Servicevoorwaarden

iRobot

SERVICEVOORWAARDEN

  1. Welkom bij iRobot

1.1          iRobot Corporation (“iRobot”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) biedt: (1) een website waarop u een gebruikersaccount kunt aanmaken global.iRobot.com (de “Site”), (2) services die toegankelijk zijn via de Site (de “Web App”) en (3) software die naar uw smartphone of tablet kan worden gedownload en waarmee u toegang kunt krijgen tot services (de “Mobiele Apps”), die u allemaal kunt gebruiken in combinatie met hardwareproducten van iRobot (de “Producten”) en op andere manieren die iRobot biedt. Sommige producten en services van iRobot kunnen samen worden gebruikt of kunnen op bepaalde manieren worden geïntegreerd met producten en services van derden. De term “Services” heeft betrekking op de Site, Web App en Mobiele Apps.

2. Uw relatie met ons

2.1          Dit document en alle andere documenten waarnaar in dit document wordt verwezen (samen de “Servicevoorwaarden” genoemd), zijn van toepassing op uw toegang tot, en uw gebruik van, de Services. Het is belangrijk dat u de Servicevoorwaarden leest en begrijpt voordat u de Service gebruikt. Staat er iets in de Servicevoorwaarden dat u niet begrijpt, neem dan contact met ons op via global.irobot.com.

2.2          Door een account aan te maken bij ons of door toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van, de Services, stemt u in met deze Servicevoorwaarden. Als u niet instemt met deze Servicevoorwaarden, moet u niet in een browser naar de Services navigeren of op een andere manier toegang verkrijgen tot, of gebruikmaken van, de Services.

2.3          Voor uw aankoop van het Product geldt de beperkte garantie die bij dat Product wordt geleverd (de “Beperkte garantie”) en kunnen ook de Verkoopvoorwaarden gelden. De software die voor het Product wordt gebruikt en alle updates voor de software (de “Productsoftware”), worden in licentie gegeven en op deze Productsoftware is de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) van toepassing. Voor bepaalde onderdelen van de Services kunnen aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels gelden, die op de Services zullen worden gepost in verband met deze onderdelen.

2.4          U moet 13 jaar of ouder zijn en in uw land of woonplaats het recht hebben om juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan voor het gebruik van onze Services. De Services zijn niet beschikbaar voor gebruikers die door iRobot eerder een verbod opgelegd hebben gekregen om de Services te gebruiken.

3. Informatie over ons

3.1        iRobot De vennootschap is een onderneming naar behoren opgericht en gevestigd onder de wetten van de Staat Delaware in de Verenigde Staten van Amerika (U.S. fiscaal nummer 77-0259335) en geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk met domicilie in het Verenigd Koninkrijk op 10 Greycoat Place, Londen, SW1P 1SB, met buitenlands registratienummer FC027058.

4. Informatie over u

4.1          Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees ons Privacybeleid op, zodat u weet hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken en delen.

5. Een account instellen

5.1          Als u gebruik wil maken van de Services, moet u een gebruikersaccount (uw “Account”) aanmaken en registreren en bepaalde informatie over uzelf opgeven in het desbetreffende registratieformulier. U stemt ermee in dat alle informatie die u opgeeft, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is en dat u de informatie up-to-date zult houden.

5.2          U stemt ermee in om voor uw Account “sterke” wachtwoorden (wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen) te gebruiken.

5.3          U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw aanmeldingsgegevens en alle activiteiten die onder uw Account plaatsvinden. Als u vermoedt dat er misbruik van uw Account is gemaakt, stemt u ermee in om onmiddellijk contact met ons op te nemen op global.irobot.com om dit aan ons door te geven.

6. Uw recht om de Services te gebruiken

6.1          De materialen en inhoud van de Services zijn ons eigendom en we geven u toestemming deze materialen en inhoud te gebruiken, met als enig doel de Services te gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden.

6.2          Uw recht om de Services te gebruiken is persoonlijk en u mag dit recht niet aan een andere persoon overdragen of uw Account verkopen, weggeven of overdragen aan een andere persoon. Uw recht om de Services te gebruiken weerhoudt ons er niet van ook andere personen het recht te verlenen om de Services te gebruiken.

6.3          U krijgt, behalve voor zover is toegestaan in deze Servicevoorwaarden, niet het recht om de naam “iRobot” of de handelsmerken, logo´s, domeinnamen en andere onderscheidende merktekens van “iRobot” te gebruiken.

6.4          We geven u als onderdeel van onze Services toestemming om:

(a)           de Web App te gebruiken samen met, en met als enig doel het bedienen en monitoren van, de Producten die bij u thuis zijn geïnstalleerd, of een service te gebruiken die u door ons wordt geboden in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden (het “Toegestane doel”); en

(b)          de Mobiele Apps te installeren voor gebruik op uw mobiele apparaat voor het Toegestane doel,

en we verlenen u een niet-exclusief, persoonlijk, niet-overdraagbare licentie voor het Toegestane doel.

6.5          Het volgende is ook van toepassing als u onze Mobiele Apps downloadt uit de App Store van Apple of de Services gebruikt voor een apparaat dat door Apple wordt geleverd (gezamenlijk wordt dit de “Applicatie” genoemd):

(a)           u aanvaardt en stemt ermee in dat deze Servicevoorwaarden uitsluitend gelden voor u en iRobot en niet voor Apple, en dat Apple niet verantwoordelijk is voor de Applicatie of enige inhoud van de Applicatie;

(b)          uw gebruik van de Applicatie moet voldoen aan de Servicevoorwaarden van de App Store;

(c)           u aanvaardt dat Apple geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsservices te verzorgen voor de Applicatie;

(d)          als zich een fout in de Applicatie voordoet die onder een van toepassing zijnde garantie valt, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple (indien van toepassing) u het aankoopbedrag voor de Applicatie terugbetalen. Voor zover maximaal is toegestaan volgens het toepasselijk recht, heeft Apple geen enkele andere verplichtingen met betrekking tot de Applicatie, en alle andere claims, verliezen, verplichtingen, schade, kosten of onkosten die te wijten zijn aan gebrek aan overeenstemming met een garantie, worden uitsluitend beheerst door deze Servicevoorwaarden en elke wetgeving die van toepassing is op iRobot als aanbieder van de software;

(e)          u aanvaardt dat Apple niet verantwoordelijk is voor het afhandelen van welke claim dan ook die u of derden hebben met betrekking tot de Applicatie of uw bezit en/of gebruik van de Applicatie en dat voor al dergelijke claims uitsluitend deze Servicevoorwaarden gelden en alle wetgeving die van toepassing is op iRobot;

(f)           u en iRobot aanvaarden en stemmen ermee in dat Apple en de dochterondernemingen van Apple begunstigde derden zijn van deze Servicevoorwaarden en het recht hebben om zich te beroepen op deze Servicevoorwaarden, waar deze betrekking hebben op uw licentie van de Applicatie; en

(g)          u aanvaardt en stemt ermee in dat u, bij uw gebruik van de Applicatie, zult voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van derden die invloed kunnen hebben op, of mogelijk worden beïnvloed door, een dergelijk gebruik.

6.6          U bevestigt dat u zich niet in een land bevindt waarvoor een embargo van de Amerikaanse regering van kracht is, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat “terroristen ondersteunt” en dat u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse overheid van verboden partijen of partijen waarvoor beperkingen gelden.

6.7          Hoewel de Site wereldwijd toegankelijk is, zijn de Producten en Services die worden aangeboden op de Site of die toegankelijk zijn via de Site, niet beschikbaar voor alle personen of in alle landen. Als u ervoor kiest om de Site te bezoeken terwijl u zich in een ander land bevindt dan waarin iRobot de Producten en Services ondersteunt (“Doelland”), doet u dat op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van de geldende lokale wetgeving in uw land. U begrijpt en accepteert dat de Site niet is ontworpen voor gebruik in een niet-Doelland en dat bepaalde, of alle, functies van de Site mogelijk niet werken of niet geschikt zijn voor gebruik in een dergelijk land. Voor zover wettelijk is toegestaan accepteert iRobot geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of verlies doordat u de Site bezoekt en gebruikt, of Producten van iRobot gebruikt, in een niet-Doelland. U zult altijd aan deze Servicevoorwaarden gebonden zijn, ongeacht de plaats van waaruit u de Site bezoekt of gebruikt of de Services gebruikt.

7. Software-updates

7.1          Van tijd tot tijd kunnen we patches, bugfixes, updates en andere aanpassingen ontwikkelen om de prestaties van de Services of de Productsoftware te verbeteren (“Updates”). U geeft ons toestemming om deze updates automatisch te installeren zonder dat wij u een extra kennisgeving sturen.

7.2          U aanvaardt dat u mogelijk Updates dient te installeren om de Services en Producten te kunnen gebruiken en u stemt ermee in dat u de Updates die wij verstrekken, direct zult installeren.

7.3          Als u geen Updates wilt ontvangen, moet u uw Account beëindigen en het gebruik van de Services en de Producten staken. Als u uw Account niet beëindigt, zult u automatische Updates blijven ontvangen.

7.4          Als u de Services en Producten blijft gebruiken nadat er een Update is geïnstalleerd, houdt dat in dat u nog steeds instemt met deze Servicevoorwaarden.

8. Producten en Services van derden

8.1          iRobot kan u de mogelijkheid bieden om de Producten en Services te laten communiceren met een of meer producten en services van derden (“Producten en services van derden”). U beslist of, en met welke Producten en services van derden, u de Producten en Services wilt laten communiceren en wij vereisen hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming en autorisatie, die u te allen tijde kunt intrekken.

8.2          U aanvaardt en stemt ermee in dat de Producten en services van derden die u koppelt aan uw Account of die u met de Producten en Services laat communiceren, geen producten en services van iRobot zijn en u aanvaardt dat iRobot geen controle heeft over Producten en services van derden.

8.3          U aanvaardt en stemt ermee in dat iRobot geen garantie geeft ten aanzien van, en niet instaat voor de veiligheid van, Producten en Services van Derden en u aanvaardt en stemt ermee in dat iRobot niet verantwoordelijk is voor uw gebruik van Producten en services van derden.

8.4          Het gebruik van Producten en services van derden wordt beheerst door afzonderlijke voorwaarden en bepalingen van de operatoren van de desbetreffende Producten en services van derden.

8.5          Voor vragen over de Producten en services van derden, dient u contact op te nemen met de operator van het desbetreffende product of de desbetreffende service.

9. Regels voor aanvaardbaar gebruik

9.1          Als aanvulling op de overige vereisten binnen deze Servicevoorwaarden, worden in deze paragraaf de specifieke regels beschreven die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services (de “Regels voor aanvaardbaar gebruik”).

9.2          Wanneer u de Services gebruikt, mag u:

(a)           de Services niet in licentie geven, verkopen, verhuren, in lease geven, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren;

(b)          de Services niet aanpassen, beïnvloeden, onderscheppen, beschadigen, verstoren of hacken;

(c)           zich geen toegang verschaffen tot de Services om een vergelijkbare of concurrerende service te maken;

(d)          de veiligheidsgerelateerde voorzieningen van de Services, of voorzieningen die het gebruiken of kopiëren van via de Service toegankelijke inhoud voorkomen of beperken, niet omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren;

(e)          tenzij dat is vermeld in deze Servicevoorwaarden, geen enkel onderdeel van de Services kopiëren, reproduceren, distribueren, opnieuw publiceren, downloaden, weergeven, posten of verzenden in welke vorm of op welke wijze dan ook;

(f)           geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken in uw accountgegevens;

(g)          zich niet schuldig maken aan illegale of onrechtmatige gedragingen;

(h)          de Service niet gebruiken als wij u het gebruik van de Service tijdelijk of definitief hebben verboden;

(i)            geen misbruik maken van de Service door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen en logic bombs te introduceren of ander materiaal dat schade toebrengt aan de Service of aan de eigen apparatuur van iedere gebruiker van de Service;

(j)            geen andere gegevens verzamelen van de Service dan gegevens die u verzamelt in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden;

(k)           de servers of netwerken die zijn verbonden met de Services, niet beïnvloeden of verstoren of pogingen doen om zonder machtiging toegang te krijgen tot deze servers of netwerken of de voorschriften, beleidsregels en procedures van dergelijke netwerken overtreden;

(l)            zich geen toegang verschaffen tot, of pogingen doen om zich toegang te verschaffen tot, de Services op andere manieren dan via de interface die wordt geboden door iRobot; of

(m)         geen eigendomsrechtvermeldingen (waaronder auteursrecht- en handelsmerkvermeldingen) verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen.

9.3          Het overtreden van deze Regels voor aanvaardbaar gedrag, houdt een ernstige inbreuk op deze Servicevoorwaarden in en kan ertoe leiden dat wij alle, of enkele van de, volgende maatregelen nemen (met of zonder kennisgeving):

(a)           wij kunnen uw recht om onze Services te gebruiken onmiddellijk, tijdelijk of definitief intrekken;

(b)          wij kunnen u een waarschuwing geven;

(c)           wij kunnen juridische actie ondernemen tegen u, waaronder procedures voor vergoeding van alle kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit het niet nakomen van de voorwaarden;

(d)          wij kunnen informatie verstrekken aan wetshandhavingsautoriteiten voor zover wij dat redelijkerwijze noodzakelijk achten.

9.4          Wij kunnen onderzoek doen naar elke vermoedelijke overtreding van de Regels voor aanvaardbaar gebruik. Tijdens een dergelijk onderzoek kunnen we uw recht om onze Services te gebruiken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u tijdelijk intrekken.

9.5          De maatregelen die in clausule 9.3 worden beschreven, zijn niet begrensd en we kunnen andere maatregelen nemen die wij redelijkerwijze passend achten.

10. Opensourcecomponenten

10.1       Er kan in de Web App of Mobiele Apps bepaalde softwarecode van derden zijn opgenomen die is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van “opensourcelicenties” of “vrijesoftwarelicenties” (“Opensourcesoftware”). Bepaalde Opensourcesoftware is eigendom van derden.

10.2       Niets in deze Servicevoorwaarden beperkt de rechten die u hebt volgens de voorwaarden en bepalingen van een toepasselijke licentie voor Opensourcesoftware, of vervangt de voorwaarden en bepalingen van een dergelijke licentie.

11. Overeengekomen gebruik en beperkingen van de Services van iRobot

11.1       Bedoeld gebruik van de Services van iRobot

De Services zijn bedoeld om te worden gebruikt voor niet-tijdgebonden informatie en het bedienen van Producten. Hoewel we ernaar streven om zeer betrouwbare Services te leveren, zijn de Services niet bedoeld om voor 100 procent van de tijd beschikbaar te zijn. In de Services kunnen sporadisch onderbrekingen en storingen optreden om diverse redenen die buiten de macht van iRobot liggen, waaronder onderbrekingen in het draadloze wifinetwerk, downtime van de serviceprovider, storingen in het mobiele netwerk en meldingen van mobielnetwerkexploitanten. U aanvaardt deze beperkingen en stemt ermee in dat iRobot niet verantwoordelijk is voor schade die zou zijn veroorzaakt door een storing of vertraging van de Services.

11.2       Tijdelijke opschorting

De Services kunnen zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk worden opgeschort om veiligheidsredenen, vanwege een systeemstoring, vanwege onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en door andere omstandigheden. U stemt ermee in dat u geen recht hebt op een terugbetaling of korting voor dergelijke opschortingen. iRobot biedt geen specifieke garantie op beschikbaarheid (uptime) voor de Services.

11.3       Systeemvereisten

Voor Services waarvoor een wifinetwerk nodig is, kunt u geen toegang krijgen tot de Services zonder:

(a)           een werkend wifinetwerk in uw huis dat zodanig is geplaatst dat er betrouwbare communicatie mogelijk is met de Producten;

(b)          een Account (vereist voor bepaalde functionaliteit);

(c)           mobiele clients, zoals een ondersteunde telefoon of tablet (vereist voor bepaalde functionaliteit);

(d)          permanente breedbandinternettoegang;

(e)          overige systeemelementen die door iRobot kunnen worden gespecificeerd.

 

Voor Services waarvoor een Bluetooth-verbinding nodig is, kunt u geen toegang krijgen tot de Services zonder:

(a)           een Account (vereist voor bepaalde functionaliteit);

(b)          mobiele clients, zoals een ondersteunde telefoon of tablet (vereist voor bepaalde functionaliteit) met Bluetooth-verbinding;

(c)           overige systeemelementen die door iRobot kunnen worden gespecificeerd.

 

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u beschikt over alle vereiste systeemelementen en dat deze compatibel zijn en op de juiste manier zijn geconfigureerd. U aanvaardt dat de Services mogelijk niet werken zoals is beschreven wanneer niet aan de vereisten is voldaan en u niet-compatibele elementen gebruikt.

11.4       Beperkingen van de informatievoorziening

De Services bieden u informatie (“Productinformatie”) betreffende de Producten en hun verbinding met andere producten en services. Alle Productinformatie wordt geleverd op in “as is”-basis (in de staat waarin deze zich bevindt) en op “as available”-basis (indien beschikbaar). We kunnen niet garanderen dat de informatie juist of up-to-date is.

12. Beperkingen van Services van iRobot met betrekking tot derden

12.1       Algemeen

De Services zijn afhankelijk van, en werken samen met, producten en services van derden. Deze producten en services van derden vallen buiten de macht van iRobot, maar hun werking kan van invloed zijn op, of worden beïnvloed door, het gebruik en de betrouwbaarheid van de Services. U aanvaardt en stemt ermee in dat: (i) het gebruik en de beschikbaarheid van de Services afhankelijk is van derden, zoals externe leveranciers van producten en externe serviceproviders; en (ii) dat deze producten en diensten van derden mogelijk niet altijd voor de volle 100 procent op een betrouwbare manier werken en dat deze invloed kunnen hebben op de manier waarop de Services werken.

12.2       Externe serviceproviders

U aanvaardt dat iRobot gebruikmaakt van externe serviceproviders voor bepaalde aspecten van de Services, zoals gegevensopslag, synchronisatie, authenticatie en communicatie en meldingen van mobiele apparaten, via verkopers van besturingssystemen voor mobiele apparaten en mobielnetwerkexploitanten.

12.3       Apparatuur, ISP, mobielnetwerkexploitant

U aanvaardt dat de beschikbaarheid van de Services afhankelijk is van (i) uw computer, uw mobiele apparaat, de bedrading in uw huis, uw wifi-thuisnetwerk en andere verwante apparatuur (“Apparatuur”), (ii) uw internetserviceprovider (“ISP”) en (iii) de aanbieder van mobiele diensten voor uw mobiele apparaat (“Mobielnetwerkexploitant”). U aanvaardt dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die in rekening worden gebracht door uw ISP en Mobielnetwerkexploitant in verband met uw gebruik van de Services. U aanvaardt ook dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke overeenkomsten, gebruiks- of servicevoorwaarden en ander beleid van uw ISP en Mobielnetwerkexploitant.

12.4       App Stores

U aanvaardt en stemt ermee in dat de beschikbaarheid van de Mobiele Apps afhankelijk is van websites van derden waar u de mobiele Apps kunt downloaden, dat wil zeggen de App Store van Apple of de Android Market van Google (die elk “App Store” worden genoemd). U aanvaardt dat deze Servicevoorwaarden betrekking hebben op een overeenkomst tussen u en iRobot en niet op een overeenkomst tussen u en een App Store. Elke App Store kan zijn eigen voorwaarden en bepalingen hebben waarmee u akkoord moet gaan voordat u Mobiele Apps kunt downloaden uit de App Store. U stemt ermee in dat u dergelijke voorwaarden en bepalingen van een App Store zult naleven en dat uw licentie voor het gebruik van de Mobiele Apps afhankelijk is van uw naleving van dergelijke voorwaarden en bepalingen van een App Store. Voor zover dergelijke voorwaarden en bepalingen van een dergelijke App Store minder beperkend zijn dan, of anderszins conflicteren met, de voorwaarden en bepalingen van de Servicevoorwaarden, gelden de meer beperkende of conflicterende voorwaarden en bepalingen van deze Servicevoorwaarden.

12.5       Koppelingen en verwijzingen naar websites van derden

De Site kan koppelingen bevatten naar andere websites die worden beheerd door derden (“Sites van derden”) en verwijzingen bevatten naar externe verkopers (“Leveranciers waarnaar wordt verwezen”). Dergelijke Sites van derden en Leveranciers waarnaar wordt verwezen vallen niet onder onze controle. iRobot biedt deze koppelingen en verwijzingen alleen voor uw gemak en toetst, fiatteert, monitort of bekrachtigt dergelijke Sites van derden of Leveranciers waarnaar wordt verwezen, niet en biedt ook geen garantie en doet geen enkele toezegging met betrekking tot dergelijke Sites van derden of Leveranciers waarnaar wordt verwezen. Uw gebruik van deze Sites van derden vindt geheel plaats op eigen risico.

12.6       Release

iRobot is niet verantwoordelijk voor derden of hun producten en services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de App Stores, Producten en services van derden, Sites van derden, Leveranciers waarnaar wordt verwezen, Apparatuur, ISP's en Mobielnetwerkexploitanten. iRobot wijst alle aansprakelijkheid af voor, en u ontslaat iRobot en zijn licentiegevers en toeleveranciers van de aansprakelijkheid voor, alle eerdere, huidige en toekomstige, bekende of onbekende claims, verplichtingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit, of verband houden met, uw interacties met dergelijke derden en hun producten en services, zelfs als u zich niet bewust bent van een claim die zou kunnen bestaan op het moment dat u instemt met deze release.

13. Eigendomsrecht en de intellectuele eigendom

13.1       U stemt ermee in dat alle vertrouwelijke informatie, het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten die van toepassing zijn op het Product, de Productsoftware en de Services, eigendom zijn van iRobot of de mensen die ons een licentie hebben verleend om deze rechten te gebruiken. U stemt ermee in dat u geen rechten hebt op, of ten aanzien van, ons Product, onze Productsoftware en onze Services, behalve dan het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden.

13.2       U mag alleen delen van de Services (waaronder deze Site) naar uw eigen computer kopiëren voor uw eigen persoonlijke gebruik. U mag de inhoud van de Services niet gebruiken op een andere openbare of commerciële manier en u mag ook geen inhoud van de Services kopiëren naar, of opnemen in, een ander werk, met inbegrip van uw eigen website, zonder schriftelijke toestemming van iRobot. U moet een licentie van ons hebben voordat u een deel van de Services mag posten of herverdelen.

13.3       iRobot blijft volledig eigenaar van alle inhoud van de Services, met inbegrip van downloadbare software en alle bijbehorende gegevens. U mag de Services of de inhoud van de Services niet kopiëren, wijzigen of op enigerlei wijze reproduceren of schade toebrengen aan de structuur of presentatie van de Services of de inhoud van de Services.

14. De beëindiging van onze relatie

14.1       Als u op enig moment vindt dat u niet akkoord kunt gaan met deze Servicevoorwaarden of met wijzigingen die zijn aangebracht in de Servicevoorwaarden, moet u het gebruik van de Services onmiddellijk staken.

14.2       Als u uw gebruik van de Services wilt beëindigen, volgt u de instructies voor het deactiveren van uw account [via de instellingen van onze Services].

14.3       We kunnen uw gebruik van de Services onmiddellijk beëindigen als u de Regels voor aanvaardbaar gebruik overtreedt, als u andere belangrijke regels overtreedt of als u niet voldoet aan de voorwaarden en bepalingen die wij hebben gesteld voor het verkrijgen van toegang tot, en het gebruiken van, de Service, met inbegrip van deze Servicevoorwaarden.

14.4       We kunnen de Service ook [op elk moment] intrekken [mits we u binnen een redelijke termijn in kennis stellen van ons plan om dat te doen].

14.5       Als uw gebruik van de Services door u of door ons wordt beëindigd of als wij de Services intrekken, kunnen wij uw Account of andere informatie over u waarover wij beschikken, verwijderen of wijzigen. U zult in dat geval ook alle rechten die u hebt met betrekking tot de Services, verliezen. We bieden u geen schadevergoeding voor eventuele geleden verliezen.

14.6       Als u een Product overdraagt aan een nieuwe eigenaar, vervalt uw recht om de Services met betrekking tot dat Product te gebruiken, automatisch en heeft de nieuwe eigenaar niet het recht om het Product of de Services te gebruiken via uw Account. De nieuwe eigenaar moet zich inschrijven voor een afzonderlijk account bij iRobot.

15. Onze aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover u

15.1       Helaas kunnen de Services als gevolg van de aard van internet en de technologie, slechts worden geleverd op een “as available”-basis (indien beschikbaar) en een “as is”-basis (in de staat waarin ze zich bevinden). Dit betekent dat we niet kunnen beloven dat u de Services ononderbroken, zonder vertragingen en zonder problemen kunt gebruiken of dat de Services zullen voldoen aan uw verwachtingen, het betekent ook dat we geen toezeggingen kunnen doen ten aanzien van de prestaties of de beschikbaarheid van de Services in deze Servicevoorwaarden en het betekent dat we, voor zover we daartoe in staat zijn, alle verplichtingen die mogelijk uit de wet voortvloeien, zullen uitsluiten.

15.2       Voor zover wettelijk is toegestaan, accepteren we geen enkele verantwoordelijkheid voor claims die voortvloeien uit de levering van de Services (aangezien deze gratis worden geleverd).

15.3       Wij zijn in elk geval nooit verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die niet redelijkerwijs te verwachten is.

16. Geschillen oplossen

16.1       Hebt u een geschil met ons met betrekking tot de Services, neem dan in eerste instantie contact met ons op via global.irobot.com en probeer het geschil op een informele manier samen met ons op te lossen.

16.2       In het onwaarschijnlijke geval dat iRobot niet in staat is het geschil op een informele manier op te lossen, zullen we met u overleggen en samen met u vaststellen wat de meest effectieve manier is om het geschil bij te leggen.

17. Wijzigingen in de Services

17.1       We updaten en verbeteren de Services constant en proberen manieren te vinden om u nieuwe en innovatieve voorzieningen en services te bieden. Verbeteringen en updates worden ook aangebracht om in te spelen op veranderende technologieën, veranderingen op het gebied van smaak en gedrag en nieuwe manieren waarop mensen internet en onze Services gebruiken.

17.2       Om dit te kunnen doen, moeten we mogelijk een update uitvoeren op, opnieuw de standaardwaarden instellen voor, of stoppen met het aanbieden of ondersteunen van, een bepaald deel van de Services of een voorziening die betrekking heeft op de Services ("wijzigingen in de Services"). Deze wijzigingen in de Service kunnen van invloed zijn op uw vroegere activiteiten met betrekking tot de Service, voorzieningen die u gebruikt en uw productinformatie ("Service-elementen"). Wijzigingen in de Services kunnen ertoe leiden dat uw Service-elementen worden verwijderd of gereset.

17.3       U stemt ermee in dat het een typerend kenmerk van onze Services is dat er na verloop van tijd wijzigingen in de Services worden aangebracht en dat die een belangrijke basis vormen waarop wij u toegang verlenen tot de Services. Als wij eenmaal wijzigingen in de Services hebben aangebracht en u de Services vervolgens blijft gebruiken, laat u daarmee zien dat u de wijzigingen in de Services hebt geaccepteerd. Het staat u altijd vrij om het gebruik van de Services te staken of uw Account te deactiveren via de instellingen van de Services.

17.4       U stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn tegenover u of derden voor wijzigingen in de Services.

17.5       Wij zullen proberen om waar dit mogelijk en redelijk uitvoerbaar is, contact met u op te nemen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de Services.

18. Wijzigingen in de documenten

18.1       We kunnen deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd herzien, maar de meest recente versie is altijd beschikbaar op www.irobot.com/legal.

18.2       Wijzigingen worden gewoonlijk aangebracht omdat er nieuwe onderdelen zijn toegevoegd aan de Service, omdat er wetswijzigingen hebben plaatsgevonden of omdat we ons standpunt over een bepaald onderwerp willen verduidelijken.

18.3       Wij zullen proberen om waar dit mogelijk en redelijk uitvoerbaar is, contact met u op te nemen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de documenten waarin in deze Servicevoorwaarden naar wordt verwezen. Mogelijk nemen we contact met u op via de Service (bijvoorbeeld door u te vragen de wijzigingen te accepteren voordat u verdergaat met het gebruik van de Service) of via een afzonderlijke e-mail.

18.4       Gewoonlijk proberen we u op een of andere manier te waarschuwen voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Sommige wijzigingen moeten echter onmiddellijk worden aangebracht en als dat het geval is, stellen we u daarvan niet op de hoogte. Door de Service te blijven gebruiken nadat we de Servicevoorwaarden hebben gewijzigd, laat u zien dat u de wijzigingen hebt geaccepteerd.

19. Documenten die betrekking hebben op onze relatie met u

19.1       De huidige versie van de Servicevoorwaarden bevat de enige voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op onze relatie met u. Oudere versies van de Servicevoorwaarden zijn niet langer van toepassing op onze relatie en worden volledig vervangen door de huidige versie.

19.2       Wij vertrouwen op deze Servicevoorwaarden die de schriftelijke voorwaarden bevatten van onze overeenkomst met u voor het leveren van de Services. Als een deel van de Servicevoorwaarden niet afdwingbaar is, is het resterende deel van de Servicevoorwaarden nog steeds van toepassing op onze relatie.

19.3       Als u zich niet houdt aan deze Servicevoorwaarden en wij daarop niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we een van onze rechten hebben opgegeven; we kunnen in de toekomst nog steeds actie ondernemen.

20. Wetgeving

20.1       Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland. De Engelse rechtbanken hebben de rechtsbevoegdheid over elk geschil dat voortvloeit uit, of verband houdt met, uw gebruik van de Services.

20.2       Niets in deze clausule belet een van ons om (in een noodgeval) een dwangmiddel tot rechtsherstel of een andere gerechtelijke maatregel te vorderen bij de rechtbanken voor zaken die betrekking hebben op gegevensbeveiliging, intellectuele eigendom of onbevoegde toegang tot de Services.

21. Toewijzing

Deze Servicevoorwaarden en alle bijbehorende rechten en plichten mogen niet door u worden toegewezen of anderszins door u worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iRobot. Deze Servicevoorwaarden kunnen zonder beperking worden toegewezen door iRobot. Deze Voorwaarden zijn bindend voor iedere toegestane toegewezene.

22. Mededelingen

iRobot kan u mededelingen verstrekken als dat is vereist door de wet of om andere redenen door (naar eigen keuze) een e-mail te sturen naar het primaire e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld, door u een papieren document te sturen of door een dergelijke mededeling op de Site te plaatsen. iRobot is niet verantwoordelijk voor de automatische filtering die door u of uw netwerkaanbieder wordt toegepast op mededelingen die u per e-mail toegestuurd krijgt. iRobot raadt u aan om URL's van @iRobot.com aan uw e-mailadresboek toe te voegen om er zeker van te zijn dat u de e-mailmededelingen van iRobot ook daadwerkelijk ontvangt.

23. Bekendmakingen

Kijk hier voor het adres van iRobot: global.irobot.com

24. Contact opnemen, feedback en klachten

24.1       Wilt u contact met ons opnemen over deze Servicevoorwaarden of enig ander document dat hierin wordt vermeld, stuur dan een e-mail naar global.irobot.com.

24.2     ODR queries: ODR@irobot.com

We hechten veel waarde aan de mening van onze gebruikers en we willen graag te weten komen op welke manieren we onze Services zouden kunnen verbeteren. Door ons uw feedback te geven, gaat u ermee akkoord dat u afstand doet van eventuele rechten die u hebt ten aanzien van uw feedback, zodat we deze feedback kunnen gebruiken, en anderen kunnen toestaan deze te gebruiken, zonder beperking en zonder u te betalen.

Dit Beleid is onlangs herzien op, en van kracht vanaf, 20-09-2017.