ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

iRobot

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

  1. Въведение в iRobot

1.1          iRobot Corporation („iRobot“, „ние“, „нас“ или „нашите“) предоставя: (1) уебсайт на iRobot с потребителски профил, до който може да се осъществява достъп global.iRobot.com („Сайтът“), (2) услуги, достъпни през Сайта („Уеб приложението“) и (3) софтуер, който може да бъде изтеглен на смартфона или таблета ви, за достъп до услугите („Мобилните приложения“), като всички са за използване във връзка с хардуерните продукти на iRobot („Продуктите“), както и по други начини, предоставяни от iRobot. Някои продукти и Услуги на iRobot могат да се използват съвместно или по начини, при които се интегрират с продукти и услуги на трети страни. Терминът „Услуги“ означава Сайтът, Уеб приложението и Мобилните приложения.

2. Взаимоотношенията ви с нас

2.1          Настоящият документ и всички документи, посочени в него (наричани общо „Общи условия за предоставяне на услугата“) уреждат достъпа до и използването на Услугите от ваша страна. Важно е да прочетете и разберете Общите условия, преди да използвате Услугата. Ако в тях има нещо, което не разбирате, моля, свържете се с нас на адрес global.irobot.com.

2.2          С настройването на профил при нас или използването и достъпа до Услугите, вие приемате настоящите Общи условия за предоставяне на услугата. Ако не приемате настоящите Общи условия за предоставяне на услугата, моля, не преглеждайте или по друг начин не отваряйте и не използвайте услугата.

2.3          Закупуването на Продукт от ваша страна се урежда от ограничената гаранция, предоставяна с този Продукт („Ограничената гаранция“), и може допълнително да се регламентира от Общите условия за продажба. Софтуерът, вграден в Продукта и всички негови актуализации („Продуктовия софтуер“), е лицензиран и се регламентира от лицензионното споразумение с крайния потребител. Някои функции на Услугите може да са предмет на допълнителни насоки, условия или правила, които ще бъдат публикувани на страницата на Услугите във връзка с тези функции.

2.4          За да използвате Услугите ни, трябва да сте над 13 години и да сте в състояние да сключвате споразумения с правна сила в държавата си на пребиваване. Услугите не се предлагат на потребители, които са получили преди това забрана за използване на Услугите на iRobot.

3. Информация за нас

3.1       iRobot Corporation е дружество, учредено съгласно законите на щата [Масачузетс] в Съединените американски щати с номер на дружество, регистрирано под номер 000773447, и със седалище на адрес 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 САЩ.

4. Информация за вас

4.1          Вашата поверителност е важна за нас. Трябва да са запознаете с Декларацията ни за поверителност, за да разберете как събираме, използваме и споделяме информацията за вас.

5. Създаване на профил

5.1          За да използвате Услугите, трябва да се регистрирате за потребителски профил (вашия „Профил“) и да предоставите определена информация за себе си в съответствие с получаваната подкана от приложимия регистрационен формуляр. Приемате, че цялата информация, която подавате, е вярна и точна и ще я поддържате актуална.

5.2          Приемате да използвате „силни“ пароли (използващи комбинация от главни и малки букви, числа и символи) в Профила си.

5.3          Вие сте отговорни за запазване на поверителния характер на данните си за вход и дейностите, които се извършват в Профила ви. Ако имате притеснения, че с Профила ви може да бъде злоупотребено, приемате да се свържете незабавно с нас на адрес global.irobot.com, за да ни уведомите.

6. Правото ви да използвате Услугите

6.1          Материалите и съдържанието, съставляващи Услугите, ни принадлежат. Даваме ви разрешение да ги използвате единствено с цел да ползвате Услугите в съответствие с настоящите Общи условия за предоставяне на услугата.

6.2          Правото ви да използвате Услугите е предоставено лично на вас и нямате право да го предоставяте на друго лице или да продавате, подарявате или прехвърляте Профила си на друго лице. Правото ви да използвате Услугите не ни възпира да предоставяме на други хора правото да използват Услугите.

6.3          С изключение на случаите, разрешени в настоящите Общи условия за предоставяне на услугата, нямате право да използвате името iRobot или някои от търговските марки, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката iRobot.

6.4          Като част от нашите Услуги ви разрешаваме следното:

(a)           достъп до Уеб приложението във връзка със и единствено с цел контролиране и наблюдение на Продуктите, инсталирани в собствеността ви, или по друг начин осъществяване на достъп до предоставяна от нас услуга за използване от вас съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата („Разрешената цел“); и

(b)          инсталиране и използване на Мобилните приложения за ползване на мобилното ви устройство за Разрешената цел,

като ви предоставяме неизключителен, поименен, непрехвърляем лиценз за Разрешената цел.

6.5          Следното се отнася също и за случаите, когато придобивате Мобилните ни приложения от Apple App Store или използвате Услугите във връзка с устройство, доставено от Apple (тези случаи на използване се наричат общо „Приложението“):

(a)           приемате и се съгласявате, че настоящите Общи условия за предоставяне на услугата са единствено между вас и iRobot, а не Apple, и че Apple не носи отговорност за Приложението или съдържанието му по никакъв начин;

(b)          ползването на Приложението от ваша страна трябва да отговаря на Общите условия за предоставяне на услугата на App Store;

(c)           приемате, че Apple няма задължение за предоставяне на услуги за поддръжка и помощ по отношение на Приложението;

(d)          в случай на невъзможност на Приложението да спази всяка приложима гаранция, можете да уведомите Apple и Apple ще ви възстанови (ако е приложимо) средствата в размер на покупната цена на Приложението. До максималния размер, разрешен от действащото законодателство, Apple няма да има каквото и да е друго задължение по отношение на Приложението, и всички други искове, загуби, задължения, щети, разходи или разноски, които се дължат на невъзможност да се спази гаранция, ще се уреждат единствено от настоящите Общи условия за предоставяне на услугата и законодателството, приложимо към iRobot като доставчик на софтуера;

(e)          приемате, че Apple не носи отговорност за решаването на искове, които вие или трета страна имате по отношение на Приложението или притежаването и/или използването му от ваша страна, и всички подобни искове се уреждат единствено от настоящите Общи условия за предоставяне на услугата и всяко законодателство, приложимо към iRobot;

(f)           вие и iRobot приемате и се съгласявате, че Apple и дъщерните дружества на Apple са трета страна бенефициент на настоящите Общи условия за предоставяне на услугата и имат правото да разчитат на настоящите Общи условия, доколкото се отнасят до лиценза ви за Приложението; и

(g)          приемате и се съгласявате, че при ползване на Приложението от ваша страна ще спазвате всички приложими общи условия на споразумения на трети страни, които може да засегнат или да бъдат засегнати от това ползване.

6.6          Съгласявате се, че не се намирате в държава, която е обект на ембарго от страна на правителството на САЩ или е била определена от него като държава, „подкрепяща тероризма“ и не сте посочени в списък на правителството на САЩ с държави, подлежащи на забрана или ограничение.

6.7          Въпреки че Сайтът е достъпен от целия свят, Продуктите и Услугите, предоставяни или достъпни чрез или в него, не се предлагат на всички лица или във всички държави. Ако решите да влезете в Сайта от място, намиращо се извън държава, в която iRobot поддържа Продукта и Услугите („Целева държава“), вие правите това по собствена инициатива и единствено вие носите отговорност за спазване на приложимите местни закони в държавата ви. Разбирате и приемате, че Сайтът не е предназначен за ползване в нецелева държава и някои или всички функции на Сайта може да не работят или да са подходящи за ползване в такава държава. До степента, разрешена от закона, iRobot не приема отговорност или задължения за щети или загуби, причинени от достъпа ви или ползването на Сайта или Продуктите на iRobot в нецелева държава. Ще бъдете обвързани с настоящите Общи условия за предоставяне на Услугата винаги, когато осъществявате достъп или използвате Сайта или Услугите.

7. Актуализации на софтуера

7.1          Възможно е периодично да разработваме допълнения, корекции на програмни грешки, актуализации и други модификации, с цел да подобрим ефективността на Услугите или Продуктовия софтуер („Актуализациите“). Приемате да инсталираме тези актуализации автоматично, без да ви предоставяме допълнително известие.

7.2          Приемате, че може да се наложи да инсталирате актуализации, за да използвате Услуги и Продуктите, и се съгласявате своевременно да инсталирате предоставяните от нас актуализации.

7.3          Ако не искате Актуализациите, трябва да закриете Профила си и да прекратите използването на Услугите и Продуктите. Ако не закриете Профил, ще продължите да получавате автоматични Актуализации.

7.4          Използването на Услугите и Продуктите след Актуализация означава продължаване на съгласието ви с настоящите Общи условия за предоставяне на Услугата.

8. Продукти и услуги на трети страни

8.1          iRobot може да ви предостави възможността да свържете Продуктите и Услугите с един или повече продукти и услуги на трети страни („Продуктите и Услугите на трети страни“). Вие решавате дали и с Продуктите и Услугите на коя трета страна искате да се свържете. Ние изискваме изричното ви съгласие и разрешение, което можете да отмените по всяко време.

8.2          Приемате и се съгласявате, че Продуктите и Услугите на трети страни, които свързвате към Профила си, не са продукти и услуги на iRobot. Приемате, че iRobot не контролира Продукти и Услуги на трети страни.

8.3          Приемате и се съгласявате, че iRobot не дава заявления или гаранция за безопасността на Продукти или Услуги на трети страни, както и че iRobot не носи отговорност за използването от ваша страна на Продукти или Услуги на трети страни.

8.4          Използването на Продукти и Услуги на трети страни се урежда от отделни общи условия от операторите на приложимите Продукти и Услуги на трети страни.

8.5          За въпроси относно Продуктите и Услугите на трети страни трябва да се обръщате към оператора на съответния продукт или услуга.

9. Правила за добросъвестно ползване

9.1          В допълнение към другите изисквания в настоящите Общи условия в този раздел се описват конкретни правила, които се прилагат към ползването от ваша страна на Услугите („Правила за добросъвестно ползване“).

9.2          Когато използвате услугите, не трябва:

(a)           да лицензирате, продавате, отдавате под наем, на лизинг, прехвърляте, преотстъпвате, разпространявате, хоствате или по друг начин да експлоатирате икономически Услугите;

(b)          да изменяте, възпрепятствате, прехващате, повреждате, прекъсвате или хаквате Услугата;

(c)           да осъществявате достъп до Услугите с цел създаване на подобна или конкурентна услуга;

(d)          да заобикаляте, деактивирате или по друг начин влияете върху функции, свързани със сигурността на Услугата, или функции, които възпрепятстват или ограничават използването или копирането на съдържанието, достъпно чрез Услугата;

(e)          освен както е посочено в настоящите Общи условия за предоставяне на услугата, да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, публикувате отново, изтегляте, показвате, публикувате или предавате част от Услугите в каквато и да е форма или с каквито и да е средства;

(f)           да давате фалшива или подвеждаща информация в данните за профила си;

(g)          да се ангажирате в незаконно или неправомерно поведение;

(h)          да използвате Услугата, ако сме спрели или забранили използването й от ваша страна;

(i)            да злоупотребявате с Услугата като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който би навредил на Услугата или на собственото оборудване на потребител на Услугата;

(j)            да събирате данни от Услугата, различни от тези в съответствие с настоящите Общи условия за предоставяне на услугата;

(k)           да влияете върху, нарушавате или опитвате да осъществите неупълномощен достъп до сървърите или мрежите, свързани с Услугите, или да нарушавате наредбите, политиките или процедурите на тези мрежи;

(l)            да осъществявате достъп или правите опити за достъп до която и да е от Услугите по друг начин, освен през интерфейса, предоставен от iRobot; или

(m)         да премахвате, затъмнявате или променяте известия за права на собственост (включително известия за авторски права и търговски марки).

9.3          Неспазването на Правилата за добросъвестно ползване представлява сериозно нарушение на настоящите Общи условия за предоставяне на услугата и може да доведе до предприемането от наша страна, изцяло или частично, на следните действия (със или без предизвестие):

(a)           незабавно, временно или постоянно оттегляне на правата ви за ползване на Услугите ни;

(b)          издаване на предупреждение към вас;

(c)           правни действия срещу вас, включително съдебно производство за възстановяване на всички разходи (включително, но без да се ограничава до, основателни административни и съдебни разноски) вследствие на нарушението;

(d)          разкриване на тази информация пред правоприлагащите органи, ако имаме основание да счетем това за необходимо.

9.4          Възможно е да разследваме всяко предполагаемо нарушение на Правилата за добросъвестно ползване. По време на това разследване може временно да оттеглим правото ви на ползване на Услугите ни, без да ви изпращаме предизвестие.

9.5          Действията, описани в клауза 9.3, не са ограничени и е възможно да предприемем всяко друго действие, което основателно счетем за подходящо.

10. Компоненти с отворен код

10.1       В Уеб приложението или Мобилните приложения може да е включен софтуерен код на определени трети страни, който е предмет на лицензи за „отворен код“ или „безплатен софтуер“ („Софтуер с отворен код“). Част от софтуера с отворен код е собственост на трети страни.

10.2       Нищо в настоящите Общи условия за предоставяне на услугата не ограничава правата ви по нея и не ви предоставя права, които отменят общите условия на всеки приложим лиценз за софтуер с отворен код.

11. Договорено ползване и ограничения на Услугите на iRobot

11.1       Предназначение на Услугите на iRobot

Целта на Услугите е при достъп да бъдат използвани за нечувствителна към времето информация и контрол на продуктите. Въпреки че целта ни е Услугите да бъдат високонадеждни, те не са предвидени да бъдат на разположение през 100% от времето. Възможно е да претърпят спорадични прекъсвания и откази поради различни причини извън контрола на iRobot, включително прекъсване на Wi-Fi, време на достъпност на доставчика на услугата, мобилни известия и оператори, наред с други фактори. Вие приемате тези ограничения и се съгласявате, че iRobot не носи отговорност за щети, потенциално причинени от отказ или забавяне на Услугите.

11.2       Временно спиране

Услугите може да бъдат спрени временно без предупреждение от съображения за сигурност, поради системна грешка, поддръжка или ремонт или други обстоятелства. Вие се съгласявате, че нямате право на възстановяване на средства или намаление на цената за подобни спирания. iRobot не предлага конкретна гаранция за време на достъпност за Услугите.

11.3       Системни изисквания

За Услуги, изискващи Wi-Fi мрежа, няма да можете да осъществявате достъп до Услугите без:

(a)           работеща Wi-Fi мрежа в дома ви, разположена така, че да осъществява надеждна комуникация с Продуктите;

(b)          Профил (необходим за някои функции);

(c)           мобилни клиенти, например поддържан телефон или таблет (необходими за някои функции);

(d)          постоянен широколентов достъп до интернет;

(e)          други системни елементи, които може да са посочени от iRobot.

За Услуги, изискващи връзка чрез Bluetooth, няма да можете да осъществите достъп до Услугите без:

(a)           Профил (необходим за някои функции);

(b)          мобилни клиенти, например поддържан телефон или таблет (необходими за някои функции) с Bluetooth свързаност;

(c)           други системни елементи, които може да са посочени от iRobot.

Ваша отговорност е да осигурите наличието на всички необходими системни елементи, които трябва да са съвместими и правилно конфигурирани. Приемате, че Услугите може да не функционират в съответствие с описанието, когато изискванията и съвместимостта не са спазени.

11.4       Ограничения на информацията

Услугите ви предоставят информация („Продуктова информация“) за Продуктите и връзката им с други продукти и услуги. Цялата Продуктова информация се предоставя „в състоянието, в което е“ и „в състоянието, в което е на разположение“. Не гарантираме, че е правилна и актуална.

12. Ограничения на Услугите на iRobot по отношение на трети страни

12.1       Общи положения

Услугите разчитат на или работят с продукти и услуги на трети страни. Продуктите и услугите на трети страни са извън контрола на iRobot, но тяхната работа може да окаже въздействие или да претърпи въздействие от използването и надеждността на Услугите. Приемате и се съгласявате, че: (i) използването и наличието на Услугите зависи от доставчици на продукти и услуги трети страни; и (ii) тези продукти и услуги на трети страни може да не работят надеждно 100% от времето и може да повлияят на начина, по който функционират Услугите.

12.2       Доставчици на услуги трети страни

Приемате, че iRobot използва доставчици на услуги трети страни, за да активира някои аспекти на Услугите – като например съхранение на данни, синхронизиране, удостоверяване и комуникация, както и известия на мобилни устройства чрез доставчици на мобилни операционни системи и мобилни оператори.

12.3       Оборудване, доставчици на интернет услуги, оператори

Приемате, че наличието на Услугите зависи от (i) вашия компютър, мобилно устройство, окабеляването на дома, домашната Wi-Fi мрежа и друго сродно оборудване („Оборудването“), (ii) вашия доставчик на интернет услуги („Доставчика на интернет услуги“) и (iii) мобилния ви оператор („Оператора“). Съгласявате се, че носите отговорност за всички такси, начислявани от доставчика на интернет услуги и оператора ви във връзка с използването на Услугите. Съгласявате се освен това, че носите отговорност за спазването на всички приложими споразумения, общи условия за ползване/общи условия за предоставяне, както и други правила на доставчика си на интернет услуги и на мобилния си оператор.

12.4       Магазини за приложения

Приемате и се съгласявате, че наличието на Мобилните приложения зависи от уебсайтове на трети страни, от които изтегляте Мобилните приложения, например App Store от Apple или пазара за приложения на Android от Google (всеки от тях наричан „Магазин за приложения“). Приемате, че настоящите Общи условия за предоставяне на услугата са между вас и iRobot, а не с Магазин за приложения. Всеки Магазин за приложения може да има собствени общи условия, които трябва да приемете, преди да изтегляте от него Мобилни приложения. Приемате да ги спазвате, а лицензът ви за използване на Мобилните приложения зависи от спазването например на общите условия на Магазина за приложения. До степента, до която тези други общи условия на Магазина за приложения са по-малко ограничителни от или другояче в конфликт с условията, поставени от настоящите Общи условия за предоставяне на услугата, прилагат се по-ограничителните или конфликтни условия на настоящите Общи условия за предоставяне на услугата.

12.5       Хипервръзки и препратки към уебсайтове на трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове, администрирани от трети страни („Сайтове на трети страни“), и препратки към доставчици трети страни („Доставчици с препращане“). Тези Сайтове на трети страни и Доставчици с препращане не се намират под наш контрол. iRobot предоставя тези връзки и препратки само за удобство и не преглежда, одобрява, наблюдава, подкрепя, гарантира и не прави декларации по отношение на Сайтовете на трети страни или Доставчиците с препращане. Използването на тези Сайтове на трети страни става на ваша собствена отговорност.

12.6       Освобождаване от отговорност

iRobot не носи отговорност за третите страни или техните продукти и услуги, включително, но без да се ограничава до Магазините за приложения, Продуктите и услугите на трети страни, Сайтовете на трети страни, Препоръчани доставчици, Оборудване, Доставчици на интернет услуги и оператори. iRobot отхвърля, а вие отказвате, отменяте и освобождавате от отговорност iRobot и лицензополучателите му и доставчиците му от минали, настоящи и бъдещи искове, отговорности и щети, известни или неизвестни, възникващи от и свързани с взаимодействията ви с тези трети страни и продуктите и услугите им, дори ако не сте запознати с иск, който може да съществува към момента на предоставяне на това освобождаване от отговорност.

13. Собственост и интелектуална собственост

13.1       Приемате, че цялата поверителна информация, авторски права и други права на интелектуална собственост върху Продукта, Продуктовия софтуер и Услугите са собственост на iRobot или лицата, които са ни предоставили лиценз за използване на тези права. Приемате, че нямате други права върху или по отношение на Продукта, Продуктовия софтуер и Услугите, освен правото да ги използвате в съответствие с настоящите Общи условия за предоставяне на услугата.

13.2       Може само да копирате части от Услугите (включително този Сайт) на собствения си компютър за собствено лично ползване. Нямате право да използвате съдържанието на Услугите по друг публичен или търговски начин, нито да копирате или включвате част от съдържанието на Услугите в друг обект, включително собствения ви уебсайт, без писменото съгласие на iRobot. Трябва да имате лиценз от нас, преди да започнете да публикувате или разпространявате повторно каквато и да е част от Услугите.

13.3       iRobot запазва пълни права на собственост върху цялото съдържание на Услугите, включително изтеглящ се софтуер и всички придружаващи го данни. Не трябва да копирате, изменяте или по друг начин да възпроизвеждате или увреждате структурата или представянето на Услугите или на всяко тяхно съдържание.

14. Прекратяване на взаимоотношенията с нас

14.1       Ако в който и да е момент считате, че не можете да се съгласите с настоящите Общи условия за предоставяне на Услугата или с промени, направени в Общите условия за предоставяне на Услугата или Услугите, трябва незабавно да спрете да ползвате Услугите.

14.2       Ако искате да прекратите използването на Услугите, моля, изпълнете инструкциите за деактивиране на профила ви [във функцията за настройка на Услугите ни].

14.3       Възможно е незабавно да прекратим използването на Услугите от ваша страна, ако нарушите Правилата за добросъвестно ползване, други важни правила или условия, определени от нас по отношение на достъпа и използването на Услугата, включително настоящите Общи условия за предоставяне на услугата.

14.4       Възможно е също така да оттеглим Услугата [по всяко време][при условие че ви дадем предизвестие в разумен срок, че възнамеряваме да го направим].

14.5       Ако вие или ние прекратим използването на Услугите от ваша страна или оттеглим Услугите, може да изтрием или изменим Профила ви или друга информация, която съхраняваме за вас. Освен това ще загубите притежаваните от вас права за използване на Услугите. Няма да ви предложим компенсация за каквито и да е загуби.

14.6       Ако прехвърлите Продукт на нов собственик, правото ви за ползване на Услугите по отношение на този Продукт се прекратяват автоматично, а новият собственик няма да има право да използва Продукта или Услугите чрез Профила ви и ще трябва да регистрира отделен профил в iRobot.

15. Нашето задължение/отговорност към вас

15.1       За съжаление, поради естеството на интернет и технологиите Услугите се предоставят „в състоянието, в което се предлагат“ и „в състоянието, в което са“. Това означава, че не можем да обещаем, че използването на Услугата от ваша страна ще става без прекъсвания, без забавяния, без грешки или ще отговаря на очакванията ви, както и не поемаме в настоящите Общи условия за предоставяне на услугата ангажимент по отношение на представянето или наличието на Услугите и, до степента, до която можем да го направим, изключваме каквито и да са ангажименти, които евентуално се подразбират по закон.

15.2       До позволената от закона степен не приемаме отговорност за искове, произтичащи от предоставянето на Услугите (тъй като те се предоставят безплатно).

15.3       Във всеки случай никога не носим отговорност за загуби или щети, които са разумно предвидими.

16. Решаване на спорове

16.1       Ако имате спор с нас във връзка с Услугите, на първо място, моля, свържете се с нас на адрес global.irobot.com и направете опит да решите спора с нас неофициално.

16.2       В малко вероятния случай, когато iRobot не успее да реши спора по неофициален път, ще обсъдим и съгласуваме с вас най-ефективния начин за решаване на спора между нас.

17. Промени в Услугите

17.1       Непрекъснато актуализираме и подобряваме Услугите, за да се опитаме и намерим начини да ви предоставим нови и иновативни функции и услуги. Подобренията и актуализациите се правят също така с цел да отразят променящите се технологии, вкусове, поведение и начин, по който хората използват интернет и Услугите ни.

17.2       За тази цел може да се наложи да актуализираме, зададем отново, прекратим предлагането и/или поддръжката на конкретна част от Услугите или на функция, свързана с Услугата („промени в Услугите“). Тези промени в Услугата може да засегнат миналите ви дейности в Услугата, използвани от вас функции и Продуктовата ви информация („елементи от Услугата“). Промените в Услугите може да включват изтриването или повторното задаване на елементите от Услугата.

17.3       Приемате, че основна характеристика на Услугите ни е това, че промените в тях ще се въвеждат с времето, а това е важна основа, върху която ви предоставяме достъп до Услугите. След като извършим промени в Услугите, продължаващото им използване от ваша страна ще покаже, че приемате всички промени в тях. Винаги можете да прекратите използването на Услугите или да деактивирате профила си във функцията за настройка на Услугите.

17.4       Приемате, че не подлежим на отговорност пред вас или пред трета страна за каквато и да е промяна в Услугите.

17.5       Ще се опитаме, когато е възможно и разумно, да се свързваме с вас, за да ви уведомяваме за всички значителни промени в Услугите.

18. Промени в документите

18.1       Възможно е периодично да преразглеждаме настоящите Общи условия за предоставяне на услугата, но най-актуалната версия винаги ще е публикувана на адрес www.irobot.com/legal.

18.2       Промените обикновено настъпват поради добавянето на нови функции към Услугата, промени в законите или ако е необходимо да изясним позицията си по даден въпрос.

18.3       Ще се опитаме, когато е възможно и разумно, да се свързваме с вас, за да ви уведомяваме за всички значителни промени в който и да е от документите, посочени в настоящите Общи условия за предоставяне на услугата. Може да се свържем с вас чрез Услугата (например като ви помолим да приемете промените, преди да продължите да я използвате) или чрез отделен имейл.

18.4       Нормално ще се опитаме да ви предупредим, преди новите условия да влязат в сила. Понякога промените обаче трябва да се направят незабавно и в такъв случай няма да ви изпратим предизвестие. Продължаващото използване на Услугата от ваша страна след промяната в Общите условия показва, че приемате всички промени в Услугите.

19. Документи, приложими към взаимоотношенията ни с вас

19.1       Настоящата версия на Общите условия за предоставяне на услугата съдържа единствените условия, които се прилагат към взаимоотношенията ни с вас. По­старите версии на Общите условия за предоставяне на услугата вече не се отнасят към взаимоотношенията ни и ще бъдат изцяло заменени от настоящата версия.

19.2       Възнамеряваме да използваме настоящите Общи условия за предоставяне на услугата като основа при съставяне на писмените условия на споразумението ни с вас за предоставяне на Услугите. Ако част от Общите условия за предоставяне на услугата не могат да влязат в сила, тогава останалата част от тях ще продължи да се прилага към взаимоотношенията ни.

19.3       Ако не спазвате настоящите Общи условия за предоставяне на услугата и ние не предприемем незабавни действия, това не означава, че се отказваме от правата си и в бъдеще все още може да предприемем действия.

20. Право

20.1       Настоящите Общи условия за предоставяне на услугата се подчиняват на английското право. Английските съдилища ще имат неизключителна юрисдикция над всеки спор, възникващ от или свързан с използването на Услугите от ваша страна.

20.2       Нищо в тази клауза не възпрепятства някой от нас да потърси възпиращи (по спешност) мерки или друг безпристрастен подход от съдилищата по въпроси, свързани със сигурността на данните, интелектуалната собственост или неупълномощен достъп до Услугите.

21. Прехвърляне

Настоящите Общи условия за предоставяне на услугата и всички свързани с тях права или задължения не може да бъдат преотстъпвани или по друг начин прехвърляни от вас без предварителното писмено съгласие от iRobot. Настоящите Общи условия за предоставяне на услугата може да бъдат прехвърляни от iRobot без ограничения. Те са обвързващи за всеки допустим правоприемник.

22. Известия

iRobot може да ви предоставя известия, изисквани по закон или с други цели чрез (по свой избор) имейл до основния имейл адрес, свързан с Профила ви, на хартиен носител или като го публикува в Сайта. iRobot не носи отговорност за автоматичното филтриране, което вие или доставчика ви на мрежови услуги може да прилагате към известията по имейл. iRobot препоръчва да добавите URL адресите @iRobot.com към указателя с електронните си адреси, за да сте сигурни, че получавате имейл известия от iRobot.

23. Разкриване на информация

Моля, вижте тук адреса на iRobot: global.irobot.com.

24. Данни за контакт, отзиви и жалби

24.1       Ако се налага да се свържете с нас във връзка с настоящите Общи условия за предоставяне на услугата или друг посочен в тях документ, моля, изпратете ни имейл на адрес global.irobot.com.

Ценим мнението на нашите потребители и за нас винаги е интересно да научим нови начини за подобряване на Услугата. С изпращането на своите отзиви вие приемате, че се отказвате от каквито и да е права върху отзивите си, така че да можем да използваме и да разрешим на други да ги използват без ограничение и без заплащане към вас.

Настоящата Декларация е прегледана за последен път на 30.9.2016 г. и влиза в сила от същата дата.