Licenčná zmluva koncového používateľa

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: POZORNE SI PREČÍTAJTE PREDTÝM, AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TENTO PRODUKT

Táto licenčná zmluva („licencia“) je právne záväzná dohoda medzi vami („nadobúdateľ licencie“ alebo „vy“) a spoločnosťou iRobot Corporation so sídlom na adrese 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA („iRobot“ alebo „my“) na vopred inštalovaný softvér, grafiku, vzhľad a formu, obsah alebo údaje zariadenia iRobot („zariadenie iRobot“) vrátane akýchkoľvek aktualizácií na stiahnutie, ktoré sa dodatočne inštalujú na zariadenie iRobot („softvérové materiály“), a akýchkoľvek súvisiacich médií, tlačených materiálov a elektronickej dokumentácie („dokumentácia“), ktoré sa dodávajú so zariadením iRobot, a všetky práva duševného vlastníctva, ktoré vlastní spoločnosť iRobot, alebo týkajúce sa zariadenia iRobot (vrátane softvérových materiálov alebo dokumentácie) (spolu „duševné vlastníctvo iRobot“).

[OTVORENÍM TOHTO OBALU][POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU] SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE VIAZANÍ PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, NIE SME OCHOTNÍ POSKYTNÚŤ VÁM LICENCIU NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO IROBOT. ZARIADENIE IROBOT MUSÍTE URÝCHLENE VRÁTIŤ SPOLU SO SPRIEVODNOU DOKUMENTÁCIOU A NEPOŠKODENÝM OBALOM PREDAJCOVI, U KTORÉHO STE SI ZARIADENIE ZAKÚPILI ALEBO SPOLOČNOSTI IROBOT CORPORATION NA ADRESE UVEDENEJ NIŽŠIE, AK ŽIADATE O VRÁTENIE PEŇAZÍ.

Vaše používanie (a) webovej stránky na adrese www.iRobot.sk a subdomén iRobot.sk (ďalej každá ako „stránka“), (b) služieb prostredníctvom stránky (a akýchkoľvek jej aktualizácií) („služby stránky“) a (c) určitého softvéru, ktorý sa môže uložiť na vaše mobilné zariadenie (a akékoľvek jeho aktualizácie) („mobilný softvér“), sa riadi podmienkami služby. Vaše zakúpenie produktu (okrem duševného vlastníctva iRobot) sa riadi obmedzenou zárukou spoločnosti iRobot, ktorej podmienky sa dodávajú spolu so zariadením iRobot. Táto licenčná zmluva koncového používateľa neupravuje vaše používanie stránky, služieb stránky, mobilného softvéru ani vaše zakúpenie produktu (okrem duševného vlastníctva iRobot).

1)      UDELENIE A ROZSAH LICENCIE

a)        Vzhľadom na skutočnosť, že ste súhlasili s dodržiavaním podmienok tejto zmluvy, vám spoločnosť iRobot týmto udeľuje nevýhradnú, obmedzenú licenciu na používanie duševného vlastníctva iRobot na Slovensku podľa podmienok tejto licencie.

b)        Licencia sa vzťahuje na jedno zariadenie a duševné vlastníctvo iRobot môžete používať iba v spojení s jedným zariadením iRobot.

c)         Môžete:

i)               používať duševné vlastníctvo iRobot iba pri využívaní vášho zariadenia iRobot na nekomerčné účely a nesmiete ho používať nezávisle od vášho zariadenia iRobot alebo na akýkoľvek iný účel;

ii)              prijímať a používať akýkoľvek bezplatný doplnkový softvérový kód alebo aktualizáciu duševného vlastníctva iRobot, ktoré môže z času na čas poskytnúť spoločnosť iRobot;

iii)            používať akúkoľvek dokumentáciu na podporu používania, ktorá je povolená licenciou, a vyhotoviť si potrebný počet kópií dokumentácie na zákonné používanie zariadenia iRobot alebo dokumentácie.

2)      ZÁVÄZKY NADOBÚDATEĽA LICENCIE

a)        Okrem povinností, ktoré sa výslovne stanovujú v tejto licencii alebo sú povolené podľa miestneho zákona, sa zaväzujete, že:

i)               nebudete kopírovať duševné vlastníctvo iRobot s výnimkou prípadov, keď takéto kopírovanie vyplýva z bežného používania zariadenia iRobot alebo je potrebné na účely zálohovania alebo prevádzkovej bezpečnosti;

ii)              nebudete prenajímať, šíriť, udeľovať licenciu, požičiavať, prekladať, zlučovať, prispôsobovať, obmieňať alebo upravovať duševné vlastníctvo iRobot;

iii)            nebudete vykonávať zmeny alebo modifikácie celku ani akejkoľvek časti duševného vlastníctva iRobot ani nedovolíte, aby sa duševné vlastníctvo iRobot či akákoľvek jeho časť kombinovala alebo začlenila do akýchkoľvek iných programov alebo zariadení s výnimkou prípadov, keď to vyplýva z bežného používania zariadenia iRobot;

iv)            nebudete rozoberať, dekompilovať, vykonávať spätný rozklad ani vytvárať derivatívne diela na základe celku alebo ktorejkoľvek časti duševného vlastníctva iRobot ani sa o to nebudete pokúšať s výnimkou prípadov (podľa akéhokoľvek platného zákona alebo právneho predpisu), kedy takéto činnosti nesmú byť zakázané, pretože sú nevyhnutné na dosiahnutie interoperability duševného vlastníctva iRobot s iným softvérovým programom;

v)             budete používať duševné vlastníctvo iRobot a zariadenie iRobot zákonným spôsobom a v súlade so všetkými platnými miestnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými zákonmi a právnymi predpismi, a vaše používanie nesmie predovšetkým:

(1)       porušovať žiadne autorské právo, databázové právo, ochrannú známku ani žiadne iné právo duševného vlastníctva ktorejkoľvek osoby;

(2)       uvádzať žiadnu osobu do omylu alebo porušovať žiadnu právnu povinnosť voči tretej strane, ako napríklad zmluvnú povinnosť alebo povinnosť zachovávať mlčanlivosť, či podporovať akúkoľvek nezákonnú činnosť;

(3)       mať výhražný, urážlivý či hanlivý charakter, narúšať súkromie iných, spôsobovať podráždenie, nepríjemnosti alebo zbytočnú úzkosť, pravdepodobne obťažovať, rozčuľovať, zahanbovať, znepokojovať alebo rozrušovať akúkoľvek inú osobu;

(4)       byť použité na vydávanie sa za akúkoľvek inú osobu, viesť k mylnej predstave o vašej totožnosti či spojení s akoukoľvek osobou alebo vzbudzovať dojem, že pochádza z našej strany, ak to nie je pravda; a

(5)       nezákonne rušiť alebo narúšať akúkoľvek sieť alebo telekomunikačný systém.

b)        Napriek hore uvedeným záväzkom môžete vykonať jednorazový trvalý prevod všetkých vašich práv na používanie duševného vlastníctva iRobot podľa tejto licencie na inú stranu v rámci prevodu vlastníctva vášho zariadenia iRobot za týchto podmienok: (i) prevod musí obsahovať vaše zariadenie iRobot a prevod všetkých vašich práv podľa tejto licencie; (ii) nesmiete si ponechať žiadne kópie duševného vlastníctva iRobot, vrátane kópií uložených na počítači alebo inom pamäťovom zariadení; a (iii) stranu, ktorá prijíma zariadenie iRobot, upozorníte na podmienky tejto licencie a vysvetlíte, že jej používanie duševného vlastníctva podlieha týmto podmienkam.

3)      AUTOMATICKÉ AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

Spoločnosť iRobot môže občas vyvinúť opravy, nápravy chýb, aktualizácie, inovácie a iné modifikácie určené na zlepšenie alebo inú úpravu výkonu duševného vlastníctva iRobot („aktualizácie“). Tieto aktualizácie sa môžu automaticky nainštalovať bez akéhokoľvek dodatočného oznámenia alebo bez prijatia dodatočného súhlasu. Vy súhlasíte s touto automatickou aktualizáciou. Ak si neželáte prijímať aktualizácie, prestaňte používať zariadenie iRobot. Beriete na vedomie, že sa od vás môže vyžadovať inštalácia aktualizácií na používanie zariadenia iRobot a duševného vlastníctva iRobot, a súhlasíte s okamžitou inštaláciou akýchkoľvek aktualizácií, ktoré poskytne spoločnosť iRobot. Ďalším používaním zariadenia iRobot po aktualizácii vyjadrujete súhlas s touto licenciou.

4)      MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN

Určité prvky zariadenia iRobot môžu obsahovať alebo zahŕňať softvér alebo iný autorizovaný materiál tretích strán („materiály tretích strán“). Materiály tretích strán sú licencované spoločnosťou iRobot a všetky práva duševného vlastníctva v súvislosti s materiálmi tretích strán ostávajú majetkom ich príslušných vlastníkov a nadobúdateľov licencie. Pokiaľ vám nepovieme inak, licencia na materiály tretích strán sa vám udeľuje podľa rovnakých podmienok, ako sa uvádza v tejto licencii.

5)      SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

a)        Zariadenie iRobot a duševné vlastníctvo iRobot umožňujú prístup k určitým službám a webovým stránkam tretích strán („služby tretích strán“). Používanie služieb tretích strán vyžaduje prístup na internet a môže vyžadovať prijatie dodatočných podmienok.

b)        Upozorňujeme vás, že neprevádzkujeme ani nekontrolujeme služby tretích strán ani akýkoľvek obsah alebo údaje, ku ktorým môžete získať prístup používaním takýchto služieb tretích strán. Vaše interakcie s tretími stranami prostredníctvom služieb tretích strán sú výlučne medzi vami a danou treťou stranou. Keď nadväzujete kontakt s takouto treťou stranou, robíte to podľa jej podmienok a zásad, a nie podľa našich. Sťažnosti, otázky a požiadavky týkajúce sa akýchkoľvek záležitostí alebo transakcií s ktoroukoľvek treťou stranou by sa mali adresovať tejto tretej strane.

c)         Neposkytujeme žiadne záruky a nebudeme zodpovední (či už zmluvne, v súvislosti s náhradou škody alebo inak) za vaše používanie služieb tretích strán.

6)      OTVORENÝ ZDROJOVÝ KÓD

Určité súčasti zahrnuté v produktovom softvéri podliehajú licenciám, ktoré sa týkajú „otvoreného zdrojového kódu“ a „bezplatného softvéru“ („softvér s otvoreným zdrojovým kódom“). Niektoré softvéry s otvoreným zdrojovým kódom vlastnia tretie strany. Softvér s otvoreným zdrojovým kódom nepodlieha podmienkam tejto licenčnej zmluvy koncového používateľa. Každá súčasť softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sa licencuje podľa podmienok licencie koncového používateľa, ktoré sa vzťahujú na takýto typ softvéru. Žiadne ustanovenie tejto licenčnej zmluvy koncového používateľa neobmedzuje vaše práva podľa podmienok ktorejkoľvek platnej licencie koncového používateľa pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ani vám neudeľuje práva, ktoré nahradzujú tieto podmienky. Ak sa to vyžaduje v rámci akejkoľvek licencie na konkrétny softvér s otvoreným zdrojovým kódom, spoločnosť iRobot umožní sprístupnenie takéhoto softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a modifikácií k takémuto softvéru prostredníctvom zaslania písomnej žiadosti spoločnosti iRobot na e-mail alebo poštou na adresu uvedenú nižšie.

7)      PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

a)         Uznávate, že všetky práva duševného vlastníctva v rámci duševného vlastníctva iRobot na celom svete patria spoločnosti iRobot, že práva obsiahnuté v duševnom vlastníctve iRobot sa vám udeľujú (nepredávajú) na základe licencie, a že nemáte žiadne práva týkajúce sa duševného vlastníctva iRobot okrem práva na jeho používanie v súlade s podmienkami tejto licencie.

b)        Nedotknuteľnosť duševného vlastníctva iRobot je chránená technickými ochrannými opatreniami (TPM), aby nedošlo k zneužívaniu práv duševného vlastníctva, vrátane autorského práva, v rámci duševného vlastníctva iRobot. Nesmiete sa žiadnym spôsobom pokúšať o odstránenie alebo obídenie takýchto opatrení ani o uplatňovanie, výrobu, dovoz, šírenie, predaj, prenajímanie, ponúkanie, vystavovanie alebo inzerciu s cieľom predaja či prenájmu, alebo vlastniť na súkromné či komerčné účely akékoľvek prostriedky, ktorých jediným primeraným účelom je umožniť neoprávnené odstránenie alebo obídenie takýchto opatrení TPM.

8)      ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ

a)        Uznávate, že:

i)               duševné vlastníctvo iRobot nebolo vyvinuté na splnenie vašich individuálnych požiadaviek a že ste preto zodpovední za zabezpečenie toho, aby prostriedky a funkcie duševného vlastníctva iRobot spĺňali vaše požiadavky;

ii)              nesiete výlučnú zodpovednosť za používanie zariadenia iRobot a na vlastné riziko prijímate rozhodnutia, ktoré vyplývajú z takéhoto používania a vášho používania zariadenia iRobot;

iii)               duševné vlastníctvo iRobot môže obsahovať chyby a že vaše používanie môže byť prerušené alebo ovplyvnené v dôsledku takýchto chýb alebo porúch;

b)        Duševné vlastníctvo iRobot a materiály tretích strán sa poskytujú „TAKÉ, AKÉ SÚ“ a v súvislosti s ich výkonom, kvalitou alebo udržateľnosťou neponúkame žiadnu záruku, vyhlásenie, podmienku alebo záväzok akéhokoľvek druhu.

c)         Okrem podmienok stanovených v tejto licencii sú všetky záruky, vyhlásenia, podmienky a ostatné náležitosti akéhokoľvek druhu zahrnuté v štatutárnom alebo zvykovom práve vylúčené v maximálnom rozsahu, ktorý povoľuje platný zákon.

9)      ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA LICENCIE

a)        Žiadne ustanovenie tejto licencie neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť ktorejkoľvek zo strán v prípade:

i)               smrti alebo zranenia vyplývajúceho z nedbanlivosti; alebo

ii)              podvodu alebo podvodného nepravdivého vyhlásenia; alebo

iii)            porušenia podmienok stanovených v zákone o predaji tovarov z roku 1979; alebo

iv)            porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa z roku 1987.

b)        Maximálna celková zodpovednosť spoločnosti iRobot podľa tejto licencie a v súvislosti s ňou alebo akoukoľvek vedľajšou zmluvou, či už vo forme zmluvy, nároku na náhradu škody (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, bude za každých okolností obmedzená na sumu vo výške ceny, ktorú ste zaplatili za zariadenie iRobot.

10)   UKONČENIE LICENCIE

a)        Spoločnosť iRobot môže túto licenciu ihneď ukončiť prostredníctvom písomného oznámenia, ak sa dopustíte závažného alebo trvalého porušenia podmienok licencie, ktoré nenapravíte (ak je napraviteľné) do 14 dní potom, ako sa to od vás požaduje na základe písomného oznámenia.

b)        Po ukončení licencie z akéhokoľvek dôvodu:

i)               prestanú platiť všetky práva, ktoré vám boli udelené podľa tejto licencie; a

ii)              musíte ukončiť všetky činnosti, ktoré boli oprávnené podľa tejto licencie.

11)   SÚLAD S POŽIADAVKAMI NA VÝVOZ

Duševné vlastníctvo iRobot a súvisiace technológie podliehajú zákonom Spojených štátov o vývoznej kontrole a môžu podliehať právnym predpisom iných krajín v oblasti vývozu a dovozu. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky zákony a právne predpisy, ktoré sa na vás vzťahujú.

12)   PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

a)        Táto licencia je záväzná pre vás a našich príslušných nástupcov a nadobúdateľov.

b)        Túto licenciu alebo ktorékoľvek z našich práv alebo povinností, ktoré z nej vyplývajú, môžeme kedykoľvek počas platnosti tejto licencie prevádzať, prideľovať, poskytovať, zadať subdodávateľom alebo inak s nimi nakladať.

13)   OZNÁMENIA

Všetky oznámenia, ktoré odosielate spoločnosti iRobot, sa musia odovzdať spoločnosti [iRobot Corporation] na adrese [8 Crosby Drive, MA 01730 USA]. Spoločnosť iRobot vám môže odoslať oznámenie na e-mailovú [alebo poštovú] adresu, pomocou ktorej ste sa v spoločnosti zaregistrovali. Oznámenie sa bude považovať za prijaté a riadne doručené 24 hodín po odoslaní e-mailu alebo tri dni po dátume odoslania akéhokoľvek listu. Pri dokazovaní doručenia oznámenia bude v prípade listu stačiť dôkaz, že takýto list mal správne uvedeného adresáta, pečiatku a bol podaný na pošte, a v prípade e-mailu bude stačiť dôkaz, že takýto e-mail bol odoslaný na konkrétnu e-mailovú adresu adresáta.

14)   UDALOSTI NAD RÁMEC KONTROLY POSKYTOVATEĽA LICENCIE

a)        Spoločnosť iRobot nebude niesť zodpovednosť za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie pri vykonávaní akýchkoľvek svojich povinností podľa tejto licencie, ktoré je spôsobené udalosťou nad rámec primeranej kontroly (prípad vyššej moci).

b)        Prípad vyššej moci zahŕňa akýkoľvek úkon, udalosť, absenciu diania, opomenutie alebo nehodu nad rámec našej primeranej kontroly a zahŕňa predovšetkým (bez obmedzenia) tieto položky:

i)               štrajky, výluky alebo iné priemyselné udalosti;

ii)              občianske nepokoje, vzburu, inváziu, teroristický útok alebo hrozbu teroristického útoku, vojnu (vyhlásenú alebo nevyhlásenú) alebo hrozbu či prípravu na vojnu;

iii)            požiar, explóziu, búrku, záplavu, zemetrasenie, pokles pôdy, epidémiu alebo inú prírodnú katastrofu;

iv)            nemožnosť používania železničnej, námornej, leteckej a motorovej dopravy alebo iných spôsobov verejnej či súkromnej dopravy;

v)             nemožnosť použiť verejné alebo súkromné telekomunikačné siete;

vi)            akékoľvek úkony, vyhlášky, zákony, právne predpisy alebo obmedzenia akejkoľvek vlády.

c)         Výkon spoločnosti iRobot podľa tejto licencie sa považuje za pozastavený počas trvania prípadu vyššej moci a náš výkon sa predĺži o čas trvania tohto obdobia. Vynaložíme primerané úsilie na ukončenie prípadu vyššej moci alebo na nájdenie riešenia, pri ktorom môžeme vykonávať naše povinnosti podľa tejto licencie napriek pôsobeniu vyššej moci.

15)   VZDANIE SA PRÁVA

a)         Ak kedykoľvek počas trvania tejto licencie nebudeme trvať na prísnom vykonávaní ktorýchkoľvek z vašich povinností podľa tejto licencie alebo ak nebudeme uplatňovať ktorékoľvek z práv alebo opravných prostriedkov, na ktoré sme oprávnení podľa tejto licencie, neznamená to, že sa vzdávame takýchto práv alebo opravných prostriedkov a že vás oslobodzujeme od dodržiavania takýchto povinností.

b)        Vzdanie sa práva pri akomkoľvek nedodržaní záväzku neznamená, že sa vzdávame práva pri akomkoľvek ďalšom nedodržaní záväzku.

c)         Vzdanie sa práva v prípade ktorejkoľvek podmienky nebude účinné, kým nie je výslovne uvedené, že ide o vzdanie sa práva, a pokiaľ vám to neoznámime písomnou formou.

16)   ODDELITEĽNOSŤ

Ak ktorýkoľvek príslušný orgán vyhlási akékoľvek z podmienok licencie za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek rozsahu, takáto podmienka alebo ustanovenie budú v tomto rozsahu oddelené od zvyšných podmienok a ustanovení, ktoré budú naďalej platné v plnom rozsahu, ktorý povoľuje zákon.

17)   CELKOVÁ ZMLUVA

a)        Táto licencia a všetky dokumenty, ktoré sú v nej výslovne uvedené, tvoria celú zmluvu uzatvorenú medzi nami a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody, dojednania alebo dohovory medzi nami, ktoré sa týkajú licencie k duševnému vlastníctvu iRobot.

b)        Každý z nás uznáva, že uzavretím tejto licencie (a dokumentov, ktoré sú v nej uvedené) sa ani jeden z nás nespolieha na žiadne oznámenie, vyhlásenie, uistenie alebo záruku (vyhlásenie) ktorejkoľvek inej osoby (či už zmluvnej strany tejto licencie alebo nie) než tej, ktorá je výslovne uvedená v tejto licencii alebo v týchto dokumentoch.

c)         Každý z nás súhlasí s tým, že jediné práva a dostupné opravné prostriedky vyplývajúce z tohto vyhlásenia alebo v súvislosti s ním, budú spojené s porušením zmluvy, ako sa uvádza v tejto licencii.

18)   PRÁVO A SÚDNA PRÁVOMOC

a)        Táto licencia, jej predmet alebo jej vytvorenie (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov) sa riadi a vykladá v súlade s anglickým právom a každá zmluvná strana podlieha výlučnej právomoci anglických súdov bez toho, aby došlo k obmedzeniu vašich práv spotrebiteľa na podanie žaloby vo vašej krajine bydliska.

b)        Uznávate, že produktový softvér obsahuje cenné obchodné tajomstvá a chránené informácie spoločnosti iRobot, že akékoľvek porušenie alebo hrozba porušenia ustanovení oddielu 2 (Obmedzenia) tejto licenčnej zmluvy koncového používateľa predstavuje okamžitú a nenapraviteľnú škodu pre spoločnosť iRobot, ktorá sa nedá primerane napraviť peňažnou náhradou, a že v takomto prípade porušenia je vhodným opatrením súdny príkaz na nápravu.

Tieto zásady boli naposledy revidované a nadobudli účinnosť dňa 30.9.2016