Zmluvné Podmienky

iRobot

ZMLUVNÉ PODMIENKY

  1. Víta vás spoločnosť iRobot

1.1          Spoločnosť iRobot Corporation („iRobot“, „my“, „nás“ alebo „naše“) poskytuje: (1) webovú stránku pre používateľský účet iRobot, ktorá je prístupná na adrese global.iRobot.com („stránka“), (2) služby prístupné prostredníctvom stránky („webová aplikácia“), a (3) softvér, ktorý si môžete stiahnuť na váš smartfón alebo tablet, ak chcete získať prístup k službám („mobilné aplikácie“), pričom všetky z nich sa môžu používať v spojení s hardvérom značky iRobot („produkty“) a inými spôsobmi, ktoré umožňuje spoločnosť iRobot. Niektoré produkty a služby iRobot sa môžu používať spolu alebo spôsobom, pri ktorom dochádza k integrácii s produktmi a službami tretích strán. Pojem „služby“ zahŕňa stránku, webovú aplikáciu a mobilné aplikácie.

2. Vymedzenie nášho vzťahu

2.1          Týmto dokumentom a akýmikoľvek inými dokumentmi, ktoré sú v ňom uvedené (spolu pod názvom „zmluvné podmienky“) sa upravuje váš prístup k službám a ich používanie. Je dôležité, aby ste si tieto zmluvné podmienky prečítali a porozumeli im predtým, než začnete používať službu. Ak ktorejkoľvek časti nerozumiete, napíšte nám na adresu global.irobot.com

2.2          Vytvorením účtu na našej stránke alebo využívaním služieb súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami. Ak s týmito zmluvnými podmienkami nesúhlasíte, nevyhľadávajte prístup k službe ani ju inak nepoužívajte.

2.3          Vaše zakúpenie akéhokoľvek produktu sa riadi obmedzenou zárukou, ktorá sa poskytuje s týmto produktom („obmedzená záruka“), a môže byť ďalej upravené aj v podmienkach predaja. Softvér zabudovaný v produkte a akékoľvek aktualizácie produktu („produktový softvér“) sú licencované a upravené licenčnou zmluvou koncového používateľa. Niektoré funkcie služieb môžu byť predmetom dodatočných usmernení, podmienok alebo pravidiel, ktoré budú zverejnené v súvislosti s týmito funkciami služieb.

2.4          Na to, aby ste mohli používať naše služby, musíte mať 13 rokov alebo viac a byť spôsobilý uzatvárať právne záväzné dohody. Služby nie sú dostupné žiadnym používateľom, ktorým už spoločnosť iRobot predtým zakázala ich používanie.

3. Informácie o nás

3.1       Spoločnosť iRobot Corporation bola založená podľa práva štátu Massachusetts v Spojených štátoch amerických a registrovaná pod číslom 000773447 so sídlom na adrese 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA.

4. Informácie o vás

4.1          Záleží nám na vašom súkromí. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako zbierame, používame a zdieľame informácie o vás, mali by ste si prečítať naše zásady ochrany osobných údajov.

5. Vytvorenie účtu

5.1          Ak chcete používať služby, musíte sa zaregistrovať prostredníctvom používateľského účtu (váš „účet“) a zadať určité požadované osobné informácie do príslušného registračného formulára. Potvrdzujete, že všetky zadané informácie sú pravdivé a presné a budete ich aktualizovať.

5.2          Súhlasíte s používaním „silných“ hesiel (hesiel, ktoré pozostávajú z kombinácie veľkých a malých písmen, čísiel a symbolov) pri vytváraní vášho účtu.

5.3          Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti vašich prihlasovacích údajov a akýchkoľvek činností, ktoré prebiehajú v rámci vášho účtu. V prípade akýchkoľvek obáv zo zneužívania vášho účtu súhlasíte s tým, že nás budete ihneď kontaktovať na adrese global.irobot.com a upozorníte nás.

6. Vaše právo na používanie služieb

6.1          Materiály a obsah služieb patria nám a vy máte povolenie na používanie týchto materiálov a obsahu výhradne na účel využívania služieb v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.

6.2          Vaše právo na používanie služieb sa vzťahuje len na vás a nesmiete toto právo udeliť inej osobe alebo predať, darovať či previesť účet na inú osobu. Vaše právo na používanie služieb nám nebráni v tom, aby sme toto právo poskytli iným osobám.

6.3          Okrem povoleného rozsahu v rámci týchto zmluvných podmienok nemáte právo na používanie názvu „iRobot“ ani žiadne obchodné značky, logá, názvy domén a iné charakteristické črty značky „iRobot“.

6.4          V rámci našich služieb vám povoľujeme:

(a)           prístup na webovú aplikáciu v súvislosti s kontrolou a monitorovaním produktov nainštalovaných na vašom majetku a výhradne na tento účel, alebo iný prístup k našej službe, ktorú môžete používať v súlade s týmito zmluvnými podmienkami („povolený účel“); a

(b)          inštaláciu a používanie mobilných aplikácií na vašom mobilnom zariadení na povolený účel,

a udeľujeme vám nevýlučnú, osobnú a neprenosnú licenciu na povolený účel.

6.5          Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú aj na situáciu, keď si naše mobilné aplikácie zakúpite prostredníctvom služby Apple App Store alebo používate služby v spojení so zariadením, ktoré poskytla spoločnosť Apple (spoločne pod názvom „aplikácia“):

(a)           uznávate a súhlasíte s tým, že tieto zmluvné podmienky sa týkajú len vás a spoločnosti iRobot, a nie spoločnosti Apple, a že spoločnosť Apple nie je zodpovedná za akúkoľvek aplikáciu alebo jej obsah;

(b)          vaše používanie aplikácie musí byť v súlade so zmluvnými podmienkami služby App Store;

(c)           uznávate, že spoločnosť Apple nemá žiadnu povinnosť poskytovať akúkoľvek údržbu a podporné služby v súvislosti s aplikáciou;

(d)          v prípade, že aplikácia nevyhovuje žiadnej uplatniteľnej záruke, môžete sa obrátiť na spoločnosť Apple, ktorá vám (ak je to možné) preplatí nákupnú cenu za aplikáciu. Spoločnosť Apple nemá v maximálnom rozsahu, ktorý umožňuje platné právo, žiadnu povinnosť v súvislosti s aplikáciou a akékoľvek iné nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky pripísateľné akejkoľvek nezhode s akoukoľvek zárukou sa budú riadiť výlučne týmito zmluvnými podmienkami a akýmkoľvek právom, ktoré sa vzťahuje na spoločnosť iRobot ako poskytovateľa softvéru;

(e)          uznávate, že spoločnosť Apple nie je zodpovedná za riešenie akýchkoľvek nárokov, ktoré si uplatňujete vy alebo ktorákoľvek tretia strane v súvislosti aplikáciou alebo vašou držbou a/lebo používaním aplikácie, a všetky takéto nároky sa riadia výlučne týmito zmluvnými podmienkami a akýmkoľvek právom, ktoré sa vzťahuje na spoločnosť iRobot;

(f)           vy a spoločnosť iRobot uznávate a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú oprávnené tretie strany v rámci týchto zmluvných podmienok a majú právo odvolať sa na tieto zmluvné podmienky, keďže sa týkajú vašej licencie k aplikácii; a

(g)          uznávate a súhlasíte s tým, že počas používania aplikácie budete dodržiavať všetky uplatniteľné podmienky dohôd tretích strán, ktoré môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené takýmto používaním.

6.6          Súhlasíte s tým, že sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády Spojených štátov alebo ktorú vláda Spojených štátov označila ako krajinu „podporujúcu terorizmus“, a nie ste uvedení na zozname zakázaných alebo nepovolených strán, ktorý vedie vláda Spojených štátov.

6.7          Hoci je stránka dostupná na celom svete, produkty a služby, ktoré sa ponúkajú alebo poskytujú prostredníctvom tejto stránky alebo na nej, nie sú dostupné všetkým osobám alebo vo všetkých krajinách. Ak chcete používať stránku mimo krajiny, v ktorej spoločnosť iRobot podporuje produkt a služby („cieľová krajina“), robíte to z vlastnej vôle a ste výhradne zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov vo vašej krajine. Chápete a akceptujete, že stránka nie je určená na používanie mimo cieľovej krajiny a že niektoré alebo všetky funkcie stránky nemusia fungovať alebo zodpovedať využitiu v takejto krajine. V rozsahu, ktorý umožňuje zákon, nenesie spoločnosť iRobot žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú vaším prístupom alebo používaním stránky alebo produktov iRobot mimo cieľovej krajiny. Tieto podmienky sú pre vás záväzné pri každom vstupe na stránku alebo využívaní stránky či služieb.

7. Aktualizácie softvéru

7.1          Z času na čas môžeme vyvinúť opravy, nápravy chýb, aktualizácie a iné modifikácie určené na zlepšenie výkonu služieb alebo produktového softvéru („aktualizácie“). Súhlasíte s automatickou inštaláciou týchto aktualizácií bez akéhokoľvek dodatočného oznámenia z našej strany.

7.2          Beriete na vedomie, že sa od váš môže vyžadovať inštalácia aktualizácií na používanie služieb a produktov, a súhlasíte s okamžitou inštaláciou akýchkoľvek aktualizácií, ktoré poskytujeme.

7.3          Ak si neželáte vykonávať aktualizácie, musíte zrušiť svoj účet a prestať používať služby a produkty. Ak účet nezrušíte, budete naďalej dostávať automatické aktualizácie.

7.4          Ďalším používaním služieb a produktov po aktualizácií vyjadrujete súhlas s týmito zmluvnými podmienkami.

8. Produkty a služby tretích strán

8.1          Spoločnosť iRobot vám môže poskytnúť príležitosť využívať rozhranie produktov a služieb jednej alebo viacerých tretích strán prostredníctvom našich produktov a služieb („produkty a služby tretích strán“). Rozhodnete o tom, či a ktoré rozhranie produktov a služieb tretích strán chcete využívať, a musíte v tomto prípade vyjadriť svoj výslovný súhlas a povolenie, ktoré môžete kedykoľvek zrušiť.

8.2          Uznávate a súhlasíte s tým, že produkty a služby tretích strán, ku ktorým pripájate svoj účet alebo ktorých rozhranie využívate, nie sú produkty a služby iRobot, a beriete na vedomie, že spoločnosť iRobot nekontroluje žiadne produkty a služby tretích strán.

8.3          Uznávate a súhlasíte s tým, že spoločnosť iRobot neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku týkajúce sa bezpečnosti akýchkoľvek produktov alebo služieb tretích strán, a uznávate a súhlasíte s tým, že spoločnosť iRobot nenesie zodpovednosť za vaše používanie akýchkoľvek produktov alebo služieb tretích strán.

8.4          Používanie akýchkoľvek produktov a služieb tretích strán je upravené v osobitných podmienkach prevádzkovateľov príslušných produktov a služieb tretích strán.

8.5          V prípade akýchkoľvek otázok o produktoch a službách tretích strán by ste sa mali obrátiť na prevádzkovateľa daného produktu alebo služby.

9. Pravidlá prijateľného používania

9.1          Okrem ostatných požiadaviek uvedených v týchto zmluvných podmienkach sa v tejto časti uvádzajú osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na používanie služieb („pravidlá prijateľného používania“).

9.2          Keď používate služby, nesmiete:

(a)           licencovať, predávať, prenajímať, dávať do nájmu, prideľovať, šíriť, hostovať ani inak komerčne využívať služby;

(b)          upravovať, narušovať, pozastavovať, poškodzovať, prerušovať alebo hakovať službu;

(c)           používať služby s cieľom vybudovať podobnú alebo konkurenčnú službu;

(d)          obísť, deaktivovať alebo inak narušiť akékoľvek bezpečnostné funkcie služby alebo funkcie, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie obsahu dostupného prostredníctvom služby;

(e)          s výnimkou prípadov uvedených v týchto zmluvných podmienkach kopírovať, reprodukovať, znovu publikovať, sťahovať, zobrazovať, zverejňovať alebo prenášať akúkoľvek časť služieb v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom;

(f)           zadávať do údajov o účte akékoľvek nepravdivé alebo zavádzajúce informácie;

(g)          zapojiť sa do akéhokoľvek nelegálneho alebo protiprávneho konania;

(h)          používať službu, ak sme vám jej používanie pozastavili alebo zakázali;

(i)            zneužívať službu zámerným zavádzaním vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iných materiálov, ktoré by mohli poškodiť službu alebo zariadenie ktoréhokoľvek používateľa služby;

(j)            zbierať akékoľvek údaje zo služby inak než v súlade s týmito zmluvnými podmienkami;

(k)           zasahovať, narušovať alebo sa pokúšať o získanie nepovoleného prístupu k serverom alebo sieťam pripojeným k službám alebo porušovať právne predpisy, zásady alebo postupy takýchto sietí;

(l)            získať prístup alebo sa pokúšať o získanie prístupu k akýmkoľvek službám iným spôsobom než prostredníctvom rozhrania spoločnosti iRobot; alebo

(m)         odstrániť, zatajovať alebo meniť akékoľvek oznámenia o vlastníckych právach (vrátane oznámení o autorských právach a obchodných značkách).

9.3          Nedodržanie pravidiel prijateľného používania predstavuje závažné porušenie týchto zmluvných podmienok a môže viesť k tomu, že vykonáme všetky alebo niektoré z týchto opatrení (s oznámením alebo bez neho):

(a)           okamžité, dočasné alebo trvalé odňatie vášho práva na používanie našich služieb;

(b)          vydanie varovania pre vás;

(c)           vykonanie právnych krokov voči vám, vrátane konania na náhradu všetkých nákladov (vrátane, ale nie výlučne, primeraných administratívnych a právnych nákladov), ktoré vyplývajú z porušenia;

(d)          poskytnutie takýchto informácií orgánom činným v trestnom konaní, ak to budeme považovať za potrebné.

9.4          Môžeme preskúmať akékoľvek podozrenie na porušenie pravidiel prijateľného používania. Počas takéhoto preskúmania vám môžeme dočasne odňať právo na používanie našich služieb bez toho, aby sme vám to oznámili.

9.5          Opatrenia uvedené v doložke 9.3 nie sú obmedzené a môžeme vykonať akékoľvek ďalšie kroky, ktoré považujeme za primerané.

10. Komponenty s voľným zdrojovým kódom

10.1       Webová aplikácia alebo mobilné aplikácie môžu obsahovať softvérový kód tretích strán, ktorý je predmetom licencií na „otvorený zdrojový kód“ a „bezplatný softvér“ („softvér s otvoreným zdrojovým kódom“). Niektoré softvéry s otvoreným zdrojovým kódom vlastnia tretie strany.

10.2       Žiadne ustanovenie týchto zmluvných podmienok neobmedzuje vaše práva ani ich neudeľuje, a nenahrádza podmienky žiadnej platnej licencie pre takýto softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

11. Dohodnuté používanie a obmedzenia služieb iRobot

11.1       Zamýšľané použitie služieb iRobot

Služby sú určené na to, aby boli prístupné a používali sa na získanie informácií, ktoré nemajú kritický význam z časového hľadiska, a kontrolu produktov. Hoci naším cieľom je zabezpečiť vysokú spoľahlivosť služieb, nie sú určené na to, aby boli dostupné celý čas. Služby môžu byť prerušené alebo prestať fungovať z rôznych príčin, na ktoré nemá spoločnosť iRobot vplyv, vrátane prerušenia signálu Wi-Fi, doby prevádzky poskytovateľa služby, mobilných upozornení a operátorov, okrem iných. Beriete na vedomie tieto obmedzenia a súhlasíte s tým, že spoločnosť iRobot nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré boli údajne spôsobené poruchou alebo oneskorením služieb.

11.2       Dočasné pozastavenie

Služby sa môžu bez upozornenia pozastaviť z bezpečnostných dôvodov, kvôli systémovej poruche, údržbe a opravám alebo z iných dôvodov. Súhlasíte s tým, že nebudete mať nárok na žiadne vrátenie peňazí alebo zľavy za takéto pozastavenie. Spoločnosť iRobot neponúka žiadnu osobitnú záruku pre služby počas doby prevádzky.

11.3       Systémové požiadavky

V prípade služieb, ktoré vyžadujú pripojenie k sieti Wi-Fi, nebudete môcť tieto služby využívať bez:

(a)           funkčnej siete Wi-Fi vo vašej domácnosti, ktorá je nastavená pre spoľahlivú komunikáciu s produktmi;

(b)          účtu (vyžaduje sa pre niektoré funkcie);

(c)           mobilných klientov, ako napríklad podporovaný telefón alebo tablet (vyžaduje sa pre niektoré funkcie);

(d)          neustáleho prístupu na širokopásmový internet;

(e)          iných systémových prvkov, ktoré môže spresniť spoločnosť iRobot.

V prípade služieb, ktoré vyžadujú pripojenie Bluetooth, nebudete môcť tieto služby využívať bez:

(a)           účtu (vyžaduje sa pre niektoré funkcie);

(b)          mobilných klientov, ako napríklad podporovaný telefón alebo tablet (vyžaduje sa pre niektoré funkcie) s pripojením Bluetooth;

(c)           iných systémových prvkov, ktoré môže spresniť spoločnosť iRobot.

Ste zodpovední za obstaranie všetkých požadovaných systémových prvkov a ich kompatibility a správnej konfigurácie. Beriete na vedomie, že služby nemusia fungovať tak, ako sa uvádza, ak nie sú splnené požiadavky a podmienky kompatibility.

11.4       Obmedzenia informácií

Služby vám poskytujú informácie („Informácie o produktoch“) týkajúce sa produktov a ich vzťahu k iným produktom a službám. Všetky informácie o produktoch sa poskytujú „také, aké sú“ a „podľa dostupnosti“. Nezaručujeme ich správnosť ani aktuálnosť.

12. Obmedzenia služieb iRobot v súvislosti s tretími stranami

12.1       Všeobecné ustanovenia

Služby sa opierajú o produkty a služby tretích strán alebo s nimi spolupracujú. Tieto produkty a služby tretích strán nemôže spoločnosť iRobot ovplyvniť, ale ich prevádzka môže mať dosah alebo byť ovplyvnená používaním a spoľahlivosťou služieb. Uznávate a súhlasíte s tým, že: (i) používanie a dostupnosť služieb závisí od predajcov produktov a poskytovateľov služieb tretích strán; a (ii) tieto produkty a služby tretích strán nemusia fungovať celý čas spoľahlivo a môžu ovplyvniť spôsob fungovania služieb.

12.2       Poskytovatelia služieb tretích strán

Beriete na vedomie, že spoločnosť iRobot využíva služby poskytovateľov služieb tretích strán na to, aby zabezpečila niektoré aspekty služieb – ako napríklad uchovávanie údajov, synchronizáciu, overovanie a komunikáciu, upozornenia mobilného zariadenia prostredníctvom predajcov mobilného operačného systému a mobilných operátorov.

12.3       Vybavenie, PIS, operátor

Uznávate, že dostupnosť služieb závisí od (i) vášho počítača, mobilného zariadenia, elektroinštalačného vedenia v domácnosti, domácej siete Wi-Fi a iného súvisiaceho vybavenia („vybavenie“), (ii) vášho poskytovateľa internetových služieb („PIS“), a (iii) vášho mobilného operátora („operátor“). Súhlasíte s tým, že ste zodpovední za platenie všetkých poplatkov, ktoré účtuje váš PIS a operátor v súvislosti s vaším využívaním služieb. Súhlasíte aj s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných dohôd, zmluvných podmienok a iných zásad vášho PIS a operátora.

12.4       Obchody s aplikáciami

Uznávate a súhlasíte s tým, že dostupnosť mobilných aplikácií závisí od webových stránok tretích strán, z ktorých si sťahujete mobilné aplikácie, napr. App Store od spoločnosti Apple alebo aplikácia operačného systému Android od spoločnosti Google (obidve pod názvom „obchod s aplikáciami“). Uznávate, že tieto zmluvné podmienky sa týkajú vás a spoločnosti iRobot, nie však obchodu s aplikáciami. Každý obchod s aplikáciami má svoje vlastné podmienky, s ktorými musíte súhlasiť predtým, ako z neho začnete sťahovať mobilné aplikácie. Súhlasíte s dodržiavaním takýchto podmienok obchodu s aplikáciami a s tým, že vaša licencia na využívanie mobilných aplikácií je podmienená dodržiavaním takýchto podmienok. V prípade, že takéto podmienky obchodu s aplikáciami sú menej reštriktívne než tieto zmluvné podmienky alebo sú v inom rozpore s nimi, platia reštriktívnejšie alebo rozpornejšie ustanovenia týchto zmluvných podmienok.

12.5       Webové stránky a odkazy tretích strán

Stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú tretie strany („stránky tretích strán“) a odkazy na predajcov tretích strán („uvedení predajcovia“). Takéto stránky tretích strán a uvedení predajcovia sú mimo našej kontroly. Spoločnosť iRobot poskytuje tieto prepojenia a odkazy výlučne pre vašu potrebu a nekontroluje, neschvaľuje, nemonitoruje, nepodporuje, nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia v súvislosti s takýmito stránkami tretích strán alebo uvedenými predajcami. Stránky tretích strán používate na vlastné riziko.

12.6       Vzdanie sa práva

Spoločnosť iRobot nie je zodpovedná za tretie strany alebo ich produkty a služby, vrátane, ale nie s vylúčením, obchodov s aplikáciami, produktov a služieb tretích strán, stránok tretích strán, uvedených predajcov, vybavenia, PIS a operátorov. Spoločnosť iRobot odmieta akúkoľvek zodpovednosť a vy sa vzdávate nároku a oslobodzujete spoločnosť iRobot a jej poskytovateľov licencie od akýchkoľvek minulých, súčasných a budúcich nárokov, záväzkov a škôd, či už známych alebo neznámych, ktoré vyplývajú z alebo sa týkajú vašej interakcie s takýmito tretími stranami a ich produktmi a službami, aj keď v momente súhlasu s týmto vzdaním sa práva nemáte vedomosť o existencii nároku.

13. Vlastnícke právo a duševné vlastníctvo

13.1       Súhlasíte s tým, že všetky dôverné informácie, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva týkajúce sa produktu, produktového softvéru a služieb vlastní spoločnosť iRobot alebo ľudia, ktorí majú licenciu na využívanie týchto práv. Súhlasíte s tým, že nemáte žiadne práva týkajúce sa nášho produktu, produktového softvéru a služieb okrem práva na ich používanie v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.

13.2       Môžete si iba skopírovať časti služieb (vrátane tejto stránky) na váš osobný počítať na osobné použitie. Obsah služieb nesmiete používať žiadnym iným verejným alebo komerčným spôsobom ani ho nesmiete skopírovať alebo začleniť do žiadneho iného diela, vrátane vašej webovej stránky, bez písomného súhlasu spoločnosti iRobot. Na zverejňovanie alebo opätovné šírenie akejkoľvek časti služieb musíte od nás získať povolenie.

13.3       Spoločnosť iRobot si ponecháva celkové právo na všetok obsah služieb, vrátane akéhokoľvek softvéru na stiahnutie a všetkých sprievodných údajov. Nesmiete kopírovať, upravovať ani akýmkoľvek spôsobom reprodukovať alebo narušiť štruktúru prezentácie služieb alebo ich obsahu.

14. Ukončenie nášho vzťahu

14.1       Ak máte kedykoľvek pocit, že nemôžete prijať tieto zmluvné podmienky alebo ich zmeny, musíte ihneď prestať používať služby.

14.2       Ak si prajete ukončiť používanie služieb, postupujte podľa pokynov na deaktiváciu vášho účtu [v nastaveniach našich služieb].

14.3       Vaše používanie služieb môžeme ihneď ukončiť, ak porušíte pravidlá prijateľného používania, akékoľvek iné dôležité pravidlo(-á) a podmienky, ktoré sme stanovili pre prístup a používanie služby, vrátane týchto zmluvných podmienok.

14.4       Službu môžeme tiež stiahnuť [kedykoľvek][za predpokladu, že vás na to vopred primerane upozorníme].

14.5       Ak ukončíte alebo ukončíme vaše používanie služieb, alebo ak služby stiahneme, môžeme zmazať alebo upraviť váš účet alebo akékoľvek informácie, ktoré o vás uchovávame. Stratíte aj akékoľvek práva, ktoré máte na používanie služieb. Neponúkneme vám žiadnu kompenzáciu za akékoľvek straty.

14.6       Ak produkt prevediete na nového vlastníka, automaticky zanikne vaše právo na používanie služieb v súvislosti s týmto produktom, pričom nový vlastník nebude mať žiadne právo na používanie produktu alebo služieb pomocou vášho účtu a bude si musieť zaregistrovať osobitný účet u spoločnosti iRobot.

15. Náš záväzok / zodpovednosť voči vám

15.1       Vzhľadom na povahu internetu a technológií sa služby žiaľ poskytujú „podľa dostupnosti“ a „také, aké sú“. To znamená, že nemôžeme prisľúbiť neprerušené používanie služieb bez oneskorení a chýb, ani splniť vaše očakávania, a preto sa nijakým spôsobom nezaväzujeme v súvislosti s výkonom alebo dostupnosťou služieb v týchto zmluvných podmienkach a v rámci našich možností vylučujeme akékoľvek záväzky, ktoré môžu byť stanovené v zákone.

15.2       V rozsahu, ktorý povoľuje zákon, neprijímame žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nároky, ktoré vyplývajú z poskytovania služieb (keďže sa poskytujú bezplatne).

15.3       V každom prípade, nikdy nie sme zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré sa nedajú racionálne predvídať.

16. Riešenie sporov

16.1       Ak s nami máte spor týkajúci sa služieb, v prvom rade sa s nami skontaktujte na adrese global.irobot.com a pokúste sa vyriešiť s nami tento spor neformálnou cestou.

16.2       Len v prípade, že spoločnosť iRobot nebude schopná vyriešiť tento spor neformálnou cestou, budeme diskutovať a dohodneme sa s vami na najúčinnejšom spôsobe riešenia nášho sporu.

17. Zmeny služieb

17.1       Neustále aktualizujeme a zlepšujeme služby s cieľom nájsť spôsoby, ako vám poskytnúť nové a inovatívne funkcie a služby. Účelom zlepšení a aktualizácií je aj prispôsobenie sa meniacim sa technológiám, preferenciám, správaniam a spôsobom, akým ľudia používajú internet a naše služby.

17.2       Na tento účel musíme niekedy aktualizovať, obnoviť, zrušiť ponuku a/alebo podporovať určitú časť služieb alebo funkciu, ktorá sa týka služieb („zmeny služieb“). Tieto zmeny služieb môžu ovplyvniť vaše minulé aktivity v rámci služieb, používaných funkcií a vašich produktových informácií („prvky služby“). Akékoľvek zmeny služieb môžu zahŕňať vymazanie alebo obnovenie vašich prvkov služieb.

17.3       Súhlasíte s tým, že kľúčovým aspektom našich služieb je skutočnosť, že zmeny služieb sa vykonávajú v priebehu času, čo je dôležitý základ nášho poskytovania prístupu k službám. Ďalším používaním služieb po vykonaní takýchto zmien preukazujete, že ste akceptovali akékoľvek zmeny služieb. Môžete kedykoľvek prestať používať služby alebo si deaktivovať účet v nastaveniach služieb.

17.4       Súhlasíte s tým, že nebudeme zaviazaní voči vám ani inej tretej strane za akékoľvek zmeny služieb.

17.5       V prípade akýchkoľvek závažných zmien služieb sa vás budeme snažiť upozorniť, ak to bude možné a odôvodnené.

18. Zmeny dokumentov

18.1       Tieto zmluvné podmienky môžeme z času na čas revidovať, ale najaktuálnejšiu verziu nájdete vždy na stránke www.irobot.com/legal.

18.2       Zmeny sa zvyčajne vykonávajú z dôvodu pridania nových funkcií v rámci služby, zmien v zákone alebo v prípade potreby objasnenia nášho stanoviska.

18.3       V prípade akýchkoľvek závažných zmien dokumentov uvedených v týchto zmluvných podmienkach sa vás budeme snažiť upozorniť, ak to bude možné a odôvodnené. Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom služby (napríklad, keď vás požiadame o akceptovanie zmien pred ďalším používaním služby) alebo osobitným e-mailom.

18.4       Pred nadobudnutím účinnosti nových podmienok vás na takúto zmenu zvyčajne vopred upozorníme. Niekedy sa však zmeny musia vykonať ihneď a v takomto prípade vás na to vopred neupozorníme. Ďalším používaním služby po vykonaní takýchto zmien zmluvných podmienok preukazujete, že ste akceptovali zmeny.

19. Dokumenty, ktoré upravujú náš vzťah

19.1       Aktuálna verzia zmluvných podmienok obsahuje iba podmienky, ktoré sa vzťahujú na náš vzťah voči vám. Staršie verzie zmluvných podmienok už nebudú platné pre náš vzťah a budú celkom nahradené aktuálnou verziou.

19.2       Pri stanovovaní písomných podmienok našej zmluvy o poskytovaní služieb sa plánujeme opierať o tieto zmluvné podmienky. Aj keď sa niektorá časť zmluvných podmienok nedá vykonať, zvyšné ustanovenia zmluvných podmienok sa stále vzťahujú na náš vzťah.

19.3       Ak nedodržíte tieto zmluvné podmienky a my nevykonáme ihneď náležité kroky, neznamená to, že sme sa vzdali akéhokoľvek nášho práva a že v budúcnosti tieto kroky nevykonáme.

20. Uplatniteľné právo

20.1       Tieto zmluvné podmienky sa riadia anglickým právom. Anglické súdy budú mať nevýlučnú právomoc nad akýmkoľvek sporom vyplývajúcim alebo v súvislosti s vaším používaním služieb.

20.2       Žiadne ustanovenie tejto doložky nám nebráni v tom, aby sme súdy požiadali o vydanie súdneho (núdzového) alebo iného príkazu na nápravu podľa ekvity v súvislosti so zabezpečením údajov, duševným vlastníctvom alebo neoprávneným prístupom k službám.

21. Udelenie práv

Tieto zmluvné podmienky ani žiadne súvisiace práva alebo povinnosti nesmiete prideliť ani inak previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti iRobot. Spoločnosť iRobot môže tieto zmluvné podmienky udeľovať bez obmedzenia. Tieto zmluvné podmienky sú záväzné pre každého oprávneného nadobúdateľa.

22. Upozornenia

Spoločnosť iRobot vám môže zasielať upozornenia, ako sa vyžaduje podľa zákona alebo na iné účely, prostredníctvom (na základe vlastného uváženia) e-mailu na primárnu e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom, v tlačenej verzii alebo zverejnením takéhoto upozornenia na stránke. Spoločnosť iRobot nie je zodpovedná za žiadne automatické filtre, ktoré vy alebo váš poskytovateľ siete uplatňujete v súvislosti s upozorneniami cez e-mail. Spoločnosť iRobot odporúča pridanie URL adries @iRobot.com do e-mailového adresára, aby ste zaručili prijímanie upozornení spoločnosti iRobot.

23. Poskytnutie informácií

Tu nájdete adresu spoločnosti iRobot: global.irobot.com

24. Kontakty, spätná väzba a sťažnosti

24.1       Ak sa s nami potrebujete skontaktovať v súvislosti s týmito zásadami ochrany osobných údajov alebo iným dokumentom, ktorý sa v nich uvádza, pošlite nám e-mail na adresu global.irobot.com.

Oceňujeme každú pripomienku našich používateľov a vždy máme záujem dozvedieť sa viac o spôsoboch, akými možno zlepšiť službu. Poskytovaním spätnej väzby súhlasíte s tým, že sa vzdávate všetkých práv obsiahnutých vo vašej spätnej väzbe, aby sme ju mohli použiť a umožniť ostatným jej používanie bez akéhokoľvek obmedzenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu.

Tieto zásady boli naposledy revidované a nadobudli účinnosť dňa 30.9.2016