Лицензионно споразумение с краен потребител

ВАЖНО ИЗВЕСТИЕ: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ

Настоящото лицензионно споразумение („Лицензът“) е правно споразумение между Вас („Лицензополучателят“ или „Вие“) и iRobot Corporation със седалище 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 САЩ („iRobot“ или „ние“) относно предварително инсталиран софтуер, графики, оформление, интерфейси, съдържание или данни на устройството iRobot („Устройството iRobot“), включително всички изтеглящи се актуализации, инсталирани впоследствие на Устройството iRobot („Софтуерни материали“), както и всеки от свързаните носители, печатни материали и онлайн документация („Документацията“), доставени заедно с Устройството iRobot, и всички права на интелектуална собственост, притежавани от iRobot във или във връзка с Устройството iRobot (включително Софтуерните материали или Документацията) (наричани общо „ИС (интелектуалната собственост) на iRobot“).

С [ОТВАРЯНЕТО НА ОПАКОВКАТА][ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ] ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩИЯ ЛИЦЕНЗ, НЕ ЖЕЛАЕМ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ ЛИЦЕНЗ ЗА ИС НА IROBOT. ВИЕ ТРЯБВА СВОЕВРЕМЕННО ДА ВЪРНЕТЕ УСТРОЙСТВОТО IROBOT ЗАЕДНО С ЦЯЛАТА ПРИДРУЖАВАЩА ГО ДОКУМЕНТАЦИЯ, С НЕПОКЪТНАТА ОПАКОВКА, НА ТЪРГОВЕЦА НА ДРЕБНО, ОТ КОГОТО СТЕ ГО ПОЛУЧИЛИ, ИЛИ НА IROBOT CORPORATION НА АДРЕСА ПО-ДОЛУ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА.

Използването от ваша страна на (a) уебсайта, намиращ се на поддомейните www.iRobot.com и iRobot.com (всеки от тях наричан „Сайт“), (b) услуги чрез Сайта (и всички техни актуализации) („Услуги на сайта“) и (c) определен софтуер, който може да се изтегля на мобилното ви устройство (и всички негови актуализации) („Мобилния софтуер), се урежда от Общите условия за предоставяне на услугата. Закупуването на Продукта от ваша страна (с изключение на ИС на iRobot) се урежда от ограничената гаранция на iRobot, чиито условия се предоставят с Устройството iRobot. Настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител (ЛСКП) не урежда използването от ваша страна на Сайта, Услугите на сайта или Мобилния софтуер или закупуването на Продукта (с изключение на ИС на iRobot).

1)      ПРЕДОСТАВЯНЕ И ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА

a)         С оглед на съгласието ви да съблюдавате условията на настоящото споразумение iRobot ви предоставя неизключителен, ограничен лиценз за ползване на ИС на iRobot в Обединеното кралство при условията на настоящия Лиценз.

b)        Лицензът се отнася за едно устройство, при което имате разрешение да използвате ИС на iRobot само във връзка с едно Устройство iRobot.

c)         Вие може да извършвате следното:

i)               да използвате ИС на iRobot единствено във връзка с нетърговската употреба на Устройството си iRobot, като не може да я използвате независимо от Устройството iRobot или за друга цел;

ii)             да получавате и използвате безплатен допълнителен софтуерен код или актуализация на ИС на iRobot, които може периодично да бъдат предоставяни от iRobot;

iii)            да използвате Документация, поддържаща разрешената употреба съгласно Лиценза, и да правите толкова копия на Документацията, колкото са необходими за законното използване на Устройството iRobot и Документацията.

2)      АНГАЖИМЕНТИ НА ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

a)         Освен ако изрично не е предвидено в настоящия Лиценз или е разрешено от местен закон, вие се задължавате:

i)               да не копирате ИС на iRobot, освен когато копирането е свързано с нормалната употреба на Устройството iRobot или е необходимо за целите на архивирането или оперативната сигурност;

ii)             да не отдавате под наем, разпространявате, давате на лизинг, подлицензирате, заемате, превеждате, сливате, адаптирате, видоизменяте или променяте ИС на iRobot;

iii)            да не правите изменения или модификации на цялата или част от ИС на iRobot, нито да разрешавате ИС на iRobot или част от нея да бъде комбинирана със или инкорпорирана в други програми или устройства, освен ако това не е свързано с нормалната употреба на Устройството iRobot;

iv)           да не дизасемблирате, декомпилирате, правите обратен инженеринг, създавате производни продукти, основани на цялата или част от ИС на iRobot, нито да се опитвате да правите подобни неща, освен доколкото (по силата на приложим закон или наредба) такива действия не могат да бъдат забранени, тъй като са важни за постигане на работна съвместимост между ИС на iRobot и друга софтуерна програма;

v)             да използвате ИС на iRobot и Устройството iRobot по законен начин и в съответствие с всички приложими местни, национални и международни закони и наредби, като по-специално с използването от ваша страна не трябва:

(1)       да нарушавате авторски права, права върху бази от данни или търговска марка или друго право на интелектуална собственост на което и да е лице;

(2)       да допускате вероятност от подвеждане на друго лице или нарушаване на законово задължение по отношение на трета страна, като например договорно задължение или задължение за поверителност, нито да насърчавате подобна незаконна дейност;

(3)       да се държите заплашително, клеветнически, обидно или да нарушавате поверителността на друго лице или да причинявате раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство или евентуално да тормозите, разстройвате, затруднявате, тревожите или дразните друго лице;

(4)       да бъдете използвани, за да се представяте за друго лице или да представяте подвеждащо самоличността си или партньорството си с което и да е лице или да оставяте впечатление, че то представлява нас, ако случаят не е такъв; и

(5)       неправомерно да възпрепятствате или разстройвате мрежа или телекомуникационна система.

b)        Независимо от горното имате право да извършите еднократно постоянно прехвърляне на всички свои права за ползване на ИС на iRobot съгласно настоящия Лиценз на друга страна във връзка с прехвърляне на собствеността на Устройството си iRobot, при условие че: (i) прехвърлянето включва Устройството ви iRobot и прехвърляне на всички ваши права съгласно настоящия Лиценз; (ii) не задържате копия от ИС на iRobot, включително такива, съхранявани на компютър или на друго устройство за съхранение на данни; и (iii) обърнете внимание на страната, получаваща Устройството iRobot, върху общите условия на настоящия Лиценз и обясните, че използването на ИС на iRobot от нейна страна е предмет на настоящите общи условия.

3)      АВТОМАТИЧНИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА СОФТУЕРА

Възможно е iRobot периодично да разработва допълнения, корекции на програмни грешки, актуализации и други модификации, с цел да подобри или по друг начин да модифицира функционирането на ИС на iRobot („Актуализации“). Те може да бъдат инсталирани автоматично, без да предоставяме допълнително известие или да получаваме допълнително съгласие. Вие се съгласявате с тези автоматични актуализации. Ако не искате актуализации, прекратете използването на Устройството iRobot. Приемате, че може да се наложи да инсталирате Актуализации, за да използвате Устройството iRobot и ИС на iRobot, и се съгласявате да инсталирате своевременно предоставяните от iRobot актуализации. Използването на устройството iRobot след Актуализация означава продължаване на съгласието ви с настоящия Лиценз.

4)      МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определени елементи на Устройството iRobot може да съдържат или включват софтуер или други собствени материали на трети страни („Материали на трети страни“). Материалите на трети страни са лицензирани от iRobot и всички права на интелектуална собственост във всеки от Материалите на трети страни остават собственост на съответните им притежатели и лицензополучатели. Освен ако не ви уведомим другояче, лиценз за Материалите на трети страни ви се предоставя при същите условия като съдържащите се в настоящия Лиценз.

5)      УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

a)        Устройството iRobot и ИС на iRobot предоставят достъп до определени услуги и уебсайтове на трети страни („Услуги на трети страни“). Използването на Услугите на трети страни изисква достъп до интернет и може да се наложи да приемете допълнителни условия.

b)        Моля, обърнете внимание, че ние не администрираме и не контролираме Услугите на трети страни или съдържание или данни, до които може да получите достъп, като използвате въпросните Услуги на трети страни. Вашите отношения с трети страни посредством Услугите на трети страни са единствено между вас и третата страна. Поради това, когато се ангажирате с такава трета страна, вие го правите при нейните условия и правила, не при нашите. Жалби, въпроси и искове, свързани с проблеми или транзакции с трета страна, трябва да се отправят към нея.

c)         Не даваме гаранции в това отношение, нямаме задължения и не носим отговорност пред вас (по договор, при закононарушение или по друг начин) за използването от ваша страна на Услуги на трети страни.

6)      ОТВОРЕН КОД

Определени софтуерни елементи, включени в Продуктовия софтуер, са предмет на лицензи за „отворен код“ или „безплатен софтуер“ („Софтуер с отворен код“). Част от софтуера с отворен код е собственост на трети страни. Софтуерът с отворен код не е предмет на общите условия на настоящото Лицензионно споразумение с краен потребител. Всеки елемент от Софтуер с отворен код се лицензира съгласно условията на лиценза за краен потребител, който придружава Софтуера с отворен код. Нищо в настоящото лицензионно споразумение не ограничава правата ви, нито ви предоставя права, които да отменят общите условия на приложимия лиценз за краен потребител за Софтуера с отворен код. Ако се изисква от лиценз за конкретен Софтуер с отворен код, iRobot предоставя достъп до този Софтуер с отворен код и направените от iRobot модификации по него при писмено искане, изпратено до iRobot на имейл адреса или пощенския адрес, посочени по-долу.

7)      ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

a)        Вие приемате, че всички права на интелектуална собственост в ИС на iRobot по света принадлежат на iRobot, че правата в ИС на iRobot са ви дадени под лиценз (а не продадени) и че нямате права във или към ИС на iRobot, освен правото да я използвате в съответствие с условията на този Лиценз.

b)        Целостта на ИС на iRobot е защитена със защитни технически мерки (ЗТМ), с цел правата на интелектуална собственост, включително авторските права, в ИС на iRobot да не бъдат присвоени. По никакъв начин не трябва да правите опити за премахване или заобикаляне на тези ЗТМ, нито да прилагате, произвеждате, внасяте, разпространявате, продавате, давате под наем, предлагате, излагате или рекламирате за продажба или отдаване под наем или да притежавате за лични или търговски цели средства, чиято единствена основателна цел е улесняването на неупълномощеното премахване или заобикаляне на тези ЗТМ.

8)      ГАРАНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ

a)        Вие приемате, че:

i)               ИС на iRobot не е разработена, за да удовлетвори индивидуалните ви изисквания, и следователно вие носите отговорност да направите така, че оборудването и функциите на ИС на iRobot да отговарят на изискванията ви;

ii)             вие единствено носите отговорност за използване на Устройството iRobot и решенията, взети при това използване, като използването на Устройството iRobot от ваша страна става на ваша собствена отговорност;

iii)            възможно е ИС на iRobot да съдържа пропуски или програмни грешки и използването му да бъде прекъсвано или повлияно от такива пропуски или грешки.

b)        Поради това ИС на iRobot и всички Материали на трети страни ви се предоставят „В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА“, като не предоставяме гаранция, заявление, условия или ангажимент в какъвто и да е вид във връзка с функционирането, качеството или пригодността на ИС на iRobot или Материалите на трети страни.

c)         Освен както е предвидено в настоящия Лиценз, всички гаранции, заявления, условия и други, подразбиращи се по закон или по обичайното право, се изключват в максималната степен, допустима от приложимото право.

9)      ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ

a)        Нищо в този лиценз не ограничава или изключва отговорността на всяка от страните за:

i)               смърт или телесно увреждане, произтичащи в резултат на небрежност; или

ii)              измама или измамно представляване; или

iii)            нарушаване на условия, подразбиращи се съгласно Закона за продажба на стоки от 1979 г.; или

iv)           нарушаване на Закона за защита на потребителите от 1987 г.

b)        Максималната обща отговорност на iRobot съгласно или във връзка с настоящия Лиценз или с допълнителен договор, независимо дали е по договор, при закононарушение (включително небрежност) или по друг начин, при всички обстоятелства се ограничава до сума, равна на цената, платена от вас за Устройството iRobot.

10)   ПРЕКРАТЯВАНЕ

a)        iRobot може да прекрати този Лиценз незабавно с писмено известие до вас, ако извършите съществено или повтарящо се нарушение на Лиценза, което не успеете да поправите (ако е поправимо) в срок от 14 дни след връчване на писменото известие, което ви задължава да го направите.

b)        При прекратяване поради каквото и да е причина:

i)               всички предоставени ви права съгласно този Лиценз ще бъдат преустановени; и

ii)              трябва да преустановите всички дейности, разрешени от този Лиценз.

11)   СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ ИЗНОС

ИС на iRobot и свързаната с нея технология са предмет на законите на САЩ за контрол на износа и може да са предмет на наредби за износ или внос в други държави. Приемате да спазвате всички приложими към вас закони и наредби.

12)   ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

a)        Настоящият Лиценз е обвързващ за вас и нас, както и за съответните ни правоприемници и приобретатели.

b)        Ние може да прехвърляме, преотстъпваме, възлагаме, превъзлагаме или по друг начин да се разпореждаме с този Лиценз или всяко от правата или задълженията ни по него, по всяко време в срока на действието му.

13)   ИЗВЕСТИЯ

Всички известия, подавани от вас до iRobot трябва да бъдат изпратени на [iRobot Corporation] на адрес [8 Crosby Drive, MA 01730 САЩ]. iRobot може да ви изпраща известия на имейл [или пощенския] адрес, регистрирани от вас в iRobot. Известията се считат за получени и надлежно връчени 24 часа след изпращането на имейл или три дни след датата на изпращане на писмо по пощата. При доказване на връчването на всяко известие ще бъде достатъчно да се докаже, в случай на писмо, че то е било правилно адресирано, облепено с марки и пуснато в пощата, а в случай на имейл – че е бил изпратен до посочения имейл адрес на адресата.

14)   СЪБИТИЯ ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ

a)        iRobot няма задължения и не носи отговорност за невъзможност да изпълни или за забавяне на изпълнението на което и да е от задълженията си съгласно този Лиценз, причинени от събитие извън неговия разумен контрол (форсмажорното събитие).

b)        Форсмажорното събитие включва действие, събитие, неизпълнение, пропуск или произшествие извън нашия разумен контрол и включва, по-специално (без ограничения) следното:

i)               стачки, локаут или други индустриални действия;

ii)             граждански размирици, безредици, нахлуване, терористична атака или заплаха от такава, война (независимо дали е декларирана или не) или заплаха, или подготовка за война;

iii)            пожар, взрив, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие;

iv)           невъзможност да се използва железопътен, корабен, самолетен, автомобилен транспорт или други средства за обществен и частен транспорт;

v)             невъзможност да се използват обществените или частни телекомуникационни мрежи;

vi)           актове, постановления, законодателство, наредби или ограничения от правителство.

c)         Счита се, че функционирането на iRobot съгласно Лиценза е спряно за периода на продължаване на форсмажорното събитие, при което получаваме удължаване на срока за функциониране, равно на продължителността на този период. Ще положим разумни усилия за прекратяване на форсмажорното събитие или за намиране на решение, с което задълженията ни съгласно този Лиценз може да се изпълняват въпреки форсмажорното събитие.

15)   ОТКАЗ ОТ ПРАВА

a)        Ако не успеем, по всяко време в рамките на срока на действие на настоящия Лиценз, да наложим стриктното изпълнение на някое от задълженията ви съгласно този Лиценз или не успеем да упражним някое от правата или правните средства, с които разполагаме съгласно този Лиценз, това не представлява отказ от тези права или правни средства и не ви освобождава от спазването на тези задължения.

b)        Отказ от права от наша страна при неизпълнение на задължения не представлява отказ при всяко следващо неизпълнение.

c)         Отказ от наша страна от което и да е от тези общи условия не е действителен, ако не е изрично заявен като такъв и съобщен в писмен вид.

16)   ДЕЛИМОСТ

Ако компетентен орган установи, че някое от условията на този Лиценз е невалидно, незаконно или неприложимо до определена степен, това условие или разпоредба в тази степен ще бъде отделено от останалите условия и разпоредби, които ще продължат да бъдат валидни в най-пълната степен, допустима от закона.

17)   ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

a)        Настоящият Лиценз и всеки документ, изрично посочен в него, представлява пълното споразумение между нас и отменя всяко предходно договаряне, разбирателство или споразумение между нас във връзка с лицензирането на ИС на iRobot.

b)        Всеки от нас приема, че при сключването на този Лиценз (и посочените в него документи) нито една от страните не разчита на твърдение, заявление, уверение или гаранция (представителство) от което и да е лице (независимо дали е страна по този Лиценз или не), освен ако не са изрично определени в Лиценза или документите.

c)         Всеки от нас се съгласява, че единствените права или правни средства, с които разполагаме, произтичащи от или във връзка с представителство, са за нарушаване на договора, както е посочено в настоящия Лиценз.

18)   ПРАВО И КОМПЕТЕНТНА ЮРИСДИКЦИЯ

a)        Настоящият Лиценз, неговият предмет или състав (включително несвързани с договора спорове или искове) се уреждат и тълкуват в съответствие с английското право и всяка от страните се подчинява на неизключителната юрисдикция на английските съдилища, без това да ограничава правата ви като потребител на завеждане на съдебно дело в държавата, в която пребивавате.

b)        Вие приемате, че Продуктовият софтуер съдържа ценни търговски тайни и собствена информация на iRobot, че всяко действително или застрашаващо нарушение на Раздел 2 (Ограничения) на това Лицензионно споразумение за краен потребител ще нанесе незабавни и непоправими щети на iRobot, за които паричните обезщетения ще бъдат незадоволително удовлетворение и единственото задоволително удовлетворение за такова нарушение са съдебните мерки.

Настоящата Декларация е прегледана за последен път на 30.9.2016 г. и влиза в сила от същата дата.