Gala lietotāja licences līgums

GALA LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

SVARĪGS PAZIŅOJUMS! PIRMS ŠĪS IERĪCES LIETOŠANAS, LŪDZU, IZLASIET ŠO LĪGUMU

Šis licences līgums („Licence”) ir juridiska vienošanās starp jums („Licences saņēmējs” vai „jūs”) un iRobot Corporation, juridiskā adrese 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA, par pirminstalētu programmatūru, grafikām, izskatu un funkcijām, saskarnēm, saturu vai datiem iRobot ierīcē („iRobot ierīce”), tostarp jebkādiem lejupielādējamiem atjauninājumiem, kas pēc tam instalēti iRobot ierīcē, un visām iRobot piederošām intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar iRobot ierīci (tostarp programmatūras materiāliem vai dokumentāciju) (kopā ar iRobot IP).

ATVEROT IEPAKOJUMU LIETOJOT ŠO IERĪCI, JŪS PIEKRĪTAT JURIDISKĀM SAISTĪBĀM AR ŠĪS LICENCES NOTEIKUMIEM. JA JŪS NEPIEKRĪTAT ŠĪS LICENCES NOTEIKUMIEM, MĒS JUMS NEIZSNIEGSIM IROBOT IP LICENCI UN JUMS NEKAVĒJOTIES JĀATDOD ATPAKAĻ IROBOT IERĪCE KOPĀ AR VISIEM PAVADDOKUMENTIEM UN NEBOJĀTU IEPAKOJUMU MAZUMTIRGOTĀJAM, NO KURA JŪS IEGĀDĀJĀTIES IERĪCI, VAI IROBOT CORPORATION UZ ADRESI, KAS IR NORĀDĪTA TĀLĀK, LAI SAŅEMTU ATMAKSU.

Pakalpojumu noteikumi regulē (a) tīmekļa vietnes, kas atrodas www.iRobot.com un iRobot.com apakšdomēnos (katrs — „Vietne”); (b) Vietnes pakalpojumus (un jebkādus atjauninājumus) („Vietnes pakalpojumi”) un (c) noteiktu programmatūru, kas var būt lejupielādējama jūsu mobilajā telefonā (un jebkādus atjauninājumus) („Mobilā programmatūra”), lietojumu. Jūsu Ierīces pirkumu (izņemot iRobot IP) regulē iRobot ierobežotā garantija un kopā ar iRobot ierīci sniegtie noteikumi. Gala lietotāja licences līgums neregulē Vietnes, Vietnes pakalpojumu vai Mobilās programmatūras lietojumu vai Ierīces pirkumu (izņemot iRobot IP).

1)      LICENCES PIEŠĶĪRUMS UN DARBĪBAS JOMA

a)        Ņemot vērā to, ka jūs piekrītat ievērot šī līguma noteikumus, iRobot piešķir jums neekskluzīvu, ierobežotu licenci iRobot IP lietošanai saskaņā ar šīs Licences noteikumiem.

b)        Licence tiek piešķirta vienai ierīcei, un jūs drīkstat lietot iRobot IP tikai vienai iRobot ierīcei.

c)         Jūs drīkstat:

i)               lietot iRobot IP tikai un vienīgi saistībā ar nekomerciālu jūsu iegādātās iRobot ierīces lietojumu, un jūs nedrīkstat to lietot atsevišķi no jūsu iRobot ierīces vai jebkādiem citiem nolūkiem;

ii)              saņemt un lietot jebkādu bezmaksas papildu programmatūras kodu vai atjaunināt iRobot IP, kad to ik pa laikam pieprasa iRobot;

iii)            lietot jebkādu Dokumentāciju, tādā veidā atbalstot Licencē atļauto lietojumu, un kopēt Dokumentāciju tik reižu, cik tas ir nepieciešams likumīgam iRobot ierīces vai Dokumentācijas lietojumam.

2)      LICENCES SAISTĪBAS

a)        Izņemot gadījumus, kas skaidri izklāstīti šajā Licencē vai kā atļauts saskaņā ar jebkuriem vietējiem tiesību aktiem, jūs apņematies:

i)               nekopēt iRobot IP, izņemot gadījumus, kad šāda kopēšana ir saistīta ar normālu iRobot ierīces lietojumu vai kad tas ir nepieciešams dublēšanai vai funkciju drošībai;

ii)              neizīrēt, neizplatīt, neiznomāt, nesniegt apakšlicenci, neaizdot, netulkot, neapvienot, nepielāgot, nemainīt vai nepārveidot iRobot IP;

iii)            neveikt izmaiņas vai nepārveidot iRobot IP vai jebkādas tā daļas, kā arī neļaut iRobot IP vai jebkādām tā daļām apvienoties vai iekļauties jebkurās citās programmās vai ierīcēs, izņemot gadījumus, kad tas ir saistīts ar iRobot ierīces normālu lietojumu;

iv)            neizjaukt, nedekompilēt, nedekonstruēt vai neizveidot atvasinātus darbus, kam par pamatu kalpo iRobot IP vai jebkādas tā daļas, kā arī nemēģināt veikt jebkādas no šīm darbībām, izņemot gadījumus (pamatojoties uz jebkuriem piemērojamiem tiesību vai normatīvajiem aktiem), kad šādas darbības nevar aizliegt, ja tās ir nepieciešamas, lai īstenotu iRobot IP savstarpēju savietojamību ar citu datorprogrammu;

v)             lietot iRobot IP un iRobot ierīci likumīgi un saskaņā ar visiem piemērojamiem vietējiem, valsts vai starptautiskajiem tiesību un normatīvajiem aktiem, un jūsu lietojums it īpaši nedrīkst:

(1)       aizskart jebkuras personas autortiesības, datubāzes, preču zīmes vai cita intelektuālā īpašuma tiesības;

(2)       radīt iespējamību apkrāpt jebkuru personu vai pārkāpt jebkādu juridisku pienākumu pret trešajām personām, piemēram, līgumisku pienākumu vai uzticības pienākumu, vai veicināt jebkādu nelegālu darbību;

(3)       būt bīstams, apmelojošs, aizvainojošs vai cita privātumu aizskarošs vai radīt apgrūtinājumu, neērtību vai nevajadzīgas raizes, vai nelikt mierā, sarūgtināt, samulsināt, satraukt vai kaitināt jebkuru citu personu;

(4)       būt par pamatu, lai uzdotos par jebkuru personu, sagrozītu jūsu identitāti, iesaistītos ar jebkuru citu personu vai radītu iespaidu, ka šīs darbības veicam mēs, ja tas tā nav; un

(5)       nelikumīgi kavēt vai saraut jebkāda tīkla vai sakaru sistēmu.

b)        Neskatoties uz iepriekš minēto, jūs drīkstat vienreiz pastāvīgi nodot visas jūsu iRobot IP lietošanas tiesības saskaņā ar šo Licenci citai pusei saistībā ar jūsu iRobot ierīces īpašumtiesību nodošanu ar nosacījumu, ka: (i) nodošanas procesā jūs iekļaujat jūsu iRobot ierīci un visas jūsu tiesības saskaņā ar šo Licenci; (ii) jūs nesaglabājat nekādas iRobot IP kopijas, tostarp jūsu datorā vai citās atmiņas ierīcēs saglabātās kopijas; un (iii) jūs iepazīstināt pusi, kas saņem iRobot ierīci, ar šīs Licences noteikumiem un nosacījumiem un darāt saprotamu, ka puses iRobot IP lietojumu nosaka šie noteikumi un nosacījumi.

3)      AUTOMĀTISKIE PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMI

Ik pa laikam iRobot var izstrādāt ielāpus, kļūdu labojumus, atjauninājumus, uzlabojumus un citas izmaiņas, lai uzlabotu vai citādi pārveidotu iRobot IP veiktspēju („Atjauninājumi”). Tie var tikt instalēti automātiski, nesniedzot jums papildu paziņojumu vai nesaņemot papildu piekrišanu. Jūs piekrītat šim automātiskajam atjauninājumam. Ja jūs nevēlaties Atjauninājumus, pārstājiet lietot iRobot ierīci. Jūs piekrītat, ka jums var tikt prasīts instalēt Atjauninājumus, lai varētu lietot iRobot ierīci un iRobot IP, un jūs piekrītat nekavējoties instalēt visus iRobot piegādātos Atjauninājumus. Turpinot lietot iRobot ierīci pēc Atjaunināšanas saņemšanas, jūs izsakāt turpmāku piekrišanu šai Licencei.

4)      TREŠO PUŠU MATERIĀLI

Noteikti iRobot ierīces elementi var saturēt vai ietvert trešo pušu programmatūru un citus īpašumā esošos materiālus („Trešo pušu materiāli”). Trešo pušu materiālu licenci izsniedz iRobot, un jebkādu Trešo pušu materiālu visas intelektuālā īpašuma tiesības paliek to īpašnieku un licences saņēmēju īpašumā. Ja vien mēs nenorādām citādi, Trešo pušu materiālu licence jums tiek izsniegta uz tiem pašiem noteikumiem, kas minēti šajā Licencē.

5)      TREŠO PUŠU PAKALPOJUMI

a)        iRobot ierīce un iRobot IP ļauj piekļūt noteiktiem trešo pušu pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm („Trešo pušu pakalpojumi”). Lai lietotu Trešo pušu pakalpojumus, jums ir nepieciešama piekļuve internetam un, iespējams, jums jāpiekrīt papildu noteikumiem.

b)        Lūdzu, ievērojiet, ka mēs nedarbinām vai nepārvaldām Trešo pušu pakalpojumus vai datus, kuriem jūs varat piekļūt, izmantojot Trešo pušu pakalpojumus. Jūsu darījumi ar trešajām pusēm, izmantojot Trešo pušu pakalpojumus, tiek veikti vienīgi starp jums un trešo pusi. Tādējādi, kad jūs sadarbojaties ar šādu trešo pusi, jūs to darāt saskaņā ar viņu noteikumiem un politiku, nevis mūsējo. Sūdzības, jautājumi un prasības, kas saistītas ar jebkuras trešās puses jautājumiem vai darījumiem, jāsniedz attiecīgai trešajai pusei.

c)         Mēs nesniedzam garantijas saistībā ar jūsu Trešo pušu pakalpojumu lietojumu un neesam atbildīgi attiecībā pret jums (līgumā, neatļautās darbībās vai kā citādi) par šādu lietojumu.

6)      ATVĒRTS PIRMKODS

Uz noteiktām trešo pušu programmatūras vienībām, kas iekļautas Ierīces programmatūrā, attiecas atvērta pirmkoda vai bezmaksas programmatūras licences („Atvērtā pirmkoda programmatūra”). Dažas Atvērta pirmkoda programmatūras pieder trešajām pusēm. Uz Atvērta pirmkoda programmatūru neattiecas šī Gala lietotāja licences līguma noteikumi un nosacījumi. Tā vietā katrai Atvērta pirmkoda programmatūras vienībai tiek izsniegta licence, kas ir saskaņā ar Atvērta pirmkoda programmatūras pievienotās gala lietotāja licences noteikumiem. Neviens no Gala lietotāja licences līguma noteikumiem neierobežo jūsu tiesības un nepiešķir jums tiesības, kas aizstāj jebkuras piemērojamās Atvērta pirmkoda programmatūras pievienotās gala lietotāja licences noteikumus un nosacījumus. Ja to nosaka jebkāda noteiktas Atvērta pirmkoda programmatūras licence, iRobot sniedz pieeju šādai Atvērta pirmkoda programmatūrai un iRobot pārveidojumiem šādai Atvērta pirmkoda programmatūrai, iesniedzot rakstisku pieprasījumu iRobot pa e-pastu vai pastu uz tālāk norādīto adresi.

7)      INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

a)        Jūs piekrītat, ka visas iRobot IP intelektuālā īpašuma tiesības visā pasaulē pieder iRobot, ka iRobot IP esošo tiesību licence tiek izsniegta (ne pārdota) jums un ka jums nav tiesību attiecībā uz iRobot IP, izņemot tiesības to lietot saskaņā ar šīs Licences noteikumiem.

b)        iRobot IP integritāti aizsargā tehniskie aizsardzības pasākumi, tādā veidā nodrošinot, ka iRobot IP esošās intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, netiek nelikumīgi piesavinātas. Jūs nedrīkstat jebkādā veidā mēģināt noņemt vai apiet šādus tehniskos aizsardzības pasākumus, kā arī nedrīkstat tos piemērot, izstrādāt, izplatīt, pārdot, izīrēt, piedāvāt, izpaust vai reklamēt tirdzniecībai, iznomāšanai vai izmantot privātiem vai komerciāliem nolūkiem vai veidos, kā vienīgais pamatotais nolūks ir šādu tehnisko aizsardzības pasākumu nesankcionēta noņemšana vai apiešana.

8)      GARANTIJA UN SAISTĪBAS

a)        Jūs apliecināt, ka:

i)               iRobot IP nav izstrādāts, lai atbilstu jūsu individuālām prasībām, tādējādi jūs esat atbildīgs nodrošināt iRobot IP ierīču un funkciju atbilstību jūsu prasībām;

ii)              jūs esat pilnībā atbildīgs par iRobot ierīces lietojumu un tā laikā pieņemtajiem lēmumiem, kā arī jūs lietojat iRobot ierīci uz savu risku;

iii)               iRobot IP var nebūt brīvs no kļūdām vai tehniskiem defektiem, un jūsu lietojums var tikt pārtraukts vai kavēts šādu kļūdu vai tehnisko defektu dēļ;

b)        Tādējādi iRobot IP un Trešo pušu materiāli tiek izsniegti jums esošajā stāvoklī, un mēs nesniedzam nekādas garantijas, apliecinājumus, nosacījumus vai saistības attiecībā uz iRobot IP vai Trešo pušu materiālu veiktspēju, kvalitāti vai atbilstību.

c)         Saskaņā ar šajā Licencē norādīto saglabājiet visas garantijas, apliecinājumus, nosacījumus un visus citus jebkāda veida noteikumus, kas, cik vien to atļauj piemērojamie tiesību akti, nav minēti netieši saistītos statūtos vai vispārējās tiesībās.

9)      LICENCES DEVĒJA SAISTĪBAS

a)        Neviens no šajā Licencē minētajiem noteikumiem nedrīkst ierobežot vai izslēgt abu pušu saistības attiecībā uz:

i)               nāves gadījumu vai miesas bojājumu, kas radies nolaidības dēļ; vai

ii)              krāpšanu vai krāpniecisku sagrozījumu; vai

iii)            1979. gada Preču pārdošanas likuma noteikumu pārkāpšanu; vai

iv)            1987. gada Patērētāju aizsardzības likuma pārkāpšanu.

b)        iRobot maksimālās kopējām saistībām saskaņā vai saistībā ar šo Licenci vai jebkuru citu nodrošinājuma līgumu (līgumā, neatļautās darbībās (ieskaitot nolaidību) vai kā citādi) visos apstākļos jābūt ierobežotām līdz summai, kas ir vienāda ar jūsu iegādātās iRobot ierīces cenu.

10)   IZBEIGŠANA

a)        iRobot var nekavējoties izbeigt šo Licenci, sniedzot jums par to rakstisku paziņojumu, ja jūs būtiski vai pastāvīgi pārkāpjat šo Licenci un to jums neizdodas novērst (ja to var novērst) 14 dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas ar lūgumu novērst pārkāpumu.

b)        Izbeidzot Licenci jebkādu iemeslu dēļ:

i)               visas jums piešķirtās tiesības saskaņā ar šo Licenci zaudē spēku; un

ii)              jums jāpārtrauc visas darbības, ko pilnvaro šī Licence.

11)   ATBILSTĪBA EKSPORTA PRASĪBĀM

iRobot IP un ar to saistītās tehnoloģijas ir pakļautas ASV eksporta kontroles tiesību aktiem un var būt pakļautas citu valstu eksporta un importa normatīvajiem aktiem. Jūs piekrītat ievērot visus jums piemērojamos tiesību un normatīvos aktus.

12)   TIESĪBU UN SAISTĪBU NODOŠANA

a)        Šī Licence ir juridiski saistoša jums, mums un mūsu attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem.

b)        Mēs Licenci varam nodot, piešķirt citai personai, ieviest tās maksu, nodot apakšuzņēmumam vai kā citādi rīkoties ar šo Licenci vai kādu no mūsu tiesībām vai saistībām, kas izriet no šīs Licences, jebkurā Licences darbības laikā.

13)   PAZIŅOJUMI

Visi paziņojumi, ko jūs vēlaties iesniegt uzņēmumam iRobot, jāsūta [iRobot Corporation] uz adresi [8 Crosby Drive, MA 01730 USA]. iRobot var nosūtīt jums paziņojumu uz e-pasta [vai pasta] adresi, ko jūs reģistrējāt kopā ar iRobot. Paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu un pienācīgi nodotu 24 stundas pēc e-pasta vēstules nosūtīšanas vai trīs dienas pēc jebkādas vēstules nosūtīšanas. Lai pierādītu, ka šāds paziņojums ticis nosūtīts, būs pietiekami pierādīt, ja sūtīta vēstule, ka šāda vēstule tikusi pienācīgi adresēta, apzīmogota un atrodas pastā; ja sūtīta e-pasta vēstule — šāda vēstule nosūtīta uz adresāta norādīto e-pasta adresi.

14)   APSTĀKĻI, KAS IR ĀRPUS LICENCES DEVĒJA VARAS

a)        iRobot neuzņemas atbildību un nav atbildīgs par jebkādu tā saistību, kas ir saskaņā ar šo Licenci, jebkāda veida neizpildi vai kavētu izpildi, ko rada apstākļi, kas ir ārpus to saprātīgas varas (Nepārvaramas varas apstākļi).

b)        Nepārvaramas varas apstākļi ietver jebkādu darbību, notikumu, bezdarbību, nolaidību vai negadījumu ārpus mūsu saprātīgās varas un it īpaši (bez ierobežojumiem) ietver šādus apstākļus:

i)               streikus, lokautus vai citas strādnieku protesta akcijas;

ii)              nemierus, sacelšanos, invāziju, teroristu uzbrukumu vai terorakta draudus, karu (pieteiktu vai nepieteiktu), kara draudus vai sagatavošanos karam;

iii)            ugunsgrēku, sprādzienu, vētru, plūdus, zemestrīci, zemes nogruvumu, epidēmiju vai citas dabas katastrofas;

iv)            nespēju izmantot dzelzceļu, kuģus, lidaparātus, autotransportu vai citus sabiedriskos vai privātos transporta līdzekļus;

v)             nespēju izmantot sabiedriskos vai privātos sakaru tīklus;

vi)            jebkuras valdības jebkādus aktus, dekrētus, tiesību vai normatīvos aktus vai ierobežojumus.

c)         iRobot darbība saskaņā ar šo Licenci tiek apturēta uz laiku, kamēr turpinās Nepārvaramas varas apstākļi, un mēs pagarinām mūsu darbības termiņu par laika periodu, kas atbilst Nepārvaramas varas apstākļu laika periodam. Mēs darām visu iespējamo, lai beigtu Nepārvaramas varas apstākļus vai atrastu risinājumu, kā mūsu saistības saskaņā ar šo Licenci var tikt izpildītas Nepārvaramas varas apstākļos.

15)   ATTEIKŠANĀS

a)        Ja jebkurā brīdī šīs Licences darbības laikā mēs neuzstājam uz striktu jūsu saistību saskaņā ar šo Licenci izpildi vai mēs neizmantojam nekādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kuriem mēs esam pilnvaroti saskaņā ar šo Licenci, tas nav uzskatāms par atteikšanos no šādām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un tas jūs neatbrīvo no šo saistību ievērošanas.

b)        Mūsu atteikšanās no jebkuru saistību izpildes nav uzskatāma par atteikšanos no turpmāko saistību izpildes.

c)         Neviena atteikšanās no noteikumiem un nosacījumiem no mūsu puses nevar stāties spēkā, ja vien tas ir skaidri norādīts, ka tā ir attiekšanās, un par to jums paziņots rakstiski.

16)   NODALĀMĪBA

Ja jebkura kompetenta iestāde nosaka, ka jebkurš no šīs Licences noteikumiem ir spēkā neesošs, nelikumīgs vai nepiemērojams nekādā mērā, šie noteikumi vai nosacījumi šajā mērā tiek nodalīti no pārējiem noteikumiem un nosacījumiem, kas arī turpmāk ir spēkā esoši pilnā apmērā, ciktāl to atļauj tiesību akti.

17)   VISS LĪGUMS

a)        Šī Licence un jebkurš tajā skaidri minētais dokuments veido visu līgumu, kas izveidots starp jums un mums un kas aizstāj visus iepriekšējos līgumus un vienošanās starp mums saistībā ar iRobot IP licences izsniegšanu.

b)        Abas puses apliecina, ka līdz ar Licences (un tajā minēto dokumentu) stāšanos spēkā neviena no pusēm neuzticas nevienas personas (šīs Licences dalībnieka vai citas personas) apgalvojumam, apliecinājumam, pārliecībai vai garantijai, izņemot personas, kas skaidri minētas šajā Licencē vai tajā minētajos dokumentos.

c)         Katrs no mums piekrīt, ka vienīgās uz mums attiecināmās tiesības un tiesiskie aizsardzības līdzekļi, kas izriet no Apliecinājuma vai ir ar to saistīti, ir līguma laušana, kā norādīts šajā Licencē.

18)   TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

a)        Šī Licence, tās priekšmets vai informācija (tostarp strīdi un prasības ārpus līguma) ir pakļauti un izskaidroti saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem, un katra puse pakļaujas Anglijas tiesu neekskluzīvajai jurisdikcijai, neierobežojot jūsu kā patērētāja tiesības celt prasību jūsu dzīvesvietas valstī.

b)        Jūs apliecināt, ka Ierīces programmatūra ietver vērtīgus iRobot tirdzniecības noslēpumus un patentētu informāciju un ka jebkāds faktisks vai apdraudēts šīs Gala lietotāja licences līguma 2. sadaļas (Ierobežojumi) pārkāpums rada tūlītēju un nelabojamu kaitējumu uzņēmumam iRobot, kas naudas zaudējumu neuzskata par adekvātu tiesiskās aizsardzības līdzekli, tā vietā pieprasot tiesas aizliegumu kā atbilstošu tiesiskās aizsardzības līdzekli.

Šī politika pēdējo reizi pārskatīta un spēkā no 30.09.2016.