Licenční smlouva s koncovým uživatelem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NEŽ ZAČNETE TENTO VÝROBEK POUŽÍVAT, POZORNĚ SI PROČTĚTE TENTO MATERIÁL

Tato licenční smlouva („Licence“) je smlouva mezi vámi („nabyvatel licence“ nebo „vy“) a společností iRobot Corporation se sídlem 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA („iRobot“ nebo „my“) na předem nainstalovaný software, grafiku, vzhled a uživatelský dojem, rozhraní, obsah a data na zařízení iRobot („zařízení iRobot“) včetně veškerých aktualizací ke stažení, které budou následně na zařízení iRobot nainstalovány („softwarové materiály“), a veškerá související média, tištěné materiály a online dokumentaci („dokumentace“), která je dodána společně se zařízením iRobot, a veškerá práva duševního vlastnictví obsažená v nebo se týkající zařízení iRobot, jež jsou majetkem společnosti iRobot, včetně softwarových materiálů a dokumentace („duševní vlastnictví společnosti iRobot“).

[OTEVŘENÍM BALENÍ][POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU] VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE NESOUHLASÍTE, NEMŮŽEME VÁM LICENCI K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI IROBOT POSKYTNOUT. ABY VÁM BYLY VRÁCENY PENÍZE, MUSÍTE ZAŘÍZENÍ IROBOT S VEŠKEROU DOPROVODNOU DOKUMENTACÍ A V NEPORUŠENÉM OBALU NEPRODLENĚ VRÁTIT PRODEJCI, U KTERÉHO JSTE HO ZAKOUPILI, NEBO SPOLEČNOSTI IROBOT CORPORATION NA NÍŽE UVEDENOU ADRESU.

Používání (a) webových stránek umístěných na adrese www.iRobot.cz a v subdoménách domény iRobot.cz („stránky“), (b) služeb poskytovaných na stránkách včetně všech jejich aktualizací („služby stránek“) a (c) určitého softwaru, který lze stáhnout na mobilní zařízení, včetně všech aktualizací („mobilní software“), se řídí všeobecnými smluvními podmínkami. Na nákup výrobku (vyjma duševního vlastnictví společnosti iRobot) se vztahuje omezená záruka společnosti iRobot, jejíž podmínky jsou poskytnuty společně se zařízením iRobot. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) se nevztahuje na vaše používání webových stránek, služeb na webových stránkách ani na mobilní software nebo na koupi výrobku (vyjma duševního vlastnictví společnosti iRobot).

1)      UDĚLENÍ A ROZSAH LICENCE

a)         Na základě vašeho souhlasu, že budete dodržovat podmínky této smlouvy, vám společnost iRobot tímto poskytuje nevýlučnou a omezenou licenci na využívání duševního vlastnictví společnosti iRobot v České republice podle podmínek této licence.

b)        Tato licence se vztahuje pouze na jedno zařízení a duševní vlastnictví společnosti iRobot a smíte ji používat ve spojení pouze s jedním zařízením iRobot.

c)         Smíte:

i)               používat duševní vlastnictví společnosti iRobot pouze v rámci nekomerčního využití zařízení iRobot a nemělo by být využíváno samostatně bez zařízení iRobot nebo k jakémukoliv jinému účelu;

ii)             získat a použít veškerý volně dostupný doplňkový softwarový kód nebo aktualizaci duševního vlastnictví společnosti iRobot tak, jak bude společností iRobot čas od času poskytována;

iii)            použít veškerou dokumentaci k podpoře použití, které je dle Licence povoleno, a udělat tolik kopií dokumentace, kolik je potřeba k používání zařízení iRobot nebo dokumentace v souladu se zákonem.

2)      OMEZENÍ NABYVATELE LICENCE

a)        Pokud není v licenční smlouvě stanoveno jinak nebo není povoleno místními zákony, zavazujete se k tomu, že:

i)               nebudete kopírovat duševní vlastnictví společnosti iRobot, kromě případů, kdy je kopírování nutné k obvyklému použití zařízení iRobot a kdy je to nezbytné pro účely zálohování nebo bezpečnosti provozu;

ii)             nebudete duševní vlastnictví společnosti iRobot pronajímat, distribuovat, půjčovat, udělovat podlicence, překládat, slučovat, adaptovat, měnit nebo modifikovat;

iii)            nebudete provádět změny nebo úpravy duševního vlastnictví společnosti iRobot jako celku nebo jeho části ani nedáte souhlas k tomu, aby bylo duševní vlastnictví společnosti iRobot jako celek nebo jeho část sloučeno s jinými programy nebo se stalo součástí jiných programů nebo zařízení, kromě případů, kdy je to nezbytné pro normální použití zařízení iRobot;

iv)           nebudete rozebírat, dekompilovat, zpětným postupem vyvíjet ani vytvářet díla, která se zakládají na duševním vlastnictví společnosti iRobot jako celku nebo na jeho části, ani se o nic takového nepokusíte, vyjma případů, kdy (podle platných zákonů nebo právních předpisů) nemůže být takové konání zakázáno, neboť je nezbytné pro zajištění vzájemné součinnosti duševního vlastnictví společnosti iRobot s jiným softwarem;

v)             budete používat duševní vlastnictví společnosti iRobot a zařízení iRobot v souladu s platnými zákony a právními předpisy dané země, s mezinárodními zákony a úmluvami. Používáním nesmíte zejména:

(1)       porušit žádná autorská práva, práva k databázím ani ochranné známky nebo duševní vlastnictví jakékoli osoby;

(2)       uvést nikoho v omyl nebo se dopustit porušení zákonných povinností vůči třetí osobě, jako například smluvní povinnosti nebo povinnosti zachování mlčenlivosti nebo podporovat nezákonnou činnost;

(3)       ohrožovat, urážet, zneužívat nebo narušovat cizí soukromí nebo vyrušovat, působit obtíže nebo nadbytečné starosti nebo jinak obtěžovat, rozrušovat, uvádět do rozpaků, zneklidňovat nebo rozčilovat jiné osoby;

(4)       použít zařízení k napodobování jiných osob nebo k poskytnutí klamného dojmu o své identitě nebo ve spojení s jinou osobou nebo vyvolat dojem, že pochází od nás, pokud tomu tak není; a

(5)       nezákonně zasahovat do jakékoli sítě nebo telekomunikačního systému či je jinak narušovat.

b)        Navzdory výše uvedeným skutečnostem, můžete jednou v souvislosti s převodem vlastnických práv k zařízení iRobot trvale převést všechna svá práva na použití duševního vlastnictví společnosti iRobot, která vychází z této licence, na další stranu, pod podmínkou, že: (i) do převodu je zahrnuto vaše zařízení iRobot a jsou převedena všechna vaše práva vyplývající z této licence; (ii) neponecháte si žádné kopie duševního vlastnictví společnosti iRobot včetně kopií uložených v počítači nebo na jiném paměťovém zařízení; a (iii) upozorníte stranu, která zařízení iRobot nabývá, na smluvní podmínky této licence a vysvětlíte, že využívání duševního vlastnictví společnosti iRobot se řídí těmito smluvními podmínkami.

3)      AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE SOFTWARU

Společnost iRobot může čas od času vyvinout záplaty, opravy chyb, aktualizace, vylepšení a další modifikace pro vylepšení nebo jinou změnu výkonu duševního vlastnictví společnosti iRobot („aktualizace“). Mohou být nainstalovány automaticky bez dodatečného upozornění nebo bez nutnosti poskytnutí dodatečného souhlasu. S takovou automatickou aktualizací vyjadřujete svůj souhlas. Pokud si aktualizace nepřejete, přestaňte zařízení iRobot používat. Berete na vědomí, že k tomu, abyste mohli zařízení iRobot a duševní vlastnictví společnosti iRobot používat, může být po vás vyžadována instalace aktualizací, a souhlasíte s tím, že neprodleně nainstalujete veškeré aktualizace, které vám společnost iRobot poskytne. Tím, že po aktualizaci budete zařízení iRobot dále používat, vyjadřujete svůj souhlas s pokračováním této licence.

4)      MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN

Jisté části zařízení iRobot mohou obsahovat software nebo jiné materiály ve vlastnictví třetích stran („materiály třetích stran“). Licence na materiály třetích stran jsou udělovány společností iRobot a veškerá práva spojená s duševním vlastnictvím veškerých materiálů třetích stran zůstávají ve vlastnictví jejich příslušných vlastníků a nabyvatelů licencí. Pokud vás nebudeme jinak informovat, licence k materiálům třetích stran jsou vám poskytnuty za stejných podmínek, které jsou obsahem této licence.

5)      SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

a)        Zařízení iRobot a duševní vlastnictví společnosti iRobot umožňuje přístup k určitým službám a webovým stránkám třetích stran. („služby třetích stran“). Pro využití služeb třetích stran je nutný přístup k internetu a může být požadován souhlas s dodatečnými podmínkami.

b)        Upozorňujeme, že neprovozujeme ani neřídíme služby třetích stran ani obsah nebo data, ke kterým můžete využíváním služeb třetích stran získat přístup. Veškerá jednání se třetími stranami prostřednictvím služeb třetí strany jsou výhradně mezi vámi a třetí stranou. Veškerá vaše spolupráce s třetí stranou se řídí jejich smluvními podmínkami, ne našimi. Stížnosti, dotazy a nároky týkající se jakýchkoliv problémů nebo transakcí se třetí stranou by měly být směrovány třetí straně.

c)         Neposkytujeme žádné záruky týkající se toho, že využijete služeb třetí strany, a neneseme za ně vůči vám žádnou odpovědnost (ať smluvní, mimosmluvní nebo jinou).

6)      OPEN SOURCE

Jistý software, který je součástí softwaru výrobku, podléhá licencím „open source“ nebo „volný software“ („open source software“). Některý open source software je majetkem třetích stran. Na takovýto open source software se nevztahují smluvní podmínky této EULA. Místo toho, je takovýto open source software licencován na základě licenčních podmínek koncového uživatele, které jsou součástí takového open source softwaru. Tato EULA žádným způsobem neomezuje vaše práva, která vycházejí ze smluvních podmínek jakékoli platné licence na open source software, ani vám nedává práva, kterými je nahrazuje. Pokud to nějaká licence na určitý open source software vyžaduje, společnost iRobot umožní použití takového open source softwaru nebo provede změny příslušného open source softwaru na základě písemné žádosti zaslané společnosti iRobot na níže uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu.

7)      PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

a)        Berete na vědomí, že majitelem veškerých celosvětových práv k duševnímu vlastnictví společnosti iRobot je společnost iRobot, že vám práva k němu licencuje (neprodává) a že na duševní vlastnictví společnosti iRobot nemáte žádný nárok, pouze jej můžete v souladu s podmínkami této licenční smlouvy používat.

b)        Integrita duševního vlastnictví společnosti iRobot je chráněna technickými ochrannými opatřeními (TOO), tak aby práva k duševnímu vlastnictví společnosti iRobot, včetně autorského práva, nemohla být zcizena. Žádným způsobem se nesmíte pokusit takové TOO odstranit nebo obejít, ani použít, vyrobit, dovézt, distribuovat, prodávat, pronajímat, nabízet, odhalit nebo nabízet k prodeji nebo mít v držení ať pro soukromé nebo obchodní účely jakékoli prostředky, jejichž jediným účelem je umožnit neautorizované odstranění nebo překonání zmíněných TOO.

8)      ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

a)        Berete na vědomí, že:

i)               duševní vlastnictví společnosti iRobot nebylo vyvinuto, aby splnilo vaše individuální požadavky, proto musíte vy sami zajistit, aby prostředí a použití duševního vlastnictví společnosti iRobot splňovalo vaše požadavky;

ii)              nesete výhradní odpovědnost za používání zařízení iRobot a rozhodnutí plynoucí takového používání a používáte zařízení iRobot na své vlastní nebezpečí;

iii)            duševní vlastnictví společnosti iRobot může obsahovat chyby nebo může být poruchové a následkem takovýchto chyb může být používání přerušeno nebo ovlivněno;

b)        Duševní vlastnictví společnosti iRobot spolu s veškerými materiály třetích stran je poskytováno „tak, jak je“ a my na něj neposkytujeme žádnou záruku, vyjádření, podmínku nebo závazek, co se týče výkonu, kvality nebo použitelnosti duševního vlastnictví společnosti iRobot nebo materiálů třetích stran.

c)         Nestanoví-li tato licenční smlouva jinak, veškeré záruky, prohlášení a všechny další smluvní podmínky jakéhokoli druhu vyplývající z předpisů nebo obecných právních předpisů jsou v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy vyloučeny.

9)      ODPOVĚDNOST NABYVATELE LICENCE

a)        Nic, co je obsahem této licenční smlouvy, neomezí nebo nezruší odpovědnost ani jedné smluvní strany za:

i)               smrt nebo osobní zranění vyplývající z nedbalosti; nebo

ii)              podvod nebo podvodné uvedení v omyl; nebo

iii)            porušení podmínek stanovených Zákonem o prodeji spotřebního zboží z roku 1979; nebo

iv)            porušení zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987.

b)        Celková maximální míra odpovědnosti společnosti iRobot na základě této licenční smlouvy nebo jakékoliv kolaterální smlouvy, vyplývající ze smlouvy nebo protiprávního jednání (včetně nedbalosti) nebo jinak, bude za všech okolností omezena cenou, kterou jste za zařízení iRobot zaplatili.

10)   UKONČENÍ SMLOUVY

a)        Pokud zásadně nebo opakovaně porušíte tuto licenční smlouvu a její porušení do 14 dnů po obdržení výzvy nenapravíte (pokud to lze), může společnost iRobot tuto licenční smlouvu okamžitě písemně vypovědět.

b)        Po ukončení platnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu:

i)               Veškerá práva vám udělená na základě této licenční smlouvy budou zastavena

ii)              a budete muset ukončit veškeré aktivity povolené touto licenční smlouvou.

11)   DODRŽOVÁNÍ VÝVOZNÍCH PŘEDPISŮ

Duševní vlastnictví společnosti iRobot a související technologie podléhají zákonům USA pro kontrolu vývozu a mohou také podléhat vývozním nebo dovozním předpisům dalších zemí. Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že se budete řídit veškerými zákony a předpisy, které se na vás vztahují.

12)   PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

a)        Tato licenční smlouva se vztahuje na vás a na nás a na naše přímé nástupce a postupitele.

b)        Kdykoliv v průběhu trvání této licenční smlouvy můžeme tuto licenci převést, postoupit, svěřit, sub-kontrahovat nebo s ní nebo s našimi právy a povinnostmi z ní vyplývajícími jinak naložit.

13)   VÝPOVĚDI

Veškeré vámi dávané výpovědi musí být zaslány [společnosti iRobot Corporation] se sídlem [8 Crosby Drive, MA 01730 USA]. Společnost iRobot vám může zaslat výpověď na poštovní nebo e-mailovou adresu, kterou jste si u ní zaregistrovali. Výpověď bude považována za doručenou 24 hodin po odeslání e-mailu nebo tři dny po odeslání dopisu poštou. Důkazem o doručení výpovědi je v případě dopisu to, že takový dopis byl správně adresován, omarkován, orazítkován a odeslán, a v případě e-mailu, že byl takový e-mail odeslán na e-mailovou adresu určenou adresátem.

14)   UDÁLOSTI MIMO KONTROLU POSKYTOVATELE LICENCE

a)        Společnost iRobot nenese žádnou odpovědnost za nesplnění smluvních povinností nebo za prodlení v plnění svých závazků vyplývajících z této licenční smlouvy, které je způsobeno vyšší mocí.

b)        Vyšší mocí se rozumí činy, události, neuskutečnění, opominutí nebo nehody, jež jsou mimo naši přiměřenou kontrolu. Jedná se zejména (ne však výhradně) o:

i)               stávky, výluky nebo jiné protestní akce;

ii)             občanské nepokoje, výtržnosti, invazi, teroristický útok nebo hrozbu teroristického útoku, válku (ať vyhlášenou či ne) nebo hrozbu války či přípravu na válku;

iii)            oheň, výbuch, bouřku, záplavy, zemětřesení, propadání půdy, epidemii nebo jiné přírodní katastrofy;

iv)           znemožnění použití železnice, lodní dopravy, letadel, pozemní dopravy nebo jiných druhů veřejné nebo soukromé dopravy;

v)             znemožnění požívání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí;

vi)           veškeré zákony, nařízení, legislativu, předpisy nebo omezení jakékoli vlády.

c)         Plnění společnosti iRobot vyplývající z této smlouvy je pozastaveno po dobu trvání událostí způsobených vyšší mocí a doba trvání smlouvy bude prodloužena o dobu trvání takovýchto událostí. Vynaložíme veškeré možné úsilí k ukončení událostí způsobených vyšší mocí nebo k nalezení řešení, s jehož pomocí bychom i přes řízení vyšší moci byli schopni dostát povinnostem stanoveným touto licenční smlouvou.

15)   ZŘEKNUTÍ SE PRÁV

a)        V případě, že v průběhu trvání této licenční smlouvy se nám nepodaří trvat na přísném dodržování některých z vašich povinností vyplývajících z této licenční smlouvy, nebo když se nám nepodaří využít některých práv nebo opravných prostředků, ke kterým nás tato licenční smlouva opravňuje, neznamená to zřeknutí se takovýchto práv nebo opravných prostředků a nezprošťuje vás to povinnosti tyto závazky plnit.

b)        Pokud promineme jakékoli neplnění, nelze to považovat za prominutí jakéhokoli následného neplnění.

c)         Zřeknutí se práv z naší strany není platné, pokud není výslovně řečeno, že se jedná o zřeknutí se práv, a je vám předáno písemně.

16)   ODDĚLITELNOST

V případě, že je příslušný úřad určí některé ustanovení této licence jako celek nebo jeho část neúčinné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení či podmínka odděleno od zbývajících podmínek a ustanovení, která zůstanou plně platná a účinná v nejširším rozsahu povoleném zákonem.

17)   ÚPLNÁ DOHODA

a)        Tato licence a všechny dokumenty, které jsou v ní zmíněny, představují úplnou dohodu mezi námi a má přednost před všemi předchozími ujednáními, dohodami nebo domluvami mezi námi, které se týkají poskytnutí licence k duševnímu vlastnictví společnosti iRobot.

b)        Obě strany berou na vědomí, že uzavřením této licenční smlouvy (a dokumentů, které jsou v ní zmíněny) se nikdo z nás nespoléhá na žádné prohlášení, vyjádření, ujištění nebo záruku (reprezentace) poskytnutou jinou osobou (ať je stranou této licenční smlouvy, či ne) než výslovně stanovenou v této licenční smlouvě nebo v těchto dokumentech.

c)         Každý z nás souhlasí s tím, že v případě porušení smlouvy využijeme pouze práva a opravné prostředky, které vyplývají z reprezentace, tak jak je stanoveno v této licenční smlouvě.

18)   ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

a)         Tato licence, její předmět nebo její tvorba (včetně sporů a nároků nevyplývajících ze smlouvy) budou rozhodovány a vykládány v souladu s anglickým právem a každá strana se podřídí jurisdikci anglického soudu, aniž by byla omezena vaše práva spotřebitele na soudní proces ve své zemi.

b)        Berete na vědomí, že tento produktový software obsahuje cenná obchodní tajemství a chráněné informace společnosti iRobot, že jakékoli skutečné či hrozící porušení oddílu 2 (Omezení) této smlouvy EULA má za následek bezprostřední a nenapravitelnou škodu společnosti iRobot, za niž by peněžitá náhrada škody nebyla dostatečná, a že přiměřeným opravným prostředkem na takové porušení smlouvy je soudní příkaz.

Tyto zásady byly naposledy upraveny a vstoupily v platnost dne 30. 9. 2016.