Lisensavtale for sluttbruker

VIKTIG MERKNAD: LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET

Denne lisensavtalen (“Lisensen”) er en juridisk avtale mellom deg (“Lisenstaker” eller “deg”) og iRobot Corporation 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA (“iRobot” eller “vi”) for forhåndsinstallert programvare, grafikk, utseende og brukeropplevelse, grensesnitt, innhold og data på iRobot enheten (“iRobot enheten”) inklusive nedlastbare oppdateringer som senere blir installert på iRobot enheten (“Programvaremateriell”), ethvert tilknyttet medium, trykte materialer og online-dokumentasjon (“Dokumentasjon”) levert med iRobot enheten, og alle opphavsrettigheter eiet av iRobot i eller relatert til iRobot enheten (inklusive Programvaremateriell eller Dokumentasjon) (som til sammen utgjør “iRobot åndsproduktet”).

VED Å [ÅPNE PAKKEN][BRUKE DETTE PRODUKTET], GODTAR DU Å BINDE DEG TIL LISENSBETINGELSENE. HVIS DU IKKE GODTAR LISENSBETINGELSENE, SIER VI OSS IKKE VILLIG TIL Å LISENSIERE IROBOT ÅNDSPRODUKTET TIL DEG, OG DU MÅ OMGÅENDE RETURNERE IROBOT ENHETEN SAMMEN MED ALL MEDFØLGENDE DOKUMENTASJON I USKADET EMBALLASJE TIL FORHANDLEREN DU KJØPTE DEN AV, ELLER IROBOT KONSERNET PÅ ADRESSEN UNDER, FOR EN REFUSJON.

Din bruk av (a) nettstedet på www.iRobot.com og underdomener på iRobot.com (hvert enkelt et “nettsted”), (b) tjenester gjennom nettstedet (og alle oppdateringer av samme) (“Nettsted-tjenester”) og (c) bestemt programvare som kan lastes ned til din mobilenhet (og alle oppdateringer av samme) (“Mobilprogramvare”), reguleres av betingelsene for tjenesten. Ditt kjøp av Produktet (eksklusiv iRobot opphavsretten) reguleres av den begrensede garantien for iRobot, betingelsene leveres med iRobot enheten. Denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) regulerer ikke din bruk av Nettstedet, Nettstedtjenestene, eller Mobilprogramvaren, eller ditt kjøp av Produktet (utenom iRobot opphavsretten).

1)      TILLATELSER OG OMFANG FOR LISENSEN

a)        Tatt i betraktning at du sier deg enig i å overholde betingelsene i denne avtalen, gir iRobot deg herved tillatelse til en ikke-eksklusiv, begrenset lisens for å bruke iRobot åndsproduktet i Storbritannia i henhold til denne lisensen.

b)        Lisensen er en enkeltenhets-lisens, og du gis kun tillatelse til å bruke iRobot åndsproduktet i forbindelse med én iRobot enhet.

c)         Du kan:

i)               bare bruke iRobot åndsverket i forbindelse med ikke-kommersiell bruk av iRobot enheten din, og du kan ikke bruke det uavhengig av iRobot enheten din eller for noen andre formål,

ii)              motta og bruke enhver gratis tilleggsprogramvarekode eller oppdatering av iRobot åndsverket som eventuelt leveres av iRobot fra tid til annen,

iii)            bruke enhver dokumentasjon som støtter bruk som er tillatt under Lisensen, og lage så mange kopier av Dokumentasjonen som er nødvendig for lovlig bruk av iRobot enheten eller Dokumentasjonen.

2)      LISENSTAKERS FORPLIKTELSER

a)         Med unntak av det som er uttrykkelig forklart i denne Lisensen, eller tillatt under enhver lokal lovgivning, forplikter du deg til:

i)               ikke å kopiere iRobot åndsverket, unntatt der slik kopiering skjer tilfeldig ved normal bruk av iRobot enheten, eller hvor det er nødvendig å ta sikkerhetskopi eller av driftsmessige sikkerhetshensyn;

ii)             ikke å leie ut, distribuere, lease, underlisensiere, låne ut, oversette, slå sammen, tilpasse, variere eller modifisere iRobot åndsverket,

iii)            ikke å gjøre forandringer på, eller modifiseringer på, hele eller enkelte deler av iRobot åndsverket eller å tillate at iRobot åndsverket eller noen del av dette blir kombinert med, eller inkorporert i, noen andre programmer eller enheter eller lagres på annen måte enn som skjer tilfeldig i tilknytning til normal bruk av iRobot enheten,

iv)           ikke å demontere, dekompilere, reverskonstruere eller lage bearbeidelser basert på hele eller enkelte deler av iRobot åndsverket, eller forsøke å gjøre noe av dette, med mindre (i henhold til gjeldende lover eller forskrifter) slike handlinger ikke kan forbys fordi de er av avgjørende betydning for å oppnå kryssfunksjonalitet mellom iRobot åndsverket og et annet dataprogram,

v)             å bruke iRobot åndsproduktet og iRobot enheten på en lovlig måte, i overensstemmelse med alle gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter, og i særdeleshet må du ikke:

(1)       bryte noen opphavsrettigheter, databaserettigheter eller andre personers varemerke- eller åndsproduktrettigheter;

(2)       på noen måte bedra noen personer eller medføre brudd på juridiske forpliktelser til en tredjepart, slik som en kontraktsmessig forpliktelse eller en forpliktelse om tillit eller til fremming av ulovlige aktiviteter;

(3)       være truende, nedsettende, fornærmende eller forstyrre andres privatliv, eller forårsake irritasjon, besvær eller unødig bekymring, eller på noen måte trakassere, forulempe, uroe eller ergre andre,

(4)       brukes for å gi seg ut for å være en annen, eller til å gi en uriktig fremstilling av identiteten din eller tilknytningen din til andre, eller gi inntrykk av at de har tilknytning til oss, hvis dette ikke er tilfelle, og

(5)       på ulovlig måte forstyrre eller avbryte noen nettverks- eller telekommunikasjonssystem.

b)        Til tross for det ovenstående kan du foreta en permanent éngangsoverføring av alle rettighetene dine til bruk av iRobot åndsverket som er knyttet til denne lisensen, til en annen person i forbindelse med en overføringen av eierskapet ditt for iRobot enheten, forutsatt at: (i) overføringen må inkludere iRobot enheten din og overføring av alle dine rettigheter under denne lisensen, (ii) du ikke beholder noen kopier av -åndsverket, inklusive kopier lagret på en datamaskin eller annen lagringsenhet og (iii) du gjør mottakeren av iRobot enheten oppmerksom på lisensvilkårene og iRobot betingelsene og gjør det klart at denne partens bruk av iRobot åndsverket er gjenstand for disse vilkårene og betingelsene.

3)      AUTOMATISKE PROGRAMVAREOPPDATERINGER

iRobot kan fra tid til annen utvikle utbedringer, feilfikser, oppdateringer, oppgraderinger og andre modifikasjoner for å forbedre eller på annen måte modifisere ytelsen til iRobot åndsproduktet (“Oppdateringer”). Disse kan bli automatisk installert uten ytterlige varsel eller innhenting av ytterligere samtykke. Du gir ditt samtykke til denne automatiske oppdateringen. Hvis du ikke ønsker oppdateringer, slutt å bruke iRobot enheten. Du erkjenner at du kan være nødt til å installere oppdateringer for å bruke iRobot enheten og iRobot åndsproduktet, og du samtykker i at du umiddelbart installerer alle de oppdateringene iRobot leverer. Fortsatt bruk av iRobot enheten etter en Oppdatering utgjør ditt fortsatte samtykke til denne Lisensen.

4)      TREDJEPARTS MATERIELL

Enkelte elementer av iRobot enheten kan inneholde eller inkludere tredjeparts programvare og annet rettighetsbeskyttet materiale (“Tredjeparts Materiell”). Tredjeparts materiell er lisensiert av iRobot, og alle rettigheter og eiendomsrett til åndsproduktet i Tredjepartsmateriellet forblir hos de respektive eierne og lisenstakerne. Med mindre vi opplyser deg om noe annet, vil Tredjepartsmateriellet lisensieres til deg med de samme betingelsene som for denne Lisensen.

5)      TREDJEPARTSTJENESTER

a)         iRobot enheten og iRobot åndsproduktet gir tilgang til bestemte tredjepartstjenester og nettsteder (“Tredjepartstjenester”). Bruk av tredjepartstjenester krever Internett-tilgang og kan kreve at du godtar ytterligere betingelser.

b)        Merk at vi ikke driver eller kontrollerer tredjepartstjenester eller noe innhold eller data som du får tilgang til ved bruk av slike tredjepartstjenester. Din relasjoner med tredjeparter via tredjepartstjenester er helt og holdent mellom deg og tredjeparten. Når du engasjerer deg med en slik tredjepart, gjør du dette under deres vilkår og betingelser, ikke våre. Klager, spørsmål og krav relatert til slike saker eller transaksjoner med en tredjepart skal rettes direkte til denne tredjeparten.

c)         Vi gir ingen garantier i dette henseende og har ikke noen forpliktelser eller ansvar i forhold til deg (hverken kontraktsmessig, skademessig eller på annen måte) for din bruk av slike tredjepartstjenester.

6)      ÅPEN KILDEKODE

Bestemte deler av programvaren inkludert med produktprogramvaren har lisensbetingelser i henhold til lisenstypene “åpen kildekode” eller “gratisprogramvare” (“Programvare med åpen kildekode”). Enkelte av programmene med åpen kildekode er eiet av tredjeparter. Programmene med åpen kildekode er ikke gjenstand for betingelsene i denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA). I stedet er hver enkelt programvare med åpen kildekode lisensiert under denne programvarens egne separate betingelser. Ingenting i denne lisensavtalen for sluttbruker begrenser dine rettigheter under, eller gir deg rettigheter som erstatter, vilkårene og sluttbrukerlisensen for programvaren med åpen kildekode. Hvis dette er påkrevd av lisensen for en bestemt åpen kildekode programvare, gjør iRobot slik åpen kildekode programvare, og iRobot sine modifikasjoner av denne åpen kildekode programvaren, tilgjengelig ved skriftlig forespørsel til iRobot på e-postadressen eller postadressen som står under.

7)      RETTIGHETER TIL ÅNDSPRODUKT

a)        Du erkjenner at alle rettigheter til iRobot åndsproduktet over hele verden tilhører iRobot, at rettighetene i iRobot åndsproduktet er lisensiert (ikke solgt) til deg, og at du ikke har noen rettigheter i, eller til, iRobot åndsproduktet utenom retten til å bruke dette i samsvar med lisensbetingelsene.

b)        iRobot åndsproduktets integritet er beskyttet av tekniske beskyttelsesmekanismer (“TPM”), slik at rettighetene, inklusiv opphavsretten, til i iRobot åndsproduktet ikke utsettes for urettmessig tilegnelse. Du må på ingen måter prøve å fjerne eller omgå disse beskyttelsesmekanismene (TPM), heller ikke benytte, produsere, importere, distribuere, selge, leie ut, tilby, eksponere eller annonsere for salg eller utleie eller ha i personlig besittelse for private eller kommersielle formål, noen hjelpemidler som er ment for å fjerne eller omgå disse beskyttelsesmekanismene.

8)      GARANTI OG ANSVAR

a)        Du erkjenner at:

i)               iRobot åndsverket ikke er blitt utviklet for å møte dine individuelle krav, og at det derfor er ditt ansvar å sørge for at fasilitetene og funksjonene til iRobot åndsverket møter dine behov,

ii)              du har fullt ut eget ansvar for bruken av iRobot enheten, og beslutninger tatt i forhold til slik bruk og din bruk av iRobot enheten er på egen risiko,

iii)               det kan hende at iRobot åndsverket ikke er feilfritt og at din bruk av produktet kan bli avbrutt eller påvirket som en konsekvens av slike feil,

b)        Som sådan blir iRobot åndsproduktet og tredjepartsmateriell levert deg “som den er”, og vi gir ikke noen garanti, representasjon, betingelser eller lovnader av noen type i forhold til ytelsen, kvaliteten, egnetheten til iRobot åndsproduktet eller tredjepartsmateriellet.

c)         Lagring slik som beskrevet i denne lisensen, alle garantier og representasjoner, vilkår og alle andre betingelser av alle typer, som forutsatt i statutter og vanlig lovverk er, i hele sitt omfang som tillatt under gjeldende lovverk, unntatt.

9)      LISENSGIVERS ANSVAR

a)        Ingenting i denne lisensen skal begrense eller ekskludere ansvaret for noen av partene for:

i)               død eller personskade som konsekvens av uaktsomhet, eller

ii)              bedrag eller bedragerske opplysninger, eller

iii)            brudd på vilkårene forutsatt i Sale of Goods Act 1979, eller

iv)            brudd på Consumer Protection Act 1987.

b)        iRobot sin maksimum aggregerte ansvar under eller i forbindelse med denne lisensen, eller noen andre avtaler i parallell med denne, enten det er i kontrakt, forvoldt skade (inklusiv uaktsomhet) eller på annen måte, skal under alle omstendigheter begrenses til en sum tilsvarende prisen du betalte for iRobot enheten.

10)   OPPSIGELSE AV KONTRAKT

a)        iRobot kan si opp denne lisensen med umiddelbar virkning gjennom et skriftlig varsel til deg hvis du begår vesentlige eller vedvarende brudd på denne lisensen som du ikke gjør noe med (hvis mulig) innen 14 dager etter at du ble skriftlig varslet om dette.

b)        Etter oppsigelse av kontrakt:

i)               alle rettigheter gitt deg under denne lisensen skal opphøre, og

ii)              du må avslutte alle aktiviteter som er gitt autorisasjon til gjennom denne lisensen.

11)   EKSPORTOVERHOLDELSE

iRobot åndsproduktet og relatert teknologi er gjenstand for amerikanske eksportkontrollover og kan være gjenstand for eksport- eller importreguleringer i andre land. Du samtykker i å overholde alle lover og forskrifter som gjelder deg.

12)   OVERFØRING AV RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

a)        Denne lisensen er bindende for deg og oss og for våre respektive etterfølgere og utpekte personer.

b)        Vi kan overføre, tilordne, belaste, underkontraktere, eller på annen måte avslutte denne lisensen, eller hvilken som helst av våre rettigheter eller forpliktelser som inngår i denne, når som helst under lisensperioden.

13)   VARSLER

Alle varslene som du gir til iRobot, må gis til [iRobot Corporation] i [8 Crosby Drive, MA 01730 USA]. iRobot kan varsle deg på den e-postadressen [eller postadressen] som du registrerte hos iRobot. Varselet vil anses mottatt og ferdig ekspedert 24 timer etter at en e-post er blitt sendt, eller tre dager etter den datoen et brev ble postet. Som bevis på at et varsel er sendt, vil det være tilstrekkelig å bevise, med hensyn til et brev, at brevet ble korrekt adressert, frankert og sendt i posten, og med hensyn til e-poster, at en slik e-post ble sendt til den spesifiserte e-postadressen til mottakeren.

14)   HENDELSER UTENFOR LISENSGIVERS KONTROLL

a)        iRobot vil ikke være bundet eller ansvarlig for eventuell manglende evne til å oppfylle, eller forsinkelser i oppfyllelsen av, noen av forpliktelsene sine under denne lisensen dersom dette er forårsaket av omstendigheter som er utenfor en rimelig grad av kontroll (Force Majeure-hendelser).

b)        Force Majeure-hendelser inkluderer alle handlinger, hendelser, ikke-oppfyllelser, utelatelser eller uhell utenfor vår rimelige grad av kontroll og det inkluderer spesielt (uten begrensning) følgende:

i)               streik, lockout eller andre industrielle konflikter,

ii)             sivil ulydighet, opprør, invasjon, terroristangrep eller trussel om terroristangrep, krig (enten erklært eller ikke) eller trussel om eller forberedelse til krig,

iii)            brann, eksplosjon, storm, oversvømmelser, jordskjelv, jordras, epidemier eller andre naturkatastrofer,

iv)           umulige omstendigheter for bruk av jernbane, båt, fly, motortransport eller annen offentlig eller privat transport,

v)             umulige forhold for bruk av offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk,

vi)           enhver form for handlinger, forordninger, forskrifter eller restriksjoner fra myndigheter.

c)         iRobot sin ytelse under denne lisensen regnes som suspendert i den perioden Force Majeure-hendelsen varer, og vi vil ha en forlenget tid for ytelse i denne perioden. Vi vil gjøre våre rimelige bestrebelser for å få en avslutning på Force Majeure hendelsen eller til å finne en løsning der våre forpliktelser under denne lisensen vil kunne utføres til tross for Force Majeure hendelsen.

15)   FRISTILLELSE

a)        Hvis vi mislykkes, på noe tidspunkt under lisensperioden, å insistere på nøye oppfyllelse av noen av dine forpliktelser under denne lisensen, eller hvis vi mislykkes i å utøve noen av rettighetene eller hjelpemidlene vi har rett til under denne lisensen, skal dette ikke utgjøre noen begrensninger av slike rettigheter eller hjelpemidler og skal ikke fristille deg fra å overholde slike forpliktelser.

b)        Et avståelse fra oss i forhold til manglende overholdelse medfører ikke noen fristillelse for etterfølgende tilsvarende mangel av samme.

c)         Ingen fristillelse fra oss for noen av disse vilkår og betingelser skal være gjeldende med mindre det uttrykkelig er uttalt å være en fristillelse og er skriftlig kommunisert til deg.

16)   AVBRUDD

Hvis noen av vilkårene for denne lisensen blir ansett av en kompetent autoritet å være ugyldig, ulovlig eller ugjennomførbar i noen grad, vil slike vilkår, tilstander, betingelser eller klausuler bli skilt ut fra de gjenværende vilkår, betingelser eller klausuler som da vil fortsette å være fullt ut gyldige i juridisk forstand.

17)   HELE AVTALEN

a)        Denne lisensen og andre dokumenter som det er uttrykkelig referert til, utgjør hele avtalen mellom oss og erstatter tidligere ordninger, forståelser eller avtaler mellom oss, som gjelder iRobot åndsproduktet.

b)        Vi erkjenner hver på vår side at ved inngåelse av denne lisensavtalen (og dokumentene som det refereres til i denne), er vi ikke avhengig av noen fremstilling, representasjon, forsikring eller garanti (representasjon) fra noen andre personer (enten en part i denne lisensavtalen eller ikke) utover det som er uttrykkelig fastsatt i denne lisensavtalen eller disse dokumentene.

c)         Hver av oss samtykker i at de eneste rettigheter og hjelpemidler tilgjengelig for oss, som har utspring i eller har forbindelse med en representasjon, skal være i forhold til kontraktsbrudd slik som beskrevet i denne lisensavtalen.

18)   LOV OG JURISDIKSJON

a)        Denne lisensavtalen, innholdet i den eller dens tilblivelse (inklusive ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal reguleres av og fortolkes i forhold til norsk lovverk og hver part anerkjenner den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til Norsk rettsvesen, uten noen begrensninger for dine rettigheter som forbruker og benytte deg av rettigheter i det landet du oppholder deg i.

b)        Du erkjenner at dette Programvareproduktet inneholder verdifulle forretningshemmeligheter og fortrolig informasjon om iRobot, som ved noen faktiske eller mulige brudd på avsnitt 2 (Begrensninger) i denne lisensavtalen for sluttbruker (EULA) vil utgjøre umiddelbare, uopprettelige skader for iRobot, der pengemessige erstatninger vil være inadekvat som avhjelping, og at rettslig forføyning vil være mer passende i denne forbindelse.

Disse retningslinjene ble sist revidert og gjelder fra 30.09.2016