เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

iRobot Corporation

เงื่อนไขการใช้บริการ

iRobot Corporation บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของ iRobot(เรียกรวมกันว่า “iRobot”) จะจัดหา: (1) เว็บไซต์บัญชีผู้ใช้ของ iRobot ที่สามารถเข้าถึงได้ที่ global.irobot.com (“ไซต์”) (2) บริการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางไซต์ (“เว็บแอป”) และ (3) ซอฟต์แวร์ที่อาจมีการดาวน์โหลดไปยังสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณเพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ (“แอปมือถือ”) ทั้งหมดนี้เพื่อการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ iRobot (“ผลิตภัณฑ์”) และในลักษณะอื่นๆ ที่ iRobot จัดไว้ให้ ผลิตภัณฑ์และบริการของ iRobot บางอย่างจะสามารถนำมาใช้ร่วมกันหรือนำมาใช้ในลักษณะที่รวมกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลภายนอกได้ คำว่า “บริการ” จะหมายถึงไซต์ เว็บแอป และแอปมือถือ

เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ (“เงื่อนไข”) จะมีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ เงื่อนไขเหล่านี้จะให้สิทธิทางกฎหมายบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง และคุณยังสามารถมีสิทธิทางกฎหมายอื่นๆ เป็นการเพิ่มเติมซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาลด้วย ข้อสงวนสิทธิ์ ข้อยกเว้น และข้อจำกัดความรับผิดภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ในกรณีที่เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นของการรับประกันโดยนัย หรือข้อยกเว้นหรือการจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือสิทธิอื่นๆ ดังนั้นข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงตามกฎหมาย เมื่อคุณเข้าถึงและใช้บริการ (ซึ่งรวมถึงไซต์ด้วย) หรือการทำเครื่องหมายที่กล่องและการคลิกปุ่มยอมรับข้อตกลงของคุณต่อเงื่อนไขเหล่านี้ จะถือว่าคุณยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ นี้ในนามของตัวคุณเองหรือบริษัทที่คุณทำการแทนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ อำนาจ และความสามารถในการยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขเหล่านี้ในนามของตัวคุณเองหรือบริษัทที่คุณทำการแทน คุณรับรองว่าคุณมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของประเทศที่คุณอาศัยในการใช้หรือเข้าถึงบริการและในการทำข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลงกับข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดนี้ คุณควรยกเลิกการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์จากบัญชีของคุณ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) และยุติการเข้าถึงหรือการใช้บริการ

iRobot อาจจัดให้มีการอัพเดตซอฟต์แวร์ต่อบริการและผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ผลิตภัณฑ์บางอย่างจะได้รับการอัพเดตเหล่านี้โดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ต้องการได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์ต่อบริการโดยอัตโนมัติ โปรดปรับเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์หรือการตั้งค่าการตัวจัดการซอฟต์แวร์ของคุณ หากคุณไม่ต้องการได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์ต่อผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ โปรดอย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับบริการหรือกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ข้อ 4 และ ข้อ 5 จะอธิบายถึงข้อจำกัดที่สำคัญของบริการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและการใช้งานที่สำคัญ โปรดอ่านคำชี้แจงเหล่านี้อย่างละเอียดเนื่องจากคุณจะต้องรับทราบและยอมรับคำชี้แจงเหล่านี้

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดเพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดแต่ละข้อ ข้อตกลงนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการรายบุคคลที่เป็นข้อบังคับและข้อบังคับเกี่ยวกับการสละสิทธิการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการพิจารณาโดยลูกขุน ซึ่งกำหนดให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคลเพื่อระงับข้อพิพาท เว้นแต่ที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ แทนที่จะใช้การพิจารณาโดยลูกขุนหรือการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

1. ภาพรวม การมีคุณสมบัติ การบริการลูกค้า ระยะเวลาและการบอกเลิก

(ก) ภาพรวมและความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงอื่นๆ เงื่อนไขการใช้เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้บริการของคุณ การที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ จะอยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดที่ให้ไว้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นั้น (“การรับประกันแบบจำกัด”) และยังอาจอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข >ของการขายอีกด้วย ซอฟต์แวร์ที่ฝังไว้ในผลิตภัณฑ์นี้ (และการอัพเดตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว) (“ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์”) จะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิและอยู่ภายใต้ ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ คุณลักษณะบางอย่างของบริการนี้อาจอยู่ภายใต้แนวทาง ข้อกำหนด หรือกฎต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะประกาศไว้บนบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะดังกล่าว แนวทางเพิ่มเติม เงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ทั้งหมด และเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์”) และ คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว (“คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว”) จะนำมารวมไว้โดยการอ้างอิงของเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณตกลงที่จะยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เหล่านั้นโดยใช้บริการและ/หรือตกลงตามเงื่อนไขตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

(ข) การมีคุณสมบัติ คุณสามารถใช้บริการได้ต่อเมื่อคุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับ iRobot และต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้และกฎหมายในท้องถิ่นที่ใช้บังคับ กฎหมายของมลรัฐ/จังหวัด กฎหมายระดับชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎเกณฑ์และข้อบังคับเท่านั้น ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้หรือเข้าถึงบริการโดยเด็ดขาดและถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ หากก่อนหน้านี้ iRobot ห้ามมิให้ผู้ใช้รายใดใช้บริการ ผู้ใช้นั้นจะไม่สามารถใช้บริการได้

(ค) การบริการลูกค้า หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดติดต่อ iRobot ที่ 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 หรือ 1-877-855-8593

(ง) ระยะเวลาและการบอกเลิก เงื่อนไขนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ตราบใดที่คุณยังคงเข้าใช้หรือใช้บริการนี้ต่อไป หรือจนกว่าจะได้รับการบอกเลิกตามข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าในเวลาใด iRobot สามารถ (i) ระงับหรือสิ้นสุดสิทธิของคุณในการเข้าถึงหรือการใช้บริการ หรือ (ii) บอกเลิกเงื่อนไขเหล่านี้ที่เกี่ยวกับคุณ หาก iRobot เชื่อโดยสุจริตว่าคุณได้ใช้บริการโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแนวทาง ข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่ได้รับการรวมเอาไว้ หากคุณถ่ายโอนผลิตภัณฑ์นี้ให้กับเจ้าของใหม่ สิทธิของคุณในการใช้บริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ และเจ้าของใหม่จะไม่มีสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ภายใต้บัญชีของคุณ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) และจะจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีที่แยกต่างหากกับ iRobot

(จ) ผลของการบอกเลิก เมื่อมีการบอกเลิกเงื่อนไขเหล่านี้ บัญชีและสิทธิของคุณในการใช้บริการนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

2. บัญชี

ในการใช้บริการนี้ คุณจะต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (“บัญชี”) และให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณตามที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องได้ขอไว้ คุณรับรองและรับประกันว่า: (ก) ข้อมูลการลงทะเบียนที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณส่งเป็นความจริงและถูกต้อง (ข) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลนั้นไว้ และ (ค) การใช้บริการของคุณต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แคนดา หรือกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้บังคับหรือข้อบังคับ (เช่น คุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การห้ามทำการค้าด้วย หรือได้รับการระบุเป็นคู่กรณีที่ได้รับการต้องห้ามหรือจำกัดภายใต้กฎหมายและข้อบังคับควบคุมการส่งออกที่ใช้บังคับ) คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อการรักษาความลับของข้อมูลการล็อกอินบัญชีของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะใช้รหัสผ่านที่ “เข้มงวด” (รหัสผ่านที่ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์รวมๆ กัน) กับบัญชีของคุณ และรักษารหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งโดยทันทีเพื่อให้ iRobot ทราบถึงการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ได้รับการสงสัยของบัญชีของคุณ หรือการฝ่าฝืนความปลอดภัยอื่นใด โดย iRobot จะไม่รับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

3. การเข้าถึงบริการ

(ก) การเข้าถึงและการใช้ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ iRobot ให้สิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และไม่เฉพาะตัว (โดยไม่มีสิทธิในการอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อ) ในการเข้าถึงและใช้บริการโดย (i) การใช้เว็บแอปโดยเกี่ยวข้องกับ และเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุม และการดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งบนทรัพย์สินของคุณหรือการเข้าถึงบริการที่ iRobot ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้ง (วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต) และ (ii) ติดตั้งและใช้แอปมือถือเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือของตัวคุณเองเท่านั้น (เช่น iPhone, iPad, สมาร์ทโฟน Android และแท็บเล็ต Android) และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

(ข) การอัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ บริการและซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์อาจกำหนดให้อุปกรณ์มือถือของคุณและผลิตภัณฑ์มีการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของ iRobot โดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะส่งฟังก์ชันการทำงานตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ เพื่อบันทึกการวัดการใช้งานและเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ iRobot โดย iRobot อาจพัฒนาแพตช์ การแก้ไขจุดบกพร่อง การอัพเดต และการดัดแปลงแก้ไขอื่นๆ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขประสิทธิภาพของบริการและ/หรือซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ (การอัพเดต) การอัพเดตเหล่านี้อาจมีผลกระทบหรือลบข้อมูลบนผลิตภัณฑ์ของคุณหรือเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดการตั้งค่าบนผลิตภัณฑ์ของคุณใหม่ นอกจากนี้ หากคุณเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ อาจมีการติดตั้งการอัพเดตเหล่านี้โดยอัตโนมัติและโดยไม่มีการให้คำบอกกล่าวเพิ่มเติมหรือได้รับความยินยอมเพิ่มเติม คุณยินยอมให้มีการอัพเดตโดยอัตโนมัตินี้ หากคุณไม่ต้องการการอัพเดตเหล่านี้ ให้ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณบนอุปกรณ์มือถือหรือการตั้งค่าตัวจัดการซอฟต์แวร์ของคุณ (เช่น ภายใน Google Play สำหรับอุปกรณ์ Android) เพื่อปิดใช้งานการอัพเดตโดยอัตโนมัติและไม่เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตหรือกับอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณยอมรับว่าคุณอาจต้องติดตั้งการอัพเดตเพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์ทำงานได้เป็นปกติและเข้าถึงคุณลักษณะที่ได้รับการอัพเดตของบริการและผลิตภัณฑ์ ในบางสถานการณ์ คุณอาจมีสิทธิที่จะร้องขอให้มีการลบหรือปิดการอัพเดต (โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการบริการลูกค้าข้างต้น) แต่อย่างไรก็ตาม iRobot จะไม่รับผิดชอบต่อการให้การสนับสนุนแก่บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการอัพเดตทั้งหมด หากเราให้คำบอกกล่าวเพิ่มเติมหรือร้องขอความยินยอมเพิ่มเติมต่อการอัพเดต คำบอกกล่าวหรือคำยินยอมอาจมอบให้หรือให้ไว้โดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของบริการหรือผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ที่ได้รับคำบอกกล่าวหรือให้ความยินยอมมีหน้าที่รับผิดชอบในการบอกกล่าวผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด หากคุณใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่อไปจะถือเป็นการตกลงตาม – (i) เงื่อนไขเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ (ii) ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอัพเดต

(ค) การต่อประสานเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก iRobot อาจให้โอกาสคุณในการต่อประสานผลิตภัณฑ์และบริการนี้เข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกหนึ่งรายการขึ้นไป (“ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก”) เป็นระยะๆ คุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณต้องการที่จะต่อประสานหรือไม่และจะต่อประสานกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกรายใด คุณจะต้องให้ความยินยอมและการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งสำหรับการต่อประสานนี้และสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ เมื่อคุณได้ให้ความยินยอมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ คุณตกลงให้ iRobot สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณและผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อที่จะเปิดใช้งานการต่อประสานที่คุณได้ให้อำนาจไว้ เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลนี้กับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก การใช้ข้อมูลจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก และไม่ได้อยู่ภายใต้เอกสารประกอบด้านความเป็นส่วนตัวของ iRobot คุณยอมรับและตกลงว่า iRobot ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก ดังนั้น iRobot จะไม่มีหน้าที่รับผิดต่อการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกหรือต่อการบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบ้านของคุณ) หรืออันตรายหรือการสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก คุณควรติดต่อบุคคลภายนอกหากมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

(ง) ข้อจำกัดในบางกรณี การให้สิทธิแก่คุณในเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้: (i) คุณตกลงที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ถ่ายโอน แจกจ่าย ส่งข้อมูล โฮสต์ หรือใช้ประโยชน์ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการค้า (ii) คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง แยกส่วนประกอบ การคอมไพล์ย้อนกลับ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ (iii) คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการเพื่อที่จะสร้างบริการที่คล้ายคลึงกันหรือบริการที่เป็นการแข่งขัน (iv) ห้ามทำการคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ตีพิมพ์ ดาวน์โหลด แสดง ประกาศ หรือส่งส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการนี้ไม่ว่าในรูปแบบหรือด้วยวิธีใด เว้นแต่จะได้ตกลงไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขนี้ (v) คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลด ส่ง หรือแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์ดใๆ ที่มุ่งประส่งค์ที่จะทำลายหรือเปลี่ยนแปลงเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ ข้อมูล บริการนี้ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ หรือระบบ อุปกรณ์หรือทรัพย์สินอื่นใด (vi) คุณตกลงที่จะไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรือพยายามได้รับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือฝ่าฝืนข้อบังคับ นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของเครือข่ายดังกล่าว (vii) คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึง (หรือพยายามเข้าถึง) ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการโดยวิธีการอื่นนอกจากผ่านทางอินเตอร์เฟซที่ iRobot ได้จัดไว้ให้ และ (viii) คุณตกลงที่จะไม่ลบ อำพราง หรือแก้ไขคำชี้แจงสิทธิความเป็นเจ้าของใดๆ (รวมถึงคำชี้แจงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ซึ่งอาจจะอยู่ในหรือแสดงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ การวางจำหน่าย การอัพเดต หรือสิ่งเพิ่มเติมอื่นๆ ต่อฟังก์ชั่นการทำงานของบริการที่เกิดขึ้นในอนาคตจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้เช่นกัน

(ง) โอเพนซอร์ส บางรายการของรหัสอิสระของบุคคลภายนอกบางอย่างอาจรวมอยู่ในเว็บแอปและ/หรือแอปมือถือที่อยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ “โอเพนซอร์ส” หรือ “ซอฟต์แวร์ฟรี” (“ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส”) ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สบางอย่างจะเป็นของบุคคลภายนอก ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจะได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะจำกัดสิทธิของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ที่ใช้บังคับสำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส หรือให้คุณได้รับสิทธิที่จะเข้าแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะจำกัดสิทธิของคุณในการคัดลอก เปลี่ยนแปลงแก้ไข และแจกจ่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดังกล่าวที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยสาธารณะทั่วไปของ GNU หากการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนั้นๆ ได้กำหนดไว้ iRobot จะจัดให้มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดังกล่าว และการดัดแปลงแก้ไขของ iRobot ที่ทำกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สดังกล่าวตามคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่งไปยัง iRobot ตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง

(ฉ) คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว โปรดตรวจสอบคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวจะอธิบายถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลที่ iRobot อาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์และบริการ

(ช) ความปลอดภัย iRobot ให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม iRobot ไม่สามารถรับประกันว่าบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถทำลายมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม คุณยอมรับว่าคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความเสี่ยงของคุณเอง

(ซ) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข iRobot ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระงับ หรือยุติการให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการได้ทุกเมื่อ โดยอาจมีคำบอกกล่าวหรือไม่ก็ได้ คุณตกลงว่า iRobot จะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลภายนอกต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การระงับ การยุติการให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการนี้

(ฌ) การเข้าถึงจากภายนอกบางประเทศ แม้ว่าไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงได้รอบโลก แต่ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดไว้ให้หรือเข้าถึงได้ผ่านทางหรือบนไซต์นี้จะไม่ได้มีให้กับทุกคนหรือในทุกประเทศ หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงไซต์นี้จากภายนอกประเทศซึ่ง iRobot รองรับผลิตภัณฑ์และบริการนี้ (“ประเทศเป้าหมาย”) คุณจะทำเช่นนั้นด้วยความคิดริเริ่มของคุณเองและคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ที่ใช้บังคับในประเทศของคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่าไซต์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเป้าหมาย และคุณลักษณะบางอย่างหรือทั้งหมดของไซต์นี้อาจใช้งานไม่ได้หรือไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในประเทศดังกล่าว เท่าที่กฎหมายอนุญาต iRobot จะไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดจากความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่คุณเข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์ของ iRobot ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศเป้าหมาย คุณจะต้องผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้ไซต์นี้หรือใช้บริการนี้จากที่ใด

4. การใช้งานและข้อจำกัดของบริการ iRobot ที่ได้ตกลงไว้

(ก) การใช้บริการของ iRobot ที่ตั้งใจไว้ บริการนี้มีขึ้นเพื่อให้มีการเข้าถึงและใช้สำหรับข้อมูลที่เวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญและการควบคุมของผลิตภัณฑ์ของ iRobot แม้ว่าเราตั้งใจที่จะให้บริการนี้มีความเชื่อถือได้สูงและพร้อมให้บริการ แต่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ความเชื่อถือและพร้อมให้บริการตลอดเวลา 100% บริการนี้อาจมีการหยุดชะงักและความขัดข้องเป็นพักๆ ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ iRobot รวมถึงความไม่ต่อเนื่องของ Wi-Fi ช่วงเวลาให้บริการของผู้ให้บริการ การแจ้งเตือนทางมือถือและผู้ให้บริการมือถือ เป็นต้น คุณยอมรับข้อจำกัดเหล่านี้และตกลงว่า iRobot จะไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายใดๆ ที่กล่าวอ้างว่าเกิดขึ้นจากความขัดข้องหรือความล่าช้าของบริการนี้ในการแสดงสถานะหรือการแจ้งเตือนในปัจจุบัน

(ข) การระงับชั่วคราว บริการนี้อาจถูกระงับเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีการบอกกล่าวเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ความขัดข้องของระบบ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม หรือพฤติการณ์อื่นๆ คุณตกลงว่าคุณจะไม่มีสิทธิได้รับการคืนเงินหรือส่วนลดจากการระงับดังกล่าว โดย iRobot ไม่ได้เสนอการรับประกันเกี่ยวกับช่วงเวลาให้บริการนั้นๆ สำหรับบริการนี้

(จ) ข้อกำหนดของระบบ สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้โดยไม่มี: (i) การทำงานของเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของคุณที่ติดตั้งเพื่อสื่อสารกับผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ (ii) บัญชี (iii) ไคลเอนต์ของมือถือ เช่น โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่รองรับ (จำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่าง) (iv) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่เปิดใช้งานเสมอในบ้านของคุณ และ (v) องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบที่ iRobot ระบุไว้ สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้โดยไม่มี: (i) การทำงานของการเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับอุปกรณ์มือถือ (ii) บัญชี และ (iii) องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบที่ iRobot ระบุไว้ คุณมีหน้าที่ในการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีองค์ประกอบต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดของระบบและองค์ประกอบเหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกันได้และได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม คุณยอมรับว่าบริการนี้อาจไม่ได้ทำงานได้ตามที่อธิบายไว้เมื่อไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

(ฉ) บริการนี้จะให้ข้อมูล (ข้อมูลผลิตภัณฑ์)เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในบ้านของคุณ และการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะจัดไว้ให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” เราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือล่าสุด ในกรณีที่มีความสำคัญ การเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางบริการนี้จะไม่ใช่การทดแทนสำหรับการเข้าถึงข้อมูลในบ้านโดยตรง

5. ข้อจำกัดของบริการ iRobot ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

(ก) บททั่วไป บริการของ iRobot จะอาศัยหรือทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของ iRobot แต่การทำงานของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้อาจส่งผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากการใช้งานและความเชื่อถือได้ของบริการ iRobot คุณยอมรับและตกลงว่า: (i) การใช้และความพร้อมให้บริการของบริการจะขึ้นอยู่กับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก (ii) ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจไม่สามารถทำงานในลักษณะที่เชื่อถือได้ตลอดเวลา 100% และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการ iRobot และ (iii) iRobot จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

(ข) ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ iRobot ใช้งาน คุณยอมรับว่า iRobot จะใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการเปิดใช้งานแง่มุมบางอย่างของบริการนี้ ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บข้อมูล การซิงโครไนซ์ การพิสูจน์ยืนยันตัวตนและการสื่อสาร และการแจ้งเตือนของอุปกรณ์มือถือผ่านทางผู้ขายระบบปฏิบัติการมือถือและผู้ให้บริการมือถือ คุณตกลงที่จะไม่อาศัยบริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในชีวิตหรือความสำคัญด้านเวลา

(ค) อุปกรณ์, ISP และ ผู้ให้บริการ คุณยอมรับว่าความพร้อมให้บริการของบริการนี้จะขึ้นอยู่กับ (i) คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ ระบบสายไฟในบ้าน เครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคุณ (“อุปกรณ์”) (ii) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (“ISP”) และ (iii) ผู้ให้บริการอุปกรณ์มือถือของคุณ (“ผู้ให้บริการ”) คุณยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ ISP และผู้ให้บริการของคุณเรียกเก็บโดยเกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้งาน/บริการ และนโยบายอื่นๆ ที่ใช้บังคับทั้งหมดของ ISP และผู้ให้บริการของคุณ

(ง) ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่ทำงานกับบริการของ iRobot โดย iRobot อาจให้โอกาสคุณในการต่อประสานผลิตภัณฑ์และบริการนี้เข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่คุณเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณหรือต่อประสานด้วยนั้นไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการของ iRobot และคุณยอมรับและตกลงว่า iRobot ไม่ได้ควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก และเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของบุคคลภายนอก การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของบุคคลภายนอกจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แยกต่างหากที่กำหนดโดยผู้ดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอก คุณยอมรับและตกลงว่า iRobot ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก ดังนั้น iRobot จะไม่มีหน้าที่รับผิดต่อการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกหรือต่อการบาดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบ้านของคุณ) หรืออันตรายหรือการสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก คุณควรติดต่อบุคคลภายนอกหากมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

(จ) App Store คุณยอมรับและตกลงว่าความพร้อมให้บริการของแอปมือถือจะขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งคุณดาวน์โหลดแอปมือถือมา เช่น App Store จาก Apple หรือตลาดแอปของ Android จาก Google (เรียกแต่ละอย่างว่า “App Store”) คุณยอมรับว่าเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขระหว่างคุณกับ iRobot และไม่ใช่กับ App Store แต่ละ App Store อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเองซึ่งคุณจะต้องตกลงตามก่อนที่จะดาวน์โหลดแอปมือถือจาก App Store คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ App Store ดังกล่าว และการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณในการใช้แอปมือถือจะขึ้นอยู่กับการที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ App Store ดังกล่าว เท่าที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ดังกล่าวจาก App Store นั้นๆ มีความเข้มงวดน้อยกว่าหรือขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่าหรือที่ขัดกันในเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับ

(ฉ) เงื่อนไขเฉพาะต่อการใช้อุปกรณ์ของ Apple ในกรณีที่คุณใช้บริการนี้ร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นของ Apple หรือแอปพลิเคชันของ iRobot ที่ได้มาจาก Apple App Store (เมื่อเรียกรวมกันแล้ว การใช้งานดังกล่าวก็คือ “แอปพลิเคชัน”) ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับด้วย:

คุณจะใช้แอปพลิเคชันร่วมกับ อุปกรณ์ของ Apple ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมเท่านั้น

คุณยอมรับว่าและตกลง Apple ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆ ก็ตามที่จะต้องให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้

ในกรณีที่แอปพลิเคชันไม่ได้เป็นไปตามการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับประกันโดยนัยตามกฎหมาย คุณจะสามารถแจ้งให้ Apple ทราบถึงกรณีดังกล่าว โดยเมื่อได้รับการแจ้งเตือนแล้ว Apple ก็จะมีหน้าที่ในการรับประกันต่อคุณแต่เพียงผู้เดียวและจะคืนเงินตามราคาที่ซื้อแอปพลิเคชันนั้นให้กับคุณ หากมี

คุณยอมรับ และตกลงว่า iRobot ไม่ใช่ Apple ที่มีหน้าที่ในการจัดการกับการเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่คุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ มีโดยเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน

คุณยอมรับว่าและตกลงว่า ในกรณีที่บุคคลภายนอกเรียกร้องว่าแอปพลิเคชันหรือการที่คุณครอบครองและใช้แอปพลิเคชันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก ดังนี้ iRobot ไม่ใช่ Apple จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสอบสวน การแก้ต่าง การระงับ และการปลดเปลื้องจากการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว

คุณรับรองและรับประกันว่าว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาสั่งห้ามทำการค้าด้วย หรือประเทศที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นประเทศที่ “สนับสนุนการก่อการร้าย” หรือสถานที่ที่คล้ายคลึงกันในแคนาดา และคุณไม่ได้มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือบุคคลที่ถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา

คุณยอมรับและตกลงว่าในการใช้แอปพลิเคชันของคุณ คุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงของบุคคลภายนอกที่ใช้บังคับซึ่งอาจส่งผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากการใช้งานดังกล่าว และ

คุณยอมรับและตกลงว่า Apple และบริษัทสาขาของ Apple คือบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ของข้อตกลงนี้ และเมื่อคุณยอมรับข้อตกลงนี้ Apple จะมีสิทธิ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิ) ในการบังคับตามข้อตกลงนี้ต่อคุณในฐานะที่เป็นบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ของข้อตกลงนี้

(ช) ลิงก์และการแนะนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก (“ไซต์ของบุคคลภายนอก”) และมีการแนะนำไปยังผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก (“ผู้ขายที่ได้รับการแนะนำ”) ไซต์ของบุคคลภายนอกและผู้ขายที่ได้รับการแนะนำดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา โดย iRobot จะให้ลิงก์และการแนะนำเหล่านี้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้ตรวจสอบ อนุมัติ เฝ้าติดตาม ให้การสนับสนุน รับประกัน หรือให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับไซต์ของบุคคลภายนอกหรือผู้ขายที่ได้รับการแนะนำดังกล่าว การที่คุณใช้ไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้จะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

(ซ) การวางจำหน่ายของบุคคลภายนอก iRobot จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกหรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง App Store, ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก, ไซต์ของบุคคลภายนอก, ผู้ขายที่ได้รับการแนะนำ, อุปกรณ์, ISP และผู้ให้บริการ โดย iRobot ขอปฏิเสธ และคุณก็ปลดปล่อย ละเว้น และปลดเปลื้อง iRobot รวมทั้งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้จัดหาของ iRobot จากการเรียกร้องสิทธิ ความรับผิด และค่าเสียหายทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ไม่ว่าจะได้รู้หรือไม่รู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกดังกล่าวและผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น แม้ว่าคุณจะไม่ทราบถึงการเรียกร้องสิทธิที่อาจมีอยู่ในเวลาที่ตกลงตามการปลดเปลื้องความรับผิดนี้ก็ตาม ข้อกำหนดนี้เป็นการสละสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งของแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1542 อย่างแจ้งชัด และคุณต้องสละสิทธิ์ต่อข้อกำหนดอื่นที่คล้ายคลึงกันในเขตอำนาจศาลอื่นใด

6. ความเป็นเจ้าของและทรัพย์สินทางปัญญา

(ก) ทรัพย์สินของ iRobot คุณยอมรับว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า ในผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ และบริการ (ได้แก่ ไซต์ เว็บแอป และแอปมือถือ) เป็นทรัพย์สินของ iRobot หรือบริษัทในเครือหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา การที่คุณครอบครอง เข้าถึง และใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ และบริการ ไม่ได้เป็นการสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือประโยชน์ในหรือของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่คุณหรือบุคคลภายนอก โดย iRobot บริษัทในเครือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และผู้จัดหาของเราขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ บริการนี้ให้ไว้แก่คุณโดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ใช่การขาย

คุณสามารถทำสำเนาส่วนต่างๆ ของบริการนี้ (รวมถึงไซต์นี้) ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณเองเฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาของบริการนี้ในลักษณะอื่นใดที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือในทางการค้า และคุณไม่สามารถทำสำเนาหรือผนวกรวมเนื้อหาใดๆ ของบริการนี้เข้ากับงานอื่นใด รวมถึงเว็บไซต์ของคุณเอง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iRobot คุณต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเราก่อนที่คุณจะสามารถประกาศหรือแจกจ่ายส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการนี้ โดยที่ iRobot ยังมีกรรมสิทธิ์เต็มและสมบูรณ์ต่อเนื้อหาเกี่ยวกับบริการ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้และข้อมูลทั้งหมดที่ประกอบซอฟต์แวร์ คุณจะต้องไม่ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข หรือทำซ้ำหรือสร้างความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดต่อโครงสร้างหรือการนำเสนอของบริการนี้หรือเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในบริการนี้

(ข) ความเห็น คุณอาจเลือกที่จะ หรือ iRobot อาจเชิญให้คุณส่งความคิดเห็น คำแนะนำ หรือความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงวิธีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ (“ความคิด”) เมื่อคุณส่งความคิดใดๆ แล้ว คุณตกลงว่าการส่งของคุณจะเป็นไปโดยสมัครใจ ไม่คิดมูลค่า ไม่มีการชักจูงและไม่มีข้อจำกัด และจะไม่ทำให้ iRobot มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือหน้าที่อื่นใด โดย iRobot อาจใช้ คัดลอก เปลี่ยนแปลงแก้ไข ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายการส่งความคิดและเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่คุณ นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่า iRobot ไม่ได้สละสิทธิในการใช้ความคิดที่คล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวข้องซึ่ง iRobot ได้รู้อยู่ก่อนแล้ว ที่ได้รับการพัฒนาโดยพนักงานของ iRobot หรือได้รับจากแหล่งที่มาอื่นๆ

7. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ iRobot บริษัทในเครือ ผู้รับโอน ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ และผู้จัดหา รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน (เรียกรวมว่า “ฝ่าย iRobot”) จากค่าเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้องสิทธิหรือการเรียกร้อง (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ โดย iRobot ขอสงวนสิทธิในการมีสิทธิในการแก้ต่างคดีและควบคุมปัญหาใดๆ แต่เพียงผู้เดียวซึ่งคุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ iRobot ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการแก้ต่างสำหรับการเรียกร้องสิทธิดังกล่าว คุณตกลงที่จะไม่ระงับการเรียกร้องสิทธิดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iRobot โดย iRobot จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินคดีหรือกระบวนพิจารณาคดีเมื่อทราบถึงกรณีดังกล่าว

8. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

กฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงควิเบก ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดในการรับประกันตามกฎหมายและข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดในการรับรองที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดด้านล่างบางข้อหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

(ก) การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดและ EULA ตามลำดับ

(ข) บริการนี้ (ได้แก่ ไซต์ เว็บแอป แอปมือถือ และ IROBOT.COM) ได้จัดให้ไว้เพื่อความสะดวกของคุณ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” โดย iRobot ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และผู้จัดหาไม่ให้การรับประกันและเงื่อนไขไม่ว่าประเภทใดๆ อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือโดยกฎหมาย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขของความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมสิทธิ์ ความถูกต้อง การปราศจากการแทรกแซง ความปลอดภัย และการไม่ละเมิดสิทธิ

(ค) iRobot ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และผู้จัดหาจะไม่ให้การรับประกันว่าความบกพร่องจะได้รับการแก้ไขหรือว่าการให้บริการ: (I) จะตรงกับความต้องการของคุณ (II) จะเข้ากันได้กับเครือข่ายที่บ้าน คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ (IV) จะมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ คำแนะนำหรือข้อมูล ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจาก iRobot หรือผ่านทางบริการนี้ จะไม่ก่อให้เกิดเป็นการรับประกัน

(ง) iRobot ไม่ได้ให้การรับประกัน การสนับสนุน การรับประกัน หรือเกิดความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลภายนอกผ่านทางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก) หรือเว็บไซต์หรือบริการที่มีไฮเปอร์ลิงก์ใดๆ โดย iRobot จะไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องหรือติดตามตรวจสอบในลักษณะใดๆ ถึงธุรกรรมระหว่างคุณและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าว

(จ) เมื่อคุณติดตั้ง ตั้งค่าหรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ iRobot จัดหาให้ คุณจะได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นหรือเลือกการตั้งค่าแบบเฉพาะเจาะจง ตัวเลือกในการตั้งค่าของคุณสามารถก่อให้เกิดความเสียหายหรือนำไปสู่การดำเนินการที่ไม่ได้รับการแนะนำในอุปกรณ์หรือระบบที่มีการเชื่อมต่อของคุณ คุณจะต้องรับผิดทั้งหมดต่อความเสียหายดังกล่าวเมื่อคุณเลือกการตั้งค่าแบบเฉพาะเจาะจงหรือปรับแต่งการตั้งค่าเริ่มต้น

9. ข้อจำกัดความรับผิด

กฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงควิเบก ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดหรือค่าเสียหายบางอย่าง ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดด้านล่างบางข้อหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณและคุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมด้วย ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขเหล่านี้และโดยเฉพาะภายในข้อกำหนด “ข้อจำกัดความรับผิด” นี้พยายามที่จะยกเว้นความรับผิดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต โดยเป็นการเพิ่มเติมจากข้อสงวนสิทธิ์ในการรับประกันข้างต้น ไม่มีกรณีใดที่ (ก) ฝ่าย iRobot จะต้องรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ต่อการสูญหายของข้อมูลหรือการสูญเสียกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ แม้ว่าฝ่าย iRobot จะทราบหรือควรรับทราบถึงความเป็นไปได้ถึงความเสียหายดังกล่าวนั้น และ (ข) จำนวนความรับผิดโดยรวมของฝ่าย iRobot ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะโดยสัญญาหรือโดยละเมิดหรือโดยประการอื่นใด ที่เกินกว่าค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชำระจริงให้กับ iRobot หรือผู้ขายที่ได้รับการแต่งตั้งของ iRobot สำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาใน 12 เดือนก่อนหน้า (หากมี) ข้อจำกัดนี้เป็นแบบรวมและจะไม่เพิ่มขึ้นในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือข้อเรียกร้องที่มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้น iRobot ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้จัดหาของ iRobot ไม่ว่าในกรณีใด

10. ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

(ก) ติดต่อ iRobot เป็นอันดับแรก หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณและ iRobot เป้าหมายของเราคือการเรียนรู้และแก้ไขข้อกังวลของคุณ คุณตกลงว่าคุณจะแจ้งให้ iRobot ทราบเกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ ที่คุณมีกับ iRobot ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้โดยติดต่อ iRobot

(ข) กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน กฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงควิเบก ไม่อนุญาตให้มีกระบวนการอนุญาโตตุลาการภาคบังคับ ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับคุณ คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมหรือแตกต่างไปจากนี้ เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติห้ามไว้เป็นอย่างอื่น คุณและ iRobot ตกลงกันภายใต้ข้อ 11 (ค) (การคุ้มครองข้อมูลลับและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ที่จะส่งการเรียกร้องสิทธิ ข้อพิพาท การดำเนินคดี สาเหตุในการดำเนินคดี หรือคำร้องขอการเยียวยาที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือการใช้บริการของคุณให้แก่อนุญาโตตุลาการที่มีผลบังคับ แทนที่การฟ้องคดีต่อศาลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้ นอกจากนั้นคุณยังตกลงว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุดและมีผลผูกพัน ตลอดจนอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยศาลในกรณีที่จำกัดมากเท่านั้น คุณยังสละสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ การตรวจสอบ หรือการฟ้องร้องต่อศาลใดๆ หรือเจ้าหน้าที่ในการยุติธรรมอื่นๆ ตราบเท่าที่การสละสิทธิ์ดังกล่าวได้ทำขึ้นอย่างสมบูรณ์ ข้อกำหนดนี้ทำขึ้นเพื่อการตีความอย่างกว้างเพื่อที่จะรวมข้อพิพาทหรือการเรียกร้องสิทธิทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ ภายใต้ข้อ 11 (ค) (การคุ้มครองข้อมูลลับและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องสิทธิที่คุณมีต่อเราหรือที่เรามีต่อคุณ ซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือการใช้บริการของคุณ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยสัญญา โดยละเมิด โดยกฎหมาย การฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความเท็จหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด) จะได้รับการพิจารณาโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลบังคับ เว้นแต่คุณสามารถนำข้อพิพาทนั้นสู่ศาลที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิที่มีจำนวนไม่มากหากข้อพิพาทนั้นมีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาโดยศาลดังกล่าวได้

(ค) กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คุณต้องยื่นการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทให้เราก่อนโดยติดต่อ iRobot เพื่อให้โอกาสเราที่จะแก้ไขข้อพิพาท คุณสามารถร้องขอให้มีอนุญาโตตุลาการได้หากการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทของคุณไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 60 วันนับจากวันที่ยื่นการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทให้กับ iRobot โดย iRobot สามารถร้องขอให้มีอนุญาโตตุลาการได้ทุกเมื่อหลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบถึงการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทตามข้อ 11 (ฉ) (การแจ้งเตือน) กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการขึ้นเพื่อพิจารณาการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทตามกฎเกณฑ์ที่ใช้ในขณะนั้นหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา หรือหากคุณอาศัยในแคนาดา จะใช้กฎเกณฑ์ของสถาบัน ADR ของแคนาดาตามที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยข้อตกลงนี้ สถานที่ในการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการจะมีขึ้นที่บอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา หรือหากคุณอาศัยอยู่ในแคนาดาจะมีขึ้นที่โตรอนโต ออนตาริโอ และจะใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินกระบวนพิจารณา ข้อเรียกร้องจะได้รับการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการคนเดียว อนุญาโตตุลาการจะไม่สามารถมีคำตัดสินเกินกว่าหรือขัดกับสิ่งที่ข้อตกลงนี้กำหนดไว้ มีคำสั่งรวมการพิจารณาหรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือโดยใช้ตัวแทน มีคำตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือค่าเสียหายอื่นใดนอกจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงของคู่กรณี หรือมีคำสั่งให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือคำสั่งแสดงสิทธิ เว้นแต่ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการอาจมีคำตัดสินเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ขึ้นกับรายบุคคลที่กำหนดโดยกฎหมาย และอาจมีคำสั่งให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือคำสั่งแสดงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผลใช้บังคับ กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะต้องเป็นความลับ และไม่ว่าคุณหรือ iRobot หรืออนุญาโตตุลาการก็ไม่สามารถเปิดเผยการเกิดขึ้น เนื้อหา ผลลัพธ์ของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับตามหรืออุทธรณ์คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจสามารถมีคำพิพากษาเกี่ยวกับคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้ หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้ได้รับการพิจารณาโดยศาลว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีผล ดังนี้ ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้สมบูรณ์

(ง) ไม่ใช้การดำเนินคดีแบบกลุ่ม เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติห้ามไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาทที่อยู่ภายข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้จะไม่มีสิทธิหรือมีอำนาจที่จะได้รับการพิจารณาแบบกลุ่มหรือการรวมพิจารณา หรือโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ยื่นการเรียกร้องสิทธิโดยใช้ความสามารถของตัวแทนที่มีการกล่าวอ้างในนามของสาธารณะทั่วไป (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในฐานะทนายความของรัฐ)

(จ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดของกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะแบ่งครึ่งให้กับคุณและ iRobot อย่างเท่าเทียม คู่กรณีแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ พยาน การเตรียมการและการเสนอหลักฐานในการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ

(ฉ) คุณต้องติดต่อ iRobot ภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่มีเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุของข้อพิพาทเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง หรือข้อพิพาทดังกล่าว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับภายหลังจากการสิ้นสุดเงื่อนไขเหล่านี้

11. บททั่วไป

(ก) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ iRobot ขอสงวนสิทธิในการทำการเปลี่ยนแปลงต่อเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะๆ เราจะประกาศคำบอกกล่าวถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อเงื่อนไขเหล่านี้ในหน้านี้และให้โอกาสคุณที่จะตกลงกับข้อกำหนดใหม่ในการใช้บริการ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและตกลงกับข้อกำหนดในการใช้บริการที่เป็นปัจจุบันที่สุดในขณะที่คุณใช้บริการ การที่คุณยังคงใช้บริการต่อไปภายหลังจากมีคำบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าคุณได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วและตกลงที่จะผูกพันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงนั้น หากคุณไม่ตกลงกับข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้หรือข้อกำหนดใดๆ ในการใช้บริการในอนาคต คุณจะไม่สามารถใช้หรือเข้าถึง (หรือยังคงใช้หรือเข้าถึงต่อไป) บริการนี้ได้

(ข) กฎหมายที่ใช้บังคับ ศาลในบางเขตอำนาจศาล รวมถึงควิเบก จะไม่นำกฎหมายของแมสซาชูเซตส์มาบังคับใช้กับข้อพิพาทบางประเภท หากคุณอาศัยในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งของเขตอำนาจศาลเหล่านั้น ซึ่งมีข้อยกเว้นไม่ให้บังคับใช้กฎหมายของแมสซาชูเซตส์ กฎหมายของเขตอำนาจศาลของคุณจะมีผลบังคับใช้ต่อข้อพิพาทดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่เช่นนั้น คุณตกลงว่าเงื่อนไขเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิ ข้อพิพาท การดำเนินคดี สาเหตุของการดำเนินคดี ปัญหา หรือข้อเรียกร้องเพื่อการเยียวยาที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้สำหรับการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายของสมาพันธรัฐแห่งแมสซาชูเซตส์ โดยไม่มีผลต่อหลักกฎหมายขัดกันที่อาจกำหนดให้มีการใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอีกแห่งหนึ่ง คุณตกลงที่จะยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลของมลรัฐหรือศาลของสหพันธรัฐในหรือสำหรับเคาน์ตี้มิดเดิลเซกส์ แมสซาชูเซตส์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีของการเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทดังกล่าว เว้นแต่จะมีการกำหนดให้การเรียกร้องสิทธิหรือข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการตามที่ระบุไว้ในข้อข้างต้น

(ค) การคุ้มครองข้อมูลลับและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้น iRobot อาจร้องขอมาตรการชั่วคราวหรือมาตรการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเพื่อป้องการการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายต่อเซิร์ฟเวอร์ในศาลที่มีเขตอำนาจ

(ง) ข้อตกลงทั้งหมด/การเป็นโมฆะแยกส่วน เงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ iRobot เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ การที่ iRobot ไม่ได้ใช้สิทธิหรือบังคับตามสิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว ชื่อหัวข้อในเงื่อนไขเหล่านี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือทางสัญญา หากข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขนี้ได้รับการพิจาณาว่าไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดอื่นๆ ของเงื่อนไขนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ และข้อกำหนดที่ไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าได้รับการแก้ไขเพื่อให้ข้อกำหนดนั้นมีผลและบังคับใช้ได้ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนของคู่สัญญาอีกฝ่าย

(จ) การโอนสิทธิ คุณไม่สามารถโอนสิทธิหรือถ่ายโอนเงื่อนไขเหล่านี้และสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iRobot iRobot สามารถโอนสิทธิตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลผูกพันผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาต

(ฉ) การแจ้งเตือน iRobot อาจมีการแจ้งเตือนต่อคุณตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ทาง (ตามที่ iRobot เลือก) อีเมลไปยังอีเมลหลักที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ เอกสารที่พิมพ์ออกมา หรือประกาศคำบอกกล่าวดังกล่าวบนไซต์นี้ โดยที่ iRobot จะไม่รับผิดชอบต่อระบบคัดกรองอัตโนมัติที่คุณหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจนำมาใช้กับการแจ้งเตือนทางอีเมล ซึ่ง iRobot ขอแนะนำให้คุณเพิ่ม URL ของ @irobot.com ไว้ในสมุดรายชื่อที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลจาก iRobot

(ช) การเปิดเผย โปรดดู ที่นี่ หากต้องการทราบที่อยู่ของ iRobot

(ฌ) ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ © 2015, iRobot Corporation สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้และเครื่องหมายของการบริการทั้งหมด (“บริการ”) ที่แสดงอยู่บนบริการนี้เป็นทรัพย์สินของ iRobot หรือผู้ครอบครองที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก iRobot หรือผู้ครอบครองที่เกี่ยวข้อง โดย iRobot ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และการเสนอบริการ ข้อมูลจำเพาะ และการกำหนดราคาได้ทุกเมื่อโดยไม่มีคำบอกกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์หรือในการแสดงภาพที่อาจปรากฎในเอกสารนี้หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ญ) ผู้ที่อาศัยในแคนาดา ผู้ให้บริการนี้คือ iRobot Corp., 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 โดยคุณสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์ที่ 1 (781) 430 3000 หากคุณเป็นผู้ที่อาศัยในแคนาดาจะเป็นไปตาม Cal Civ. Code §1789.3 โดยคุณสามารถแจ้งข้อร้องเรียนของคุณไปยังหน่วยให้ความช่วยเหลือด้านข้อร้องเรียนของกองการบริการผู้บริโภคของกรมคุ้มครองผู้บริโภค คุณสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้โดยการเขียนไปที่ 1625 North Market Blvd., Suite N 112 Sacramento, CA 95834 หรือโทรศัพท์ไปที่ 800) 952-5210 หรือ (916) 445-1254 สำหรับการบริการด้านการประกันภัย คุณสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการประกันภัยในรัฐของคุณ

นโยบายฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้เมื่อ 09/30/2016