Warunki Świadczenia Usług

iRobot

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. Przedstawiamy iRobot

1.1          iRobot Corporation (iRobot, „my”, „nam”, „nas”, „nasz”, „naszych”, „naszym”) zapewnia: (1) witrynę konta użytkownika iRobot, która jest dostępna pod adresem global.iRobot.com („Witryna”), (2) usługi udostępniane za pośrednictwem Witryny („Aplikacja internetowa”), oraz (3) oprogramowanie, które można pobrać na smartfon lub tablet w celu uzyskania dostępu do usług („Aplikacje mobilne”), z których wszystkie mogą być używane w połączeniu z produktami sprzętowymi iRobot („Produkty”) oraz na inne sposoby przewidziane przez iRobot. Niektóre produkty iRobot i Usługi mogą być używane razem lub w sposób uwzględniający ich integrację z produktami i usługami podmiotów zewnętrznych. Termin „Usługi” obejmuje Witrynę, Aplikację internetową i Aplikacje mobilne.

2. Relacja pomiędzy stronami

2.1          Dostęp do oraz korzystanie z Usług przez użytkownika podlegają postanowieniom niniejszej Umowy oraz wszelkich dokumentów w niej wskazanych (zwanych łącznie „Warunkami świadczenia usług”). Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi należy zapoznać się z Warunkami świadczenia usług. Jeśli nie rozumiesz dowolnego z zawartych w niniejszych Warunkach świadczenia usług zapisów, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem global.irobot.com.

2.2          Utworzenie konta w naszym serwisie oraz korzystanie z i uzyskiwanie dostępu do Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków świadczenia usług, nie przeglądaj usługi ani nie korzystaj z niej w jakikolwiek inny sposób.

2.3          Zakup dowolnego Produktu jest objęty ograniczoną gwarancją dołączoną do tego Produktu („Ograniczona gwarancja”) i może również podlegać Warunkom sprzedaży. Oprogramowanie wbudowane w Produkt oraz wszelkie jego aktualizacje („Oprogramowanie produktu”) są objęte licencją i podlegają postanowieniom Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Określone właściwości Usług mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które będą dołączane do informacji dostępnych wraz z Usługami ze wskazaniem tych właściwości.

2.4          Aby móc korzystać z naszych Usług, musisz mieć ukończone co najmniej 13 lat i mieć prawo do zawierania prawnie wiążących umów w swoim kraju zamieszkania. Usługi są niedostępne dla jakichkolwiek użytkowników, którzy zostali wcześniej objęci zakazem korzystania z Usług przez iRobot.

3. Informacje o nas

3.1       iRobot Corporation to spółka utworzona na mocy prawa Stanu [Massachusetts] w Stanach Zjednoczonych Ameryki, zarejestrowana pod numerem 000773447i z siedzibą pod adresem 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA.

4. Informacje o Tobie

4.1          Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Aby dowiedzieć się o naszych sposobach gromadzenia, używania i udostępniania informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności dostępną pod adresem.

5. Utworzenie konta

5.1          Aby korzystać z Usług, musisz zarejestrować swoje konto użytkownika („Konto”) i przekazać konkretne informacje o sobie zgodnie z instrukcjami podanymi w odpowiednim formularzu rejestracyjnym. Potwierdzasz, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i prawidłowe oraz że będziesz je aktualizować, jeśli zajdą w nich dowolne zmiany.

5.2          Zobowiązujesz się używać „silnych” haseł do swojego Konta (czyli bazujących na połączeniu wielkich i małych liter, cyfr i symboli).

5.3          Odpowiadasz za utrzymanie w tajemnicy swoich danych do logowania oraz wszelkich działań realizowanych w ramach swojego Konta. W przypadku jakichkolwiek obaw lub podejrzeń, że Twoje Konto użytkownika mogło zostać niewłaściwe wykorzystane, zobowiązujesz się bezzwłocznie powiadomić nas o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres global.irobot.com.

6. Uprawnienia użytkownika do korzystania z Usług

6.1          Materiały i treści wchodzące w skład Usług są naszą własnością i zezwalamy Ci na korzystanie z tych materiałów i treści wyłącznie w celu korzystania z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług.

6.2          Twoje uprawnienie do korzystania z Usług jest Twoim osobistym prawem, którego nie możesz przenosić na żadną osobę, oraz nie możesz sprzedawać ani przekazywać nieodpłatnie swojego Konta żadnej osobie ani przenosić go na żadną inną osobę. Twoje prawa do korzystania z Usług nie wiąże się z zaprzestaniem nadawania innym osobom takiego prawa przez nas.

6.3          Masz prawo używać nazwy „iRobot” lub dowolnego znaku towarowego, logo, nazwy domeny lub innych wyróżniających cech marki „iRobot” wyłącznie w zakresie przewidzianym w treści niniejszych Warunków świadczenia usług.

6.4          W ramach naszych Usług zezwalamy Ci na:

(a)           dostęp do Aplikacji internetowej w związku z oraz wyłącznie w celu kontrolowania i monitorowania Produktów zainstalowanych w Twojej posiadłości lub stosowanie innych metod dostępu do usługi świadczonej przez nas na Twoją rzecz zgodnie z treścią niniejszych Warunków świadczenia usług („Dozwolony cel”);

(b)          instalowanie i używanie Aplikacji mobilnych na Twoim urządzeniu mobilnym w Dozwolonym celu;

oraz udzielamy Ci niewyłącznej, indywidualnej i niezbywalnej licencji obejmującej Dozwolony cel.

6.5          Poniższe zapisy obowiązują Cię także wówczas, gdy nabywasz nasze Aplikacje mobilne za pośrednictwem sklepu Apple App Store lub korzystasz z Usług w połączeniu z urządzeniem dostarczanym przez spółkę Apple (łącznie tego typu zastosowania nazywane są w dalszej części terminem „Aplikacja”):

(a)           potwierdzasz i akceptujesz, że postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług dotyczą wyłącznie Ciebie oraz iRobot, a nie spółki Apple, oraz że spółka Apple w żaden sposób nie odpowiada za Aplikację ani jej treści;

(b)          sposób używania Aplikacji przez Ciebie musi być zgodny z Warunkami świadczenia usług przez sklep App Store;

(c)           potwierdzasz, że spółka Apple nie jest w żaden sposób zobowiązana do świadczenia żadnych usług konserwacji i wsparcia w związku z Aplikacją;

(d)          jeśli Aplikacja jest w jakikolwiek sposób niezgodna z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić o tym fakcie spółkę Apple, która (stosownie do sytuacji) zwróci Ci cenę zakupu Aplikacji. W możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Apple nie będzie mieć żadnych zobowiązań względem Aplikacji, a wszelkie roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty czy wydatki wynikające z dowolnej sprzeczności z jakąkolwiek gwarancją będą podlegać wyłącznie niniejszym Warunkom świadczenia usług oraz wszelkim przepisom prawa obowiązującym iRobot jako dostawcę oprogramowania;

(e)          potwierdzasz, że spółka Apple nie odpowiada za rozstrzyganie jakichkolwiek Twoich potencjalnych roszczeń lub dowolnego podmiotu zewnętrznego względem Aplikacji lub posiadania lub używania przez Ciebie Aplikacji oraz że wszystkie takie roszczenia podlegają wyłącznie zapisom niniejszych Warunków świadczenia usług oraz wszelkim przepisom prawa obowiązującym iRobot;

(f)           wraz z iRobot potwierdzacie i akceptujecie, że spółka Apple oraz filie spółki Apple to zewnętrzni beneficjenci niniejszych Warunków świadczenia usług oraz że mają one prawo powoływać się na treść niniejszych Warunków świadczenia usług, ponieważ dotyczą one Twojej licencji na Aplikację; oraz

(g)          potwierdzasz i akceptujesz, że będziesz używać Aplikacji zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi warunkami umów z podmiotami zewnętrznymi, które mogą wpływać na takie użytkowanie lub na które takie użytkowanie może wpływać.

6.6          Potwierdzasz, że nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki ani w kraju, który został wskazany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki jako „wspierający terroryzm” oraz że nie figurujesz na żadnej liście podmiotów objętych zakazami lub restrykcjami wydanej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

6.7          Choć Witryna jest dostępna na całym świecie, Produkty i Usługi dostarczane lub udostępniane za pośrednictwem Witryny lub w Witrynie nie są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich krajach. Jeśli otworzysz Witrynę, przebywając poza granicami kraju, w którym iRobot udostępnia Produkt i Usługi („Kraj docelowy”), postępujesz tak z własnej inicjatywy i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa miejscowego w swoim kraju. Rozumiesz i akceptujesz, że Witryna nie została zaprojektowana do używania jej w kraju innym niż Kraj docelowy oraz że niektóre lub wszystkie funkcje Witryny mogą nie być aktywne lub odpowiednie do użytku w takim kraju. W zakresie dozwolonym przez prawo iRobot nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za żadne szkody lub straty spowodowane w wyniku uzyskiwania dostępu do lub używania Witryny lub Produktów iRobot przez użytkownika w kraju innym niż Kraj docelowy. Niezależnie od miejsca, w którym wyświetlasz Witrynę, korzystasz z niej lub korzystasz z Usług, wszędzie podlega on niniejszym Warunkom.

7. Aktualizacje oprogramowania

7.1          Okresowo możemy opracowywać poprawki, korekty usterek, aktualizacje lub inne modyfikacje w celu poprawienia Usług lub Oprogramowania produktu („Aktualizacje”). Wyrażasz zgodę na automatyczne instalowanie przez nas tych aktualizacji bez konieczności dodatkowego powiadomienia.

7.2          Przyjmujesz do wiadomości, że zainstalowanie Aktualizacji może być wymagane w celu korzystania z Usług i Produktów, a także wyrażasz zgodę na niezwłoczną instalację wszelkich Aktualizacji dostarczonych przez nas.

7.3          Jeśli nie chcesz instalować Aktualizacji, musisz unieważnić swoje Konto i zaprzestać korzystania z Usług i Produktów. Jeśli nie unieważnisz swojego Konta, będziesz nadal otrzymywać automatyczne Aktualizacje.

7.4          Dalsze korzystanie z Usług i Produktów po otrzymaniu Aktualizacji oznacza dalszą akceptację przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług.

8. Usługi i Produkty podmiotów zewnętrznych

8.1          iRobot może umożliwiać Ci połączenie Produktów i Usług z jednym produktem lub usługą podmiotów zewnętrznych lub kilkoma takimi produktami lub usługami („Usługi i Produkty podmiotów zewnętrznych”). Ty decydujesz o tym, czy chcesz przeprowadzić połączenie z Usługami i Produktami podmiotów zewnętrznych, a jeśli tak, to z którymi, a my wymagamy wyraźnej zgody i upoważnienia na przeprowadzenie takiego połączenia, którą to zgodę i upoważnienie możesz w dowolnej chwili cofnąć.

8.2          Potwierdzasz i akceptujesz, że Usługi i Produkty podmiotów zewnętrznych, które powiążesz ze swoim Kontem lub z którymi będziesz się łączyć, nie są produktami ani usługami iRobot oraz potwierdzasz, że iRobot nie sprawuje kontroli nad żadnymi Usługami i Produktami podmiotów zewnętrznych.

8.3          Akceptujesz i potwierdzasz, że iRobot nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji co do bezpieczeństwa jakichkolwiek Usług i Produktów podmiotów zewnętrznych oraz potwierdzasz i akceptujesz, że iRobot nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu używania przez Ciebie jakichkolwiek Usług i Produktów podmiotów zewnętrznych.

8.4          Używanie dowolnych Usług i Produktów podmiotów zewnętrznych podlega oddzielnym warunkom określonym przez operatorów odpowiednich Usług i Produktów podmiotów zewnętrznych.

8.5          Wszelkie pytania dotyczące Usług i Produktów podmiotów zewnętrznych należy kierować do operatora danego produktu lub usługi.

9. Zasady prawidłowego użytkowania

9.1          Oprócz innych wymogów określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług, w tym rozdziale przedstawiono konkretne zasady dotyczące korzystania z Usług („Zasady prawidłowego użytkowania”).

9.2          Podczas używania Usług nie możesz:

(a)           udzielać licencji na Usługi, sprzedawać, wynajmować, przenosić, cedować, dystrybuować, udostępniać w swoich systemach ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać Usług;

(b)          modyfikować, zakłócać, przejmować, niszczyć, przerywać ani włamywać się do Usługi;

(c)           uzyskiwać dostępu do Usług w celu stworzenia podobnej lub konkurencyjnej usługi;

(d)          omijać, wyłączać ani w inny sposób zakłócać żadnych funkcji zabezpieczających Usługi lub funkcji służących do zapobiegania używaniu lub kopiowaniu treści dostępnych za pośrednictwem Usługi lub ograniczania używania lub kopiowania tych treści.

(e)          z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług — kopiować, powielać, dystrybuować, ponownie wydawać, pobierać, wyświetlać, publikować ani przesyłać żadnej części Usług w żadnej formie ani żadnymi środkami.

(f)           podawać fałszywych lub mylących informacji w danych swojego konta użytkownika;

(g)          uczestniczyć w jakichkolwiek nielegalnych działaniach;

(h)          używać Usługi, jeśli zawiesiliśmy Twoje użytkowanie Usług lub zakazaliśmy Ci korzystać z nich;

(i)            w sposób niewłaściwy używać Usługi poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które mogłyby zaszkodzić Usłudze lub dowolnemu użytkownikowi sprzętu przypisanego do Usługi;

(j)            gromadzić żadnych danych z Usługi innych niż te przewidziane i dozwolone w niniejszych Warunkach świadczenia usług;

(k)           zakłócać lub przerywać pracy ani uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do serwerów lub sieci podłączonych do Usług ani naruszać regulacji, zasad lub procedur takich sieci;

(l)            uzyskiwać dostępu ani próbować uzyskać dostępu do dowolnych Usług za pośrednictwem innych metod niż interfejs dostarczony przez iRobot; ani

(m)         usuwać, ukrywać ani zmieniać żadnych not zawierających informacje o prawach majątkowych (w tym not o prawach autorskich i znakach towarowych).

9.3          Nieprzestrzeganie Zasad prawidłowego użytkowania stanowi poważne naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usług i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z następujących działań (za zawiadomieniem oraz bez zawiadomienia):

(a)           natychmiastowe, tymczasowe lub stałe cofnięcie Twojego uprawnienia do używania naszych Usług;

(b)          udzielenie Ci ostrzeżenia;

(c)           postępowanie sądowe przeciwko Tobie, w tym dochodzenie zwrotu wszystkich kosztów (w tym w szczególności uzasadnionych kosztów sądowych i administracyjnych) wynikających z naruszenia;

(d)          przekazanie takiej informacji organom ścigania w takim zakresie, w jakim uznamy to za zasadne i konieczne.

9.4          Możemy rozpocząć dochodzenie w sprawie każdego podejrzewanego naruszenia Zasad prawidłowego użytkowania. W trakcie takiego dochodzenia możemy tymczasowo cofnąć Twoje uprawnienie do używania naszych Usług bez konieczności wysłania zawiadomienia.

9.5          Działania opisane w ustępie 9.3 nie wyczerpują wszystkich dostępnych środków i możemy podejmować wszelkie inne działania, jakie w racjonalnym zakresie uznamy za stosowne.

10. Elementy oprogramowania typu open source

10.1       Aplikacja internetowa lub Aplikacje mobilne mogą zawierać określony kod oprogramowania podmiotów zewnętrznych, podlegający licencji typu „open source” lub licencji wolnego oprogramowania („Oprogramowanie typu open source”). Niektóre elementy Oprogramowania typu open source są własnością podmiotów zewnętrznych.

10.2       Żaden zapis zawarty w niniejszych Warunkach świadczenia usług nie ogranicza Twojego praw ani nie nadaje Ci praw, które zastępują warunki jakiejkolwiek stosownej licencji dla takiego Oprogramowania typu open source.

11. Uzgodnione użytkowanie i Ograniczenia Usług iRobot

11.1       Przeznaczenie Usług iRobot

Zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem można uzyskiwać dostęp do oraz korzystać z Usług w celu uzyskiwania informacji, które nie mają krytycznego znaczenia pod względem czasu oraz sterowania Produktami. Choć staramy się, aby nasze Usługi były wysoce niezawodne, mogą one nie być dostępne nieprzerwanie przez cały czas. Usługi mogą podlegać sporadycznym przerwom i awariom wynikającym z różnych przyczyn niezależnych od iRobot, w tym między innymi przerw w dostępności sieci Wi-Fi, czasu nieprzerwanej pracy dostawcy usług, awarii telefonii komórkowej i po stronie operatorów sieci komórkowej. Przyjmujesz do wiadomości te ograniczenia oraz akceptujesz, że iRobot nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody rzekomo spowodowane w wyniku awarii lub opóźnienia w świadczeniu Usług.

11.2       Tymczasowe zawieszenie

Usługi mogą zostać tymczasowo zawieszone bez powiadomienia ze względów bezpieczeństwa, z powodu awarii systemu, prac konserwacyjnych i naprawczych lub innych okoliczności. Akceptujesz, że nie będziesz mieć prawa do żadnego zwrotu ani obniżki kosztów z tytułu takiego zawieszenia Usług. iRobot nie udziela żadnej konkretnej gwarancji na czas nieprzerwanej dostępności Usług.

11.3       Wymagania systemowe

W przypadku Usług wymagających sieci Wi-Fi nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do Usług bez:

(a)           funkcjonującej sieci Wi-Fi w swoim domu, umiejscowionej w sposób umożliwiający niezawodną komunikację z Produktami;

(b)          Konta (wymagane przez niektóre funkcje);

(c)           urządzeń mobilnych, takich jak obsługiwany telefon lub tablet (wymagany dla niektórych funkcjonalności);

(d)          stale aktywnego dostępu do Internetu szerokopasmowego;

(e)          innych elementów systemu, które mogą zostać określone przez iRobot.

W przypadku Usług wymagających połączenia Bluetooth nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do Usług bez:

(a)           Konta (wymagane przez niektóre funkcje);

(b)          urządzeń mobilnych, takich jak obsługiwany telefon lub tablet (wymagany przez niektóre funkcje) z połączeniem Bluetooth;

(c)           innych elementów systemu, które mogą zostać określone przez iRobot.

Odpowiadasz za zapewnienie wszystkich wymaganych elementów systemu oraz ich kompatybilności i prawidłowej konfiguracji. Przyjmujesz do wiadomości, że Usługi mogą nie działać zgodnie z opisem, jeśli wymagania dotyczące elementów systemu oraz kompatybilności nie zostaną spełnione.

11.4       Ograniczenia dotyczące informacji

W ramach Usług otrzymujesz informacje („Informacje o produkcie”) dotyczące Produktów i ich połączenia z innymi produktami i usługami. Wszystkie Informacje o produkcie są przekazywane w stanie, w jakim są, oraz w miarę dostępności. Nie gwarantujemy, że są one prawidłowe ani aktualne.

12. Ograniczenia Usług iRobot dotyczące podmiotów zewnętrznych

12.1       Informacje ogólne

Usługi bazują na usługach i produktach podmiotów zewnętrznych lub współpracują z tymi usługami i produktami. iRobot nie sprawuje żadnej kontroli nad usługami i produktami podmiotów zewnętrznych, ale ich działanie może wpływać na używanie i niezawodność Usług lub podlegać wpływowi używania i niezawodności Usług. Potwierdzasz i akceptujesz, że: (i) używanie i dostępność Usług zależy od zewnętrznych dostawców usług i produktów; oraz (ii) działanie tych produktów i usług dostawców zewnętrznych może nie zawsze być niezawodne i mogą one wpływać na sposób funkcjonowania Usług.

12.2       Zewnętrzni dostawcy usług

Przyjmujesz do wiadomości, że iRobot korzysta z zewnętrznych dostawców usług w celu udostępnienia niektórych aspektów Usług — takich jak na przykład: zapis danych, synchronizacja, uwierzytelnienie i komunikacja oraz powiadomienia na urządzenia mobilne za pośrednictwem operatorów komórkowych i dostawców systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych.

12.3       Sprzęt, Dostawca usług internetowych, Operator komórkowy

Potwierdzasz, że dostępność Usług zależy od (i) Twojego komputera, urządzenia mobilnego, domowej instalacji elektrycznej, domowej sieci Wi-Fi oraz innych powiązanych urządzeń („Sprzęt”), (ii) Dostawcy usług internetowych, z którego usług korzystasz („Dostawca usług internetowych”), oraz (iii) operatora komórkowego, z którego usług korzystasz („Operator komórkowy”). Akceptujesz, że odpowiadasz za wszelkie opłaty naliczane przez Twojego Dostawcę usług internetowych i Operatora komórkowego w związku z korzystaniem z Usług przez Ciebie. Przyjmujesz również do wiadomości, że odpowiadasz za przestrzeganie wszelkich obowiązujących umów, warunków użytkowania/świadczenia usług i innych zasad określonych przez Twojego Dostawcę usług internetowych i Operatora komórkowego.

12.4       Sklepy z aplikacjami

Potwierdzasz i akceptujesz, że dostępność Aplikacji mobilnych zależy od witryn podmiotów zewnętrznych, z których pobierasz Aplikacje mobilne, np. App Store od spółki Apple lub sklep z aplikacjami dla systemu Android od spółki Google (każdy z nich zwany „Sklepem z aplikacjami”). Potwierdzasz, że niniejsze Warunki świadczenia usług dotyczą wyłącznie Ciebie i iRobot, a nie żadnego Sklepu z aplikacjami. Każdy Sklep z aplikacjami może mieć swoje własne warunki, które musisz zaakceptować przed pobraniem z niego Aplikacji mobilnych. Zobowiązujesz się przestrzegać takich warunków danego Sklepu z aplikacjami i Twoja licencja na używanie Aplikacji mobilnych zależy od tego, czy przestrzegasz tych warunków. Jeśli określone warunki takiego Sklepu z aplikacjami są mniej restrykcyjne niż zapisy niniejszych Warunków świadczenia usług lub w inny sposób są sprzeczne z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, wówczas obowiązują bardziej restrykcyjne lub rozbieżne zapisy z niniejszych Warunków świadczenia usług.

12.5       Odwołania i linki do witryn podmiotów zewnętrznych

Witryna może zawierać linki do innych witryn obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne („Witryny podmiotów zewnętrznych”) oraz odwołania do dostawców zewnętrznych („Przywoływani dostawcy”). Nie kontrolujemy takich Witryn podmiotów zewnętrznych ani Przywoływanych dostawców. iRobot udostępnia te linki i odwołania wyłącznie w celach informacyjnych i nie sprawdza, nie zatwierdza, nie monitoruje i nie wspiera w żaden sposób takich Witryn podmiotów zewnętrznych ani Przywoływanych dostawców ani nie udziela żadnych gwarancji i oświadczeń dla tych witryn i dostawców. Korzystasz z tych Witryn podmiotów zewnętrznych na własne ryzyko.

12.6       Zwolnienie z odpowiedzialności

iRobot nie odpowiada za podmioty zewnętrzne ani za ich produkty i usługi, w tym w szczególności za Sklepy z aplikacjami, Usługi i produkty podmiotów zewnętrznych, Witryny podmiotów zewnętrznych, Przywoływanych dostawców, Sprzęt, Dostawców usług internetowych i Operatorów komórkowych. iRobot nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, a Ty zwalniasz iRobot oraz jej licencjodawców i dostawców z odpowiedzialności za wszelkie przeszłe, obecne i przyszłe roszczenia, zobowiązania, szkody, znane lub nieznane, wynikające z interakcji lub związane z Twoimi interakcjami z takimi podmiotami zewnętrznymi oraz ich produktami i usługami, nawet jeśli w chwili wyrażenia zgody na niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności nie będziesz sobie zdawać sprawy, że dane roszczenie może zaistnieć.

13. Prawa własności oraz własność intelektualna

13.1       Akceptujesz, że wszelkie informacje poufne, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Produktu, Oprogramowania produktu i Usług są własnością iRobot lub osób, które udzieliły nam licencji na korzystanie z tych praw. Akceptuje, że nie masz żadnych innych praw do naszego Produktu, Oprogramowania produktu i Usług oprócz prawa do używania ich zgodnie z niniejszymi warunkami świadczenia usług.

13.2       Może wyłącznie kopiować części Usług (w tym tę Witrynę) na swój własny komputer na własny osobisty użytek. Nie możesz używać treści Usług w żaden inny publiczny lub komercyjny sposób ani nie możesz kopiować lub dołączać dowolnych treści Usług do dowolnej innej pracy, w tym własnej witryny bez pisemnej zgody iRobot. Musisz otrzymać od nas licencję, aby móc publikować lub redystrybuować dowolną część Usług.

13.3       iRobot zachowuje pełne i całkowite prawo własności do wszelkich treści w ramach Usług, w tym wszelkiego możliwego do pobrania oprogramowania i dołączonych do niego danych. Nie możesz kopiować, modyfikować ani w żaden inny sposób powielać lub niszczyć struktury lub prezentacji Usług lub dowolnych treści w nich zawartych.

14. Zakończenie relacji pomiędzy stronami

14.1       Jeśli w dowolnym czasie uznasz, że nie akceptujesz niniejszych Warunków świadczenia usług lub dowolnych zmian wprowadzonych w tych warunkach lub Usługach, musisz bezzwłocznie zaprzestać używania Usług.

14.2       Jeśli nie chcesz już używać Usług, postępuj zgodnie z instrukcjami dezaktywacji konta użytkownika [dostępnymi w sekcji z ustawieniami w naszych Usługach].

14.3       Możemy natychmiast doprowadzić do zakończenia używania Usług przez Ciebie, jeśli naruszysz Zasady prawidłowego użytkowania, dowolne inne istotne zasady lub warunki określone przez nas dla uzyskiwania dostępu do i korzystania z Usługi, w tym niniejsze Warunki świadczenia usług.

14.4       Możemy również wycofać Usługę [w dowolnej chwili] [pod warunkiem przekazania Ci stosownego powiadomienia o takim planowanym wycofaniu].

14.5       Jeśli Ty lub iRobot doprowadzicie do zakończenia korzystania z Usług przez Ciebie lub jeśli iRobot wycofa Usługi, wówczas iRobot może usunąć lub zmodyfikować Konto użytkownika lub dowolne inne informacje na Twój temat znajdujące się w posiadaniu iRobot. Ponadto utracisz wszelkie prawa do używania Usług. Nie zapewnimy Ci żadnego odszkodowania z tytułu jakichkolwiek strat.

14.6       Jeśli przekażesz Produkt nowemu właścicielowi, Twoje prawo do używania Usług odnośnie do tego Produktu zostanie automatycznie unieważnione i nowy właściciel nie będzie mieć żadnego prawa do używania Produktu lub Usług z wykorzystaniem Konta użytkownika oraz będzie musiał zarejestrować oddzielne konto iRobot.

15. Nasze zobowiązania/odpowiedzialność względem Ciebie

15.1       Niestety ze względu na charakter Internetu i technologii Usługi są świadczone w stanie, w jakim są, oraz w miarę dostępności. Oznacza to, że nie możemy zapewnić, że używanie Usług przez Ciebie nie będzie narażone na żadne przerwy, opóźnienia, błędy ani też że będzie ono spełniać Twoje wymagania, i nie przyjmujemy na siebie żadnych zobowiązań odnośnie do wydajności czy dostępności Usług w niniejszych Warunkach świadczenia usług oraz, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, wyłączamy wszelkie zobowiązania, jakie mogą być przewidziane w prawie.

15.2       W zakresie dozwolonym przez prawo nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikających ze świadczenia Usług (ponieważ są one świadczone nieodpłatnie).

15.3       W żadnych okolicznościach nie będziemy nigdy odpowiadać za żadne straty ani szkody, których nie można racjonalnie przewidzieć.

16. Rozstrzyganie sporów

16.1       Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do nas w związku z Usługami, w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres global.irobot.com, aby spróbować rozstrzygnąć spór na drodze nieformalnej.

16.2       Jeśli jednak iRobot nie będzie w stanie rozstrzygnąć sporu na drodze nieformalnej, wspólnie z Tobą omówimy i uzgodnimy najskuteczniejszy sposób rozstrzygnięcia naszego sporu.

17. Zmiany w Usługach

17.1       Stale aktualizujemy i doskonalimy Usługi, aby opracowywać nowe metody udostępniania Ci nowych i innowacyjnych funkcji i usług. Udoskonalenia i aktualizacje są wprowadzane także w celu dostosowania Usług do zmieniających się technologii, preferencji, zachowań i metod używania Internetu i naszych Usług.

17.2       W tym celu konieczne może być aktualizowanie, resetowanie, zaprzestanie oferowania lub obsługiwania określonej części Usług lub funkcji dotyczącej Usługi („Zmiany w Usługach”). Te Zmiany w Usługach mogą wpływać na Twoje minione działania w ramach Usługi, używane przez Ciebie funkcje oraz Twoje Informacje o produkcie („Elementy usługi”). Wszelkie Zmiany w Usługach mogą wiązać się z usunięciem lub zresetowaniem elementów Usługi użytkownika.

17.3       Akceptujesz fakt, że kluczową cechą charakterystyczną naszych Usług jest okresowe wprowadzanie zmian w Usługach, oraz akceptujesz, że jest to bardzo ważna podstawa, na której przyznajemy Ci dostęp do Usług. Po wprowadzeniu zmian w Usługach dalsze używanie Usług oznacza, że akceptujesz wszelkie zmiany wprowadzone w Usługach. Zawsze możesz zaprzestać korzystania z Usług lub dezaktywować swoje Konto w sekcji ustawień Usług.

17.4       Akceptujesz, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnych podmiotów zewnętrznych z tytułu jakichkolwiek Zmian w Usługach.

17.5       Na tyle, na ile będzie to możliwe i uzasadnione, będziemy starać się skontaktować z Tobą, aby powiadomić Cię o wszelkich istotnych Zmianach w Usługach.

18. Zmiany w dokumentach

18.1       Możemy okresowo wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach świadczenia usług, przy czym najnowsza wersja niniejszej Umowy będzie zawsze dostępna pod adresem www.irobot.com/legal.

18.2       Zmiany te będą przeważnie wynikać z dodawania nowych funkcji do Usługi, zmian w prawie lub konieczności doprecyzowania naszego stanowiska na dany temat.

18.3       Na tyle, na ile będzie to możliwe i uzasadnione, będziemy starać się skontaktować z Tobą, aby powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach wprowadzanych w dowolnych dokumentach wymienionych w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem Usługi (na przykład poprzez poproszenie o zaakceptowanie zmian przez dalszym korzystaniem z Usługi) lub za pośrednictwem oddzielnej wiadomości e-mail.

18.4       Zazwyczaj będziemy starać się powiadomić Cię w jakiś sposób, zanim nowe warunki zaczną obowiązywać. Jednakże niektóre zmiany będą musiały być wprowadzane ze skutkiem natychmiastowym i w takim przypadku nie będziemy przekazywać Ci żadnego powiadomienia. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian w Warunkach świadczenia usług będzie oznaczać, że akceptujesz te zmiany.

19. Dokumenty dotyczące relacji między stronami

19.1       Aktualna wersja Warunków świadczenia usług zawiera warunki, które dotyczą wyłącznie relacji między Tobą a nami. Relacja pomiędzy Tobą i nami nie będzie już podlegać starszym wersjom Warunków świadczenia usług, które zostaną w pełni zastąpione przez aktualną wersję Warunków świadczenia usług.

19.2       Opieramy się na niniejszych Warunkach świadczenia usług jako na dokumencie określającym w formie pisemnej nasze porozumienie z Tobą w sprawie świadczenia Usług. Jeśli jakaś część niniejszych Warunków świadczenia usług nie może być wyegzekwowana, wówczas pozostała część Warunków świadczenia usług będzie nadal regulować relację pomiędzy Tobą i nami.

19.3       Jeśli nie będziesz przestrzegać niniejszych Warunków świadczenia usług, a my nie podejmie w tej sprawie natychmiastowych działań, nie oznacza to, że zrzekamy się dochodzenia jakiegokolwiek przysługującego nam prawa i mimo to możemy podjąć odpowiednie działanie w przyszłości.

20. Prawo

20.1       Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają przepisom prawa angielskiego. Angielskie sądy będą mieć niewyłączną jurysdykcję dla wszelkich sporów wynikających z używania Usług przez Ciebie lub związanych z używaniem Usług przez Ciebie.

20.2       Żaden z zapisów niniejszego ustępu nie uniemożliwia żadnej ze stron dochodzenia zabezpieczenia roszczeń (w ramach środków nadzwyczajnych) lub innego godziwego zadośćuczynienia przed sądami w sprawach związanych z bezpieczeństwem danych, własnością intelektualną lub nieuprawnionym dostępem do Usług.

21. Cesja

Nie możesz cedować ani w inny sposób przenosić niniejszych Warunków świadczenia usług ani żadnych praw lub zobowiązań powiązanych z nimi bez uprzedniej pisemnej zgody iRobot. iRobot może dokonywać cesji niniejszych Warunków świadczenia usług bez ograniczeń. Niniejsze Warunki są wiążące dla każdego uprawnionego cesjonariusza.

22. Zawiadomienia

iRobot może przekazywać Ci zawiadomienia zgodnie z wymogami prawa lub w innych celach za pośrednictwem (wedle jej uznania) wiadomości e-mail wysłanej na główny adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem użytkownika, w formie papierowej lub poprzez opublikowanie takiego zawiadomienia w Witrynie. iRobot nie odpowiada za żadne opcje automatycznego filtrowania wiadomości, jakie Ty lub Twój dostawca sieci możecie stosować względem powiadomień w formie wiadomości e-mail. iRobot zaleca dodanie adresów URL z końcówką @iRobot.com do książki adresowej w Twojej poczcie elektronicznej, aby zapewnić możliwość otrzymywania powiadomień w formie wiadomości e-mail od iRobot.

23. Ujawnianie informacji

Tutaj znajduje się adres iRobot: global.irobot.com

24. Kontakt, informacja zwrotna i reklamacje

24.1       Jeśli chcesz się z nami skontaktować odnośnie do niniejszych Warunków świadczenia usług lub dowolnego innego dokumentu wymienionego w treści Warunków świadczenia usług, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres global.irobot.com.

Wysoce cenimy sobie opinie i uwagi naszych użytkowników i zawsze dążymy do poznawania i odkrywania nowych możliwości doskonalenia Usługi. Wysyłając swoje uwagi i opinie, wyrażasz zgodę na zrzeczenie się wszelkich praw do swoich uwag i opinii, tak aby nasza spółka i inne podmioty mogły korzystać z nich bez ograniczeń i bez konieczności przekazania jakiejkolwiek płatności na Twoją rzecz.

Niniejszą Politykę ostatnio weryfikowano, a modyfikacja weszła w życie dnia 30.09.2016 r.