Slutanvändarlicensavtalet

VIKTIGT MEDDELANDE: LÄS NOGA INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS

Licensavtalet (”Licens”)är ett lagligt avtal mellan dig (”Licenstagare” eller ”du, dig”) och iRobot Corporation i 8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA (”iRobot” eller ”vi”) för förinstallerad programvara, bilder, se och känn, interface, innehåll eller data hos iRobot (”iRobot”) inklusive alla hämtningsbara uppdateringar som installerats senare hos din iRobot (”Programvarumaterial”), och alla tillhörande medier, utskrivna material och online-dokumentation (”Dokumentation”) som medföljer din iRobot samt alla immateriella äganderättigheter som ägs av iRobot i eller med avseende på din iRobot (inklusive programvarumaterialen eller dokumentationen) tillsammans ”iRobot IP”).

NÄR DU [ÖPPNAR FÖRPACKNINGEN][ANVÄNDER DEN HÄR PRODUKTEN], SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I DENNA LICENS. OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DENNA LICENS KAN VI INTE LICENSIERA IROBOT IP TILL DIG OCH DU MÅSTE OMGÅENDE ÅTERLÄMNA IROBOT-ENHETEN TILLSAMMANS MED ALL MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION, MED OSKADAD FÖRPACKNING, TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN DÄR DU SKAFFADE DEN, ELLER TILL IROBOT CORPORATION PÅ DEN TIDIGARE ANGIVNA ADRESSEN.

Din användning av (a) webbplatsen hos www.iRobot.se och iRobot.se underdomäner (alla en ”Webbplats”), (b) tjänster på Webbplatsen (och eventuella uppdateringar av dessa) (”Webbplatstjänster”), och (c) viss programvara som kan hämtas till din mobila enhet (och eventuella uppdateringar av dessa) (”Mobil programvara”) regleras av Villkoren för tjänst. Ditt köp av Produkten (med undantag för iRobot IP) regleras av den begränsade garantin för iRobot. Villkoren medföljer iRobot. Denna EULA reglerar inte din användning av Webbplatsen, Webbplatstjänster eller Mobil programvara, eller ditt köp av Produkten (med undantag för iRobot IP).

1)      LICENSENS BEVILJANDE OCH OMFATTNING

a)        När du samtycker till att följa villkoren i detta avtal beviljar dig iRobot härmed en icke-exklusiv, begränsad licens för användning av iRobot IP i GB enligt villkoren i denna licens.

b)        Licensen gäller för en separat enhet och du får bara använda iRobot IP tillsammans med en iRobot.

c)         Du får:

i)               bara använda iRobot IP i samband med icke-kommersiell användning av din iRobot och du får inte använda den fristående från din iRobot eller för annat ändamål.

ii)              ta emot och använda kostnadsfri, extra programvarukod eller uppdatering av iRobot IP som kan komma att tillhandahållas av iRobot då och då.

iii)            använda dokumentation som stöd enligt den användning som godkänns enligt licensen och ta så många kopior av dokumentationen som behövs för laglig användning av iRobot eller Dokumentationen.

2)      LICENSÅTAGANDEN

a)        Med undantag för vad som uttryckligen anges i denna licens eller enligt vad som tillåts enligt lokal lagstiftning åtar du dig att:

i)               inte kopiera iRobot IP utom där sådan kopiering är tillfällig i samband normal användning av iRobot eller där den är nödvändig för säkerhetskopiering eller för driftsäkerheten.

ii)              inte hyra ut, distribuera, leasa, underlicensiera, låna ut, översätta, överföra, anpassa, variera eller modifiera iRobot IP.

iii)            inte förändra eller modifiera hela eller delar av iRobot IP eller tillåta att iRobot IP eller någon del av den kombineras med eller implementeras i några andra program eller enheter, annat än tillfälligt i samband med normal användning av iRobot.

iv)            inte demontera, dekompilera, plagiera eller skapa produktkopior baserade på hela iRobot IP eller delar av den, eller att försöka göra något av detta utom i den omfattning (enligt gällande lagstiftning eller regelverk) som sådan åtgärd inte kan förhindras för att det är avgörande för att iRobot IP ska fungera tillsammans med en annan programvara.

v)             använda iRobot IP och iRobot på tillåtet sätt och enligt all lokal, nationell eller internationell lagstiftning och enligt alla regelverk och särskilt får din användning inte:

(1)       inkräkta på upphovsrätt, databasrättigheter eller varumärken eller annan immateriell äganderätt som tillhör andra personer.

(2)       troligen vilseleda någon eller utgöra brott mot lagstadgad plikt gentemot tredje man, som avtalsplikt eller tystnadsplikt eller stödja illegal verksamhet.

(3)       vara hotande, nedsättande, smädande eller skada annans integritet, eller orsaka irritation, olägenhet eller onödig ängslan eller förmodligen trakassera, uppröra, förvirra, oroa eller förarga en annan person.

(4)       användas för att imitera annan person, eller ge vilseledande bild av din identitet eller anknytning till en person eller ge intrycket att det kommer från oss, om detta inte är fallet.

(5)       utföra olagligt intrång hos eller störa ett nätverk eller telekommunikationssystem.

b)        Vid sidan av ovanstående får du göra en enstaka, permanent överföring av alla dina rättigheter beträffande användningen av iRobot IP enligt denna licens till en annan part i samband med att din iRobot byter ägare: (i) överföringen måste omfatta din iRobot och överföring av alla dina rättigheter enligt denna licens, (ii) du behåller inga kopior av iRobot IP, inklusive kopior sparade på en dator eller annan lagringsenhet, och (iii) och du informerar den som övertar iRobot om reglerna och villkoren i denna licens och klargör att dennes användning av iRobot IP omfattas av dessa regler och villkor.

3)      AUTOMATISKA PROGRAMVARUUPPDATERINGAR

Då och då kan det hända att iRobot utvecklar patchar, buggfixar, uppdateringar och andra modifieringar för att förbättra eller på annat sätt modifiera prestandan hos iRobot IP (”Uppdateringar”). Dessa kan installeras automatiskt utan att det först kommer ett meddelande eller en förfrågan om godkännande. Du samtycker till denna automatiska uppdatering. Vill du inte ha uppdateringar ska du sluta använda iRobot. Du är medveten om att du kan behöva installera uppdateringar för att använda iRobot och iRobot IP och du samtycker till att omgående installera eventuella uppdateringar som iRobot tillhandahåller. Fortsätter du använda iRobot efter en uppdatering så innebär detta att du fortsatt godkänner licensen.

4)      MATERIAL FRÅN UTOMSTÅENDE

En del element i iRobot kan innehålla eller omfatta programvara från utomstående och annat äganderättsskyddat material (”Material från utomstående”). Material från utomstående är licensierade av iRobot och alla immateriella äganderättigheter i något av Materialet från utomstående fortsätter ägas av respektive ägare och licensgivare. Om vi inte meddelar dig något annat är Material från utomstående licensierade till dig enligt samma villkor som finns i licensen.

5)      TJÄNSTER FRÅN UTOMSTÅENDE

a)        iRobot och iRobot IP möjliggör åtkomst till vissa tjänster och webbplatser från utomstående (”Tjänster från utomstående”). Användningen av Tjänster från utomstående kräver Internetuppkoppling och du kan behöva godkänna ytterligare villkor.

b)        Tänk på att vi inte levererar eller kontrollerar Tjänster från utomstående eller innehållet eller de data som du kan få åtkomst till med sådan Tjänst från utomstående. Din användning av utomstående via Tjänster från utomstående regleras enbart mellan dig och den utomstående. När du använder en utomstående gör du detta enligt den utomståendes villkor och principer. Klagomål, frågor och krav som gäller frågeställningar och transaktioner med en utomstående ska riktas till denna.

c)         Vi lämnar dig inga garantier och är inte ansvarsskyldiga på något sätt gentemot dig när det gäller din användning av Tjänster från utomstående (vare sig i avtal, vid åtalbara handlingar eller på annat sätt).

6)      ÖPPEN KÄLLA

En del objekt i programvaran som ingår i Produktprogramvaran använder licenser för ”öppen källkod” eller ”gratis programvara” (”Programvara med öppen källkod”). En del Programvara med öppen källkod ägs av utomstående. Programvaran med öppen källkod omfattas inte av reglerna och villkoren i denna EULA. I stället licensieras varje objekt i Programvaran med öppen källkod enligt villkoren i slutanvändarlicensen som följer med sådan Programvara med öppen källkod. Inget i denna EULA begränsar dina rättigheter enligt, eller ger dig rättigheter som ersätter, reglerna och villkoren för en tillämplig slutanvändarlicens för Programvaran med öppen källkod. Om det krävs i någon licens för viss Programvara med öppen källkod, och iRobot tillverkar sådan Programvara med öppen källkod, finns förändringarna från iRobot av denna Programvara med öppen källkod tillgänglig genom skriftlig begäran till iRobot via e-post eller brev till adresserna som anges nedan.

7)      IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

a)        Du bekräftar att alla immateriella rättigheter i iRobot IP över hela världen ägs av iRobot, att rättigheter i iRobot IP licensieras (inte säljs), och att du inte har några rättigheter i, eller till iRobot IP förutom rättigheten att använda dem enligt villkoren i denna Licens.

b)        Integriteten för iRobot IP skyddas av tekniska skyddsåtgärder (TPM) för att de immateriella rättigheterna, inklusive upphovsrätten, i iRobot IP inte ska missbrukas. Du får inte på något sätt försöka ta bort eller kringgå sådan TPM, eller tillämpa, tillverka, importera, distribuera, sälja, hyra ut, erbjuda, exponera eller annonsera till försäljning eller uthyrning eller ha i din ägo för privata eller kommersiella ändamål, alla sätt där det enda rimliga syftet är att underlätta obehörig borttagning eller obehörigt kringgående av sådan TPM.

8)      GARANTI OCH ANSVAR

a)        Du bekräftar att:

i)               iRobot IP inte har utvecklats för att uppfylla dina enskilda krav och att det därför är ditt ansvar att säkerställa att hjälpmedlen och funktionerna i iRobot IP uppfyller dina krav.

ii)              du är ensam ansvarig för användningen av iRobot och beslut som fattas utifrån sådan användning och att din användning av iRobot sker på egen risk.

iii)               iRobot IP kan innehålla fel eller buggar och att din användning kan avbrytas eller påverkas som ett resultat av sådana fel och buggar.

b)        Därför tillhandahålls iRobot IP och alla material från utomstående till dig ”i befintligt skick” och vi lämnar inga som helst garantier, försäkringar, villkor eller skydd avseende prestandan, kvaliteten eller lämpligheten för iRobot IP eller Material från utomstående.

c)         Förutom det som uttryckligen anges i denna Licens, undantas alla garantier, utfästelser, villkor och alla andra typer av villkor som är underförstådda i skriven lag eller praxis, i maximal utsträckning som är tillåten enligt lag.

9)      LICENSGIVARENS ANSVAR

a)        Inget i denna Licens ska begränsa eller friskriva någon part från ansvar för:

i)               dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vårdslöshet.

ii)              bedrägeri eller falska uppgifter lämnade i bedrägligt syfte.

iii)            brott mot underförstådda villkor i lagar och förordningar om försäljning av varor.

iv)            brott mot konsumentköplagen.

b)        Det maximala sammanlagda ansvaret hos iRobot enligt eller i samband med denna Licens, eller något avtal till följd av licensen, oavsett om grunden är avtal, skadeståndsgrundande handling (inklusive vårdslöshet) eller annan form av ansvar, ska under alla omständigheter begränsas till ett belopp som motsvarar summan som du betalade för iRobot.

10)   UPPSÄGNING

a)        iRobot kan säga upp denna Licens omedelbart genom skriftligt meddelande till dig om du på ett omfattande eller kontinuerligt sätt bryter mot denna Licens och inte åtgärdar detta (om det kan åtgärdas) inom 14 dagar efter att du har fått skriftligt meddelande om krav på att göra detta.

b)        Vid uppsägning oavsett anledning:

i)               ska alla rättigheter som har beviljats för dig enligt denna Licens upphöra.

ii)              måste du upphöra med alla aktiviteter som auktoriserades genom denna Licens.

11)   EXPORTEFTERLEVNAD

iRobot IP och relaterad teknik är underställda amerikanska exportkontrollagar och kan vara underställda förordningar om export och import i andra länder. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar.

12)   ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

a)        Denna Licens är bindande för dig och oss och för våra respektive efterträdare och övertagare.

b)        Vi får överföra, tilldela, förelägga, lägga ut eller på annat sätt expediera denna Licens, eller våra rättigheter eller skyldigheter som uppstår genom den, när som helst under kontraktsperioden.

13)   MEDDELANDEN

Alla meddelanden från dig till iRobot måste skickas till [iRobot Corporation] på [8 Crosby Drive, MA 01730 USA]. iRobot kan skicka meddelanden till dig antingen via den e-postadress [eller postadress] som du har registrerat hos iRobot. Meddelandet bedöms som mottaget och korrekt expedierat 24 timmar efter att ett e-postmeddelande har skickats eller tre dagar efter ett brev har postats. För att bevisa delgivning av ett meddelande är det tillräckligt att bevisa, i händelse av ett brev, att det brevet var korrekt adresserat, frankerat och postat och i händelse av ett
e-postmeddelande, att det e-postmeddelandet skickades till mottagarens angivna e-postadress.

14)   HÄNDELSER UTOM LICENSGIVARENS KONTROLL

a)        iRobot kommer inte att vara ansvarsskyldiga eller ansvariga för fel i utförande, eller försening i utförande av, någon av sina skyldigheter enligt denna Licens som orsakas av en händelse utom vår rimliga kontroll (force majeure-händelse).

b)        Force majeure-händelser omfattar alla åtgärder, händelser, icke-händelser, underlåtenhet eller olyckor utom vår skäliga kontroll och specifikt (utan begränsning) det följande:

i)               strejker, lockouts eller annan industriåtgärd.

ii)              demonstrationer, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (vare sig det har förklarats eller inte), hot om krig eller förberedelse för krig.

iii)            eldsvåda, explosion, storm, översvämning, jordbävning, sättning, epidemi eller annan naturkatastrof.

iv)            omöjlighet att använda järnvägar, skeppning, flygplan, motortransport eller annan kollektiv- eller privat trafik.

v)             omöjlighet att använda allmänna eller privata telekommunikationsnätverk.

vi)            alla åtgärder, myndighetspåbud, förordningar eller begränsningar från alla regeringar.

c)         Prestanda för iRobot enligt denna Licens anses vara uppskjutna under den period force majeure pågår och vi kommer att ha en förlängning i tid för prestanda motsvarande varaktigheten av den perioden. Vi strävar efter att force majeure ska ta slut eller att hitta en lösning genom vilken våra skyldigheter enligt denna Licens kan utföras trots force majeure-händelsen.

15)   AVSTÅENDE

a)        Om vi misslyckas, när som helst under licensperioden, att insistera på strikt utförande av alla dina skyldigheter enligt Licensen, eller om vi misslyckas att utföra någon av de rättigheter eller kompensationer som vi är berättigade till enligt Licensen, ska detta inte utgöra ett avstående från sådana rättigheter eller kompensationer och ska inte befria dig från uppfyllande av sådana skyldigheter.

b)        Ett avstående från oss av någon uteblivelse ska inte utgöra ett avstående från någon påföljande uteblivelse.

c)         Inget avstående av oss från något av dessa villkor ska träda i kraft om det inte uttryckligen fastställs vara ett avstående och kommuniceras till dig skriftligen.

16)   ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Om en behörig myndighet bedömer att något av villkoren i denna Licens är ogiltigt, olagligt eller ej verkställbart i vilken utsträckning som helst, kommer det villkoret att avskiljas från de återstående villkoren som fortsätter vara giltiga i maximal utsträckning som är tillåten enligt lag.

17)   AVTALET I DESS HELHET

a)        Denna licens och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i det utgör hela avtalet mellan oss och ersätter alla föregående avtal eller överenskommelser mellan oss, avseende licensieringen av iRobot IP.

b)        Vi bekräftar båda, när vi ingår detta Licensavtal (och dokumenten som hänvisas till i det), att ingen av oss förlitar sig på något uttalande, någon utfästelse, försäkran eller garanti (”Utfästelser”) från någon person (oavsett om personen ingår i denna Licens eller inte) annat än vad som uttryckligen anges i denna Licens eller dessa dokument.

c)         Vi båda samtycker till att de enda rättigheter som finns tillgängliga för oss i samband med en Utfästelse ska vara för avtalsbrott som det anges i denna Licens.

18)   LAG OCH JURISDIKTION

a)        Denna Licens, dess innehåll eller utformning (inklusive icke kontraktsmässiga tvister eller anspråk) ska styras av och tolkas enligt lagen i England och varje part godkänner att icke-exklusiv jurisdiktion tillfaller de engelska domstolarna, utan att begränsa dina rättigheter som konsument att inleda en process i landet där du bor.

b)        Du bekräftar att Produktprogramvaran innehåller värdefulla företagshemligheter och konfidentiell information som tillhör iRobot, att alla faktiska brott eller hot om brott mot Avsnitt 2 (Begränsningar) i detta Slutanvändarlicensavtal kommer att utgöra direkt, irreparabel skada för iRobot som skadestånd är bristfällig ersättning för, och att interimistiska åtgärder är en lämplig ersättning för sådant brott.

Denna Policy ändrades senast och gäller fr.o.m. 2016-09-30