Smluvní Podmínky

  1. Vítá vás iRobot

1.1          Společnost iRobot („iRobot”, „my”, „nás” nebo „naše”) poskytuje: (1) webovou stránku s uživatelskými účty k iRobot, která je přístupná na global.iRobot.com („webová stránka”), (2) služby, které jsou prostřednictvím webové stránky dostupné („webová aplikace”) a (3) software pro získání přístupu ke službám, který lze stáhnout do chytrého telefonu nebo tabletu („mobilní aplikace”), které jsou všechny určeny k použití společně s hardwarovými výrobky iRobot („výrobky”) a dalšími způsoby, které iRobot umožňuje. Některé výrobky a služby společnosti iRobot mohou být použity společně s produkty a službami třetích stran nebo do nich mohou být začleněné. Termínem „služby” se rozumí webová stránka, webová aplikace a mobilní aplikace.

2. Váš smluvní vztah s námi

2.1          Váš přístup ke službám a jejich používání se řídí tímto dokumentem a dokumenty v něm zmíněnými (společně označovanými jako „smluvní podmínky”). Je důležité, abyste si smluvní podmínky pozorně přečetli a porozuměli jim, než začnete služby využívat. V případě, že smluvní podmínky obsahují informace, kterým nerozumíte, kontaktujte nás na adrese global.irobot.com.

2.2          Tím, že si zařídíte u nás účet nebo budete služby používat nebo k nim získáte přístup, vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami. V případě, že s těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, službu neprohlížejte, nezískávejte k ní přístup a ani ji jinak nepoužívejte.

2.3          Váš nákup jakéhokoli výrobku se řídí omezenou zárukou, která je poskytovaná společně s výrobkem („omezená záruka”) a dále se může řídit obchodními podmínkami. Licence k softwaru obsaženému ve výrobku a veškeré jeho aktualizace („produktový software”) podléhá smlouvě s koncovým uživatelem (EULA). Na určité funkce služeb se mohou vztahovat dodatečná nařízení, podmínky nebo pravidla, která budou zveřejněna společně se službami.

2.4          Abyste mohli vstoupit do právních vztahů vyplývajících z používání našich služeb, musíte být starší 13 let a právně odpovědný v zemi svého trvalého pobytu. Služby nejsou přístupné uživatelům, kterým bylo používání již dříve společností iRobot zakázáno.

3. Informace o nás

3.1       Společnost iRobot je společnost založená v souladu se zákony státu Massachusetts ve Spojených státech amerických, s číslem společnosti, které je zaregistrované pod číslem [000773447] se sídlem 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA.

4. Informace o vás

4.1          Ochrana vašich dat je pro nás důležitá. Abyste porozuměli tomu, jak shromažďujeme, používáme a uchováváme informace o vás, měli byste si přečíst naše zásady ochrany osobních dat.

5. Založení účtu

5.1          Abyste mohli služby používat, musíte si zaregistrovat uživatelský účet (váš „účet”) a poskytnout nám určité informace, o které budete požádáni v příslušném registračním formuláři. Souhlasíte s tím, že veškeré vámi poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné a že je budete aktualizovat.

5.2          Souhlasíte s tím, že pro svůj účet budete používat „silná” hesla (hesla, která obsahují kombinaci malých a velkých písmen, čísel a znaků).

5.3          Jste povinni zachovávat důvěrnost ohledně svých přihlašovacích údajů a dalších aktivit, které ve vašem účtu proběhnou. Máte-li podezření na zneužití vašeho účtu, zavazujete se, že nás budete neprodleně kontaktovat na adrese global.irobot.com a budete nás o tom informovat.

6. Vaše práva spojená s použitím služeb

6.1          Vlastníky materiálů a obsahu služeb jsme my a my vám udělujeme souhlas používat tyto materiály a obsah služeb v souladu s těmito smluvními podmínkami.

6.2          Právo využívat služby je osobní a nesmíte ho dát dalším osobám, svůj účet nesmíte prodat, darovat nebo převést na další osobu. To, že jsme vám poskytli právo užívat služby, nás nijak neomezuje v poskytování tohoto práva dalším osobám.

6.3          Nejste oprávnění používat jméno „iRobot” nebo jakékoliv ochranné známky, loga, jména domén a další charakteristické znaky značky „iRobot” jinak, než je specifikováno v těchto smluvních podmínkách.

6.4          V rámci našich služeb smíte:

(a)           získat podle těchto smluvních podmínek přístup k webové aplikaci související výhradně s kontrolou a monitorováním výrobků, které máte u sebe nainstalované, nebo jinak pro své potřeby získat přístup k námi poskytované službě („povolené účely”); a

(b)          nainstalovat si mobilní aplikaci na svůj mobilní přístroj a požívat ji pro povolené účely; a

na povolené účely vám udělujeme nevýlučnou, osobní a nepřenosnou licenci.

6.5          Následující ustanovení se vztahuje i na případy, kdy získáte mobilní aplikace v Apple App Store nebo když použijete služby na přístroji poskytnutém společnostní Apple (dohromady jsou taková použití označena jako „aplikace”):

(a)           berete na vědomí, že tyto smluvní podmínky platí výhradně mezi vámi a společností iRobot, nikoli společností Apple, a že společnost Apple nenese žádnou zodpovědnost za aplikaci ani za její obsah;

(b)          zavazujete se, že budete aplikaci používat v souladu se smluvními podmínkami App Store;

(c)           berete na vědomí, že společnosti Apple není povinna zabezpečit správu ani podpůrné služby k aplikaci;

(d)          v případě závady aplikace podle platné záruky můžete upozornit společnost Apple a společnost Apple vám (případně) nahradí pořizovací cenu aplikace; v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy nebude mít společnost Apple již žádné další povinnosti spojené s aplikací. Jakékoli další nároky, ztráty, povinnosti, škody, náklady nebo výdaje plynoucí z porušení záruky se budou řídit výhradně těmito smluvními podmínkami a zákony, které se týkají společnosti iRobot jakožto poskytovatele softwaru;

(e)          berete na vědomí, že společnost Apple nenese odpovědnost za vyřízení jakýchkoli nároků, které vám nebo třetí straně vzniknou v souvislosti s aplikací nebo vlastnictvím/použitím aplikace a veškeré tyto nároky se budou řídit výhradně těmito smluvními podmínkami a příslušnými zákony, které se týkají iRobot;

(f)           společně se společností iRobot berete na vědomí, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnou třetí stranou, která má právo se na tyto podmínky spolehnout, neboť se vztahují k vaší licenci k aplikaci; a

(g)          berete na vědomí, že při používání aplikace budete dodržovat veškeré platné smluvní podmínky třetí strany, které nebo kterých by se mohlo takové používání týkat.

6.6          Prohlašujete, že se nenacházíte v zemi, na kterou uvalila vláda Spojených států amerických embargo, nebo která byla vládou Spojených států amerických označena jako země podporující terorismus, a nejste ani zaregistrováni v žádné ze zakázaných nebo nedovolených organizací ze seznamu vlády Spojených států amerických.

6.7          Přestože je tato webová stránka celosvětově přístupná, výrobky a služby, které jsou na ní nebo z ní přístupné, nejsou dostupné všem osobám nebo ve všech zemích. V případě, že se pokusíte získat přístup na webové stránky mimo zemi, ve které společnost iRobot podporuje výrobky a služby („cílová země”), činíte tak z vlastní iniciativy a nesete výhradní odpovědnost za to, že jednáte v souladu s místními zákony své země. Jste srozuměni s tím, že webová stránka nebyla navržena pro používání v zemích, které nejsou cílové, a že některé nebo všechny funkce webové stránky nemusejí fungovat nebo být vhodné pro dotyčnou zemi. Společnost iRobot nepřijímá v rozsahu, v němž to dovolují právní předpisy, žádnou odpovědnost ani neručí za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou tím, že jste získali přístup na webovou stránku nebo jste ji nebo výrobek iRobot použili v zemi, která není cílovou zemí. Podmínkami této smlouvy budete vázáni, kdekoliv získáte přístup k této webové stránce nebo využijete služby.

7. Aktualizace softwaru

7.1          Čas od času můžeme vyvinout záplaty, opravy chyb, aktualizace, vylepšení a další modifikace pro vylepšení výkonu služeb nebo produktového softwaru („aktualizace”). Souhlasíte s tím, že tyto aktualizace nainstalujeme automaticky, aniž bychom vás dodatečně upozornili.

7.2          Berete na vědomí, že po vás může být vyžadována instalace aktualizací, abyste mohli používat služby a výrobky, a souhlasíte s tím, že neprodleně nainstalujete veškeré aktualizace, které vám poskytneme.

7.3          Pokud si aktualizace nepřejete, musíte svůj účet zrušit a přestat používat služby a výrobky. V případě, že účet nezrušíte, budete nadále dostávat automatické aktualizace.

7.4          Tím, že po aktualizaci budete služby a výrobky nadále využívat, vyjadřujete svůj souhlas s pokračováním vztahů vyplývajících z těchto smluvních podmínek.

8. Produkty a služby třetí strany

8.1          Společnost iRobot vám může poskytnout možnost propojit výrobky a služby s jedním nebo více produkty a službami třetí strany („produkty a služby třetí strany”). Vy rozhodujete o tom, zdali a se kterými produkty a službami třetí strany se chcete propojit. K tomu vyžadujeme váš výslovný souhlas a pověření, které můžete kdykoliv odvolat.

8.2          Berete na vědomí, že produkty a služby třetí strany, které připojíte ke svému účtu nebo se kterými se propojíte, nejsou produkty a služby společnosti iRobot a dále berete na vědomí, že společnost iRobot nemá kontrolu nad službami a produkty třetí strany.

8.3          Berete na vědomí, že společnost iRobot neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky na produkty a služby třetí strany a dále berete na vědomí, že společnost iRobot nenese žádnou odpovědnost za vámi použité služby a produkty třetí strany.

8.4          Použití jakýchkoliv produktů a služeb třetí strany se řídí samostatnými smluvními podmínkami, které jsou stanoveny provozovateli příslušných produktů a služeb třetí strany.

8.5          Pokud máte jakékoli dotazy, které se týkají produktů a služeb třetí strany, měli byste kontaktovat provozovatele daného produktu nebo služby.

9. Zásady přijatelného použití

9.1          Tento oddíl popisuje specifická pravidla, která se kromě dalších zásad ve smyslu těchto smluvních podmínek vztahují na vaše používání služeb („zásady přijatelného použití”).

9.2          Když používáte služby, nesmíte:

(a)           služby licencovat, prodávat, půjčovat, převádět, přidělovat, distribuovat, ani jinak komerčně využívat;

(b)          služby modifikovat, narušovat, zadržovat, ničit, poškozovat nebo se do nich nabourávat;

(c)           získávat ke službám přístup za účelem vybudování podobných nebo konkurenčních služeb;

(d)          služby obcházet, blokovat nebo jinak zasahovat do prvků služeb spojených s bezpečností nebo do prvků, které znemožňují nebo omezují použití nebo kopírování obsahu přístupného pomocí služeb;

(e)          jakoukoli část služeb kopírovat, reprodukovat, distribuovat, znovu vydat, stahovat, vystavovat, vyvěšovat nebo přenášet v jakékoli formě a jakýmkoliv způsobem, kromě způsobů uvedených v těchto smluvních podmínkách;

(f)           poskytnout nepravdivé nebo zavádějící informace v údajích o svém účtu;

(g)          zapojit se do jakéhokoli nelegálního nebo protiprávního jednání;

(h)          používat služby, pokud jsme vás vyloučili nebo jsme vám zakázali jejich použití;

(i)            zneužít služby k vědomému rozšíření virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který by mohl poškodit služby nebo jiného uživatele vybavení patřícího službám;

(j)            shromažďovat jakákoli data ze služeb, kromě těch, která jsou v souladu s těmito smluvními podmínkami;

(k)           napojovat se na servery nebo sítě, ke kterým jsou služby připojené, narušovat je nebo se snažit k nim získat neoprávněný přístup nebo porušovat předpisy nebo postupy daných sítí;

(l)            získat přístup nebo se pokusit získat přístup k jakýmkoli službám jinými způsoby než skrze rozhraní, které je poskytováno společností iRobot; nebo

(m)         odstraňovat, zastírat nebo měnit upozornění o vlastnických právech (včetně upozornění o autorských právech a ochranných známkách).

9.3          Nedodržení těchto zásad přijatelného použití představuje vážné porušení těchto smluvních podmínek a může mít za následek přijetí všech nebo některých následujících opatření (s upozorněním nebo bez něj):

(a)           okamžité, dočasné nebo trvalé odebrání práva na používání našich služeb;

(b)          vydání varování;

(c)           podání žaloby, včetně řízení o náhradu všech nákladů (kromě jiného včetně přiměřených právních a administrativních výloh) vyplývajících z takovéhoto porušení smlouvy;

(d)          poskytnutí takovýchto informací orgánům činným v trestním řízení, pokud se budeme důvodně domnívat, že je to nutné.

9.4          Jakékoli podezření z porušení zásad přijatelného použití smíme vyšetřovat. Po dobu takovéhoto vyšetřování vám můžeme bez oznámení dočasně odebrat práva k používání našich služeb.

9.5          Opatření uvedená v článku 9.3 nejsou vyčerpávající a můžeme přijmout jakékoli jiné opatření, které budeme považovat za vhodné.

10. Součásti open source

10.1       K webové aplikaci nebo mobilním aplikacím, které podléhají licencím „open source” nebo „volný software” („open source software”) může být připojen softwarový kód třetí strany. Některý open source software je majetkem třetích stran.

10.2       Nic, co je obsahem těchto smluvních podmínek, neomezuje vaše práva, která vycházejí ze smluvních podmínek jakékoli platné licence na open source software, ani vám nedává práva, která by je nahrazovala.

11. Smluvní použití a omezení služeb iRobot

11.1       Zamýšlené použití služeb společnosti iRobot

Účelem služeb je, aby byly přístupné a používány pro informování o stavu a řízení výrobků bez časové přísnosti. Přestože je naším cílem, aby byly služby vysoce spolehlivé, není možné, aby byly vždy dostupné. Ojediněle se mohou objevit výpadky nebo poruchy služeb, které mohou nastat z různých příčin, které jsou mimo kontrolu společnosti iRobot, včetně výpadků signálu Wi-Fi, doby provozuschopnosti poskytovatele služeb, zpráv od mobilních sítí a operátorů a dalších. Tato omezení berete na vědomí a souhlasíte, že společnost iRobot nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé údajným selháním či zpožděním poskytnutí služeb.

11.2       Dočasné pozastavení služeb

Služby mohou být bez upozornění dočasně pozastaveny z bezpečnostních důvodů, selhání systému, údržby a oprav nebo z jiných příčin. Berete na vědomí, že vám z takovýchto důvodů pozastavení poskytování služeb nevzniká nárok na vrácení peněz ani na slevu. Společnost iRobot neposkytuje žádnou záruku jisté doby provozuschopnosti služeb.

11.3       Systémové požadavky

Přístup ke službám nutně vyžaduje:

(a)           fungující domácí Wi-Fi síť, která je umístěna tak, aby spolehlivě komunikovala s výrobky;

(b)          účet;

(c)           mobilní klienty, jako je podporovaný telefon nebo tablet (nutný pro využití některých funkcí);

(d)          trvale zapnutý přístup k širokopásmému internetu;

(e)          další systémové prvky, které mohou být specifikovány společností iRobot.

Je vaší odpovědností zajistit, že máte veškeré požadované systémové prvky a že jsou kompatibilní a řádně nakonfigurované. Berete na vědomí, že služby nemusejí fungovat tak, jak je popsáno, pokud nejsou splněny požadavky a zajištěna kompatibilita.

11.4       Omezení informací

Služby vám poskytují informace („produktové informace”), které se týkají výrobků a jejich propojení s dalšími výrobky a službami. Veškeré produktové informace jsou poskytovány „jak jsou” a „jak jsou dostupné”. Za jejich správnost a aktuálnost neručíme.

12. Omezení iRobot služeb, které se vztahují ke třetím stranám

12.1       Obecné

Služby spoléhají na produkty a služby třetí strany nebo fungují společně s nimi. Tyto produkty třetí strany jsou mimo kontrolu společnosti iRobot, ale jejich funkčnost může ovlivnit použití nebo spolehlivost služeb, nebo jimi může být ovlivněna. Berete na vědomí, že: (i) použití a dostupnost služeb závisí na dodavatelích produktů třetí strany a na poskytovatelích služeb; a (ii) že tyto produkty a služby třetí strany nemusejí spolehlivým způsobem kdykoli fungovat a že mohou také ovlivnit funkčnost služeb.

12.2       Poskytovatelé služeb třetí strany

Berete na vědomí, že společnost iRobot využívá k poskytování svých služeb i třetí strany, aby mohla umožnit některé prvky služeb – jako například ukládání dat, synchronizaci, ověřování a komunikaci, a mobilní upozornění prostřednictvím prodejců operačních systémů a mobilních operátorů.

12.3       Vybavení, poskytovatel internetového připojení, operátor

Berete na vědomí, že dostupnost služeb závisí na (i) vašem počítači, mobilním přístroji, domácí elektroinstalaci, domácí síti Wi-Fi a dalším, s tímto spojeným vybavením („vybavení”), na (ii) vašem poskytovateli internetového připojení („poskytovatel”) a na (iii) vašem mobilním operátorovi („operátor”). Souhlasíte s tím, že za veškeré poplatky, které vám v souvislosti s použitím služeb vyúčtuje váš poskytovatel nebo operátor, jste odpovědní pouze vy. Dále souhlasíte s tím, že jste odpovědní za to, že jednáte v souladu s platnými smlouvami, podmínkami použití a dalšími zásadami svého poskytovatele a operátora.

12.4       Obchody s aplikacemi

Berete na vědomí, že dostupnost mobilních aplikací závisí na webových stránkách třetí strany, ze kterých si mobilní aplikaci stáhnete, např. z App Store společnosti Apple nebo z prodejního místa aplikací pro Android na Googlu („obchod s aplikacemi”). Berete na vědomí, že tyto smluvní podmínky jsou uzavřené mezi vámi a společností iRobot, ne s obchodem s aplikacemi. Každý obchod s aplikacemi může mít své vlastní smluvní podmínky, se kterými musíte souhlasit, než si stáhnete mobilní aplikaci. Souhlasíte, že se jimi budete řídit a že vaše licence k použití mobilní aplikace je podmíněna tím, že se chováte v souladu se smluvními podmínkami obchodu a aplikacemi. Podle toho, do jaké míry jsou další podmínky daného obchodu s aplikacemi méně restriktivní než tyto smluvní podmínky, nebo jsou s nimi jakkoli ve sporu, se použijí ta ustanovení těchto smluvních podmínek, která jsou více restriktivní nebo odchylná.

12.5       Odkazy na webové stránky třetí strany a doporučení

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami („stránky třetí strany”) a doporučení na prodejce třetí strany („doporučení prodejci”). Nad takovými webovými stránkami třetí strany nebo doporučenými prodejci nemáme kontrolu. Společnost iRobot poskytuje tyto odkazy a doporučení pouze pro usnadnění a nekontroluje je, neautorizuje je, nesleduje je, nepodporuje je, negarantuje je, ani smluvně nezastupuje tyto třetí strany nebo doporučené prodejce. Tyto webové stránky třetí strany můžete použít na vlastní nebezpečí.

12.6       Zproštění

Společnost iRobot nenese odpovědnost za třetí strany nebo za jejich produkty a služby, včetně, bez omezení, obchodů s aplikacemi, produktů a služeb třetí strany, webových stránek třetí strany, doporučených prodejců, vybavení, poskytovatelů internetu a operátorů. iRobot Společnost se vzdává odpovědnosti a vy se vzdáváte práva a nároků vůči společnosti iRobot a jejím dodavatelům licencí na minulé, současné a budoucí nároky, odpovědnost a škody, známé i neznámé, které vyplynou ze vzájemných interakcí s takovými třetími stranami a jejich produkty a službami nebo se jich budou týkat, i když si v době udělení souhlasu s tímto vydáním nebudete vědomi existence případného nároku.

13. Vlastnictví a právo duševního vlastnictví

13.1       Berete na vědomí, že veškeré důvěrné informace, autorská práva a další práva duševního vlastnictví k tomuto výrobku, produktovému softwaru a službám jsou majetkem společnosti iRobot nebo osob, které nám poskytly k těmto právům licenci. Berete na vědomí, že máte právo používat náš výrobek, produktový software a služby pouze v souladu s těmito smluvními podmínkami, a ne jinak.

13.2       Části služeb (včetně této stránky) můžete kopírovat pouze pro své osobní účely do svého počítače. Bez písemného souhlasu společnosti iRobot nesmíte použít obsah služeb pro žádné veřejné nebo komerční účely, nesmíte je ani kopírovat nebo jakoukoli část jejich obsahu včlenit do jiného díla, včetně vlastní webové stránky. Než se rozhodnete distribuovat nebo publikovat jakoukoliv část služeb, musíte mít od nás licenci.

13.3       Společnost iRobot si zachovává veškeré a úplné vlastnické právo na služby, včetně veškerého softwaru ke stažení, který je k nim přidružen. Nesmíte kopírovat, modifikovat ani jakkoli reprodukovat nebo ničit strukturu nebo způsob podání služeb nebo jejich obsahu.

14. Ukončení našeho smluvního vztahu

14.1       V případě, že byste měli kdykoliv pocit, že nemůžete s těmito smluvními podmínkami nebo se změnami smluvních podmínek a služeb souhlasit, musíte neprodleně přestat služby používat.

14.2       V případě, že si přejete ukončit používání služeb, postupujte podle návodu na zrušení účtu [v nastavení služeb].

14.3       V případě, že porušíte zásady přijatelného použití nebo jakékoli další důležitě pravidlo nebo pravidla nebo smluvní podmínky, které jsme stanovili pro používání služeb, včetně těchto smluvních podmínek, můžeme vám bez prodlení znemožnit používání služeb.

14.4       Zároveň můžeme služby [kdykoli][pokud vám v přiměřené době oznámíme svůj záměr] ukončit.

14.5       V případě, že kterákoli strana ukončí používání služeb, můžeme smazat nebo změnit váš účet a další informace, které o vás máme. Zároveň přijdete o veškeré práva, která k užívání služeb máte. Za případné ztráty vám nenabídneme žádnou náhradu.

14.6       V případě, že výrobek převedete na nového majitele, vaše právo na použití služeb pro daný výrobek automaticky zaniká a nový majitel nebude mít právo používat produkt ani služby z vašeho účtu a bude si muset u společnosti iRobot zaregistrovat samostatný účet.

15. Naše odpovědnost vůči vám

15.1       Bohužel, kvůli povaze internetu a technologie, jsou služby poskytovány na základě pravidla „jak jsou dostupné” a „jaké jsou”. To znamená, že nejsme schopni zaručit, že používání služeb nebude přerušeno, bez prodlev, bez chyb a že splní vaše očekávání. Nedáváme žádné závazky týkající se výkonu nebo dostupnosti služeb zmíněných v těchto smluvních podmínkách a v rozsahu, v jakém můžeme, vylučujeme jakékoli závazky, které by mohly být vymáhány ze zákona.

15.2       V rozsahu, v němž to dovolují právní předpisy, nepřijímáme žádnou odpovědnost týkající se jakýchkoli nároků, které by mohly vzniknout z poskytnutí služeb (neboť jsou poskytnuty zdarma).

15.3       V žádném případě nebudeme nikdy zodpovědní za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou nelze důvodně předvídat.

16. Řešení sporů

16.1       Pokud se s námi chytáte vést spor týkající se služeb, nejdříve nás laskavě kontaktujte na adrese global.irobot.com a pokuste se spor vyřešit neformálně.

16.2       V nepravděpodobném případě, že se společnosti iRobot nepodaří vyřešit spor neformálně, budeme s vámi jednat a dohodneme se na co nejefektivnějším řešení sporu.

17. Změny služeb

17.1       Služby neustále aktualizujeme a vylepšujeme a snažíme se nalézt způsoby, jak vám poskytnout nové a inovativní prvky a služby. Vylepšení a aktualizace provádíme také s ohledem na měnící se technologie, vkus, chování a způsob, jakým lidé používají internet a naše služby.

17.2       Abychom byli schopni toto dělat, potřebujeme aktualizovat, resetovat a ukončit nabídku nebo podporu určitých částí služeb nebo prvků, které se služeb týkají („změny služeb”). Tyto změny mohou ovlivnit vaši předešlou aktivitu ve službách, prvky, které používáte, a produktové informace („prvky služeb”). Jakékoli změny služeb mohou způsobit, že vaše prvky služeb budou smazány nebo resetovány.

17.3       Berete na vědomí to, že klíčovou charakteristikou našich služeb je to, že změny služeb budou probíhat průběžně, což je důležitý aspekt, na jehož základě vám služby zpřístupňujeme. Od okamžiku, kdy provedeme změny služeb, tím, že budete nadále používat služby, projevujete svůj souhlas s tím, že jste akceptovali veškeré změny služeb. V nastavení služeb můžete používání služeb kdykoliv ukončit, nebo můžete svůj účet zrušit.

17.4       Berete na vědomí, že vůči vám ani žádné třetí straně nemáme žádnou odpovědnost týkající se změny služeb.

17.5       V případě, že to bude možné a odůvodněné, se vás pokusíme kontaktovat a oznámit vám jakékoli podstatné změny služeb.

18. Změny dokumentů

18.1       Tyto smluvní podmínky můžeme čas od času upravit, ale nejaktuálnější verzi najdete vždy na www.irobot.com/legal.

18.2       Změny se obvykle vyskytnou, když budou ke službám přidány nové prvky, když dojde k legislativní změně nebo když bude nutné vyjasnit naše stanovisko k určité záležitosti.

18.3       V případě, že to bude možné a odůvodněné, se vás pokusíme kontaktovat a oznámit vám jakékoli podstatné změny dokumentů, které jsou zmíněny v těchto smluvních podmínkách. Můžeme vás kontaktovat prostřednictvím služby (například tak, že se vás zeptáme, jestli se změnami souhlasíte, než budete pokračovat v používání služeb) nebo prostřednictvím samostatného e-mailu.

18.4       Obvykle se vás pokusíme upozornit před tím, než nové podmínky vstoupí v platnost. Nicméně, někdy budou muset být změny provedeny ihned, a pokud nastane takováto situace, nijak vás neupozorníme. Tím, že budete nadále používat služby, poté co jsme změnili smluvní podmínky, projevíte svůj souhlas se změnami.

19. Dokumenty, které se týkají našeho vztahu s vámi

19.1       Současná verze smluvních podmínek obsahuje jediné podmínky, které se týkají našeho vztahu s vámi. Starší verze smluvních podmínek se našeho vztahu již nadále nebude týkat a bude zcela nahrazena současnou verzí.

19.2       Hodláme se spoléhat na tyto smluvní podmínky jako na sjednání písemných podmínek naší smlouvy s vámi ohledně poskytování služeb. V případě, že část těchto smluvních podmínek není vymahatelná, ostatní smluvních podmínky budou nadále upravovat náš vztah.

19.3       V případě, že nejednáte v souladu s těmito podmínkami a my bezprostředně nepřijmeme nějaké opatření, neznamená to, že jsme se jakéhokoli práva vzdali, a opatření může být přijato v budoucnosti.

20. Právo

20.1       Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům Anglie. Jakékoli spory, které vzejdou ze způsobu, jakým používáte služby, nebo se jich budou týkat, spadají do nevýlučné příslušnosti anglických soudů.

20.2       Nic z obsahu tohoto článku nebere nikomu z nás možnost domáhat se soudního příkazu nebo jiné přiměřené soudní pomoci z titulu ochrany dat, duševního vlastnictví nebo neoprávněného přístupu ke službám.

21. Postoupení

Tyto smluvní podmínky a veškerá s nimi spojená práva a povinnosti nemůžete postoupit ani jinak převést bez předchozího souhlasu společnosti iRobot. Tyto smluvní podmínky mohou být převedeny společností iRobot bez omezení. Tyto podmínky jsou zavazující pro všechny přípustné postupníky.

22. Oznámení

Společnost iRobot vám může dle zákona (na základě vlastního uvážení) poslat oznámení e-mailem na primární e-mail, který je propojen s vaším účtem, poštou nebo může zveřejnit oznámení na webových stránkách. Společnost iRobot nenese žádnou odpovědnost za automatické filtrování, které vy nebo váš poskytovatel internetu nastavíte na e-mailová oznámení. Společnost iRobot vám doporučuje si přidat adresy společnosti @iRobot.com do adresáře, abyste se ujistili, že budete e-mailová upozornění od společnosti iRobot opravdu dostávat.

23. Závěrečná ustanovení

Adresu společnosti iRobot najdete zde: global.irobot.com

24. Kontakt, zpětná vazba a stížnosti

24.1       Pokud nás potřebujete v souvislosti s těmito smluvními podmínkami nebo nějakým v nich zmíněným dokumentem kontaktovat, pošlete nám e-mail na adresu global.irobot.com.

Vážíme si reakcí našich uživatelů a vždy se rádi dozvíme, jak můžeme naše služby vylepšit. Tím, že nám poskytnete zpětnou vazbu, souhlasíte s tím, že se ohledně své zpětné vazby vzdáváte veškerých práv, takže ji můžeme použít a můžeme dalším uživatelům umožnit, aby ji bez jakýchkoli omezení a bez úplaty použili.

Tyto zásady byly naposledy upraveny a vstoupily v platnost dne 30. 9. 2016