Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym

WAŻNA UWAGA: PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PODANYMI INFORMACJAMI

Niniejsza umowa licencyjna („Licencja”) to umowa prawna pomiędzy licencjobiorcą („Licencjobiorca”) a iRobot Corporation z siedzibą w 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA („iRobot”) dotycząca preinstalowanego oprogramowania, grafiki, wyglądu i działania, interfejsów, zawartości lub danych znajdujących się w Urządzeniu iRobot („Urządzenie iRobot”), w tym wszelkich możliwych do pobrania aktualizacji zainstalowanych później na Urządzeniu iRobot („Materiały programowe”) oraz wszelkich powiązanych nośników, materiałów drukowanych i dokumentacji internetowej („Dokumentacja”) dostarczonych z Urządzeniem iRobot, a także wszystkich praw własności intelektualnej będących w posiadaniu iRobot, które odnoszą się do Urządzenia iRobot (w tym do Materiałów programowych lub Dokumentacji) (łącznie „Własność intelektualna iRobot”).

[OTWIERAJĄC OPAKOWANIE][KORZYSTAJĄC Z PRODUKTU], LICENCJOBIORCA WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE ZOSTANIE MU UDZIELONA LICENCJA NA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ IROBOT I MUSI NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ URZĄDZENIE IROBOT WRAZ Z CAŁĄ TOWARZYSZĄCĄ DOKUMENTACJĄ ORAZ W NIEUSZKODZONYM OPAKOWANIU W MIEJSCU DOKONANIA ZAKUPU LUB DO IROBOT CORPORATION NA ADRES PODANY PONIŻEJ W CELU OTRZYMANIA ZWROTU PIENIĘDZY.

Korzystanie przez Licencjobiorcę z (a) witryny znajdującej się pod adresem www.iRobot.com oraz w poddomenach iRobot.com (każda określana jako „Witryna”), (b) usług oferowanych za pośrednictwem Witryny (i wszelkich jej aktualizacji) („Usługi świadczone w Witrynie”) oraz (c) pewnego oprogramowania, które można pobrać na swoje urządzenie mobilne (i wszelkich jego aktualizacji) („Oprogramowanie mobilne”) podlega Warunkom świadczenia usług. Zakup produktu przez Licencjobiorcę (z wyłączeniem Własności intelektualnej iRobot) podlega udzielanej przez iRobot ograniczonej gwarancji, której warunki są dostarczane wraz z Urządzeniem iRobot. Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego nie reguluje korzystania przez Licencjobiorcę z Witryny, Usług świadczonych w Witrynie, Oprogramowania mobilnego ani zakupu produktu przez Licencjobiorcę (z wyłączeniem Własności intelektualnej iRobot).

1)      UDZIELENIE LICENCJI I JEJ ZAKRES

a)        Uwzględniając wyrażenie przez Licencjobiorcę zgody na przestrzeganie warunków niniejszej umowy, iRobot niniejszym udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, ograniczonej licencji na korzystanie z Własności intelektualnej iRobot na warunkach określonych w niniejszej Licencji.

b)        Licencja ta jest licencją na pojedyncze urządzenie, a Licencjobiorcy zezwala się na korzystanie wyłącznie z jednego wystąpienia Własności intelektualnej iRobot w związku z jednym Urządzeniem iRobot.

c)         Licencjobiorca może:

i)               korzystać z Własności intelektualnej iRobot wyłącznie w związku z niekomercyjnym wykorzystywaniem Urządzenia iRobot i takie korzystanie nie może odbywać się niezależnie od Urządzenia iRobot Licencjobiorcy ani w żadnym innym celu;

ii)             otrzymywać i wykorzystywać wszelkie darmowe dodatkowe kody oprogramowania lub jego aktualizacje odnoszące się do Własności intelektualnej iRobot, które mogą być okresowo dostarczane przez iRobot;

iii)            wykorzystywać wszelką Dokumentację wspierającą korzystanie dopuszczone na mocy Licencji oraz sporządzać tyle kopii tej dokumentacji, ile potrzeba do zgodnego z prawem korzystania z Urządzenia iRobot lub tej Dokumentacji.

2)      ZOBOWIĄZANIA LICENCJOBIORCY

a)        Z wyjątkiem postanowień wyraźnie określonych w niniejszej Licencji lub zgodnie z wszelkimi lokalnymi przepisami prawa Licencjobiorca zobowiązuje się:

i)               nie kopiować Własności intelektualnej iRobot z wyjątkiem sytuacji, gdy takie kopiowanie jest nieodłącznie związane z normalnym korzystaniem z Urządzenia iRobot lub gdy jest to konieczne w celu sporządzania kopii zapasowych bądź zapewniania bezpieczeństwa operacyjnego;

ii)              nie podejmować w związku z Własnością intelektualną iRobot działań, takich jak wynajmowanie, dystrybuowanie, oddawanie w leasing, sublicencjonowanie, wypożyczanie, tłumaczenie, łączenie, dostosowywanie, zmienianie lub modyfikowanie;

iii)            nie wprowadzać zmian ani modyfikacji w całości lub jakiejkolwiek części Własności intelektualnej iRobot ani nie zezwalać na to, aby Własność intelektualna iRobot lub jakakolwiek jej cześć była łączona z jakimikolwiek innymi programami bądź urządzeniami lub stawała się częścią takich programów bądź urządzeń, z wyjątkiem sytuacji nieodłącznie związanych z normalnym korzystaniem z Urządzenia iRobot;

iv)            nie dokonywać dezasemblacji, dekompilacji, odtwarzania ani tworzenia dzieł zależnych w oparciu o całość lub jakąkolwiek część Własności intelektualnej iRobot ani nie podejmować prób przeprowadzenia takich czynności z wyjątkiem zakresu, w jakim (na mocy jakichkolwiek obowiązujących przepisów lub regulacji prawych) takich działań nie można zakazać, gdyż są one niezbędne do uzyskania współdziałania Własności intelektualnej iRobot z innym oprogramowaniem;

v)             korzystać z Własności intelektualnej iRobot oraz z Urządzenia iRobot w sposób zgodny z prawem oraz zgodny z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami i regulacjami prawnymi. W szczególności takie korzystanie przez Licencjobiorcę nie może:

(1)       naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw do baz danych, praw do znaku towarowego lub wszelkich innych praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby;

(2)       potencjalnie wprowadzać w błąd jakiejkolwiek innej osoby, naruszać jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec podmiotów zewnętrznych, takich jak zobowiązanie wynikające z umowy lub zobowiązanie do zachowania poufności, lub zachęcać do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem;

(3)       stwarzać zagrożenia, zniesławiać bądź być obelżywe, naruszać prywatności innych osób, być uciążliwe, wywoływać irytacji bądź niepotrzebnego niepokoju lub potencjalnie nękać, denerwować, wprawiać w zakłopotanie, niepokoić bądź drażnić jakiejkolwiek innej osoby;

(4)       być wykorzystywane w celu podszywania się pod jakąkolwiek osobę, wprowadzać w błąd odnośnie do tożsamości Licencjobiorcy lub jego powiązań z jakąkolwiek osobą lub sprawiać wrażenia, że ich źródłem jest iRobot, jeśli w rzeczywistości tak nie jest;

(5)       w sposób niezgodny z prawem ingerować w działanie jakiejkolwiek sieci lub systemu telekomunikacji ani zakłócać takiego działania.

b)        Mimo powyższych zapisów Licencjobiorca może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia wszystkich swoich praw do korzystania z Własności intelektualnej iRobot zgodnie z niniejszą Licencją na inną stronę w związku z przeniesieniem własności swojego Urządzenia iRobot, pod warunkiem że: (i) przeniesienie obejmuje Urządzenie iRobot Licencjobiorcy oraz przeniesienie wszystkich jego praw przysługujących na mocy niniejszej Licencji; (ii) Licencjobiorca nie zachowuje żadnych kopii Własności intelektualnej iRobot, w tym żadnych kopii przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu do przechowywania danych, oraz (iii) Licencjobiorca zwraca uwagę strony otrzymującej Urządzenie iRobot na warunki niniejszej Licencji i wyraźnie informuje o tym, że korzystanie przez taką stronę z Własności intelektualnej iRobot podlega tym warunkom.

3)      AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

iRobot może okresowo opracowywać poprawki, korekty usterek, aktualizacje, uaktualnienia oraz inne modyfikacje w celu poprawienia lub zmiany w inny sposób działania Własności intelektualnej iRobot („Aktualizacje”). Mogą one zostać zainstalowane automatycznie bez podania żadnego dodatkowego powiadomienia ani uzyskania żadnej dodatkowej zgody. Licencjobiorca wyraża zgodę na te automatyczne aktualizacje. Jeśli Licencjobiorca nie życzy sobie Aktualizacji, powinien zaprzestać korzystania z Urządzenia iRobot. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że zainstalowanie Aktualizacji może być wymagane w celu korzystania z Urządzenia iRobot oraz Własności intelektualnej iRobot, a także wyraża zgodę na niezwłoczną instalację wszelkich Aktualizacji dostarczonych przez iRobot. Dalsze korzystanie z Urządzenia iRobot po otrzymaniu Aktualizacji stanowi kontynuację wyrażenia przez Licencjobiorcę zgody na warunki niniejszej Licencji.

4)      MATERIAŁY PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niektóre elementy Urządzenia iRobot mogą zawierać oprogramowanie podmiotów zewnętrznych oraz inne zastrzeżone materiały („Materiały podmiotów zewnętrznych”). Materiały podmiotów zewnętrznych są licencjonowane przez iRobot, a wszystkie prawa własności intelektualnej do jakichkolwiek Materiałów podmiotów zewnętrznych pozostają własnością ich odpowiednich właścicieli i licencjobiorców. O ile Licencjobiorca nie otrzyma innych informacji od iRobot, uzyskuje on licencję na Materiały podmiotów zewnętrznych na takich samych warunkach jak te zawarte w niniejszej Licencji.

5)      USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

a)        Urządzenie iRobot oraz Własność intelektualna iRobot umożliwiają dostęp do określonych usług podmiotów zewnętrznych i witryn („Usług podmiotów zewnętrznych”). Korzystanie z Usług podmiotów zewnętrznych wymaga dostępu do Internetu i może wymagać przyjęcia dodatkowych warunków.

b)        Należy pamiętać, że iRobot nie obsługuje ani nie kontroluje Usług podmiotów zewnętrznych ani żadnych treści bądź danych, do których Licencjobiorca może mieć dostęp podczas korzystania w takich Usług podmiotów zewnętrznych. Stosunki Licencjobiorcy z podmiotami zewnętrznymi przy wykorzystaniu Usług podmiotów zewnętrznych istnieją wyłącznie pomiędzy Licencjobiorcą a podmiotami zewnętrznymi. W związku z tym, nawiązując współpracę z takimi podmiotami zewnętrznymi, Licencjobiorca czyni to na podstawie ich warunków i zasad polityki, a nie iRobot. Skargi, pytania i roszczenia związane z jakimikolwiek problemami lub transakcjami z jakimikolwiek podmiotami zewnętrznymi należy kierować do danych podmiotów zewnętrznych.

c)         iRobot nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do korzystania przez Licencjobiorcę z jakichkolwiek Usług podmiotów zewnętrznych oraz nie będzie w związku z tym ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy (umownej, deliktowej ani innej).

6)      OPROGRAMOWANIE TYPU OPEN SOURCE

Określone elementy oprogramowania zawarte w Oprogramowaniu produktu podlegają licencjom typu „open source” lub licencji wolnego oprogramowania („Oprogramowanie typu open source”). Niektóre elementy Oprogramowania typu open source są własnością podmiotów zewnętrznych. Oprogramowanie typu open source nie podlega warunkom niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Natomiast każdy element Oprogramowania typu open source licencjonowany jest na warunkach licencji użytkownika końcowego towarzyszącej takiemu Oprogramowaniu typu open source. Żadne postanowienie niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego nie ogranicza praw Licencjobiorcy na mocy warunków jakiejkolwiek stosownej licencji użytkownika końcowego na Oprogramowanie typu open source ani nie przyznaje praw je zastępujących. Jeśli wymaga tego jakakolwiek licencja na konkretne Oprogramowanie typu open source, iRobot na pisemne żądanie przekazane iRobot udostępnia takie Oprogramowanie typu open source oraz modyfikacje tego Oprogramowania typu open source wprowadzone przez iRobot na adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej wymieniony poniżej.

7)      PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

a)        Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Własnością intelektualną iRobot na całym świecie należą do iRobot, że prawa związane Własnością intelektualną iRobot są Licencjobiorcy licencjonowane (nie sprzedane) oraz że Licencjobiorca nie ma żadnych praw do Własności intelektualnej iRobot innych niż prawo używania jej zgodnie z warunkami niniejszej Licencji.

b)        Integralność Własności intelektualnej iRobot chroniona jest za pomocą technicznych środków ochrony, co zapobiega przywłaszczeniu praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, związanych z Własnością intelektualną iRobot. Zabrania się prób jakiegokolwiek usunięcia lub obejścia takich technicznych środków ochrony, a także stosowania, wytwarzania, importowania, dystrybucji, sprzedaży, dzierżawienia, oferowania, eksponowania lub reklamowania, wynajmowania lub posiadania do celów prywatnych bądź komercyjnych jakichkolwiek środków, których wyłącznym uzasadnionym celem jest ułatwienie nieupoważnionego usunięcia lub obejścia takich technicznych środków ochrony.

8)      GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a)        Licencjobiorca potwierdza, że:

i)               Własność intelektualna iRobot nie została opracowana w celu zaspokojenia indywidualnych wymogów Licencjobiorcy oraz że obowiązkiem Licencjobiorcy jest zapewnienie, aby możliwości i funkcje powiązane z Własnością intelektualną iRobot spełniały jego wymagania;

ii)              Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za używanie Urządzenia iRobot, a decyzje podejmowane w związku z takim używaniem oraz używanie przez Licencjobiorcę Urządzenia iRobot stanowią jego własne ryzyko;

iii)               Własność intelektualna iRobot może nie być wolna od błędów czy wirusów oraz że wskutek takich błędów czy wirusów mogą powstać zakłócenia lub awarie dotyczące użytkowania.

b)        Własność intelektualna iRobot oraz jakiekolwiek Materiały podmiotów zewnętrznych są przekazywane Licencjobiorcy „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, a iRobot nie przedstawia żadnych gwarancji, zapewnień, warunków lub zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju w związku z wynikami, jakością lub odpowiedniością Własności intelektualnej iRobot lub Materiałów podmiotów zewnętrznych.

c)         Z wyjątkami określonymi w niniejszej Licencji wszelkie gwarancje, zapewnienia, warunki i wszystkie inne postanowienia jakiegokolwiek rodzaju sugerowane przez ustawy lub przepisy prawa powszechnego są w najpełniejszym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem wykluczone.

9)      ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY

a)        Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie będzie ograniczać ani wykluczać odpowiedzialności każdej ze stron za:

i)               śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania; albo

ii)              oszustwo lub niezgodne z prawdą oświadczenie, albo

iii)            naruszenie warunków wskazanych przez ustawę o sprzedaży towarów z 1979 r.; albo

iv)            naruszenie ustawy o ochronie konsumentów z 1987 r.

b)        Maksymalna łączna odpowiedzialność iRobot bezpośrednio lub pośrednio na mocy niniejszej Licencji albo jakiejkolwiek umowy zastępczej bez względu na to, czy było to wykroczenie umowne, delikt (w tym zaniedbanie) albo inne, będzie we wszystkich okolicznościach ograniczona do sumy równej cenie zapłaconej za Urządzenie iRobot.

10)   ROZWIĄZANIE

a)        iRobot może natychmiast rozwiązać niniejszą Licencję za pomocą pisemnego powiadomienia, jeśli Licencjobiorca naruszy lub trwale naruszy niniejszą Licencję i nie będzie w stanie tego naprawić (jeśli naprawa jest możliwa) w ciągu 14 dni po dostarczeniu pisemnego powiadomienia, które będzie informowało o wymaganiu naprawy przez Licencjobiorcę.

b)        Z chwilą rozwiązania z jakiegokolwiek powodu:

i)               wszelkie prawa udzielone Licencjobiorcy na mocy niniejszej Licencji tracą ważność; oraz

ii)              Licencjobiorca musi zaprzestać wszystkich działań upoważnionych przez niniejszą Licencję.

11)   ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI EKSPORTOWYMI

Własność intelektualna iRobot oraz powiązana technologia urządzenia podlegają amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu i mogą one podlegać regulacjom eksportu lub importu w innych krajach. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w stosunku do niego.

12)   PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

a)        Niniejsza Licencja jest wiążąca dla Licencjobiorcy i iRobot oraz odpowiednich następców i cesjonariuszy iRobot.

b)        iRobot może przenosić, cedować niniejszą Licencję, pobierać za nią opłaty lub w inny sposób pozbyć się jej oraz jakichkolwiek swoich praw czy obowiązków z nich wynikających w jakimkolwiek czasie podczas okresu obowiązywania Licencji.

13)   UWAGI

Wszelkie powiadomienia wysłane przez Licencjobiorcę do iRobot muszą być zaadresowane do [iRobot Corporation] pod adresem [8 Crosby Drive, MA 01730 USA]. iRobot może wysyłać do Licencjobiorcy powiadomienia na adres e-mail [lub pocztowy] zarejestrowany przez iRobot. Powiadomienie uważa się za otrzymane i należycie dostarczone 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail albo trzy dni po dacie wysłania jakiegokolwiek listu. Jako udokumentowanie dostarczenia jakiegokolwiek powiadomienia będzie wystarczające przedstawienie (w przypadku listu) dowodu, że list został należycie zaadresowany, przypieczętowany i wysłany na poczcie, a w przypadku wiadomości e-mail, że taka wiadomość e-mail została wysłana na określony adres e-mail adresata.

14)   WYDARZENIA LEŻĄCE POZA KONTROLĄ LICENCJODAWCY

a)        iRobot nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niewypełnienie lub opóźnienie w wypełnieniu jakichkolwiek swoich obowiązków na mocy niniejszej Licencji, które to niewypełnienie lub opóźnienie zostało spowodowane przez wydarzenie leżące poza jego uzasadnioną kontrolą (siła wyższa).

b)        Siła wyższa obejmuje jakiekolwiek działanie, wydarzenie, brak realizacji, zaniechanie lub wypadek poza uzasadnioną kontrolą iRobot oraz obejmuje w szczególności (bez ograniczenia do) następujące zdarzenia:

i)               strajki, zamknięcia zakładów pracy lub inne zdarzenia w obiektach przemysłowych;

ii)             cywilne rozruchy, zamieszki, inwazję, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojnę (wypowiedzianą lub nie) albo zagrożenie wojną lub przygotowania do niej;

iii)            pożar, eksplozję, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, przemieszczanie gruntu, epidemię lub inną katastrofę naturalną;

iv)           brak możliwości korzystania z dróg kolejowych, transportu morskiego, lotniczego, drogowego albo innych środków transportu publicznego lub prywatnego;

v)             brak możliwości używania publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych;

vi)           jakiekolwiek działania, dekrety, legislację, regulacje lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu.

c)         Działania iRobot wykonywane na mocy niniejszej Licencji uważa się za zawieszone na okres trwania zdarzenia spowodowanego siłą wyższą. iRobot otrzyma przedłużenie czasu na wykonanie działań o ten okres. iRobot dołoży uzasadnionych starań, aby zakończyć zdarzenie spowodowane siłą wyższą albo znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu będzie mogła wykonać obowiązki na mocy niniejszej Licencji pomimo wydarzenia spowodowanego siłą wyższą.

15)   ZRZECZENIE SIĘ PRAW

a)         Jeśli w jakiejkolwiek chwili w okresie obowiązywania niniejszej Licencji iRobot nie będzie nalegać na ścisłe wykonanie jakichkolwiek obowiązków Licencjobiorcy na mocy niniejszej Licencji albo nie wyegzekwuje jakichkolwiek praw lub uprawnień, do których ma prawo na mocy niniejszej Licencji, nie będzie to stanowić zrzeczenia się takich praw lub uprawnień oraz nie zwolni Licencjobiorcy z wypełniania swoich obowiązków.

b)        Zrzeczenie się praw związanych z jakimkolwiek zaniechaniem nie stanowi zrzeczenia się praw związanych z jakimkolwiek kolejnym zaniechaniem.

c)         Żadne zrzeczenie się przez iRobot praw z jakiegokolwiek z tych warunków nie będzie skuteczne, chyba że będzie wyraźnie określone jako zrzeczenie się oraz zakomunikowane Licencjobiorcy na piśmie.

16)   ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeśli jakikolwiek warunek niniejszej Licencji zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy organ za nieważny, niezgodny z prawem lub nieskuteczny w jakimkolwiek zakresie, taki warunek lub postanowienie będzie w tym zakresie wyodrębnione z pozostałych warunków i postanowień, które pozostają ważne w najpełniejszym zakresie dozwolonym prawem.

17)   CAŁOŚĆ UMOWY

a)        Niniejsza Licencja oraz jakikolwiek dokument wyraźnie w niej wskazany stanowią całość umowy pomiędzy Licencjobiorcą oraz iRobot oraz zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze wspólne ustalenia, porozumienia lub umowy w związku z licencjonowaniem Własności intelektualnej iRobot.

b)        Każda strona przyjmuje do wiadomości, że żadna strona, zawierając niniejszą Licencję (oraz dokumenty w niej wskazane) nie opiera się na żadnym stwierdzeniu, oświadczeniu, zapewnieniu ani gwarancji (Oświadczeniu) jakiejkolwiek osoby (będącą stroną niniejszej Licencji lub nie) innym niż wyraźnie określone w niniejszej Licencji lub tych dokumentach.

c)         Każda strona zgadza się, że tylko dostępne iRobot prawa i środki odwoławcze wynikające z Oświadczenia lub w związku z nim przysługują w razie naruszenia umowy zgodnie z niniejszą Licencją.

18)   PRAWO I JURYSDYKCJA

a)        Prawem właściwym dla wykładni niniejszej Licencji, jej przedmiotu lub budowy (w tym nieumownych sporów lub roszczeń) jest prawo angielskie, a każda strona podlega niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich bez ograniczania praw Licencjobiorcy jako konsumenta do wszczęcia postępowania w swoim kraju zamieszkania.

b)        Licencjobiorca potwierdza, że Oprogramowanie produktu zawiera cenne tajemnice handlowe oraz informacje zastrzeżone iRobot, że jakiekolwiek faktyczne lub grożące naruszenie Części 2 (Ograniczenia) niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego będzie stanowić bezpośrednią, nieodwracalną szkodę dla iRobot, z tytułu której odszkodowanie pieniężne byłoby niewystarczającym środkiem naprawczym, a także, że zabezpieczenie roszczeń na drodze nakazu sądowego stanowi stosowny środek naprawczy w przypadku takiego naruszenia.

Niniejszą Politykę ostatnio weryfikowano, a modyfikacja weszła w życie dnia 30.09.2016 r.