Licenčna pogodba za končnega uporabnika

POMEMBNO OBVESTILO: SKRBNO PREBERITE PRED UPORABO TEGA IZDELKA

Ta licenčna pogodba (»licenca«) je pravna pogodba med vami (»licencejemalec« ali »vi«) in podjetjem iRobot Corporation s sedežem na naslovu 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA (»iRobot« ali »mi«) za vnaprej nameščeno programsko opremo, grafične elemente, videz in način delovanja, vmesnike, vsebino ali podatke naprave iRobot (»naprava iRobot«), vključno z morebitnimi posodobitvami, ki jih je mogoče prenesti in pozneje namestiti v napravi iRobot (»programsko gradivo«), ter morebitne povezane nosilce podatkov, tiskano gradivo in spletno dokumentacijo (»dokumentacija«), dobavljeno z napravo iRobot, in vse pravice intelektualne lastnine, ki so last podjetja iRobot v napravi iRobot ali v povezavi z njo (vključno s programskim gradivom ali dokumentacijo) (skupaj imenovano »intelektualna lastnina podjetja iRobot«).

ČE [ODPRETE EMBALAŽO][UPORABLJATE IZDELEK], SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO POGOJI TE LICENCE. ČE SE NE STRINJATE S POGOJI TE LICENCE, VAM NISMO PRIPRAVLJENI PODELITI LICENCE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO PODJETJA IROBOT IN MORATE NAPRAVO IROBOT SKUPAJ Z VSO PRILOŽENO DOKUMENTACIJO IN NEPOŠKODOVANO EMBALAŽO TAKOJ VRNITI PRODAJALCU, PRI KATEREM STE JO KUPILI, ALI PODJETJU IROBOT NA NASLOVU, NAVEDENEM SPODAJ, KI VAM BO VRNIL KUPNINO.

Vašo uporabo (a) spletnega mesta v poddomenah www.iRobot.com in iRobot.com (vsaka od njiju imenovana »spletno mesto«), (b) storitev na spletnem mestu (in morebitnih njihovih posodobitev) (»storitve na spletnem mestu«) in (c) določene programske opreme, ki jo morda prenesete v mobilno napravo (in vse njene posodobitve) (»programska oprema za mobilne naprave«), urejajo pogoji storitve. Za vaš nakup izdelka (razen intelektualne lastnine podjetja iRobot) velja omejena garancija podjetja iRobot, za katero ste pogoje dobili skupaj z napravo iRobot. Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika ne ureja vaše uporabe spletnega mesta, storitev na spletnem mestu ali programske opreme za mobilne naprave oziroma vašega nakupa izdelka (razen intelektualne lastnine podjetja iRobot).

1)      PODELITEV IN OBSEG LICENCE

a)        Če se strinjate, da boste upoštevali pogoje te pogodbe, vam iRobot s tem podeljuje neizključno omejeno licenco za uporabo intelektualne lastnine podjetja iRobot v Združenem kraljestvu skladno z določili te licence.

b)        Licenca je za eno napravo in intelektualno lastnino podjetja iRobot vam je dovoljeno uporabljati samo v povezavi z eno napravo iRobot.

c)         Dovoljeno vam je:

i)               intelektualno lastnino podjetja iRobot uporabljati izključno v povezavi z nekomercialno uporabo naprave iRobot in ne neodvisno od naprave iRobot ali za kakršen koli drug namen;

ii)              prejemati in uporabljati morebitno brezplačno dopolnilno programsko kodo ali posodobitev intelektualne lastnine podjetja iRobot, ki jo občasno morda zagotovi podjetje iRobot;

iii)            uporabljati morebitno dokumentacijo v podporo uporabe, ki jo dovoli licenca, in narediti toliko kopij dokumentacije, kot je potrebno za zakonito uporabo naprave iRobot ali dokumentacije.

2)      ZAVEZE LICENCEJEMALCA

a)        Razen kot je izrecno določeno v tej licenci ali kot to dovoljuje morebitna lokalna zakonodaja, se zavezujete k naslednjemu:

i)               da intelektualne lastnine podjetja iRobot ne boste kopirali, razen če je to kopiranje v okviru običajne uporabe naprave iRobot Device je potrebno zaradi varnostnega kopiranja ali operativne varnosti;

ii)              da intelektualne lastnine podjetja iRobot ne boste dajali v najem ali zakup, je podlicencirali, distribuirali, posojali, prevajali, združevali, prilagajali ali spreminjali;

iii)            da intelektualne lastnine podjetja iRobot ne boste delno ali v celoti spreminjali niti dovolili združevanja ali vključitve intelektualne lastnine podjetja iRobot ali katerega koli njenega dela v kateri koli drug program ali napravo, razen kot je sicer potrebno pri običajni uporabi naprave iRobot;

iv)            da intelektualne lastnine podjetja iRobot ne boste obratno zbirali, obratno prevajali, na njej izvajali obratnega inženirstva ali iz nje ustvarjali izpeljanih del, ki v celoti ali delno temeljijo na intelektualni lastnini podjetja iRobot, niti ne boste česar koli takega poskušali, razen v meri, do katere takih dejanj ni mogoče prepovedati (na podlagi morebitnih upoštevnih predpisov ali zakonodaje), ker so nujne za doseganje medsebojne združljivosti intelektualne lastnine podjetja iRobot z drugo programsko opremo;

v)             da boste intelektualno lastnino podjetja iRobot in napravo iRobot uporabljali zakonito in skladno z vsemi upoštevnimi lokalnimi, nacionalnimi ali mednarodnimi zakoni in predpisi. Vaša uporaba še zlasti ne sme:

(1)       kršiti morebitnih avtorskih pravic, pravic do zbirk podatkov ali blagovnih znamk oziroma kakršnih koli drugih pravic intelektualne lastnine katere koli osebe;

(2)       potencialno zavajati kogar koli ali kršiti kakršne koli zakonite obveznosti do tretje osebe, na primer pogodbene obveznosti ali obveznosti do zaupnosti, ali spodbujati kakršne koli nezakonite dejavnosti;

(3)       biti grozeča, obrekovalna ali žaljiva oziroma vdirati v zasebnost kogar koli, povzročati motenj, neprijetnosti ali nepotrebne skrbi oziroma biti taka, da bi lahko nadlegovala, vznemirjala, spravljala v zadrego, razburjala ali motila kogar koli drugega;

(4)       biti uporabljena za lažno predstavljanje katere koli druge osebe ali za lažno predstavljanje vas ali vaše povezave s komer koli drugim ali dajati vtisa, da izvira od nas, če to dejansko ni resnično; in

(5)       nezakonito motiti ali ovirati kakršnega koli omrežnega ali telekomunikacijskega sistema.

b)        Ne glede na navedeno lahko vse svoje pravice do uporabe intelektualne lastnine podjetja iRobot na podlagi te licence enkrat trajno prenesete kateri koli drugi osebi v povezavi s prenosom svoje naprave iRobot, pod pogojem, da (i) mora prenos vsebovati napravo iRobot in prenos vseh vaših pravic iz te licence; (ii) ne obdržite nobenih kopij intelektualne lastnine podjetja iRobot, vključno s kopijami, shranjenimi v računalniku ali drugi shranjevalni napravi; in (iii) osebo, ki prejema napravo iRobot, obvestite o vseh pogojih in določilih te licence ter pojasnite, da za njeno uporabo intelektualne lastnine podjetja iRobot veljajo ti pogoji in določila.

3)      SAMODEJNE POSODOBITVE PROGRAMSKE OPREME

iRobot lahko občasno razvije popravke, rešitve za napake, posodobitve, nadgradnje in druge spremembe, ki izboljšujejo ali drugače spreminjajo delovanje intelektualne lastnine podjetja iRobot (»posodobitve«). Te so lahko samodejno nameščene brez objave dodatnega obvestila ali prejemanja dodatnega soglasja. Strinjate se s temi samodejnimi posodobitvami. Če ne želite posodobitev, prenehajte uporabljati napravo iRobot. Potrjujete, da se zavedate, da boste za uporabo naprave iRobot in intelektualne lastnine podjetja iRobot morda morali namestiti posodobitve, in se strinjate, da boste takoj namestili vse posodobitve, ki jih zagotovi podjetje iRobot. Če napravo iRobot še naprej uporabljate po posodobitvi, to predstavlja vaše nadaljnje strinjanje s to licenco.

4)      GRADIVO TRETJIH OSEB

Nekateri deli naprave iRobot lahko vsebujejo ali vključujejo programsko opremo tretjih oseb in drugo lastniško gradivo (»gradivo tretjih oseb«). Gradivo tretjih oseb se licencira podjetju iRobot in vse pravice intelektualne lastnine v vsem gradivu tretjih oseb ostanejo last svojih lastnikov in pridobiteljev licenc. Če ne navedemo drugače, se vam gradivo tretjih oseb licencira na podlagi enakih pogojev, kot so v tej licenci.

5)      STORITVE TRETJIH OSEB

a)        Naprava iRobot in intelektualna lastnina podjetja iRobot vam omogočata dostop do določenih storitev in spletnih mest tretjih oseb (»storitve tretjih oseb«). Za uporabo storitev tretjih oseb je potreben internetni dostop in morda boste morali sprejeti dodatne pogoje.

b)        Upoštevajte, da storitev tretjih oseb ali kakršne koli vsebine, do katere morda dostopate z uporabo teh storitev tretjih oseb, ne upravljamo ali nadziramo. Vaše transakcije s tretjimi osebami prek storitev tretjih oseb so izključno med vami in tretjo osebo. Zato so vse interakcije s takimi tretjimi osebami na podlagi njihovih pogojev in določil, ne naših. Pritožbe, vprašanja in zahtevke, povezane z morebitnimi težavami ali transakcijami s katero koli tretjo osebo, morate nasloviti na zadevno tretjo osebo.

c)         Za vašo uporabo storitev tretjih oseb ne dajemo nobenih jamstev, niti vam nismo (pogodbeno, odškodninsko ali drugače) odgovorni zanjo.

6)      ODPRTA KODA

Za nekatere elemente programske opreme, ki jo dobite s programsko opremo izdelka, veljajo »odprtokodne« licence ali licence za »brezplačno programsko opremo« (»odprtokodna programska oprema«). Nekatera odprtokodna programska oprema je last tretjih oseb. Pogoji in določila te licenčne pogodbe za končnega uporabnika ne veljajo za odprtokodno programsko opremo. Namesto tega se vsak del odprtokodne programske opreme licencira na podlagi pogojev licence za končnega uporabnika, priložene odprtokodni programski opremi. Noben del te licenčne pogodbe za končnega uporabnika ne omejuje vaših pravic na podlagi pogojev in določil morebitne upoštevne licence za končnega uporabnika odprtokodne programske opreme niti vam ne podeljuje nobenih pravic, ki bi nadomeščale te pogoje in določila. Če to zahteva licenca za določeno odprtokodno programsko opremo, daje iRobot tako odprtokodno programsko opremo in svoje spremembe te odprtokodne programske opreme na voljo na podlagi pisne zahteve, poslane na e-poštni ali poštni naslov, naveden spodaj.

7)      PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

a)        Potrjujete, da se zavedate, da so vse pravice intelektualne lastnine v intelektualni lastnini podjetja iRobot po vsem svetu last podjetja iRobot, da se vam pravice do intelektualne lastnine podjetja iRobot licencirajo (ne prodajajo) in da nimate nobenih pravic do intelektualne lastnine podjetja iRobot ali v njej razen pravice do njene uporabe skladno s pogoji te licence.

b)        Celovitost intelektualne lastnine podjetja iRobot je zaščitena s tehničnimi zaščitnimi ukrepi, tako da ne pride do odtujitve pravic intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, v intelektualni lastnini podjetja iRobot. Teh tehničnih zaščitnih ukrepov ne smete poskušati na kakršen koli način odstraniti ali zaobiti, prav tako pa ne smete uporabljati, proizvajati, uvažati, distribuirati, prodajati, dajati v najem, ponujati, razkrivati ali oglaševati prodaje ali najema oziroma imeti v svoji posesti za zasebne ali komercialne namene kakršnega koli načina, katerega edini utemeljeni namen je omogočanje nepooblaščene odstranitve ali zaobidenja tehničnih zaščitnih ukrepov.

8)      GARANCIJA IN ODGOVORNOST

a)        Potrjujete, da se zavedate, da:

i)               intelektualna lastnina podjetja iRobot ni bila razvita za vaše posamične zahteve in ste zato odgovorni zagotoviti, da možnosti in funkcije intelektualne lastnine podjetja iRobot ustrezajo vašim zahtevam;

ii)              ste izključno odgovorni za uporabo naprave iRobot in odločitve, sprejete na podlagi take uporabe, vaša uporaba naprave iRobot pa je na lastno tveganje;

iii)               intelektualna lastnina podjetja iRobot morda ni brez napak ali težav in da lahko zaradi teh napak in težav pride do prekinitev vaše uporabe ali vpliva nanjo.

b)        Intelektualna lastnina podjetja iRobot in morebitno gradivo tretjih oseb se vam zato dobavlja »KAKRŠNO JE« in glede učinkovitosti delovanja, kakovosti ali primernosti intelektualne lastnine podjetja iRobot ali gradiva tretjih oseb ne dajemo nobenih jamstev, zagotovil, pogojev ali zavez.

c)         Razen kot je določeno v tej licenci, so do največje mere, ki jo dovoljuje upoštevna zakonodaja, izključena vsa jamstva, zagotovila in pogoji ter določila, ki so kakor koli naznačena z zakonodajo ali občim pravom.

9)      ODGOVORNOST LICENCEDAJALCA

a)        Noben del te licence ne omejuje ali izključuje odgovornosti pogodbenih strank za:

i)               smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica malomarnosti; ali

ii)              goljufijo ali goljufivo lažnivo navedbo; ali

iii)            kršitev določil, nakazanih v zakonu o prodaji blaga iz leta 1979; ali

iv)            kršitev zakona o zaščiti potrošnikov iz leta 1987.

b)        Največja skupna pogodbena, odškodninska (tudi zaradi malomarnosti) ali drugačna odgovornost podjetja iRobot na podlagi te licence ali morebitne kolateralne pogodbe oziroma v povezavi z njo je v vseh primerih omejena na znesek, enak ceni, ki ste jo plačali za napravo iRobot.

10)   PREKINITEV

a)        Podjetje iRobot vam lahko s pisnim obvestilom takoj prekine to licenco, če jo bistveno ali trajno kršite in kršitve ne odpravite (če jo je mogoče odpraviti) v 14 dneh po tem, ko ste bili pisno obveščeni o tem, da morate to storiti.

b)        Po prekinitvi iz kakršnega koli razloga:

i)               prenehajo veljati vse pravice, ki so vam bile podeljene na podlagi te licence, in

ii)              morate prenehati vse dejavnosti, ki jih dovoljuje ta licenca.

11)   SKLADNOST Z IZVOZNO ZAKONODAJO

Za intelektualno lastnino podjetja iRobot in povezane tehnologije velja izvozna zakonodaja ZDA in morda tudi predpisi glede izvoza ali uvoza v drugih državah. Strinjate se, da boste ravnali skladno z vsemi zakoni in predpisi, ki veljajo za vas.

12)   PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI

a)         Ta licenca je zavezujoča za vas in za nas ter za naše naslednike in asignatarje.

b)        To licenco ali katere koli od naših pravic ali obveznosti, ki izhajajo iz nje, lahko kadar koli med obdobjem veljavnosti licence prenesemo, asigniramo, spremenimo, oddamo podizvajalcu ali drugače prenesemo.

13)   OBVESTILA

Morebitna obvestila, ki jih pošljete podjetju iRobot, morajo biti poslana na naslov [iRobot Corporation], [8 Crosby Drive, MA 01730 ZDA]. iRobot vam lahko obvestila pošlje po e-pošti [ali navadni pošti] na naslov, ki ste ga registrirali pri podjetju iRobot. Obravnava se, da je obvestilo prejeto in ustrezno vročeno 24 ur potem, ko je poslano e-poštno sporočilo, ali tri dni po datumu pošiljanja morebitnega pisma. Pri dokazovanju vročitve kakršnega koli obvestila zadostuje dokazilo, da je bila v primeru pisma pošiljka pravilno naslovljena, žigosana in oddana na pošti, v primeru e-poštnega sporočila pa, da je bilo e-poštno sporočilo poslano na navedeni
e-poštni naslov naslovnika.

14)   DOGODKI ZUNAJ NADZORA LICENCEDAJALCA

a)        Podjetje iRobot ni odgovorno za kakršno koli neizvajanje ali zamudo pri izvajanju katere koli od svojih obveznosti na podlagi te licence, povzročeno zaradi dogodka zunaj njegovega razumnega nadzora (dogodek zaradi višje sile).

b)        Dogodek zaradi višje sile je lahko med drugim vsakršno dejanje, dogodek, odsotnost dogajanja, opustitev ali nesreča zunaj našega razumnega nadzora in med drugim vključuje zlasti naslednje:

i)               stavke, izprtja ali drugo protestno delovanje delavcev ali delodajalcev;

ii)              javni izgred, nered, invazija, teroristični napad ali grožnja terorističnega napada, vojna (napovedana ali ne) ali grožnja ali priprava na vojno;

iii)            požar, eksplozija, vihar, poplava, potres, plaz, epidemija ali druga naravna nesreča;

iv)            nezmožnost uporabe železnic, ladijskega prevoza, letal, motornega prevoza ali drugih sredstev javnega ali zasebnega prevoza;

v)             nezmožnost uporabe javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij;

vi)            vsi zakoni, dekreti, zakonodaja, predpisi ali omejitve državnih organov.

c)         Izvajanje te licence s strani podjetja iRobot se obravnava kot ustavljeno, dokler traja dogodek višje sile, in čas, ki nam je na voljo za izvajanje, se podaljša za toliko, kot je trajal ta dogodek. Dogodek višje sile si bomo razumno prizadevali zaključiti oziroma najti rešitev, s katero lahko kljub dogodku višje sile izpolnimo svoje obveznosti na podlagi te licence.

15)   ODPOVED

a)        Če kadar koli med obdobjem veljavnosti te licence ne vztrajamo pri strogem izpolnjevanju katere koli od vaših obveznosti iz te licence ali če ne uveljavljamo katere koli od pravic ali pravnih sredstev, do katerih smo upravičeni na podlagi licence, to ne predstavlja odpovedi takim pravicam ali pravnim sredstvom in vas ne odvezuje odgovornosti, da spoštujete te obveznosti.

b)        Če se odpovemo ukrepanju pri morebitnem neizpolnjevanju obveznosti, to ne pomeni, da se bomo tudi pri nadaljnjem neizpolnjevanju odpovedali ukrepanju.

c)         Nobena naša odpoved kateremu koli od teh pogojev in določil ni veljavna, če je izrecno ne izrazimo z odpovedjo in vas o njej pisno ne obvestimo.

16)   LOČLJIVOST

Če kateri koli pristojni organ ugotovi, da je kateri koli od pogojev te licence do katere koli mere neveljaven, nezakonit ali neuveljavljiv, se ta pogoj, določilo ali določba do te mere loči od preostalih pogojev, določil in določb, ki ostanejo v veljavi do največje mere, ki jo dovoljuje zakonodaja.

17)   CELOTNA POGODBA

a)        Ta licenca in dokumenti, na katere se izrecno sklicuje, predstavljajo celotno pogodbo med nami in nadomeščajo vse prejšnje dogovore, sporazume ali pogodbe med nami glede licenciranja intelektualne lastnine podjetja iRobot.

b)        Vsak od nas potrjuje, da se s sklenitvijo te licence (in dokumentov, navedenih v njej) nobeden od nas ne zanaša na kakršno koli izjavo, trditev, zagotovilo ali jamstvo (zagotovilo) katere koli osebe (ne glede na to, ali je pogodbena stranka te licence), razen kot je izrecno določeno v tej licenci ali teh dokumentih.

c)         Vsak od nas se strinja, da so edine pravice in pravna sredstva, ki so nam na voljo in izhajajo iz zagotovila ali v povezavi z njim, tisti zaradi kršitve pogodbe, kot je določeno v tej licenci.

18)   ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

a)        Za to licenco, temo, ki jo obravnava, ali njeno oblikovanje (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki) velja angleška zakonodaja, skladno s katero se tudi razlaga, in vsaka od pogodbenih strank se strinja z neizključno pristojnostjo angleških sodišč, ne da bi se s tem omejevale vaše potrošniške pravice, da postopek sprožite v državi, v kateri bivate.

b)        Potrjujete, da se zavedate, da programska oprema izdelka vsebuje dragocene poslovne skrivnosti in lastniške informacije podjetja iRobot, da vsaka dejanska ali zagrožena kršitev 2. razdelka (Omejitve) te licenčne pogodbe za končnega uporabnika predstavlja takojšnjo, nepopravljivo škodo za podjetje iRobot, za katero denarna odškodnina ni zadostno pravno sredstvo, in da je sodna prepoved primerno pravno sredstvo za tako kršitev.

Ta pravilnik je bil zadnjič spremenjen in je veljaven dne 30. 9. 2016.