อำนาจ และความสามารถในการยอมรับและตกลงตาม EULA นี้ในนามของตัวคุณเองหรือบริษัทที่คุณทำการแทน คุณรับรองว่าคุณมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลหรือประเทศของคุณในการใช้หรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และในการให้ความตกลงกับ EULA นี้ หากคุณไม่ตกลงกับข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ คุณควรยุติการเข้าถึงหรือการใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์

คุณสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับบริการของไซต์และเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์มือถือผ่านการเชื่อมต่อไวไฟหรือบลูทูธ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เมื่อคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับบริการของไซต์และเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์มือถือ คุณจะได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติหรือด้วยตัวเอง หากคุณไม่ตกลงที่จะอัพเดตซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ คุณไม่ควรเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับบริการของไซต์และอินเทอร์เน็ต

ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ข้อ 9 จะอธิบายถึงข้อจำกัดที่สำคัญของซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและการใช้งานที่สำคัญ โปรดอ่านคำชี้แจงเหล่านี้อย่างละเอียดเนื่องจากคุณจะต้องรับทราบและยอมรับคำชี้แจงเหล่านี้

1. การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ภายใต้ข้อกำหนดของ EULA นี้ iRobot ให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบจำกัดและไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (โดยไม่มีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ) โดยออกซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ให้หนึ่ง (1) ชุดในรูปแบบรหัสวัตถุ (object code) ที่สามารถทำงานได้เท่านั้น ซึ่งเกี่ยวข้องเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมและเฉพาะเพื่อการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น

2. ข้อจำกัด

คุณตกลงที่จะไม่และจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่น (ก) อนุญาตให้ใช้สิทธิ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอนสิทธิ์ แจกจ่าย ส่งข้อมูล โฮสต์ จ้างบุคคลภายนอก เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการค้าหรืออนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ (ข) ทำสำเนาหรือใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในข้อ 1 (ค) ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์บนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์อื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม (ง) ลบหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ ลิขสิทธิ์ หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ คำอธิบายสัญลักษณ์หรือฉลากในซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ (จ) เปลี่ยนแปลงแก้ไข สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง แยกส่วนประกอบ การคอมไพล์ย้อนกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ (เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับบัญญัติห้ามมีข้อจำกัดสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานร่วมกัน โดยคุณตกลงที่จะติดต่อ iRobot ก่อนและให้โอกาสแก่ iRobot ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นตามที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานร่วมกัน) หรือ (ฉ) ใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์บนหรือโดยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นบริการของไซต์และซอฟต์แวร์มือถือ) เว้นแต่ในกรณีที่กำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์

3. การอัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์อาจกำหนดให้ผลิตภัณฑ์มีการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของ iRobot โดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะส่งฟังก์ชันการทำงานตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ เพื่อบันทึกการวัดการใช้งานและเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ iRobot โดย iRobot อาจพัฒนาแพตช์ การแก้ไขจุดบกพร่อง การอัพเดต และการดัดแปลงแก้ไขอื่นๆ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (การอัพเดต) การอัพเดตเหล่านี้อาจมีผลกระทบหรือลบข้อมูลบนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดการตั้งค่าบนผลิตภัณฑ์ของคุณใหม่ นอกจากนี้ หากคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต อาจมีการติดตั้งการอัพเดตเหล่านี้โดยอัตโนมัติและโดยไม่มีการให้คำบอกกล่าวเพิ่มเติมหรือได้รับความยินยอมเพิ่มเติม คุณยินยอมให้มีการอัพเดตโดยอัตโนมัตินี้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการอัพเดต โปรดอย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตหรือกับอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณยอมรับว่าคุณอาจต้องติดตั้งการอัพเดตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ทำงานได้เป็นปกติและเข้าถึงคุณลักษณะที่ได้รับการอัพเดตของซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ ในบางสถานการณ์ คุณอาจมีสิทธิที่จะร้องขอให้มีการลบหรือปิดการอัพเดต (โปรดดูข้อมูลติดต่อด้านล่าง) แต่อย่างไรก็ตาม iRobot จะไม่รับผิดชอบต่อการให้การสนับสนุนแก่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอัพเดต หากเราให้คำบอกกล่าวเพิ่มเติมหรือร้องขอความยินยอมเพิ่มเติมต่อการอัพเดต คำบอกกล่าวหรือคำยินยอมอาจได้รับหรือให้ไว้โดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์หรือบริการของไซต์ ผู้ใช้ที่ได้รับคำบอกกล่าวหรือให้ความยินยอมมีหน้าที่รับผิดชอบในการบอกกล่าวผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปจะถือเป็นการตกลงตาม EULA นี้

4. ความเป็นเจ้าของ

ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์ทั่วโลกทั้งหมด ความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เป็นทรัพย์สินของ iRobot และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ iRobot แต่เพียงผู้เดียว โดย iRobot และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ iRobot ขอสงวนสิทธิทั้งหมดในและกับซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการให้อนุญาตแก่คุณโดยชัดแจ้งใน EULA นี้ ภายใต้ EULA นี้ ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ (และสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์) นี้ให้ไว้แก่คุณโดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ใช่การขาย ทั้งนี้ ไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยนัยใน EULA นี้ คำแนะนำและความเห็นที่คุณให้ไว้แก่ iRobot เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์จะเป็นทรัพย์สินของ iRobot ซึ่ง iRobot อาจใช้ คัดลอก แก้ไขเปลี่ยนแปลง เผยแพร่ หรือแจกจ่ายการส่งและเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่คุณ นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่า iRobot ไม่ได้สละสิทธิในการใช้ความคิดที่คล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวข้องซึ่ง iRobot ได้รู้อยู่ก่อนแล้ว ที่ได้รับการพัฒนาโดยพนักงานของ iRobot หรือได้รับจากแหล่งที่มาอื่นๆ

5. โอเพนซอร์ส

รายการบางอย่างของซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่กับซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์จะอยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ “โอเพนซอร์ส” หรือ “ซอฟต์แวร์ฟรี” (“ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส”) ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สบางอย่างจะเป็นของบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ EULA นี้ แต่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแต่ละรายการจะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดใน EULA นี้ที่จะจำกัดสิทธิของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องสำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส หรือให้คุณได้รับสิทธิที่จะเข้าแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว หากการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั้นๆ ได้กำหนดไว้ iRobot จะจัดให้มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดังกล่าว และการดัดแปลงแก้ไขของ iRobot ที่ทำกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดังกล่าวตามคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่งไปยัง iRobot ตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง

6. ระยะเวลาและการบอกเลิก

EULA และการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่คุณใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก และยังคงมีผลต่อไปตราบเท่าที่คุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะมีการบอกเลิก EULA ภายใต้ข้อนี้ โดย iRobot อาจบอกเลิก EULA นี้ได้ทุกเมื่อหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ คุณอาจบอกเลิก EULA นี้โดยให้มีผลทันทีโดยมีคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง iRobot เมื่อมีการบอกเลิก EULA นี้แล้ว การอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดและคุณต้องหยุดการใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แต่ข้อกำหนดในข้อ 2 ถึง 18 (ทั้งหมด) จะยังคงมีผลบังคับใช้ภายหลังการบอกเลิกใดๆ ดังกล่าว

7. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

กฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงควิเบก ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดในการรับประกันตามกฎหมายและข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดในการรับรองที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดด้านล่างบางข้อหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดที่ขัดแย้งและภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต iRobot จะให้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ “ตามที่เป็น” และไม่ให้การรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือโดยกฎหมาย รวมถึงการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมสิทธิ์ การใช้งานโดยปราศจากการรบกวน ความถูกต้อง การปราศจากการแทรกแซง ความปลอดภัย และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก iRobot จะไม่รับประกันผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ iRobot จะไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์จะไม่มีการหยุดชะงัก ปราศจากไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายอื่นๆ ความรวดเร็ว ความปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

คุณใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ด้วยวิจารณญาณและความเสี่ยงของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (โดยที่ iRobot ขอไม่รับผิดชอบ) ต่อการสูญเสีย ความรับผิด หรือค่าเสียหายใดๆ หรือทั้งหมด ซึ่งรวมถึงต่อระบบ HVAC ของคุณ การเดินท่อ บ้าน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์รอบข้างอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ และสิ่งของและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ทั้งหมดในบ้านของคุณ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์

8. ข้อจำกัดความรับผิด

กฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงควิเบก ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดหรือค่าเสียหายบางอย่าง ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดด้านล่างบางข้อหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมด้วย ไม่มีสิ่งใดใน EULA นี้และโดยเฉพาะภายในข้อกำหนด “ข้อจำกัดความรับผิด” นี้พยายามที่จะยกเว้นความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต โดยเป็นการเพิ่มเติมจากข้อสงวนสิทธิ์ในการรับประกันข้างต้น ไม่มีกรณีใดที่ (ก) iRobot บริษัทในเครือ ผู้สืบทอด ผู้รับโอน ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้จัดหา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนของบุคคลเหล่านั้น (เรียกรวมว่า ฝ่าย iRobot) จะต้องรับผิดต่อค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ต่อการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ แม้ว่า iRobot จะทราบหรือควรรับทราบถึงความเป็นไปได้ถึงความเสียหายดังกล่าวนั้น และ (ข) จำนวนความรับผิดโดยรวมของ iRobot ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะโดยสัญญาหรือโดยละเมิดหรือโดยประการอื่นใด ที่เกินกว่าค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชำระจริงให้กับ iRobot หรือผู้ขายที่ได้รับการแต่งตั้งของ iRobot สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาใน 12 เดือนก่อนหน้า (หากมี) ข้อจำกัดนี้เป็นแบบรวมและจะไม่เพิ่มขึ้นในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือข้อเรียกร้องที่มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้น iRobot ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้จัดหาของ iRobot ไม่ว่าในกรณีใด

9. ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์จะให้ข้อมูล (ข้อมูลผลิตภัณฑ์)เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในบ้านของคุณ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะจัดไว้ให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” เราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือล่าสุด

10. สำหรับผู้ใช้ที่เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

หากคุณเป็นพนักงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือกำลังใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ในนามของหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์เป็น “สินค้าทางการค้า” ซึ่งได้รับการระบุไว้ใน 48 C.F.R. 2.101 (OCT 1995) และเป็น “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางการค้า” และ “เอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางการค้า” ตามที่ได้มีการใช้คำดังกล่าวใน 48 C.F.R. 12.212 (SEPT 1995) เป็นไปตาม 48 C.F.R. 12.212 และ 48 C.F.R. 227.7202-1 ถึง 227.7202-4 (JUNE 1995) ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์นี้ให้ไว้แก่ผู้ใช้ที่เป็นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นสินค้าทางการค้าเท่านั้นและมีเพียงสิทธิตามที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้าอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

12. การปฏิบัติตามกฎการส่งออก

ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงอาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับในการส่งออกหรือการนำเข้าในประเทศอื่นๆ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าวทั้งหมดอย่างเข้มงวด และรับทราบว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการได้รับการอนุญาตในการส่งออก การส่งออกอีกครั้ง หรือนำเข้าซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตามที่อาจมีการกำหนดไว้ คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องฝ่าย iRobot จากการเรียกร้องสิทธิ การสูญหาย ความรับผิด ค่าเสียหาย ค่าปรับ การลงโทษ ราคาและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณฝ่าฝืนหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อนี้

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่พิจารณาข้อพิพาท

ศาลในบางเขตอำนาจศาล รวมถึงควิเบก จะไม่นำกฎหมายของแมสซาชูเซตส์มาบังคับใช้กับข้อพิพาทบางประเภท หากคุณอาศัยในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งของเขตอำนาจศาลเหล่านั้น ซึ่งมีข้อยกเว้นไม่ให้บังคับใช้กฎหมายของแมสซาชูเซตส์ กฎหมายของประเทศของคุณจะมีผลบังคับใช้ต่อข้อพิพาทดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่เช่นนั้น คุณตกลงว่า EULA นี้และการเรียกร้องสิทธิ ข้อพิพาท การดำเนินคดี มูลเหตุในการดำเนินคดี ปัญหา หรือข้อเรียกร้องเพื่อการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับ EULA นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสมาพันธรัฐแห่งแมสซาชูเซตส์ โดยไม่มีผลต่อหลักกฎหมายขัดกันที่กำหนดให้มีการใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ขัดกัน การดำเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EULA นี้จะต้องนำขึ้นสู่ศาลของสหพันธรัฐหรือศาลของมลรัฐที่อยู่ในเคาน์ตี้มิดเดิลเซกส์ แมสซาชูเซตส์ และคู่กรณีแต่ละฝ่ายยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลและสถานที่ในการพิจารณาคดีในศาลดังกล่าวอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ เพื่อพิจารณาการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทใดๆ นอกจากที่ iRobot อาจขอมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลที่เป็นความลับ

14. การโอนสิทธิ

คุณไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ซึ่งเกิดขึ้นภายใน EULA นี้ได้ การโอนสิทธิหรือการพยายามในการโอนสิทธิดังกล่าวจะเป็นจะตกเป็นโมฆะและไม่เป็นผล

15. คำบอกกล่าว

การส่งคำบอกกล่าวใดๆ ถึงคุณจะทำโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่คุณลงทะเบียนไว้กับ iRobot

16. การเป็นโมฆะแยกส่วน

หากข้อกำหนดใดๆ ใน EULA นี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะได้รับการแก้ไขและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดนั้น โดยเป็นไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

17. การสละสิทธิ

การสละสิทธิทั้งหมดโดย iRobot จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น การที่ iRobot สละสิทธิหรือไม่บังคับตามข้อกำหนดใดๆ ของ EULA นี้ในสถานการณ์หนึ่ง จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิข้อกำหนดอื่นใดหรือข้อกำหนดดังกล่าวในสถานการณ์อื่นๆ

18. บททั่วไป

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ จะถือว่าเป็นการยอมรับซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์อย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ โดย iRobot จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การบำรุงรักษาหรือบริการสนับสนุนซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์

คุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์จะมีความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่มีค่าของ iRobot ซึ่งการฝ่าฝืนที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในข้อ 2 (ข้อจำกัด) ของ EULA นี้จะถือเป็นความเสียหายทันทีที่ไม่อาจแก้ไขได้ต่อ iRobot โดยการชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจะเป็นการแก้ไขเยียวยาที่ไม่เพียงพอ และมาตรการคุ้มครองชั่วคราวจะเป็นการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าว

หัวข้อของข้อกำหนดใน EULA นี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกและไม่สามารถนำไปใช้ในการตีความ EULA นี้ได้

การแก้ไข EULA นี้จะไม่มีผลบังคับใช้เว้นแต่จะได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อของคู่สัญญา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อนี้

คำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ EULA นี้ โปรดติดต่อ iRobot ที่
iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730

นโยบายฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้เมื่อ 09/30/2016