הסכם רשיון למשתמש קצה

הערה חשובה: יש לקרוא בעיון לפני השימוש במוצר

הסכם רישיון זה ("רישיון") הוא הסכם משפטי ביניכם ("מקבלי הרישיון" או "אתם") וחברת iRobot Corporation, שהמטה הראשי שלה ממוקם בכתובת ‎‎8 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730 USA‏‏ ("iRobot" או "אנחנו/אנו") בנוגע לתוכנות, רכיבים גרפיים, מראה ותחושה, ממשקים, תכנים או נתונים מותקנים מראש במכשיר iRobot ("מכשיר ה- iRobot"), כולל כל העדכונים שמורדים ומותקנים לאחר מכן במכשיר ה- iRobot ("חומרי תוכנה") וכל אמצעי המדיה, החומרים המודפסים והתיעוד המקוון הקשורים ("תיעוד") המסופקים עם מכשיר ה- iRobot וכל זכויות הקניין הרוחני שמוחזקות בבעלות iRobot במכשיר ה- iRobot או בקשר אליו (כולל חומרי התוכנה או התיעוד) (במרוכז, "הקניין הרוחני של iRobot").

בעצם [פתיחת האריזה][השימוש במוצר], אתם מסכימים לציית לתנאים של הסכם זה.  אם אינכם מסכימים לתנאי ההסכם, איננו מסכימים להעניק לכם רישיון לקניין הרוחני של IROBOT ועליכם להחזיר את מכשיר ה- IROBOT יחד עם כל התיעוד הנלווה, באריזה לא פגומה ולא פתוחה, באופן מיידי, למשווק שממנו נרכש המכשיר, או ל- IROBOT CORPORATION בכתובת שמצוינת להלן, תמורת החזר כספי.

השימוש שלכם ב: (א) אתר האינטרנט הזמין בכתובת www.iRobot.com ובתחומי המשנה של iRobot.com (כל אחד מהם, "אתר"), (ב) השירותים הזמינים דרך האתר (וכל עדכון שהוא בהם) ("שירותי האתר") ו-(ג) תוכנות מסוימות שבאפשרותכם להוריד למכשיר הנייד שלכם (וכל עדכונים שהם בהן) ("תוכנות לנייד"), צריך להיות בהתאם לתנאי השירות.  רכישת המוצר (למעט הקניין הרוחני של iRobot) צריכה להתבצע בהתאם לאחריות המוגבלת של iRobot, אשר תנאיה מצורפים למכשיר ה- iRobot. הסכם EULA (הסכם רישיון למשתמש קצה) זה לא עוסק בשימוש שלכם באתר, בשירותי האתר או בתוכנות לנייד, או בעצם הרכישה של המוצר (למעט הקניין הרוחני של iRobot).

1)      הענקת רישיון והיקף הרישיון

א.         על סמך הסכמתכם לציית לתנאי ההסכם, iRobot מעניקה לכם בזאת רישיון מוגבל ולא בלעדי לשימוש בקניין הרוחני של iRobot, בהתאם לתנאי ההסכם.

ב.         הרישיון הוא רישיון למכשיר יחיד ואתם רשאים להשתמש בקניין הרוחני של iRobot בקשר למכשיר iRobot אחד בלבד.

ג.          אתם רשאים:

i)               להשתמש בקניין הרוחני של iRobot אך ורק בקשר לשימוש לא מסחרי במכשיר ה- iRobot שלכם, ואינכם רשאים להשתמש בו באופן עצמאי מתוך מכשיר ה- iRobot שלכם או לכל מטרה אחרת;

ii)              לקבל את כל קודי התוכנות או עדכוני התוכנות המופצים בחינם עבור הקניין הרוחני של iRobot, כפי שמופצים מעת לעת על-ידי iRobot, ולהשתמש בהם;

iii)            להשתמש בכל תיעוד שהוא לצורך תמיכה בשימוש בהתאם לתנאי הרישיון, וליצור מספר לא מוגבל של עותקים מהתיעוד לפי הצורך, לצורך שימוש חוקי במכשיר ה- iRobot או בתיעוד.

2)      חובות מקבלי הרישיון

א.         למעט כמוגדר באופן מפורש ברישיון זה, או כמותר לפי החוק המקומי, אתם מתחייבים:

i)               לא ליצור עותקים של הקניין הרוחני של iRobot למעט היכן שהעתקה כזו היא משנית לשימוש רגיל במכשיר ה- iRobot או חיונית למטרת גיבוי או אבטחת השימוש;

ii)              לא להשכיר, להפיץ, להחכיר, להעניק ברישיון-משנה, להשאיל, לתרגם, להתאים, לשנות או לערוך את הקניין הרוחני של iRobot;

iii)            לא לבצע שינויים או התאמות בכלל הקניין הרוחני של iRobot או בחלקו, ולא להתיר שילוב או מיזוג של הקניין הרוחני של iRobot, במלואו או בחלקו, עם תוכנות או מכשירים אחרים, למעט היכן שפעולה כזו היא משנית לשימוש רגיל במכשיר ה- iRobot;

iv)            לא לפרק, לבצע הידור לאחור, לבצע הנדסה לאחור או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על הקניין הרוחני של iRobot במלואו או בחלקו, ולא לנסות לבצע אף אחת מן הפעולות הללו למעט במידה שלא ניתן לאסור פעולות כאלה (בהתאם לחוק או לתקנה חלים) משום שהן חיוניות למטרת יכולת פעילות הדדית של הקניין הרוחני של iRobot עם תוכנה אחרת;

v)             להשתמש בקניין הרוחני של iRobot ובמכשיר ה- iRobot באופן חוקי ותואם לחוקים ולתקנות המקומיים, הארציים והבינלאומיים החלים, ובייחוד, אינכם רשאים:

(1)      להפר זכויות יוצרים, זכויות מסדי נתונים או סימנים מסחריים וזכויות אחרות של קניין רוחני של כל אדם שהוא;

(2)      להונות כל אדם שהוא או להפר כל חובה משפטית שהיא כלפי צד שלישי, כמו למשל חובה חוזית או חובת סודיות, או לעודד פעילות לא חוקית מכל סוג שהוא;

(3)      לאיים, להשפיל, לנצל לרעה או להפר פרטיות של כל אדם אחר, או לגרום לטרדה, אי-נוחות או מועקה מיותרת, או להטריד, להרגיז, לבייש, להרתיע או לעצבן כל אדם אחר שהוא;

(4)      להתחזות לאדם אחר או להציג את עצמכם או את קשריכם לאדם אחר באופן מטעה, או להעניק רושם שאנשים אחרים מייצגים אותנו, אם זו אינה האמת; וכן

(5)      להפריע באופן מנוגד לחוק לכל רשת או מערכת תקשורת שהיא.

ב.         על אף האמור לעיל, באפשרותכם לבצע העברה קבועה וחד-פעמית של כל הזכויות לשימוש בקניין הרוחני של iRobot בהתאם לרישיון זה לגורם אחר, בקשר להעברת הבעלות על מכשיר ה- iRobot, בתנאי ש: (i) ההעברה חייבת לכלול את מכשיר ה- iRobot שלכם ואת כל הזכויות המוגדרות במסגרת רישיון זה; (ii) אינכם שומרים עותקים של הקניין הרוחני של iRobot, כולל עותקים המאוחסנים במחשב או בהתקן אחסון אחר, וכן (iii) אתם מסבים את תשומת לבו של הגורם שמקבל את מכשיר ה- iRobot לתנאים וההתניות של רישיון זה, ומבהירים כי השימוש של אותו גורם בקניין הרוחני של iRobot כפוף לתנאים והתניות אלה.

3)      עדכוני תוכנה אוטומטיים

iRobot עשויה לפתח מעת לעת תיקונים, תיקוני באגים, עדכונים, שדרוגים ושינויים אחרים שנועדו לשפר או לשנות את הביצועים של הקניין הרוחני של iRobot ("עדכונים").  עדכונים אלה עשויים להיות מותקנים באופן אוטומטי ללא הודעה או קבלת הסכמה נוספת.  אתם מסכימים לביצוע עדכונים אוטומטיים אלה.  אם אינכם מסכימים לביצוע העדכונים האוטומטיים, עליכם להפסיק להשתמש במכשיר ה- iRobot.  אתם מכירים בכך שייתכן שתידרשו להתקין עדכונים לצורך השימוש במכשיר ה- iRobot ובקניין הרוחני של iRobot, ומסכימים להתקין את כל העדכונים ש- iRobot מספקת באופן מיידי.  המשך השימוש במכשיר ה- iRobot לאחר עדכון מהווה את הסכמתכם המתמשכת לרישיון זה.

4)      חומרים של צד שלישי

רכיבים מסוימים של מכשיר ה- iRobot עשויים להכיל או לכלול תוכנות וחומרים קנייניים אחרים של גורמי צד שלישי ("חומרים של צד שלישי").  iRobot מעניקה רישיון לשימוש בחומרים של צד שלישי, וכל זכויות הקניין הרוחני של חומרים של צד שלישי נותרים בבעלותם של הבעלים ומקבלי הרישיונות הרלוונטיים.  למעט אם מוגדר אחרת, הרישיון עבור חומרים של צד שלישי מוענק לכם במסגרת אותם תנאים המוכלים ברישיון זה.

5)      שירותים של צד שלישי

א.         מכשיר ה- iRobot והקניין הרוחני של iRobot מאפשרים גישה לשירותים ואתרי אינטרנט מסוימים של גורמי צד שלישי ("שירותי צד שלישי").  השימוש בשירותי צד שלישי מחייב גישה לאינטרנט ועשוי לחייב אתכם להסכים לתנאים נוספים.

ב.         לידיעתכם, אנו לא מפעילים שירותי צד שלישי ואין לנו שליטה עליהם או על כל תוכן או נתונים שאתם עשויים לגשת אליהם מתוקף השימוש בשירותי צד שלישי מסוג זה. ההתנהלות שלכם מול גורמי צד שלישי דרך שירותי צד שלישי היא ביניכם ובין הצד השלישי בלבד.   לכן, כאשר אתם מתנהלים מול גורם צד שלישי, אתם פועלים במסגרת התנאים ותקנוני המדיניות שלו, לא שלנו.  יש להפנות תלונות, שאלות וטענות בנוגע לבעיות או עסקאות כלשהן עם צד שלישי לאותו גורם צד שלישי.

ג.          איננו מספקים כל אחריות שהיא בנוגע לשימוש שלכם בשירותי צד שלישי, ואיננו נושאים חבות או אחריות כלשהי כלפיכם (מתוקף חוזה, עוולה או אחרת) ביחס לכך.

6)      קוד פתוח

פריטים מסוימים של תוכנות הכלולות בתוכנת המוצר כפופים לרישיונות "קוד פתוח" או "תוכנות חינם" ("תוכנות קוד פתוח").  תוכנות קוד פתוח מסוימות הן בבעלות גורמי צד שלישי. תוכנות קוד פתוח אינן כפופות לתנאים וההתניות של הסכם EULA זה.  במקום זאת, כל פריט בתוכנת קוד פתוח מוענק ברישיון תחת תנאי רישיון משתמש הקצה שנלווה לתוכנת הקוד הפתוח. אין בהסכם EULA זה דבר המגביל את זכויותיכם במסגרת התנאים וההתניות של רישיון משתמש הקצה של תוכנת הקוד הפתוח, או מעניק לכם זכויות שעוקפות תנאים והתניות אלה. אם נדרש ברישיון כלשהו של תוכנת קוד פתוח, iRobot תהפוך את תוכנת הקוד הפתוח הרלוונטית ואת השינויים שהיא מבצעת באותה תוכנת קוד פתוח, לזמינים לאחר קבלת בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני או כתובת הדיוור המפורטות להלן.

7)      זכויות קניין רוחני

א.         אתם מכירים בכך שכל זכויות הקניין הרוחני בקניין הרוחני של iRobot ברחבי העולם שייכות ל- iRobot, שהזכויות בקניין הרוחני של iRobot מוענקות (לא נמכרות) לכם, ושאין לכם זכויות כלשהן בקניין הרוחני של iRobot או ביחס אליו, למעט הזכות להשתמש בו בהתאם לתנאים של רישיון זה.

ב.         השלמות של הקניין הרוחני של iRobot מוגנת באמצעי הגנה טכניים (TPM) שנועדו להגן על זכויות הקניין הרוחני, כולל זכויות יוצרים, בקניין הרוחני של iRobot מפני הפרה.  נאסר עליכם לנסות להסיר או להפיץ בכל דרך שהיא אמצעי TPM כאלה, או להחיל, לייצר, לייבא, להפיץ, למכור, להשכיר, להציע, לחשוף או לפרסם למכירה או להשכרה, או להחזיק ברשותכם למטרות אישיות או מסחריות, כל אמצעי שהוא שהסיבה הסבירה היחידה לשימוש בו היא פישוט של הסרה או הפצה לא מורשית של אמצעי TPM מסוג זה.

8)      אחריות וחבות

א.         אתם מכירים בכך ש:

i)               הקניין הרוחני של iRobot פותח במטרה לעמוד בדרישות האישיות שלכם, לכן באחריותכם להבטיח שהמתקנים והפונקציות של הקניין הרוחני של iRobot יעמדו בדרישות שלכם;

ii)              אתם האחראים הבלבדיים לשימוש במכשיר ה- iRobot ולהחלטות המתקבלות עקב שימוש זה, ושימוש שלכם במכשיר ה- iRobot הוא באחריותכם;

iii)               ייתכן שהקניין הרוחני של iRobot אינו נקי משגיאות או באגים, ותיתכן הפרעה או השפעה על השימוש שלכם בו כתוצאה מכך;

ב.         לכן, הקניין הרוחני של iRobot וחומרי צד שלישי מסופקים על בסיס "כפי שהם" ואנו לא מספקים כל אחריות, מצג, תנאי או התחייבות מכל סוג שהוא ביחס לביצועים, לאיכות או להתאמה של הקניין הרוחני של iRobot או של חומרי צד שלישי.

ג.          למעט כפי שמפורט ברישיון זה, כל כתבי האחריות, המצגים, התנאים וכל יתר ההתניות מכל סוג שהוא המפורשים מן החוקה או החוק החל, אינם נכללים, על למידה המרבית המותרת לפי החוק החל.

9)      חבות מעניק הרישיון

א.         אין ברישיון זה דבר המגביל או מבטל את החבות של מי מהצדדים בנוגע ל:

i)               מוות או פציעה עקב רשלנות; או

ii)              הונאה או מצג מטעה; או

iii)            הפרת תנאים בהתאם לחוק מכירת סחורות משנת 1979; או

iv)            הפרה של חוק הגנת הצרכן משנת 1987.

ב.         החבות המצטברת המרבית של iRobot במסגרת רישיון זה או בקשר אליו, או כל חוזה משני, בין אם מתוקף חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או אחרת, תהיה מוגבלת, בכל הנסיבות, לסכום השווה למחיר ששולם בעבור מכשיר ה- iRobot.

10)  סיום התקשרות

א.         iRobot רשאית לסיים רישיון זה באופן מיידי לאחר הודעה שתישלח אליכם בכתב, אם אתם מבצעים הפרה מהותית או עקבית של רישיון זה ואינכם מספקים סעד למצב (אם רלוונטי) בתוך 14 ימים לאחר שליחת ההודעה בכתב אליכם, עם דרישה לתיקון המצב.

ב.         לאחר סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא:

i)               התוקף של כל הזכויות המוענקות לכם במסגרת רישיון זה יפקע; וכן

ii)              עליכם להפסיק את כל הפעילויות המורשות לכם במסגרת רישיון זה.

11)  תאימות לחוקי ייצוא

הקניין הרוחני של iRobot והטכנולוגיות הקשורות כפופים לחוקי בקרת הייצוא של ארה"ב ועשויים להיות כפופים לתקנות הייצוא או הייבוא במדינות אחרות.  אתם מסכימים לציית לכל החוקים והתקנות החלים עליכם. 

12)  העברת זכויות וחובות

א.         רישיון זה כובל אתכם ואותנו וכן את ממשיכי דרכנו וגורמים מוקצים רלוונטיים.

ב.         אנחנו רשאים להעביר, להקצות, להעניק בחוזה משנה או לסיים בצורה אחרת רישיון זה, או כל אחת מהזכויות או החובות שלנו הנובעות ממנו, בכל עת במהלך תקופת התוקף של הרישיון.

13)  הודעות

כל ההודעות שאתם מספקים ל- iRobot צריכות להישלח אל iRobot Corporation בכתובת ‎8 Crosby Drive, MA 01730 USA‏. iRobot רשאית לספק לכם הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני [או המען לדיוור] שציינתם עם הרשמתכם ל- iRobot. כל הודעה תיחשב כפריט שהתקבל ונמסר כהלכה 24 שעות לאחר שליחת ההודעה בדואר אלקטרוני, או שלושה ימים לאחר מועד שליחת מכתב בדואר. במקרה של מסירת הודעה, יהיה מספיק להוכיח, במקרה של מכתב, שהמכתב מוען לכתובת הנכונה, בויל כהלכה והועבר לידי הדואר, ובמקרה של הודעת דוא"ל, שההודעה נשלחה לכתובת הדוא"ל שרשומה על שם הנמען.

14)  אירועים מחוץ לשליטת מעניק הרישיון

א.         iRobot לא תישא חבות או אחריות למקרה של כשל בביצוע, או עיכוב בביצוע, של אחת מחובותיה במסגרת רישיון זה, עקב אירוע מחוץ לשליטתה הסבירה (אירוע כוח עליון).

ב.         אירוע כוח עליון כולל כל מקרה, אירוע, היעדר התרחשות, השמטה או תאונה מעבר לשליטה הסבירה שלנו, וכולל בייחוד (אך ללא הגבלה) את המקרים הבאים:

i)               הפגנות, השבתות או פעולות תעשייתיות אחרות;

ii)              מהומות אזרחיות, פרעות, פלישות, פיגועי טרור או איומים על פיגועי טרור, מלחמות (מוצהרות או לא) או איומים על היערכות למלחמה;

iii)            שריפות, פיצוצים, סופות, שיטפונות, רעידות אדמה, שקיעות קרקע, מגיפות או אסונות טבע אחרים;

iv)            היעדר יכולת להשתמש ברכבות, באוניות, במטוסים, באמצעי תחבורה ממונעים או באמצעי תחבורה ציבוריים או פרטיים אחרים;

v)             היעדר יכולת להשתמש ברשתות תקשורת ציבוריות או פרטיות;

vi)            כל חוק, צו, חקיקה, תקנה או הגבלה ממשלתיים שהם.

ג.          ביצועי iRobot במסגרת רישיון זה מושעים במהלך פרק זמן ההתרחשות של אירוע כוח עליון, ואנו נקבל הארכת זמן לביצועים למשך פרק זמן זה. אנו נעשה כל מאמץ סביר להביא לסיום אירוע הכוח העליון או למצוא פתרון להשלמת חובותינו במסגרת רישיון זה על אף אירוע הכוח העליון.

15)  כתב ויתור

א.         אם לא נצליח במהלך תקופת התוקף של הרישיון להפגין ביצועים עקביים של אחת מחובותינו במסגרת הרישיון, או אם לא נצליח לממש אף אחד מהזכויות או הסעדים שלהם אנו זכאים במסגרת הרישיון, הדבר לא יהווה ויתור על זכויות או סעדים מעין אלה, ולא ישחרר אתכם מחובת הציות לחובות אלה.

ב.         ויתור מצידנו על כל ברירת מחדל שהיא לא יהווה ויתור על ברירות מחדל אחרות.

ג.          אף ויתור מצידנו על מי מהתנאים וההתניות הללו לא יהיה אפקטיבי למעט אם מוצהר בפירוש כוויתור ויימסר לכם בכתב.

16)  נתיקות

אם סמכות חוקית תקבע כי תנאי כלשהו מתנאי הרישיון אינו חוקי, אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה בכל מידה שהיא, אותם תנאי או התניה יבוטלו עד למידה זו מיתר התנאים וההתניות, אשר ימשיכו להיות בתוקף עד למידה המרבית המותרת בחוק.

17)  ההסכם המלא

א.         רישיון זה וכל מסמך הנזכר בו במפורש מהווים את ההסכם המלא בינינו, ומחליפים כל הסכם, הבנה או הסדר קודמים בינינו, ביחס להענקת הרישיון לקניין הרוחני של iRobot.

ב.         כל אחד מאיתנו מכיר בכך שבעצם הכניסה לרישיון זה (והמסמכים הנזכרים בו), איננו מסתמכים על כל הצהרה, מצג, הבטחה או אחריות (מצג) של כל אדם שהוא (המהווה צד בהסכם זה או לא) פרט למוגדר באופן מפורש ברישיון זה או במסמכים הרלוונטיים.

ג.          כל אחד מאיתנו מסכים שהזכויות והסעדים הבלעדיים הזמינים לנו ונובעים מהמצג או בקשר אליו, יהיו למטרת הפרת חוזה כמוגדר ברישיון זה.

18)  חוק ותחום שיפוט

א.         הסכם זה, תוכנו וקיומו (כולל מחלוקות או תביעות שלא במסגרת חוזה) יהיו כפופים לחוק בבריטניה, וכל אחד מהצדדים מסכים לסמכותו של תחום שיפוט לא בלעדי בבתי הדין בבריטניה, ללא הגבלת זכויותיכם כצרכנים, להגיש תביעה בארץ מגוריכם.

ב.         אתם מכירים בכך שתוכנת המוצר מכילה סודות מסחריים יקרי-ערך ומידע קנייני של iRobot, שהפרה בפועל או איום על הפרה של סעיף 2 (הגבלות) של הסכם EULA זה יגרמו נזק מיידי ובלתי הפיך ל- iRobot, שפיצוי כספי לא יהווה סעד מספיק לנזק זה ושצו מניעה יהווה סעד הולם להפרה מסוג זה.

תאריך העדכון האחרון והכניסה לתוקף של מדיניות זו הוא 30/09/2016