Lõppkasutaja Litsentsileping

LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

OLULINE TEADE: LUGEGE HOOLIKALT ENNE SELLE TOOTE KASUTAMIST

See litsentsileping („litsents“) on seaduslik leping teie („litsentsisaaja“ või „teie“) ja ettevõtte iRobot Corporation 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA vahel („iRobot“ või „meie“) eelinstallitud tarkvara, graafika, välimuse, liideste, sisu või andmete kohta seadmel iRobot („seade iRobot“), sh kõikvõimalikud allalaaditud uuendused, mis on hiljem seadmesse iRobot installitud („tarkvaramaterjalid“), ja kõikvõimalikud seotud kandjad, trükitud materjalid ja veebipõhised dokumendid („dokumendid“), mis on seadmega iRobot kaasas, ja kõik intellektuaalse omandi õigused, mis kuuluvad ettevõttele iRobot või puudutavad seadet iRobot (sh tarkvaramaterjalid või dokumendid) (üheskoos „iRobot IO“).

KUI AVATE PAKENDI KASUTATE SEDA TOODET, NÕUSTUTE JÄRGIMA SELLE LITSENTSI TINGIMUSI. KUI TE SELLE LITSENTSI TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, EI SOOVI ME TEILE IROBOT IO-D LITSENTSIDA JA PEATE SEADME IROBOT KOHE TAGASTAMA KOOS KÕIGI KAASAS OLEVATE DOKUMENTIDEGA, TERVES PAKENDIS, JAEMÜÜJALE, KELLELT SELLE SAITE, VÕI ETTEVÕTTELE IROBOT CORPORATION ALLOLEVAL AADRESSIL, ET TEILE RAHA TAGASTATAKS.

Kui kasutate (a) veebisaiti aadressil www.iRobot.com ja saidi iRobot.com alamdomeene (kumbki „sait“), (b) teenuseid saidi kaudu (ja nende uuendusi) („saidi teenused“) ja (c) teatud tarkvara, mida võidakse teie mobiilsele seadmele alla laadida (ja selle uuendusi) („mobiilitarkvara“), kehtivad teile teenusetingimused. Toote ostmisele (v.a iRobot IP) kehtib toote iRobot piiratud garantii, mille tingimused antakse koos seadmega iRobot. See EULA ei hõlma teiepoolset saidi, saidi teenuste või mobiilitarkvara kasutamist ega toote ostu (v.a iRobot IO).

1)      LITSENTSI ANDMINE JA ULATUS

a)         Arvestades, et nõustute järgima selle lepingu tingimusi, annab iRobot teile käesolevaga mittevälistava piiratud litsentsi iRobot IO kasutamiseks selle litsentsi tingimuste alusel.

b)        Litsents on ühe seadme litsents ja teil on lubatud kasutada iRobot IO-d ainult seoses ühe seadmega iRobot.

c)         Võite:

i)               kasutada iRobot IO-d ainult seoses seadme iRobot mitteärilise kasutamisega ja te ei tohi kasutada seda oma seadmest iRobot eraldi ega ühekski muuks otstarbeks;

ii)              võtta vastu ja kasutada igasugust tasuta täiendavat tarkvarakoodi või uuendada iRobot IO-d, kui iRobot seda aeg-ajalt võimaldab;

iii)            kasutada kõikvõimalikke dokumente litsentsi alusel lubatud kasutamise toetamiseks ja teha dokumentidest vajaliku arvu koopiaid seadme iRobot või dokumentide seadusjärgseks kasutamiseks.

2)      LITSENTSISAAJA KOHUSTUSED

a)         Välja arvatud selles litsentsis sõnaselgelt lubatud või kohalike seadustega kehtestatud ulatuses, kohustute:

i)               mitte kopeerima iRobot IO-d, v.a juhul, kui selline kopeerimine kaasneb seadme iRobot tavakasutusega või kui see on vajalik varundamiseks või turvaliseks töötamiseks;

ii)              mitte rentima, edastama, liisima, all-litsentsima, laenama, tõlkima, ühendama, kohandama, varieerima ega muutma iRobot IO-d;

iii)            mitte tegema muudatusi iRobot IO-s tervikuna või osaliselt ega lubama toodet iRobot ega ühtegi selle osa kombineerida või lisada ühtegi muusse programmi või seadmesse, v.a juhul, kui see on seadme iRobot tavakasutuse korral vajalik;

iv)            mitte lahutama iRobot IO-d tervikuna ega ühtegi selle osa osadeks, seda dekompileerima, pöördprojekteerima ega looma sellest tuletatud teoseid ega proovima midagi sellist teha, v.a kui selliseid toiminguid ei saa (kehtivate seaduste või määruste alusel) keelata, kuna need on vajalikud iRobot IO koostoime tagamiseks muu tarkvaraprogrammiga;

v)              kasutama iRobot IO-d ja seadet iRobot seaduslikult ja kõigi kohalike, riiklike või rahvusvaheliste seaduste ning määruste kohaselt ja täpsemalt ei tohi:

(1)       rikkuda ühtegi autoriõigust, andmebaasiõigust ega kaubamärki ega ühegi inimese ühtegi muud intellektuaalse omandi õigust;

(2)       petta ühtegi inimest ega rikkuda muu osapoole eest ühtegi seadusjärgset kohustust, nt lepingujärgset kohustust või konfidentsiaalsuskohustust ega soodustada mingit ebaseaduslikku tegevust;

(3)       ähvardada, laimata, solvata ega tungida teise inimese privaatsusse ega põhjustada teise inimese tüütamist, ebamugavust ega tarbetut ärevust ega ahistada, heidutada teist inimest, panna teda piinlikku olukorda, häirida ega käituda tema suhtes tüütavalt;

(4)       esineda kellegi teisena ega tekitada vale ettekujutust oma identiteedist ega seosest mõne isikuga ega jätta muljet, et ta on meiega seotud, kui see nii ei ole, ja

(5)       ebaseaduslikult sekkuda ega takistada ühtegi võrku ega telekommunikatsioonisüsteemi.

b)        Vaatamata eelpool öeldule võite edastada ühe korra püsivalt kõik oma õigused iRobot IO kasutamiseks selle litsentsi kohaselt teisele osapoolele seoses teie seadme iRobot omandiõiguse üleminekuga, eeldusel, et: (i) üleminek peab hõlmama teie seadet iRobot ja kõigi teie õiguste üleminekut selle litsentsi alusel; (ii) te ei jäta endale ühtegi iRobot IO koopiat, muu hulgas arvutisse või muusse mäluseadmesse salvestatud koopiad; ja (iii) teete selle litsentsi tingimused seadme iRobot saajale teatavaks ning annate selgelt teada, et tema iRobot IO kasutamisel kehtivad need tingimused.

3)      AUTOMAATSED TARKVARAUUENDUSED

iRobot võib aeg-ajalt töötada välja paiku, veaparandusi, uuendusi, versioonitäiendusi ja muid muudatusi iRobot IO täiustamiseks või muul viisil selle toimimise muutmiseks („Uuendused“). Need võidakse installida automaatselt mingit täiendavat teadet edastamata või nõusolekut saamata. Nõustute sellise automaatse uuendamisega. Kui te uuendusi ei soovi, siis lõpetage seadme iRobot kasutamine. Olete teadlik, et teilt võidakse seadme iRobot ja iRobot IO kasutamiseks nõuda uuenduste installimist ja nõustute installima kohe kõik ettevõtte iRobot edastatud uuendused. Seadme iRobot kasutamise jätkamine pärast uuendamist tähendab teie jätkuvat nõusolekut selle litsentsiga.

4)      MUU OSAPOOLE MATERJALID

Teatud seadme iRobot elemendid võivad sisaldada või hõlmata muu osapoole tarkvara ja muud omandiõigusega materjali („muu osapoole materjalid“). Muu osapoole materjalid on ettevõtte iRobot litsentsitud ja kõik intellektuaalse omandi õigused mis tahes muu osapoole materjalidele jäävad vastavate omanike ja litsentsisaajate omandiks. Kui me teile teisiti ei ütle, on muu osapoole materjalid litsentsitud teile samade tingimuste alusel, mis selles litsentsis sisalduvad.

5)      MUU OSAPOOLE TEENUSED

a)         Seade iRobot ja iRobot IO annavad juurdepääsu teatud muu osapoole teenustele ja veebisaitidele („muu osapoole teenused“). Muu osapoole teenuste kasutamine nõuab Interneti-juurdepääsu ja võib nõuda, et nõustuksite lisatingimustega.

b)        Pange tähele, et me ei juhi ega kontrolli muu osapoole teenuseid ega mingit sisu ega andmeid, millele võite selliste muu osapoole teenuste abil juurde pääseda. Teie suhtlus muude osapooltega muu osapoole teenuste kaudu toimub üksnes teie ja muu osapoole vahel. Seetõttu, kui sellise muu osapoolega tehinguid teete, toimub see tema tingimuste ja poliitikate (mitte meie omade) alusel. Kaebused, küsimused ja nõuded, mis puudutavad mis tahes muu osapoolega seotud probleeme või tehinguid, tuleks suunata sellele muule osapoolele.

c)         Me ei anna ühtegi garantiid ega vastuta teie ees (lepingu alusel, lepinguväliselt ega muul viisil) teiepoolse muu osapoole teenuste kasutamise eest.

6)      AVATUD LÄHTEKOOD

Teatud tarkvaraelementide puhul, mis toote tarkvaras sisalduvad, rakenduvad „avatud lähtekoodi“ või „tasuta tarkvara“ litsentsid („avatud lähtekoodiga tarkvara“). Osa avatud lähtekoodiga tarkvarast kuulub muudele osapooltele. Avatud lähtekoodiga tarkvarale ei rakendu selle EULA tingimused. Selle asemel litsentsitakse iga avatud lähtekoodiga tarkvara sellise avatud lähtekoodiga tarkvaraga kaasas oleva lõppkasutaja litsentsilepingu tingimuste alusel. Miski selles EULA-s ei piira teie õigusi ega anna teile õigusi, mis alistaksid avatud lähtekoodiga tarkvara kehtiva lõppkasutaja litsentsi tingimusi. Kui see on konkreetse avatud lähtekoodiga tarkvara puhul vajalik, teeb iRobot sellise avatud lähtekoodiga tarkvara ja ettevõtte iRobot muudatused selles avatud lähtekoodiga tarkvaras kättesaadavaks kirjaliku taotluse alusel, mis on saadetud ettevõtte iRobot allpool antud meilile või postiaadressile.

7)      INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

a)         Olete teadlik, et kõik iRobot IO intellektuaalse omandi õigused maailmas kuuluvad ettevõttele iRobot, et iRobot IO õigused on teile litsentsitud (mitte müüdud) ja et teil pole iRobot IO-le mingisuguseid muid õigusi peale õiguse kasutada seda selle litsentsi tingimuste alusel.

b)        iRobot IO terviklikkus on kaitstud tehniliste kaitsemeetmetega (TPM), et intellektuaalse omandi õigusi, sh autoriõigust, iRobot IO-le ei võõrandataks. Te ei tohi mingil viisil sellist TPM-i eemaldada ega sellest mööda minna ega rakendada, toota, importida, jaotada, müüa, anda rendile, pakkuda, eksponeerida või reklaamida müügiks või rentimiseks või omada privaatsel või ärilisel eesmärgil ühtegi vahendit, mille ainus mõistlik eesmärk on soodustada sellise TPM-i omavolilist eemaldamist või sellest mööda minemist.

8)      GARANTII JA VASTUTUS

a)         Olete teadlik, et:

i)               iRobot IO-d pole töötatud välja teie individuaalsete nõudmiste rahuldamiseks ja seega kohustute ise tagama, et iRobot IO võimalused ja funktsioonid vastavad teie nõudmistele;

ii)              ainult teie vastutate seadme iRobot kasutamise eest ja sellisest kasutamisest tulenevate otsuste eest ja seadme iRobot kasutamine toimub teie vastutusel;

iii)              iRobot IO ei pruugi olla tõrke- ega veavaba ning selliste tõrgete või vigade tõttu võib selle kasutamine olla takistatud või sellest mõjutatud;

b)        sellisel kujul antakse iRobot IO ja mis tahes muu osapoole materjalid teile „OLEMASOLEVAL KUJUL“ ja me ei anna mingisugust garantiid, lubadust, tingimust ega kohustust ettevõtte iRobot ega muu osapoole materjalide toimivuse, kvaliteedi ega sobivuse kohta.

c)         Välja arvatud vastavalt selle litsentsi sätetele on igasugused garantiid, lubadused ja kõik muud mis tahes tingimused, millele põhiseaduse või üldise õigusega on viidatud, kehivate seadustega lubatud ulatuses välistatud.

9)      LITSENTSIANDJA VASTUTUS

a)         Miski selles litsentsis ei piira ega välista kummagi poole vastutust:

i)               surma või vigastuse eest, mis tuleneb hooletusest, või

ii)              pettuse või tahtlikult esitatud valeandmete eest või

iii)            1979. aasta kaupade müügi seaduse tingimuste rikkumise eest või

iv)            1987. aasta tarbijakaitseseaduse rikkumise eest.

b)        Ettevõtte iRobot maksimaalne vastutus selle litsentsi alusel või sellega seoses või ühegi tagatislepingu alusel, kas siis lepingujärgselt, lepinguväliselt (sh hooletus) või muul viisil on igasugustes olukordades piiratud summaga, mis võrdub seadme iRobot eest makstud hinnaga.

10)   LÕPETAMINE

a)         iRobot võib lõpetada selle litsentsi kohe, teatades sellest teile kirjalikult, kui rikute seda litsentsi oluliselt või püsivalt ning ei kõrvalda rikkumist (kui see on võimalik) 14 päeva jooksul pärast teile sellekohase kirjaliku nõude üleandmist.

b)        Lõpetamise korral mis tahes põhjusel:

i)               kaotavad kõik teile selle litsentsi alusel antud õigused kehtivuse ja

ii)              peate lõpetama kõik selle litsentsiga lubatud tegevused.

11)   EKSPORDINÕUETE JÄRGIMINE

iRobot IO ja seotud tehnoloogia puhul kohalduvad USA ekspordikontrolli seadused ja võivad kehtida muude riikide ekspordi- või impordimäärused. Nõustute järgima kõiki teie puhul kehtivaid seadusi ja määrusi.

12)   ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK

a)         See litsents on siduv teile ja meile ning meie vastavatele järglastele ja volitatud isikutele.

b)        Võime litsentsi kehtivusajal selle litsentsi või kõik sellest tulenevad õigused või kohustused edasi anda, ümber määrata, alltöövõtjale üle anda või muul viisil neist loobuda.

13)   TEATED

Kõik teated, mille ettevõttele iRobot edastate, tuleb edastada ettevõttele iRobot Corporation aadressil 8 Crosby Drive, MA 01730 USA. iRobot võib edastada teate teie meiliaadressile või postiaadressile, mille olete teenuse iRobot juures registreerimisel andnud. Teade loetakse kättesaaduks ja nõuetekohaselt üleantuks 24 tundi pärast meili saatmist või kolm päeva pärast kirja postitamist. Teate üleandmise tõendusena on piisav tõendada kirja puhul, et kirjal oli õige aadress, mark ja et see pandi posti, ning meili puhul, et meil saadeti adressaadi määratud meiliaadressile.

14)   SÜNDMUSED, MIS EI ALLU LITSENTSIANDJA KONTROLLILE

a)         iRobot ei vastuta oma kohustuste täitmatajätmise või nende täitmisega viivitamise eest selle litsentsi alusel, kui selle põhjuseks on sündmus, mis ei allu tema mõistlikule kontrollile (vääramatu jõu sündmus).

b)        Vääramatu jõu sündmus hõlmab igasugust tegevust, sündmust, mittetoimumist, tegevusetust või õnnetust, mis on väljaspool meie mõistlikku kontrolli, ja hõlmab (muu hulgas) järgmist:

i)               streigid, blokaadid või muu töövõitlus;

ii)              tsiviilrahutused, ülestõus, sissetung, terrorismirünnak või terrorismirünnaku ähvardus, sõda (deklareeritud või mitte) või ähvardus või valmistumine sõjaks;

iii)            tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, maavärin, pinnase vajumine, epideemia või muu loodusõnnetus;

iv)            raudtee, meretranspordi, lennuki, mootorsõiduki või muu ühis- või eratranspordi kasutamise võimaluse puudumine;

v)              avalike või eraomanduses telekommunikatsioonivõrkude kasutamise võimaluse puudumine;

vi)            mis tahes valitsuse kõikvõimalikud seadused, dekreedid, määrused või piirangud.

c)         Toote iRobot toimimine selle litsentsi alusel peatatakse vääramatu jõu sündmuse püsimise perioodiks ja meil on oma kohustuste täitmiseks ajapikendus selle perioodi võrra. Teeme mõistlikke jõupingutusi sellise vääramatu jõu sündmuse kõrvaldamiseks või lahenduse leidmiseks, et saaksime oma kohustusi selle litsentsi alusel täita vääramatu jõu sündmusele vaatamata.

15)   LOOBUMINE

a)        Kui me selle litsentsi kehtivusajal ei nõua mõne teie kohustuse ranget täitmist või kui me ei kasuta mõnda õigust või hüvitusmeedet, millele meil selle litsentsi alusel õigus on, ei kujuta see endast sellistest õigustest või hüvitusmeetmetest loobumist ega vabasta teid selliste kohustuste täitmisest.

b)        Mis tahes rikkumise korral ei tähenda meie õigusest loobumine, et teeksime sama ka mõne järgmise rikkumise korral.

c)         Ükski meie loobumine nende tingimuste alusel pole kehtiv, kui seda ei nimetata sõnaselgelt loobumiseks ning kui sellest pole teile kirjalikult teatatud.

16)   OSADEKS LAHUTAMINE

Kui pädev asutus leiab, et mõni selle litsentsi tingimus on mis tahes ulatuses kehtetu, ebaseaduslik või rakendamatu, siis lahutatakse selline tingimus selles ulatuses ülejäänud tingimustest ja sätetest, mis on seadusega lubatud ulatuses jätkuvalt täiel määral kehtivad.

17)   TERVIKLEPING

a)         See litsents ja mis tahes dokument, millele selles sõnaselgelt viidatud on, kujutavad endast meievahelist terviklepingut ning muudavad kehtetuks kõik meievahelised varasemad kokkulepped või lepingud seoses iRobot IO litsentsimisega.

b)        Oleme mõlemad teadlikud, et selle litsentsi (ja selles viidatud dokumentide) sõlmimisel ei looda kumbki meist ühegi muu isiku (kas selle litsentsi osapoole või mitte) ühelegi avaldusele, kinnitusele ega garantiile (lubadus) peale nende, mis on selles litsentsis või nendes dokumentides sõnaselgelt välja toodud.

c)         Kumbki meist nõustub, et ainsad meile kättesaadavad õigused ja hüvitusmeetmed, mis tulenevad lubadusest või on sellega seotud, on lepingu rikkumise eest ja selles litsentsis sätestatud.

18)   SEADUS JA KOHTUALLUVUS

a)         Selle litsentsi, selle teema või vormistamise (sh lepinguvälised vaidlused või nõuded) puhul kohaldatakse Inglise seadusi ja seda tõlgendatakse nende alusel ning kumbki osapool allub mittevälistavale Inglise kohtute õiguspiirkonnale, piiramata teie õigusi tarbijana esitada hagi oma elukohariigis.

b)        Olete teadlik, et tootetarkvara sisaldab ettevõtte iRobot väärtuslikke ärisaladusi ja omandiõigusega kaitstud teavet, et igasugune selle EULA 2. punkti (Piirangud) tegelik või ähvardav rikkumine tähendab viivitamatut korvamatut kahju ettevõttele iRobot, mille eest rahaline kahjutasu oleks ebapiisav hüvitis, ja et sellise rikkumise korral on sobiv hüvitusviis kohtulik keeld.

See poliitika vaadati viimati üle ja jõustati 30.09.2016.