Galutinio Naudotojo Licencijos Sutartis

GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS

SVARBI PASTABA: PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Ši licencijos sutartis (toliau – „Licencija“) yra teisinė sutartis, kurią sudarote jūs (toliau – „Licencijos gavėjas“ arba „jūs“) ir „iRobot Corporation“, įsikūrusi adresu 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA (toliau – „iRobot“ arba „mes“). Licencija taikoma iš anksto įdiegtai programinei įrangai, grafiniams ir išvaizdos bei funkciniams elementams, sąsajoms, turiniui ir „iRobot“ įrenginyje (toliau – „iRobot įrenginys“) saugomiems duomenims, įskaitant bet kokius naujinius, kuriuos galima atsisiųsti ir kurie vėliau įdiegiami „iRobot“ įrenginyje (toliau – „Programinės įrangos elementai“), susijusias laikmenas, spausdintą medžiagą, internete pasiekiamus dokumentus (toliau – „Dokumentai“), kurie pateikiami kartu su „iRobot“ įrenginiu, ir visas intelektinės nuosavybės teises, priklausančias „iRobot“ arba susijusias su „iRobot“ įrenginiu (įskaitant Programinės įrangos elementus ar Dokumentus) (šie elementai bendrai vadinami „iRobot intelektine nuosavybe“).

ATIDARYDAMI PRODUKTO PAKUOTĘ IR JĮ NAUDODAMI SUTINKATE LAIKYTIS ŠIOS LICENCIJOS SĄLYGŲ. JEI NESUTINKATE SU ŠIOS LICENCIJOS SĄLYGOMIS, NEGALIME SUTEIKTI JUMS „IROBOT“ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS LICENCIJOS IR TURITE KUO GREIČIAU GRĄŽINTI „IROBOT“ ĮRENGINĮ KARTU SU VISAIS PRIE JO PRIDĖTAIS DOKUMENTAIS IR NEPAŽEISTA PAKUOTE PARDAVĖJUI, IŠ KURIO ĮSIGIJOTE ĮRENGINĮ, ARBA „IROBOT CORPORATION“ TOLIAU NURODYTU ADRESU, KAD GALĖTUMĖTE SUSIGRĄŽINTI PINIGUS.

Naudodami a) svetainę, pasiekiamą adresu www.iRobot.com, ir iRobot.com padomenius (toliau kiekvienas jų vadinamas „Svetaine“), b) Svetainėje pasiekiamas paslaugas (ir jų naujinius) (toliau – „Svetainės paslaugos“) ir c) tam tikrą programinę įrangą, kurią galite atsisiųsti į mobilųjį įrenginį (ir jos naujinius) (toliau – „Mobilioji programinė įranga“), turite laikytis Paslaugų teikimo sąlygų. Įsigytam Produktui (išskyrus „iRobot“ intelektinę nuosavybę) taikoma ribotoji „iRobot“ garantija, kurios sąlygos pateikiamos kartu su „iRobot“ įrenginiu. Ši galutinio naudotojo licencijos sutartis netaikoma naudojamai Svetainei, Mobiliajai programinei įrangai ar įsigytam Produktui (išskyrus „iRobot“ intelektinę nuosavybę).

1)      LICENCIJOS SUTEIKIMAS IR APRĖPTIS

a)         Jei sutinkate laikytis šios sutarties sąlygų, „iRobot“ suteikia jums neišskirtinę ribotąją licenciją naudoti „iRobot“ intelektinę nuosavybę pagal šios Licencijos sąlygas.

b)        Licencija suteikiama vienam įrenginiui ir jums leidžiama naudotis „iRobot“ intelektine nuosavybe tik kartu su vienu „iRobot“ įrenginiu.

c)         Jums leidžiama:

i)               naudotis „iRobot“ intelektine nuosavybe tik nekomerciniais tikslais kartu su „iRobot“ įrenginiu ir ja negalite naudotis be „iRobot“ įrenginio ar kitais tikslais;

ii)              gauti ir naudoti bet kokį nemokamą papildomą „iRobot“ intelektinės nuosavybės programinės įrangos kodą arba naujinius, kuriuos „iRobot“ gali kartkartėmis pateikti;

iii)            naudoti bet kokius Dokumentus, kuriuos naudoti leidžiama pagal Licenciją, ir kopijuoti juos tiek kartų, kiek reikia, kad galėtumėte teisėtai naudotis „iRobot“ įrenginiu ar Dokumentais.

2)      LICENCIJOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

a)         Išskyrus šioje Licencijoje aiškiai nurodytas arba pagal bet kokius vietinius įstatymus numatytas išimtis, įsipareigojate:

i)               nekopijuoti „iRobot“ intelektinės nuosavybės, išskyrus atvejus, kai tai padarote netyčia įprastai naudodami „iRobot“ įrenginį arba kai to prireikia norint sukurti atsarginę duomenų kopiją ar užtikrinti veikimo saugumą;

ii)              nenuomoti, neplatinti, nesublicencijuoti, neversti, nesujungti, neadaptuoti ir nekeisti „iRobot“ intelektinės nuosavybės;

iii)            nekeisti ir nemodifikuoti „iRobot“ intelektinės nuosavybės ar jos dalies ir neleisti jos sujungti su bet kuriomis kitomis programomis ar įrenginiais arba juose integruoti, išskyrus atvejus, kai tai padaroma netyčia įprastai naudojant „iRobot“ įrenginį;

iv)            neardyti, nedekompiliuoti „iRobot“ intelektinės nuosavybės ar jos dalies ir neapdoroti jos apgrąžos inžinerijos metodais bei nekurti ja pagrįstų išvestinių kūrinių ir nebandyti imtis tokių veiksmų, išskyrus atvejus (leidžiamus pagal bet kokius taikomus įstatymus ar reglamentus), kai tokių veiksmų negalima uždrausti, nes jie būtini norint suderinti „iRobot“ intelektinę nuosavybę su kitos programinės įrangos programa;

v)              naudoti „iRobot“ intelektinę nuosavybę ir „iRobot“ įrenginį teisėtai bei nepažeidžiant jokių taikomų vietinių, šalies ar tarptautinių įstatymų ir reglamentų. Konkrečiai draudžiama:

(1)       pažeisti autorių, duomenų bazių ar prekių ženklų arba kitas asmenų turimas intelektinės nuosavybės teises;

(2)       klaidinti asmenis ar pažeisti teisinius įsipareigojimus trečiosioms šalims, pvz., sutartinius bei pasitikėjimo įsipareigojimus, arba skatinti neteisėtą veiklą;

(3)       grasinti kitiems asmenims, juos šmeižti, prie jų priekabiauti arba pažeisti kitų asmenų privatumą, erzinti kitus asmenis, sukelti jiems nepatogumų ar nerimą arba atlikti veiksmus, kurie gali būti laikomi priekabiavimu, trikdymu, gėdinimu, jaudinimu ar erzinimu;

(4)       apsimesti kitu asmeniu arba klaidingai nurodyti savo tapatybę ar ryšį su kitu asmeniu arba asmens ryšį su mumis, jei jo nėra;

(5)       neteisėtai trikdyti bet kokio tinklo arba telekomunikacijų sistemos veikimą.

b)        Nepaisant anksčiau nurodytų sąlygų, jei perduodate „iRobot“ įrenginio nuosavybės teises, galite vieną kartą ir visam laikui perduoti kitai šaliai visas pagal šią Licenciją suteiktas teises naudotis „iRobot“ intelektine nuosavybe. Turite laikytis šių sąlygų: i) turi būti perduodamas „iRobot“ įrenginys ir visos pagal šią Licenciją suteiktos teisės, ii) negalite pasilikti jokių „iRobot“ intelektinės nuosavybės kopijų, įskaitant kompiuteryje ar kitame saugojimo įrenginyje saugomas kopijas, ir iii) turite informuoti kitą šalį, kuriai perduodate „iRobot“ įrenginį, apie šios Licencijos sąlygas ir nuostatas bei aiškiai nurodyti, kad naudojantis „iRobot“ intelektine nuosavybe būtina laikytis šių sąlygų ir nuostatų.

3)      AUTOMATINIAI PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIAI

Kartkartėmis „iRobot“ gali sukurti pataisų, klaidų pataisymų, naujinių, naujovinimų ir kitų pakeitimų, kurie padeda pagerinti arba kitaip pakeičia „iRobot“ intelektinės nuosavybės veikimą (toliau – „Naujiniai“). Šie Naujiniai gali būti automatiškai įdiegti papildomai nepranešus ir be papildomo jūsų sutikimo. Jūs sutinkate, kad tokie Naujiniai gali būti automatiškai įdiegti. Jei nenorite Naujinių, nebenaudokite „iRobot“ įrenginio. Pripažįstate, kad jums gali tekti įdiegti Naujinius, kad galėtumėte naudoti „iRobot“ įrenginį bei „iRobot“ intelektinę nuosavybę, ir sutinkate nedelsdami įdiegti bet kokius „iRobot“ pateiktus Naujinius. Naudodami „iRobot“ įrenginį po Naujinių įdiegimo, sutinkate ir toliau laikytis šios Licencijos sąlygų.

4)      TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELEMENTAI

„iRobot“ įrenginyje gali būti trečiųjų šalių programinės įrangos arba kitų pagal nuosavybės teisę joms priklausančių elementų (toliau – „Trečiųjų šalių elementai“). Trečiųjų šalių elementus licencijuoja „iRobot“ ir visos intelektinės nuosavybės teisės į bet kokius Trečiųjų šalių elementus lieka jų atitinkamų savininkų bei licencijų gavėjų nuosavybe. Jei nenurodysime kitaip, Trečiųjų šalių elementų licencija suteikiama jums pagal šios Licencijos sąlygas.

5)      TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

a)         Naudodami „iRobot“ įrenginį ir „iRobot“ intelektinę nuosavybę galite pasiekti tam tikras trečiųjų šalių paslaugas ir svetaines (toliau – „Trečiųjų šalių paslaugos“). Kad galėtumėte naudoti Trečiųjų šalių paslaugas, reikia interneto ryšio ir gali prireikti sutikti su papildomomis sąlygomis.

b)        Atkreipkite dėmesį, kad mes nevaldome ir nekontroliuojame Trečiųjų šalių paslaugų arba turinio ar duomenų, kuriuos galite pasiekti naudodami Trečiųjų šalių paslaugas. Jūsų santykius su trečiosiomis šalimis, kuriuos užmezgate naudodami Trečiųjų šalių paslaugas, reglamentuoja tik jūsų ir trečiųjų šalių sutartys. Todėl Trečiųjų šalių paslaugų naudojimą reglamentuoja tokių šalių (o ne mūsų) sąlygos ir politika. Skundus, klausimus ir ieškinius, susijusius su trečiosios šalies paslaugų problemomis ar operacijomis, turite pateikti atitinkamai trečiajai šaliai.

c)         Neteikiame jokių garantijų dėl Trečiųjų šalių paslaugų ir neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų jums (pagal sutartį arba delikto ar kitu atveju).

6)      ATVIROJI PROGRAMINĖ ĮRANGA

Produkto programinėje įrangoje gali būti programinės įrangos elementų, kuriems taikomos atvirosios arba nemokamos programinės įrangos licencijos (toliau – „Atviroji programinė įranga“). Kai kurių tipų Atviroji programinė įranga priklauso trečiosioms šalims. Atvirajai programinei įrangai netaikomos šios galutinio naudotojo licencijos sutarties sąlygos ir nuostatos. Kiekvienam Atvirosios programinės įrangos elementui suteikiama licencija pagal galutinio naudotojo licencijos sutarties, pridedamos prie Atvirosios programinės įrangos, sąlygas. Jokia šios galutinio naudotojo licencijos sutarties sąlyga neapriboja jūsų teisių arba nesuteikia teisių, kurios prieštarauja Atvirosios programinės įrangos galutinio naudotojo licencijos sutarties sąlygoms ir nuostatoms. Jei to reikalaujama pagal tam tikros Atvirosios programinės įrangos licencijos sąlygas, gavusi raštišką prašymą toliau nurodytu el. pašto arba įprastu adresu, „iRobot“ gali pateikti Atvirąją programinę įrangą arba jos pakeitimus, kuriuos atliko „iRobot“.

7)      INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

a)         Pripažįstate, kad visos „iRobot“ intelektinės nuosavybės teisės, galiojančios visame pasaulyje, priklauso „iRobot“, jums suteikiama šios nuosavybės licencija (nuosavybė nėra jums parduodama) ir kad neturite jokių teisių į „iRobot“ intelektinę nuosavybę, išskyrus teisę ją naudoti pagal šios Licencijos sąlygas.

b)        „iRobot“ intelektinė nuosavybė yra apsaugota nuo pažeidimų pasitelkus technines apsaugos priemones, kad „iRobot“ intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant autorių teises, nebūtų neteisėtai pasisavintos. Draudžiama bandyti kokiu nors būdu pašalinti arba apeiti tokias techninės apsaugos priemones ir privačiais arba komerciniais tikslais taikyti, kurti, importuoti, platinti, parduoti, nuomoti, siūlyti, skelbti, reklamuotis, kad galite parduoti ar išnuomoti, arba turėti bet kokias priemones, kurių vienintelė paskirtis – neteisėtai pašalinti arba apeiti techninės apsaugos priemones.

8)      GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖ

a)         Pripažįstate, kad:

i)               „iRobot“ intelektinė nuosavybė neturi atitikti jūsų asmeninių reikalavimų ir turite patys užtikrinti, kad „iRobot“ intelektinės nuosavybės priemonės bei funkcijos atitiktų jūsų reikalavimus;

ii)             tik jūs atsakingi už tai, kaip naudojate „iRobot“ įrenginį bei už priimamus sprendimus, ir „iRobot“ įrenginį naudojate tik savo rizika;

iii)           „iRobot“ intelektinėje nuosavybėje gali būti klaidų arba riktų ir jie gali pertraukti arba paveikti šios nuosavybės veikimą.

b)         „iRobot“ intelektinė nuosavybė ir Trečiųjų šalių elementai pateikiami jums TOKIE, KOKIE YRA, ir neteikiame jokių garantijų, pareiškimų, negarantuojame sąlygų ir neprisiimame įsipareigojimų, susijusių su „iRobot“ intelektinės nuosavybės ar Trečiųjų šalių elementų veikimo efektyvumu, kokybe arba tinkamumu kokiam nors tikslui.

c)         Išskyrus šioje Licencijoje nurodytus atvejus, atsisakome bet kokių garantijų, pareiškimų, negarantuojame sąlygų ir atsisakome bet kokių nuostatų, kurias galima numanyti pagal įstatus ar bendrus įstatymus, kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus.

9)      LICENCIJOS DAVĖJO ATSAKOMYBĖ

a)         Jokia šios Licencijos sąlyga neapriboja ir nepanaikina nė vienos šalies atsakomybės šiais atvejais:

i)               mirties ar asmens sužalojimo, patirto dėl aplaidumo, atvejais;

ii)              sukčiavimo arba apgaulingo klaidinimo atvejais;

iii)            pažeidus 1979 m. prekių pardavimo aktą;

iv)            pažeidus 1987 m. vartotojų apsaugos aktą.

b)        Maksimali bendra suma, kurią „iRobot“ įsipareigoja atlyginti pagal šią Licenciją numatytais ar su jais susijusiais atvejais arba pagal įkaito sutartį, vykdomą pagal susitarimą arba delikto (įskaitant aplaidumą) ar kitu atveju, bet kokiomis aplinkybėmis apsiribos suma, kurią sumokėjote už „iRobot“ įrenginį.

10)   NUTRAUKIMAS

a)         Jei padarysite esminį šios Licencijos pažeidimą arba nuolat ją pažeisite ir nesiimsite priemonių padėčiai pataisyti (jei tokios priemonės galimos) per 14 dienų nuo tada, kai jums bus pranešta, kad turite imtis šių priemonių, „iRobot“ gali nedelsdama nutraukti šios Licencijos galiojimą, apie tai pranešusi jums raštu.

b)        Jei sutartis nutraukiama (dėl bet kokios priežasties):

i)               netenkate teisių, suteiktų jums pagal šią Licenciją;

ii)              turite nutraukti bet kokią veiklą, kurią leidžiama vykdyti pagal šią Licenciją.

11)   ATITIKTIS EKSPORTO ĮSTATYMAMS

„iRobot“ intelektinei nuosavybei ir susijusioms technologijoms taikomi JAV eksporto kontrolės įstatymai ir gali būti taikomi kitų šalių eksporto ar importo reglamentai. Sutinkate laikytis visų jums taikomų įstatymų ir reglamentų.

12)   TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PERDAVIMAS

a)         Ši Licencija įpareigoja jus ir mus bei atitinkamus mūsų teisių ir pareigų perėmėjus.

b)        Licencijos galiojimo laikotarpiu bet kada galime perduoti, perskirti, pavesti ar subrangos pagrindu perduoti šią Licenciją arba kitaip atsisakyti jos arba pagal ją numatytų teisių ar įsipareigojimų.

13)   PRANEŠIMAI

Visus „iRobot“ skirtus pranešimus turite siųsti „iRobot Corporation“ adresu 8 Crosby Drive, MA 01730 USA. „iRobot“ gali siųsti jums pranešimus el. pašto arba įprastu adresu, kurį registruodamiesi nurodėte „iRobot“. Laikoma, kad pranešimas gautas ir tinkamai įteiktas, jei praėjo 24 valandos nuo el. laiško išsiuntimo arba trys dienos nuo bet kokio laiško išsiuntimo. Prireikus įrodyti, kad pranešimas išsiųstas, užteks įrodyti, kad laiškas (siunčiamas įprastu paštu) buvo tinkamai adresuotas, ant jo užklijuotas pašto ženklas ir laiškas atiduotas pašto tarnybai arba (jei siunčiamas el. laiškas) kad jis išsiųstas nurodytu gavėjo el. pašto adresu.

14)   ĮVYKIAI, KURIŲ LICENCIJOS DAVĖJAS NEGALI KONTROLIUOTI

a)         „iRobot“ neprisiims atsakomybės, jei negalės įvykdyti pagal šią Licenciją numatytų įsipareigojimų arba pavėluos juos vykdyti dėl aplinkybių, kurių ji pagrįstai negali kontroliuoti (nenugalimos jėgos aplinkybių).

b)        Nenugalimos jėgos aplinkybės apima bet kokius veiksmus, įvykius, situacijas, kai negalime vykdyti įsipareigojimų, ar incidentus. Jų pavyzdžiai (be apribojimų):

i)               streikai, lokautai ir kitos pramoninės akcijos;

ii)              civiliniai neramumai, riaušės, invazija, teroristiniai išpuoliai ar jų grėsmė, karas (paskelbtas arba nepaskelbtas) arba karo grėsmė ar pasiruošimas jam;

iii)            gaisrai, sprogimai, audros, potvyniai, žemės drebėjimai, nuošliaužos, epidemijos ar kitos stichinės nelaimės;

iv)            situacijos, kai neįmanoma naudotis geležinkeliais, vandens transportu, orlaiviais, motoriniu transportu arba kitomis viešojo ar privačiojo transporto priemonėmis;

v)              situacijos, kai neįmanoma naudotis viešaisiais arba privačiaisiais telekomunikacijų tinklais;

vi)            bet kurios vyriausybės išduoti aktai, dekretai, įstatymai, reglamentai ar apribojimai.

c)         Laikoma, kad „iRobot“ paslaugų teikimas pagal šią Licenciją sustabdomas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms ir bus pratęstas laikotarpiui, atitinkančiam nenugalimos jėgos aplinkybių laikotarpį. Dėsime pagrįstas pastangas nenugalimos jėgos aplinkybėms pašalinti arba ieškosime sprendimo, kaip vykdyti pagal šią Licenciją turimus įsipareigojimus nepaisant nenugalimos jėgos aplinkybių.

15)   TEISIŲ AR ĮSIPAREIGOJIMŲ ATSISAKYMAS

a)         Jei šios Licencijos galiojimo laikotarpiu kokiu nors atveju nepareikalausime griežtai laikytis bet kokių pagal Licenciją numatytų įsipareigojimų arba nepasinaudosime teisėmis ar nereikalausime imtis priemonių padėčiai pataisyti, kaip numatyta pagal Licenciją, tai nereikš, kad atsisakome šių teisių arba teisės reikalauti imtis priemonių padėčiai pataisyti ir kad jums nebereikia laikytis įsipareigojimų.

b)        Jei nereikalausime vykdyti kokio nors įsipareigojimo, kiti įsipareigojimai nebus panaikinti.

c)         Bet koks šių sąlygų ir nuostatų atsisakymas galios tik jei bus aiškiai pareikšta, kad sąlygų atsisakoma, ir jei apie tai jums bus pranešta raštu.

16)   ATSKYRIMAS

Jei kompetentinga institucija nustatys, kad bet kurios šios Licencijos nuostatos negalioja, yra neteisėtos arba jų negalima vykdyti bet kokiu mastu, tokios nuostatos ar sąlygos bus atitinkamu mastu atskirtos nuo kitų nuostatų ir sąlygų. Likusios nuostatos ir sąlygos toliau galios maksimaliu mastu, leidžiamu pagal įstatymus.

17)   VISA SUTARTIS

a)         Ši Licencija ir joje aiškiai nurodyti dokumentai sudaro visą sutartį, kurią sudarėme mes ir jūs. Ši sutartis pakeičia bet kokius ankstesnius mūsų ir jūsų susitarimus ar sutartis, susijusias su „iRobot“ intelektinės nuosavybės licencija.

b)        Mes ir jūs pripažįstame, kad sudarydami šią Licencijos sutartį (ir sutikdami su joje minimų dokumentų sąlygomis) nesiremiame jokiais pareiškimais, patvirtinimais ar garantijomis, pateiktomis bet kurio asmens, kuris yra arba nėra šios Licencijos sutarties šalis, išskyrus pareiškimus, aiškiai nurodytus šioje Licencijos sutartyje arba minėtuose dokumentuose.

c)         Abi šalys sutinka, kad galės pasinaudoti bet kokiomis teisėmis arba reikalauti imtis priemonių padėčiai pataisyti tik sutarties pažeidimo atvejais, aprašytais šiame Licencijos dokumente.

18)   ĮSTATYMAI IR JURISDIKCIJA

a)         Šią Licenciją ir jos subjektą arba sudarymo tvarką (įskaitant ne pagal sutartį kilusius ginčus ar pateiktus ieškinius) reglamentuoja Anglijos įstatymai ir abi šalys pripažįsta, kad neišskirtinė jurisdikcija priklauso Anglijos teismams, tačiau jūsų, kaip vartotojo, teisė kreiptis į jūsų gyvenamosios šalies teismą nėra apribojama.

b)        Pripažįstate, kad Produkto programinėje įrangoje yra vertingų komercinių paslapčių bei pagal nuosavybės teisę „iRobot“ priklausančios informacijos ir dėl faktinio arba gresiančio šios galutinio naudotojo licencijos sutarties 2 straipsnio (nuostatų dėl apribojimų) pažeidimo „iRobot“ iš karto patiria nepataisomų nuostolių, kurių negalima atlyginti pinigine suma, todėl teismo įpareigojimas yra tinkama priemonė, kurios galima imtis dėl tokio pažeidimo.

Ši politika paskutinį kartą peržiūrėta ir galioja nuo 2016-09-30.